Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by geovolos

More info:

Published by: geovolos on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2010

pdf

text

original

 
 1
ÁðáñÜäåêôç
 
ÓõíäéêáëéóôéêÞ
 
ÓôÜóç
 
êñÜôçóå
 
ç
 
ÐÁÓÊ 
 
ËÜñéóáò
 
ÁðáñÜäåêôç
 
ÓõíäéêáëéóôéêÞ
 
ÓôÜóç
 
êñÜôçóå
 
ç
 
ÐÁÓÊ 
 
ËÜñéóáò
 
êáé 
 
ï
 
áõôïäéïñéóìÝíïò
 
åðéêåöáëÞò
 
ôçò
,
ðñïôåßíïíôáò
 
ãéá
 
ðñþôç
 
öïñÜ
 
óôá
 
ÅëëçíéêÜ
 
äåäïìÝíá
 
ôçí
 
áðüëõóç
 
ìïíßìùí
 
 õðáëëÞëùí
 
áðü
 
ôçí
 
ÅëëçíéêÞ
 
Ðïëéôåßá
 
áíïßãïíôáò
 
ôçí
 
êåñêüðïñôá
 
ôùí
 
áðïëýóåùí
 
åñãáæïìÝíùí
,
ìå
 
óýìâáóç
 
áïñßóôïõ
 
÷ñüíïõ
.
ÐñÝðåé 
 
 íá
 
óçìåéùèåß 
 
üôé 
 
ðïôÝ
 
óôá
 
÷ñïíéêÜ
 
ôïõ
 
óõíäéêáëéóìïý
 
óôç
 
÷þñá
 
ìáò
 
êáé 
 
êáíåßò
 
óõíäéêáëéóôéêüò
 
öïñÝáò
 
äåí
 
Ý÷åé 
 
ëÜâåé 
 
ôÝôïéá
 
áðüöáóç
 
åíÜíôéá
 
óôá
 
óõìöÝñïíôá
 
ôùí
 
åñãáæïìÝíùí
,
ðñïáóðßæïíôáò
 
Ýùëá
 
êáé 
 
áíôéóõíôáãìáôéêÜ
 
 íïìéêÜ
 
åõöõïëïãÞìáôá
.
ÁðáñÜäåêôç
 
åßíáé 
 
êáé 
 
ç
 
áíáêïßíùóç
 
ôçò
 
“ 
 Äåí
 
äéêáéïýíôáé
 
äéá
 
íá
 
ïìéëïýí
 
êáèþò
 
èõìßæåé 
 
Üëëåò
 
êáèåóôùôéêÝò
 
åðï÷Ýò
,
åíþ
 
åßíáé 
 
åìöáíÞò
 
ç
 
Ýðáñóç
 
ôüóï
 
ôïõ
 
éäßïõ
 
ôïõ
 
åðéêåöáëÞò
 
üóï
 
êáé 
 
ôçò
 
ïìÜäáò
 
Üùñùí
 
êáé 
 
áíåíçìÝñùôùí
 
óõíäéêáëéóôþí
 
ðïõ
 
ôïí
 
áêïëïõèïýí
,
ðñïóðáèþíôáò
 
 íá
 
öéìþóïõí
 
ôçí
 
öùíÞ
 
ôùí
 
åñãáæïìÝíùí
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
ÁÅ
.
Åäþ
 
êáé 
 
ðïëëïýò
 
ìÞíåò
 
äÝ÷ïíôáé 
 
åðßèåóç
 
áõôïß 
 
êáé 
 
ïé 
 
ïéêïãÝíåéÝò
 
ôïõò
 
ëüãù
 
ôçò
 
ðñïóùðéêÞò
 
åìðÜèåéáò
 
ðïõ
 
Ý÷åé 
 
ï
 
óõãêåêñéìÝíïò
«
êýñéïò
»
ìå
 
åñãáæïìÝíïõò
 
ôçò
 
åôáéñåßáò
 
áîéïðïßçóçò
 
ôçò
 
áãñïôéêÞò
 
ãçò
,
ìå
 
ôçí
 
åðùíõìßá
"
ÁÃÑÏÃÇ
 
Á
.
Å
."
êáé 
 
ðïõ
 
åñãÜæïíôáé 
 
óôçí
 
ðåñéï÷Þ
 
ôïõ
.
ÏñéóìÝíïé 
 
áðü
 
áõôïýò
 
êáôÜöåñáí
 
ìå
 
ôç
 
óõíå÷Þ
 
åðéìïíÞ
 
ôïõò
 
ôçí
 
ìåôÜèåóç
 
åñãáæïìÝíùí
 
áíÜ
 
ôçí
 
ÅëëÜäá
 
ôï
 
ÄåêÝìâñéï
 
ôïõ
2009
ìå
 
óêïðü
 
 íá
 
ôïõò
 
åîáíáãêÜóïõí
 
óå
 
ðáñáßôçóç
.
Áðïãýìíùóáí
 
ôá
 
ðáñáñôÞìáôá
 
ôçò
 
ðåñéöÝñåéáò
 
Èåóóáëßáò
,
ðïõ
 
áðïôåëåß 
 
êáé 
 
ôçí
 
êáñäéÜ
 
ôçò
 
áãñïôéêÞò
 
ðáñáãùãÞò
 
óôç
 
÷þñá
,
áðü
 
Ýìðåéñï
 
åðéóôçìïíéêü
 
ðñïóùðéêü
 
óêåðôüìåíïé 
 
ìüíï
 
ôçí
 
ðñïóùðéêÞ
 
ôïõò
 
ðñïâïëÞ
.
 
