Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
JURIDIK Fillet e së drejtës

JURIDIK Fillet e së drejtës

Ratings: (0)|Views: 31,257|Likes:
Published by Salih Veseli

More info:

Published by: Salih Veseli on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

 
HYRJE NË FILLET E SË DREJTËS( HYRJE NË FILLET E SË DREJTËS( 
 
marrur nga Gurakuq Kuqimarrur nga Gurakuq Kuqi
 
 )
 
 )
 
Objekt studimi i të gjitha shkencave juridike është e drejta dheshteti , secila prej tyre këto dy dukuri i studion në aspektin e vet, duke përcaktuar vlerat përkatëse që dalin si rezultat i arritjeve shkencore,disa prej tyre studiojnë anën historike të shfaqjes dhe zhvillimit tështetit dhe të së drejtës pra është fjala për shtetet dhe të drejtat ehershme, disa studiojnë shtetin dhe drejn e sotme , disamerren me studimin e shtetit dhe së drejtës konkrete , disa me shtetindhe të drejtën abstrakte.
FILLET E SË DREJTËS
gjithashtu si objekt studimi kan të drejtëndhe shtetin , ofrojnë njohuri fillestare dhe thelbsore lidhur me nocionet shtetërore dhe juridike si dhe me ligjshmëritë e këtyre dukurive të cilat  paraqesin objektin e shqyrtimeve tona.Edhepse në esencë të gjitha këto shkenca juridike objekt studimikan shtetin dhe të drejtën, FILLET E SË DREJTËS këto nocione dheligjshmëri i nxjerr nga studimet dhe arritjet shkencore fushave përkatëse konkrete , duke marrë atë që paraqet të veçantën natyrisht duke u shërbyer me metodën deduktive dhe induktive, dmth prej tëveçantës në atë të përgjithshme dhe anasjelltas.
NOCIONET 
 
 paraqesin njohjen e një çështjeje ashtu çfar ështëduke përmbledhur në vete të gjitha karakteristikat thelbësore të saj. 
LIGJSHMËRITË:
 
 paraqesin lidhjen e dy apo të më shumëçështjeve apo dukurive, lidhjet e ndërsjella të tyre.r egzistuar shteti duhet egzistoj teritori, njerzit dhe pushteti.E drejta pavarësisht prej vendit, pozitës gjeografike, shkallës sëarsimimit i njeh 2 lloje subjektesh:
1.PERSONAT FIZIKË
njeriu si individë
2.PERSONAT JURIDIKË
shoqatat e ndryshme, organizatat,institucionet e ndryshme shoqërore, firmat, ndërmarrjet publike etj.Çdo njëra shkencë personin fizik e trajton sipas karakteristikavetë veçanta të cilat paraqesin objektin e shkencës
 p.sh.
personi fizik nëshkencën penale trajtohet si kryerës i veps penale, si nxitës, sindihmës, si autor i cili ka paraparë kryerjen e veprës penale, por ky  për veprimin e vetë fizik por edhe për vepër mendore, për të qenë përgjegs para shoqërisë, shtetit, ligjit duhet jei moshësmadhore dhe i shëndoshë (të ketë zotësi të veprimit).
 psh.
Mbi shkencën mbi dhe për familjen , personi fizik për të pasur mundësi të krijojë familje dmth të lidhë martesë, duhet të jetë iaftë në aspektin fiziko-psiqik, dhe të jetë i moshës madhore.
 
