Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
65Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Teologie Ortodoxa - Drept Canonic an.IV

Curs Teologie Ortodoxa - Drept Canonic an.IV

Ratings: (0)|Views: 2,482 |Likes:
Published by cadnanaa

More info:

Published by: cadnanaa on Jul 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
I. ACTIVITATEA SAU ADMINISTRAREA BISERICIIBiserica este Trupul lui Hristos, dar un Trup viu, în caretoate părţile îşi au propria însemnătate, atât ca existenţă cât şi calucrare. Viaţa Bisericii este însăşi viaţa părţilor, iar viaţa părţilor nu se poate concepe decât în cadrul organismului pe care îlcompun. De aceea între părţi există o legătură organică, relaţiidirecte şi indirecte, raporturi de coordonare, de conlucrare şisubordonare în valoarea creării unei existee armonioase aTrupului lui Hristos. Evident, potrivit termenilor scripturistici,Hristos este Capul Bisericii, iar Biserica este reflectarea în umana viii dumnezeiti a lui Hristos în comuniune de fiinţă,dragoste şi lucrare cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.Fiind organic constituidintr-o obşte de credincioşi,Biserica este “
 societas”
şi, pentru ca existenţa ei să-şi atingăscopul, trebuie să existe un mod de administrare a Bisericii.Administrarea Bisericii se exercită prin puterea dată Bisericii deÎntemeietorul ei, Hristos. În consecinţă, modul de administrare aBisericii, modul în care se desşoară activitatea ei ţineîntotdeauna seamă de originea şi scopul Bisericii. 
 Activitatea.
 Noţiunea de “activitate” este definită astfel: “activitateaeste un ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale făcute înscopul obţinerii unui anumit rezultat”
1
. Mai se defineşte şi ca“folosirea sistematică a forţelor proprii într-un anumit domeniu, participare activă şi conştientă la ceva
2
. Ideea fundamentală averbului latin “
ago, ere, egi, actum
”, este în drept, de “a apăra”
3
.În limba ro, sinonim pentru activitate este cuntul“lucrare”, dar în limba latină, de unde şi derivă “lucrare”,
lucrum
înseamnă câştig, iar 
activitate lucrativă 
înseamnă efort depus învederea dondirii unui ştig nesc. Aszi, prin “lucrare bisericească” înţelegem un fel de activitate desfăşurată în scop bisericesc, pentru viaţa bisericii.Activitatea bisericească nu se desfăşoară însă haotic, ciordonat. Ea se desfăşoară în mod gospodăresc sau
administrativ
,cu folos. În drept,
a administra
înseamnă a folosi un mijloc, de pilîntr-un proces
4
.A administra Biserica înseama ogospodări, a o cârmui, a o conduce potrivit naturii şi scopului ei.Astfel, trebuie avut în vedere că Biserica este “şcoala în care se
1
 
 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române,
Editura Academiei Române,Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, ediţia a II-a,Universul Enciclopedic,Bucureşti, 1998, p.13 (în continuare, vom cita:
 DEX 
).
2
 
 Ibidem,
p. 13
3
Gh. Guţu,
Dicţionar latin-român,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, p. 12
4
 
 DEX,
p. 131
 
vesteşte netulburat şi se păstrează învăţătura sa”, este “un loc încare se păstrează toate darurile cu ajutorul cărora se împărtăşeşteharul”, este “o împărăţie în care se explică şi se vestesc legilesale”, unde “ se judecă drept”, unde “se hotărăsc mijloacelemateriale” necesare împlinirii scopului Bisericii
5
.Potrivit celor trei funcţiuni sau demnităţi principale aleÎntemeietorului şi ale Bisericii:
de a învăţa, de a sfinţi şi de aconduce
, şi administrarea sau activitatea Bisericii se studiază potrivit celor trei puteri:
εξουσια διδακτικη
(
 potestas magisterii);
εξουσια ιερατικη
(potestas ordinis,ministerii)
;
εξουσια διοικητικη
(
 potestas jurisdictionis
). Cu alte cuvinte este necesar să se studieze
administrarea învăţăturii, administrarea lucrărilor sfinte
(Taineşi ierurgii),
administrarea puterii jurisdicţionale
sau a
 jurisdicţieibisericeşti. Administrarea
Administrarea se face în mod sistematic şi ordonat astfelîncât să se evite arbitrarul, abuzul şi neglijenţa faţă de viaţa bisericească în toate sectoarele posibile. Pentru îndeplinireaactivităţii de administrare este nevoie de organe individuale şicolective, strându-se în permanenţă letura dintre ele şistimulându-se conlucrarea armonioasă până în ultimul amănunt.Persoanele administrează prin
acte administrative,
prinlucrări specifice treptelor ierarhice şi investiţiilor în funcţiile pecare le deţin.
 Actul administrativ
este un act de putere, cuconsecinţe învăţătoreşti, sacramentale şi juridice, după caz. Elare, prin urmare, trei aspecte: aspectul didactic, aspectulsacramental sau sfinţitor şi aspectul jurisdicţional. Cel din urmăare trei direcţii: legislativă, executivă şi juridică propriu-zisă.Atât activitatea generală a Bisericii cât şi administrarea eise desfăşoară într-un cadru de drept. Acest cadru este cadrul jurisdiional al Bisericii. El defineşte responsabilitateamembrilor Bisericii, unii faţă de alţii, faţă de Biserişi aBisericii faţă de lume. Mijloacele materiale de care Biserica arenevoie pentru fiinţarea ei ca institie divino-umană intră încompetenţa administrativă a Bisericii. Ele sunt, desigur, numaiauziliare şi constituie un element similar, sau chiar comun, cumijloacele materiale de care dispune societatea sau lumea în careBiserica există şi lucrează. Unele dintre aceste mijloace formează patrimoniul sau averea bisericească şi sunt recunoscute ca atarede legislaţia de stat. Modul de administrare a bunurilor materiale bisericeşti interesează în primul rând pe membrii Bisericii: cler şi
5
Vezi: Dr. Nicodim Milaş,
 Dreptul bisericesc oriental,
trad. rom. de V.Cornilescu şi D. Radu, Bucureşti, 1915, p. 357.2
 