Äçëþíïõìå
 
êáôçãïñçìáôéêÜ
 
üôé
 
åßìáóôå
 
áðïöáóéóìÝíïé
 
 íá
 
äéåêäéêÞóïõìå
 
ôï
 
äßêáéü
 
ìáò
,
ìå
 
êÜèå
 
ôñüðï
 
ìÝ÷ñéò
 
åó÷Üôùí
 
ÅíäåéêôéêÜ
 
óáò
 
ðáñáèÝôïõìå
 
ôçí
 
ó÷åôéêÞ
 
 íïìïëïãßá
 
ç
 
ïðïßá
 
øçößóôçêå
 
êáé
 
áðü
 
ôïí
 
óçìåñéíü
 
áíôéðñüåäñï
 
ôçò
 
êõâÝñíçóçò
 
êáèþò
 
êáé
 
áðü
 
âïõëåõôÝò
 
ðïõ
 
Þôáí
 
êáé
 
ôüôå
 
ôï
1998
óôç
 
ÂïõëÞ
 
ôùí
 
ÅëëÞíùí
 
êáé
 
ðñïôåßíïõìå
 
óôçí
 
ÐÁÓÊ 
 
ËÜñéóáò
 
 íá
 
åíçìåñùèåß
 
êáé
 
 íá
 
áíáëÜâåé
 
ôéò
 
åõèýíåò
 
ðïõ
 
äéá÷ñïíéêÜ
 
êáôÝ÷åé
 
êáèþò
 
Ýñ÷åôáé
 
ìå
12
Ýôç
 
êáèõóôÝñçóç
 
áðü
 
ôçí
 
øÞöéóç
 
ôïõ
 
 íüìïõ
 
 íá
 
èßîåé
 
ôïõò
 
åñãáæïìÝíïõò
 
ðïõ
 
áíáæÞôçóáí
 
åñãáóßá
 
 íá
 
ôïõò
 
áðáãïñåýóåé
 
 íá
 
Ý÷ïõí
 
Üðïøç
 
áíôß
 
 íá
 
ôá
 
âÜëåé
 
ìå
 
ôïí
 
ßäéï
 
ôçò
 
ôïí
 
åáõôü
 
ðïõ
12
Ýôç
 
ðñéí
 
äåí
 
áíôÝäñáóå
 
 íá
 
ãßíåé
 
 íüìïò
 
ôçò
 
ÅëëçíéêÞò
 
Ðïëéôåßáò
 
ï
 
2637/98,
ï
 
ïðïßïò
 
ïñßæåé
 
ôïí
 
ôñüðï
 
ðñïóëÞøåùí
 
ðáñáêÜìðôïíôáò
 
ôïí
 
ÁÓÅÐ
,
Äåí
 
äéêáéïýóôå
 
êýñéïé
 
 íá
 
äéá÷ùñßæåôå
 
êáé
 
 íá
 
÷ñùìáôßæåôå
 
ôïõò
 
åñãáæïìÝíïõò
!!!!!
 
 
 2
Ðñïò
 
åíçìÝñùóç
 
ëïéðüí
 
üóùí
 
äåí
 
åß÷áí
 
ôç
 
óôïé÷åéþäç
 
ëïãéêÞ
 
 íá
 
åíçìåñùèïýí
 
ðñéí
 
ðñïâïýí
 
óå
 
ôÝôïéïõ
 
åßäïõò
 
áíôéäçìïêñáôéêÝò
 
ðáñáéíÝóåéò
 
üôé 
 
Ýíá
 
óùìáôåßï
 
åñãáæïìÝíùí
 
äåí
 
äéêáéïýôáé 
 
 íá
 
Ý÷åé 
 
Üðïøç
 
áíáöÝñïõìå
 
ôá
 
êÜôùèé 
:
 
Ïé 
 
ÐñïóëÞøåéò
 
áïñßóôïõ
 
÷ñüíïõ
,
åßíáé
 
áðüëõôá
 
 íüìéìåò
.
Åßíáé 
 
óõêïöáíôéêïß 
 
êáé 
 
áðïëýôùò
 
øåõäåßò
 
ïé 
 
éó÷õñéóìïß 
 
üôé 
 
ðñïóëçöèÞêáìå
 
ðñïåêëïãéêÜ
.
ÓõãêåêñéìÝíá
:
 
