Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elemen 3 Folio Sejarah Tingkatan 3 2010

Elemen 3 Folio Sejarah Tingkatan 3 2010

Ratings:

3.0

(2)
|Views: 6,167|Likes:
Published by sayapunyer
Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

credit to : http://gigakabuto.blogspot.com
Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

credit to : http://gigakabuto.blogspot.com

More info:

Published by: sayapunyer on Jul 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

original

 
Elemen 3
 
Bagaimanakahsambutanperayaantradisipelbagaikaumdapatmemperkukuhkandanmengek alkanperpaduandalamkalanganrakyat Malaysia.
 Perayaanadalahsuatuaktiviti yang disambutolehsesebuahmasyarakatataupunkaum.Kebiasaannya,sesuatuperayaanitudisambutbertujuanuntukmemperingatiperistiwapenting yang pernahberlakupadasuatumasadahulu.Selainitu, perayaanjugaakandisambutberdasarkan agamayang dianutisesebuahkaumataupunmasyarakat.Di negara Malaysia, terdapatpelbagaiagamadankaum.Tigakaumutama di Malaysia ialahMelayu,India danCina.WalaupunterdapatHari Raya Aidilfitri, Deepavali, TahunBaruCinadan lain-lain,masyarakat Malaysia jugamenghormatiperayaansesebuahkaumatau agama lain.Merekajugamenggunakanamalan ³berkongsi´ raya yangmenggabungkansesebuahperayaankaumdenganperayaankaum yang lain. UP 1:unsurpatriotikpertamaTambahan pula, negarakitaMalaysia yangsedanggiatmajudalampelbagaibidanginitelahmembawakepadamigrasidariluarnegarakepadanegar aini.Hal inimenyebabkanpertambahankaumdan agama di negara yang gemilangini.Orangluardari Korea, Kanada, Jepun, GreenlanddanAfrikamisalnyatelahmemperkenalkanperayaanbaruuntukdisambutbersama-sama.Walaupunterdapatjurangperbezaan,kesemuaperayaantersebutdapatdiraikandenganamandanharmonikeranawujudnyasatukesefahaman
 
yang menyebabkanperpaduanmenjadikukuhdalamsesebuahmasyarakattersebut.UP 2:unsurpatriotikkeduaDari sudutperspektif yang berbeza, pemimpin yang dahulunyahanyameraikanperayaanyangsamasemasazamankecil-kecilnyapastimengubahpersepsidanpandanganterhadapperayaanoranglain. Inimenyebabkanberlakunyasikapadilterhadapsetiapmasyarakat yangtelahbertambahdenganbanyaknya.Pemimpintersebutakanmeraikanperayaanbersama-samadanadilsupayatidakberlakurusuhan di antarasesamamasyarakatataukaum yang pastiakanmembawakepadakeadaan yang amandanharmoni.Pemimpintersebutyang bijakdanadilakanmembawanegara Malaysia kearahnegara yangsetarafdenganperingkatantarabangsamalahlebihdaripadaitu. UP 3: unsurpatriotikketigaDi sampingitu, denganadanyapelbagaiperayaan di Malaysiainipastiakanmenyerikandanmenceriakanlagikehidupanpenduduk-penduduknya.Sesebuahmasyarakatataukaummahupunseseorangitujikamemandangkepelbagaianperayaaninisebagaiperkara yang positifdanberfikiranjauhsertarasional,iaakanmembawakitakepadalebihmenyayanginegara Malaysiainikeranamempunyaikepelbagaianperayaandalamsatunegarasahaja yang tidakada di negara-negara lain apatahlagi di sebelah Barat. UP 4: unsurpatriotikkeempatPerayaanamatpentingbagisetiap Negara di dunia.Perayaantersebutakanmenjadilambangpada Negara itu.Bagi Malaysia, setiapperayaanyangdiraikanadalahlambangnya.Semuaperayaantersebutterhasildaripadapenduduk-pendudukMalaysiayang mempunyaisifatbertimbang rasa, bertolak-ansurdanadil.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abu Bakar Baharom added this note
hye..all
Cheng Yeen Pak liked this
Lo M'h liked this
Shafwan Sultan liked this
Anuar Taha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->