credincioşi, dar intereseaşi Statul, în sura în care posesiunea, utilizarea şi păstrarea acestor bunuri sau mijloaceafectează viaţa cetăţenilor săi şi a Statului.Averea bisericeasşi administrarea ei va fi tratatăseparat în cadrul cursului, astfel înt sensul noţiunii de“administrare bisericească” să nu fie înţeles ca “administrare aaverii Bisericii”.Întreaga administrare bisericească, dula îndepliniresistematic, pe temeiul dreptului bisericesc, aduce la încadrareafiecărui element al Bisericii în structura bine definită şi ordonatăa Bisericii şi la creşterea în importanţă a rolului organic al acestor elemente sau componente.Fiecare
lucrare
bisericească sau
act 
 bisericesc se clasificădupă caracterul său, se evidenţiază prin eficienţa sa în viaţaBisericii şi poate fi evaluat potrivit criteriilor juridice specifice. Nici un act administrativ nu rămâne deci fără consecinţe asupracredincioşilor, cu efecte mai mult sau mai puţin durabile, chiar dacă în momentul săvârşirii poate părea, uneori, indiferent. Iarăşi,neîndeplinirea unui act administrativ, în condiţiile prevăzute dedreptul canonic, atrage după sine păgubirea vieţii bisericeşti,daune spirituale importante, nulitatea acelui act şi a altoraurmătoare. Îndeplinirea ritmică, la vreme şi cu conştiinciozitate aactelor administrative asigură însuşirea integrală a învăţăturii, participarea la harul divin şi păstrarea integrităţii Bisericii una.Cu privire la
administrarea puterii învăţătoreşti,
se poatespune că actele cele mai importante al acesteia au ca obiectiv păstrarea învăţăturii de credinţă. Întreaga legislaţie canonivizează, distinct sau indirect, punerea în acţiune a lucrării de păstrare a adevărului revelat. Recunoterea autenticităţiiînvăţăturii de credinţă s-a făcut nu numai individual de cătreBisericile sau comunităţile întemeiate de către Sfinţii Apostoli, ciîn mod sinodal, de către toate Bisericile locale împreună, prinscrisori, prin viu grai de multe ori, mereu lărgindu-se cadrulinstituţional decizional în materie de dogmă. S-a recunoscut căunitatea de credinţă constituie temelia şi garaia unităţii bisericeşti şi a slujirii bisericeşti în toate aspectele.Cu privire la
administrarea puterii sfinţitoare,
se poatespune că actele cele mai importante care se folosesc în aceastălucrare sunt acelea prin care se esc Sfintele Taine şiierurgiile bisericeşti, precum şi alte acte legate de organizareacultului şi de asigurarea bunei lui desfăşurări.Cu privire la
administrarea puterii conducătoare
sau
 jurisdicţionale
în sens mai restrâns, se poate spune că principaleleacte de exercitare a acestei puteri sunt acelea prin care înconducerea Bisericii se îndeplinesc trei funcţiuni şi anume: acte prin care se îndeplineşte activitatea sau funcţiunea
legislativă 
,
3

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionut Chircalan liked this
Mihaela Huzum liked this
Iustina Barbu liked this
ionvip liked this
fluierastod liked this
Rosca Alexandru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->