-
 
Ïé 
 
áíÜãêåò
 
ãéá
 
ôçí
 
ðñüóëçøç
 
 õðáëëÞëùí
 
óôçí
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
ðñïóäéïñßóôçêáí
 
ìå
 
ôï
 
Üñèñï
16
ôïõ
 
Í
.3790/2009,
ôïí
 
Éïýëéï
 
ôïõ
2009.
-
 
ÐñïóëçöèÞêáìå
 
Áýãïõóôï
 
ìå
 
áðüëõôá
 
 íüìéìï
 
ôñüðï
,
óýìöùíá
 
ìå
 
ôç
 
äéáäéêáóßá
 
ðïõ
 
ðñïâëÝðåôáé 
 
áðü
 
ôç
 
äéÜôáîç
 
ôïõ
 
Üñèñïõ
5
ðáñ
. 13
ôïõ
 
 Íüìïõ
2229/94.
-
 
Ìå
 
ÕðïõñãéêÞ
 
Áðüöáóç
 
êáèïñßóôçêå
 
ï
 
áíþôáôïò
 
áñéèìüò
 
ôùí
 
áôüìùí
 
ðïõ
 
èá
 
ðñïóëáìâÜíïíôáí
,
ç
 
ó÷Ýóç
 
åñãáóßáò
 
ìáò
 
êáé 
 
ðñïâëÝöèçêáí
 
óõãêåêñéìÝíåò
 
ïñãáíéêÝò
 
èÝóåéò
.
-
 
 ¸ãéíå
 
áíÜñôçóç
 
óôçí
 
éóôïóåëßäá
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
,
ðñüóêëçóçò
 
åíäéáöÝñïíôïò
,
ãéá
 
ôçí
 
 õðïâïëÞ
 
âéïãñáöéêþí
.
Óôç
 
óõíÝ÷åéá
 
óõíåóôÞèç
 
åðéôñïðÞ
 
áîéïëüãçóçò
 
ôùí
 
åíäéáöåñïìÝíùí
 
êáé 
 
óõíôÜ÷èçêå
 
ðßíáêáò
 
åðéôõ÷üíôùí
,
ï
 
ïðïßïò
 
åðéêõñþèçêå
 
áðü
 
ôï
 
Ä
.
Ó
.
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
Á
.
Å
..
 ¼ëåò
 
ïé
 
áíùôÝñù
 
åíÝñãåéåò
 
Ýãéíáí
 
óå
 
÷ñüíï
 
ðïëéôéêÜ
 
ïõäÝôåñï
 
êáé
 
ìå
 
ôçí
 
ôÞñçóç
 
üëùí
 
ôùí
 
 íïìßìùí
 
äéáäéêáóéþí
.
Ó÷åôéêÜ
:
 
á
)
ç
 
áðü
2/11/2009
ãíùìïäüôçóç
 
ôïõ
 
êáèçãçôïý
 
ôçò
 
 ÍïìéêÞò
 
Ó÷ïëÞò
 
Áèçíþí
 
ê 
.
Óðýñï
 
Öëïãáúôç
«...
Óôçí
 
ðñïêåéìÝíç
 
ðåñßðôùóç
,
üðùò
 
ðñïêýðôåé 
 
áðü
 
ôá
 
Ýããñáöá
 
ðïõ
 
ôÝèçêáí
 
 õðüøç
 
ìïõ
,
áêïëïõèÞèçêå
 
ç
 
ùò
 
Üíù
 
äéáäéêáóßá
 
êáé 
 
 õðïãñÜöçêå
 
áðü
19/8/2009
Ýùò
25/8/2009
óýìâáóç
 
åñãáóßáò
 
áïñßóôïõ
 
÷ñüíïõ
 
ìåôáîý
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
A.E.
êáé 
270
áôüìùí
.
Ìå
 
