Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elemen 3 Folio Sejarah Tingkatan 3 2010

Elemen 3 Folio Sejarah Tingkatan 3 2010

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 6,167|Likes:
Published by sayapunyer
Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

credit to : http://gigakabuto.blogspot.com
Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

credit to : http://gigakabuto.blogspot.com

More info:

Published by: sayapunyer on Jul 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

original

 
Elemen 3
 
Bagaimanakahsambutanperayaantradisipelbagaikaumdapatmemperkukuhkandanmengek alkanperpaduandalamkalanganrakyat Malaysia.
 Perayaanadalahsuatuaktiviti yang disambutolehsesebuahmasyarakatataupunkaum.Kebiasaannya,sesuatuperayaanitudisambutbertujuanuntukmemperingatiperistiwapenting yang pernahberlakupadasuatumasadahulu.Selainitu, perayaanjugaakandisambutberdasarkan agamayang dianutisesebuahkaumataupunmasyarakat.Di negara Malaysia, terdapatpelbagaiagamadankaum.Tigakaumutama di Malaysia ialahMelayu,India danCina.WalaupunterdapatHari Raya Aidilfitri, Deepavali, TahunBaruCinadan lain-lain,masyarakat Malaysia jugamenghormatiperayaansesebuahkaumatau agama lain.Merekajugamenggunakanamalan ³berkongsi´ raya yangmenggabungkansesebuahperayaankaumdenganperayaankaum yang lain. UP 1:unsurpatriotikpertamaTambahan pula, negarakitaMalaysia yangsedanggiatmajudalampelbagaibidanginitelahmembawakepadamigrasidariluarnegarakepadanegar aini.Hal inimenyebabkanpertambahankaumdan agama di negara yang gemilangini.Orangluardari Korea, Kanada, Jepun, GreenlanddanAfrikamisalnyatelahmemperkenalkanperayaanbaruuntukdisambutbersama-sama.Walaupunterdapatjurangperbezaan,kesemuaperayaantersebutdapatdiraikandenganamandanharmonikeranawujudnyasatukesefahaman
 
yang menyebabkanperpaduanmenjadikukuhdalamsesebuahmasyarakattersebut.UP 2:unsurpatriotikkeduaDari sudutperspektif yang berbeza, pemimpin yang dahulunyahanyameraikanperayaanyangsamasemasazamankecil-kecilnyapastimengubahpersepsidanpandanganterhadapperayaanoranglain. Inimenyebabkanberlakunyasikapadilterhadapsetiapmasyarakat yangtelahbertambahdenganbanyaknya.Pemimpintersebutakanmeraikanperayaanbersama-samadanadilsupayatidakberlakurusuhan di antarasesamamasyarakatataukaum yang pastiakanmembawakepadakeadaan yang amandanharmoni.Pemimpintersebutyang bijakdanadilakanmembawanegara Malaysia kearahnegara yangsetarafdenganperingkatantarabangsamalahlebihdaripadaitu. UP 3: unsurpatriotikketigaDi sampingitu, denganadanyapelbagaiperayaan di Malaysiainipastiakanmenyerikandanmenceriakanlagikehidupanpenduduk-penduduknya.Sesebuahmasyarakatataukaummahupunseseorangitujikamemandangkepelbagaianperayaaninisebagaiperkara yang positifdanberfikiranjauhsertarasional,iaakanmembawakitakepadalebihmenyayanginegara Malaysiainikeranamempunyaikepelbagaianperayaandalamsatunegarasahaja yang tidakada di negara-negara lain apatahlagi di sebelah Barat. UP 4: unsurpatriotikkeempatPerayaanamatpentingbagisetiap Negara di dunia.Perayaantersebutakanmenjadilambangpada Negara itu.Bagi Malaysia, setiapperayaanyangdiraikanadalahlambangnya.Semuaperayaantersebutterhasildaripadapenduduk-pendudukMalaysiayang mempunyaisifatbertimbang rasa, bertolak-ansurdanadil.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abu Bakar Baharom added this note
hye..all
Cheng Yeen Pak liked this
Lo M'h liked this
Shafwan Sultan liked this
Anuar Taha liked this
Sherwynn Victor Eric Pickering liked this
Muhamad Azwadee liked this
Kidx ...... liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->