Fillet e drejs bëjpjegrupin e shkencave të përgjithshme juridike si pjesë përbërëse e shkencave shoqërore.Fillet e drejs karaporte të ngushta me grupin e
SHKENCAVE JURIDIKO PENALE , ADMINISTRATIVE , JURIDIKOCIVILE , JURIDIKO POLITIKE DHE JURIDIKO SOCIALE.
Raporti i Filleve së të drejtës me shkencat juridike është shumë ingushtë sepse bazohet në të dhënat e shkencave të tjera juridike nëveçanti me me shkencat konkrete juridike, gjithashtu edhe shkencat e përgjithshme shoqërore - shkenca mbi sociologji,shkencaekonomike dhe ato politike, sepse nocionet e përgjithshme dhe të përbashkëta lidhur me dukuritë shtetërore dhe juridike i nxjerrin vetëmme studime të ndërlidhura juridike dhe shoqërore.Fillet esë drejs si shkencë juridike i pranojndikimet eshkencave të tjera juridike (të veçanta) dhe atyre shoqërore por gjithashtu edhe ndikojnë në shkencat e tjera juridike pra në ato tëveçanta.Shkenca juridike r nga objekti i studimit të dukurive,ligjshmërive dhe fenomeneve ndahet në:1.
SHKENCAT E PËRGJITHSHME JURIDIKE
- që studijojnë elementet e përgjithshme, të përbashkëta për të gjitha shtetet dhe të drejtat  pavarësisht nga aspekti historik, pozita etj.2.
SHKENCAT JURIDIKO - HISTORIKE
- që ofrojnë njohuri lidhur meshtetet reale dhe rendet juridike të cilët kan egzistuar në të kaluarën,e të cilët nuk egzistojnë.3.
SHKENCAT JURIDIKE POZITIVE
-
që merren me studimin e shtetit dhesë drejtës egzistuese, pra me dukuritë pozitive
METODAT NË FILLET E SË DREJTËS
Çdo shkencë ka objektin e vetë të studimit , andaj për tu realizuar ky studim, dmth për tu arritur qëllimi i caktuar , shkenca përdorë metodat tëcilët paraqesin veprimet subjektive të hulumtuesit lidhur me objektin ecaktuar.
Metoda është ë lidhur ngushtë me objektin e studimit, njëra me tjetrënndihmohen, sashumë hemendohet se nda e rcaktonmetodën duke e absorbuar në vete.
Metoda
paraqet tërësinë ë veprimeve mendore dhe fizike në procesine njohjes së lëndës së caktuar.Kemi dy lloj metodash SHKENCORE dhe TEKNIKE(PRAKTIKE)Metodat e veçanta janë:1.
METODA DOGMATIKE (JURIDIKE) DHE NORMATIVE -
që ështëmetodë kryesore dhe specifike me anën e së cilës studiohet shkenca juridike në përgjithësi, ajo përcakton në mënyrë të qartë saktësinë enormës juridike. Kjo në mënyrë të qartë vërteton se me anën e normës juridike përcaktohet sjellja e njeriut për kohën përkatëse duke mosvështruar veçoritë e tjera të normës.
 
Metoda NORMATIVE merret me të drejtën si sistem i tërësishëmnormativ duke analizuar dhe duke studiuar se çfarë është përbërja etij, dhe cilët jan lidhjet dhe raportet ndërmjet tyre.Metoda Normative na ofron njohuri për pjesët më të mëdha të sëdrejtës jo edhe për pjesët më të vogla që janë objekt i metodësdogmatike - domethëniet konkrete të ndonjë norme.Metoda normative mundëson ndërtimin e hierarkisë së normavedhe akteve juridike duke i sistemuar dhe harmonizuar pjesët e ulta me pjesët e lartatë sistemit juridik.
2.METODA SOCIOLOGJIKE
 poashtu përdoret si metodë specifike për hulumtimin dhe studimin e shkencave juridike me cinhulumtojfaktorët social cit u japin karakter shoqërorënormave, akteve juridike dhe tërë së drejtës , duke dhënë përgjigje për ato pyetje cit nuk i ofron metoda dogmatike-juridike dhenormative, psh. Përse shteti dhe e drejta janë të kësaj apo të asajnatyre, kur dhe si u zhvilluan dhe në shërbim të kujt janë.-
NOCIONI I SHTETIT DHE I SË DREJTËS -
SH T E T I
Procesi i krijimit të shtetit si organizatë shtetërore e organizuar ka filluar që në fazën e diferencimeve brenda vetë shoqërisë falëshfaqjes tepricës shorijoklasore , pra shtimi i forcave prodhuese ka bërë që të krijohen dallime pronësore dhe dallime tëtjera.Elementet e shtetit janë:1.
PUSHTETI SHTETËRORË
- nënkuptojmë raportin shoqërorë në tëcilën njëra palë urdhëron ndërsa pala tjetër është e detyruar të dëgjojëurdhrat e palës së parë.Pushtëti shtetëror është pushteti më i lartë , më i fortë në gjithëhapësirën shtetërore, gjë që buron nga roli dhe pozita e shtetit nëshoqëri.Sipas Viskoviqit - Pushteti shtetërorë është pushtëti më i lartë aposuprem, të cilit të gjithë individët apo grupet madje edhe vetë bartësit e pushteteve tjera i nënshtrohen.Dallojmë
1PUSHTET FAMILJAR2PUSHTET SHKOLLOR3PUSHTET FETARNOCIONI I SOVRANITETIT SHTETËRO
- egzistojteori ndryshme për çështjen e sovranitetit në shkencën juridike, të cilët fillojnë të merren me këtë çështje nga fundi i shek.XVI kur edhe kemiushtrimin e pushtetit shtetërorë si pushtet i ndarë prej atij kishtar ku

Activity (249)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lura Smailhasanaj added this note
helpful
VetonQeriqi liked this
Lanii Dautii liked this
Fiona Aliu liked this
Mussa Murati liked this
Adriana Haliti liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->