ôçí
 
 õðïãñáöÞ
 
ôùí
 
óõìâÜóåùí
 
êáôáñôßóôçêå
 
éó÷õñÞ
 
ùò
 
ðñïò
 
üëá
 
ôá
 
Ýííïìá
 
áðïôåëÝóìáôá
 
ôçò
 
óýìâáóçò
 
åñãáóßáò
,
áïñßóôïõ
 
÷ñüíïõ
....»,
 
â
)
ôï
 
ðüñéóìá
 
ôçò
 
ÅðéôñïðÞò
 
ðïõ
 
óõíÝóôçóå
 
ç
 
Õðïõñãüò
 
ÁãñïôéêÞò
 
ÁíÜðôõîçò
 
ìå
 
ôçí
 
áðüöáóç
 
ìå
 
áñéè
.
ðñùô
. 566/3.11.2009,
ìå
 
ôï
 
ïðïßï
 
äåí
 
äéáðéóôþèçêå
 
êáìßá
 
ðáñáíïìßá
.
Êáé 
 
ã
)
Ôï
 
 íüìéìï
 
ôùí
 
ðñïóëÞøåùí
 
 õðïóôçñß÷èçêå
 
ðñüóöáôá
 
êáé 
 
áðü
 
ôïí
 
êáèçãçôÞ
 
ôçò
 
 ÍïìéêÞò
 
Ó÷ïëÞò
 
ôïõ
 
Ðáíåðéóôçìßïõ
 
Áèçíþí
 
ê 
.
Á
.
ÌáêñõäçìÞôñç
,
óå
 
óõíÝíôåõîç
 
ðïõ
 
ðáñá÷þñçóå
 
óå
 
ôçëåïðôéêü
 
óôáèìü
.
ÐáñÜëëçëá
,
ç
 
ìïíéìïðïßçóÞ
 
ìáò
 
ðñáãìáôïðïéÞèçêå
 
ìå
 
ôç
 
 íÝá
 
ÄéáêõâÝñíçóç
.
Êáôáññßðôïíôáé 
,
Ýôóé 
,
üëïé 
 
ïé 
 
øåõäÝóôáôïé 
 
êáé 
 
óõêïöáíôéêïß 
 
éó÷õñéóìïß 
 
üôé 
 
ïé 
 
ðñïóëÞøåéò
 
ðïõ
 
åß÷áí
 
ãßíåé 
 
Þôáí
 
ðñïåêëïãéêÝò
,
ìç
 
óýííïìåò
 
êáé 
 
äéáâëçôÝò
.
Ï
 
Ñüëïò
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
Á
.
Å
.
åßíáé 
 
áðïëýôùò
 
áðáñáßôçôïò
 
êáé 
 
áíáãêáßïò
 
Ç
 
ðñüóëçøÞ
 
ìáò
 
Þôáí
 
ÁÍÁÃÊÁÉÁ
.
Ãéáôß 
,
ìå
 
âÜóç
 
ôçí
 
äéìåñÞ
 
óõìöùíßá
 
Å
.
Å
.
êáé 
 
ÅëëÜäáò
,
Ýðñåðå
 
ìÝ÷ñé 
31/12/2009
 íá
 
Ý÷ïõí
 
ïëïêëçñùèåß 
 
üëá
 
ôá
 
áíôéêåßìåíá
 
ôùí
 
ó÷åôéêþí
 
äéåíåñãçèÝíôùí
 
äéáãùíéóìþí
 
ãéá
 
ôçí
 
ðáñáãùãÞ
 
 íÝùí
 
ïñèïöùôï÷áñôþí
,
êáèþò
 
åðßóçò
,
êáé 
 
ç
 
øçöéïðïßçóç
 
ôùí
 
áãñïôåìá÷ßùí
,
äçëáäÞ
 
ç
 
ôïðïèÝôçóç
 
êÜèå
 
áãñïôåìá÷ßïõ
 
ðÜíù
 
óôï
 
áíôßóôïé÷ï
 
÷áñôïãñáöéêü
 
 õðüâáèñï
.
×ùñßò
 
ôçí
 
êáèïñéóôéêÞò
 
óçìáóßáò
 
óõíäñïìÞ
 
ôùí
 
 õðáëëÞëùí
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
Á
.
Å
.,
ç
 
øçöéïðïßçóç
 
ôùí
 
áãñïôåìá÷ßùí
 
 – 
Ýñãï
 
ðïõ
 
êáèõóôåñïýóå
 
 íá
 
ïëïêëçñùèåß 
 
åðß 
 
ðïëëÜ
 
÷ñüíéá
,
ìå
 
áðïôÝëåóìá
 
ôçí
 
åðéâïëÞ
 
ðïëëþí
 
ðñïóôßìùí
 
óôç
 
÷þñá
 
ìáò
 – 
 
äåí
 
èá
 
åß÷å
 
 
 3
ðñáãìáôïðïéçèåß 
 
êáé 
 
ïé 
 
Ýëëçíåò
 
áãñüôåò
 
äåí
 
èá
 
ìðïñïýóáí
 
 íá
 
ëÜâïõí
 
ôéò
 
êïéíïôéêÝò
 
åðéäïôÞóåéò
 
ðïõ
 
äéêáéïýíôáé 
 
êÜèå
 
÷ñüíï
(
 ýøïõò
2,5
äéò
 
åõñþ
).
 
Ôï
 
Ýñãï
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
Á
.
Å
.
äåí
 
ôåëåßùóå
,
áëëÜ
 
óõíå÷ßæåôáé 
.
ÓõãêåêñéìÝíá
 
ïé 
 
áñìïäéüôçôÝò
 
ôçò
 
áöïñïýí
,
ìåôáîý
 
Üëëùí
:
 
Óôç
 
óõíå÷Þ
 
åðéêáéñïðïßçóç
,
ôçí
 
ïëïêëÞñùóç
 
ôçò
 
øçöéïðïßçóçò
 
êáé 
 
ôçò
 
÷áñôïãñáöéêÞò
 
äéüñèùóçò
 
ôïõ
 
Åðïéêéóôéêïý
 
Áñ÷åßïõ
.
 
 
Óôïõò
 
åðéôüðéïõò
 
åëÝã÷ïõò
,
óå
 
óõíåñãáóßá
 
ìå
 
ôïí
 
ÏÐÅÊÅÐÅ
(
óå
 
åôÞóéá
 
âÜóç
).
 
 
Óôçí
 
ôçëåðéóêüðéóç
(
óå
 
åôÞóéá
 
âÜóç
)
 
 
Óôçí
 
êåíôñéêÞ
 
ôÞñçóç
 
ôïõ
 
øçöéáêïý
 
Åðïéêéóôéêïý
 
Áñ÷åßïõ
 
êáé 
 
ôç
 
óõíå÷Þ
 
åíóùìÜôùóç
 
ôùí
 
 íÝùí
 
åñãáóéþí
 
äéáíïìþí
,
áíáäáóìþí
 
êáé 
 
ìåôáâïëþí
.
 
 
Óôçí
 
êåíôñéêÞ
 
ôÞñçóç
 
çëåêôñïíéêïý
 
óõóôÞìáôïò
 
ðáñáêïëïýèçóçò
 
ôçò
 
åîÝëéîçò
 
ôùí
 
áíáäáóìþí
 
êáé 
 
äéáíïìþí
 
óôï
 
óýíïëï
 
ôçò
 
÷þñáò
.
 
 
Óôçí
 
ðáñï÷Þ
 
Ôå÷íéêþí
 
Óõìâïõëþí
 
Âéþóéìçò
 
Äéá÷åßñéóçò
 
ôùí
 
Åðïéêéóôéêþí
 
ÅêôÜóåùí
 
ðñïò
 
ôéò
 
 Íïìáñ÷ßåò
 
êáé 
 
ôï
 
Õðïõñãåßï
 
ÁãñïôéêÞò
 
ÁíÜðôõîçò
 
êáé 
 
Ôñïößìùí
.
 
 
Óôç
 
óõìðëÞñùóç
 
êáé 
 
äéá÷ñïíéêÞ
 
áíáíÝùóç
 
ôùí
 
äïñõöïñéêþí
 
ïñèïöùôï÷áñôþí
,
ôïõ
 
óõíüëïõ
 
ôçò
 
÷þñáò
(
óå
 
åôÞóéá
 
âÜóç
).
 
 
Óôçí
 
áíÜðôõîç
 
øçöéáêþí
 
èåìáôéêþí
-
÷áñôïãñáöéêþí
 
 õðïâÜèñùí
,
ìå
 
óôü÷ï
 
ôçí
 
áîéïðïßçóÞ
 
ôïõò
 
ãéá
 
ôïí
 
êáèïñéóìü
 
óôñáôçãéêþí
 
óôïí
 
áãñïôéêü
 
ôïìÝá
.
 
 
Óôçí
 
åôÞóéá
 
åíçìÝñùóç
,
åðéêáéñïðïßçóç
 
êáé 
 
åìðëïõôéóìü
 
ôïõ
 
ÓõóôÞìáôïò
 
Áíáãíþñéóçò
 
Áãñïôåìá÷ßùí
 
ôçò
 
Åíéáßáò
 
Áßôçóçò
(LPIS)
ìå
 
ôéò
 
øçöéáêÝò
 
ãåùãñáöéêÝò
 
âÜóåéò
 
äåäïìÝíùí
 
ðïõ
 
óõíôÜóóïíôáé 
 
óôç
 
÷þñá
.
 
ÐáñÜíïìåò
 
êáé
 
ÁíôéóõíôáãìáôéêÝò
 
ïé
 
áðïëýóåéò
 
Ç
 
áðüëõóç
 
ôùí
269
 õðáëëÞëùí
 
åßíáé 
 
åíôåëþò
 
ÐÁÑÁÍÏÌÇ
 
êáé 
 
ÁÍÔÉÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÇ
 
êáé 
 
ãßíåôáé 
 
ãéá
 
ëüãïõò
 
óêïðéìüôçôáò
,
áöïý
 
ùò
 
ëüãïò
 
ôçò
 
áðüëõóÞò
 
ìáò
 
áíáöÝñåôáé 
 
ç
 
äÞèåí
 
êáôÜñãçóç
 
ôçò
 
áñìïäéüôçôáò
 
ãéá
 
ôçí
 
ïðïßá
 
ðñïóëçöèÞêáìå
.
Ìå
 
äåäïìÝíï
,
üìùò
,
üôé 
 
üëïé 
 
ïé 
 
 õðÜëëçëïé 
 
ôùí
 
êáôáñãïõìÝíùí
 
 õðçñåóéþí
 
ìåôáôÜóóïíôáé 
 
ðáñüëï
 
ðïõ
 
êáôáñãïýíôáé 
 
êáé 
 
ïé 
 
áñìïäéüôçôÝò
 
ôïõò
,
óõíáêüëïõèá
 
êáé 
 
ï
 
ëüãïò
 
ãéá
 
ôïí
 
ïðïßï
 
ðñïóåëÞöèçóáí
.
Ç
 
áíôßöáóç
 
åßíáé 
 
ðñïöáíÞò
,
áöïý
 
ç
 
áñìïäéüôçôá
 
ôïõ
 
Üñèñïõ
16
ôïõ
 
 í
.3790/2009,
ôçí
 
ïðïßá
 
åðéêáëåßôáé 
 
ôï
 
ó÷Ýäéï
 
 íüìïõ
 
ãéá
 
ôçí
 
áðüëõóç
 
ôùí
269
 õðáëëÞëùí
 
ôçò
 
ÁÃÑÏÃÇ
 
Á
.
Å
.,
äåí
 
ðñüêåéôáé 
 
 íá
 
êáôáñãçèåß 
,
äéüôé 
 
åßíáé 
 
ÊïéíïôéêÞ
 
äÝóìåõóç
 
ãéá
 
ôç
 
óýíôáîç
 
ôïõ
 
Áãñïôéêïý
 
Ìçôñþïõ
,
ôç
 
óõíå÷Þ
 
åðéêáéñïðïßçóç
 
ôïõ
 
Øçöéáêïý
 
Áñ÷åßïõ
 
êáé 
 
ôç
 
ëÞøç
 
ôùí
 
åðéäïôÞóåùí
.
Åìåßò
 
ðéóôåýïõìå
 
üôé 
 
ç
 
Ðïëéôåßá
 
Ý÷åé 
 
óõíÝ÷åéá
 
êáé 
 
óõíÝðåéá
 
êáé 
 
 õðïâÜëëáìå
 
áéôÞóåéò
,
ðñïóëçöèÞêáìå
 
 íüìéìá
 
êáé 
 
ðñïóöÝñáìå
 
ðïëýôéìåò
 
 õðçñåóßåò
,
ôüóï
 
óôçí
 
ÁèÞíá
,
üóï
 
êáé 
 
óôçí
 
ðåñéöÝñåéá
(
øçöéïðïßçóç
,
óõíåñãáóßá
 
ìå
 
ãåùñãéêÝò
 
åíþóåéò
,
ÏÐÅÊÅÐÅ
 
êëð
.).
 ¸÷ïõìå
 
ðñïãñáììáôßóåé 
 
ôç
 
æùÞ
 
ìáò
(
åíïßêéá
,
äÜíåéá
 
êëð
.)
êáé 
 
ïðïéáäÞðïôå
 
ìåôáâïëÞ
 
ôùí
 
óõíèçêþí
 
áõôþí
 
èá
 
åðéöÝñåé 
 
äõóìåíåßò
 
åðéðôþóåéò
 
óôç
 
æùÞ
 
ôç
 
äéêÞ
 
ìáò
 
êáé 
 
ôùí
 
ïéêïãåíåéþí
 
ìáò
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->