Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svrha Zivota Knjizica Za Tisak

Svrha Zivota Knjizica Za Tisak

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by truway

More info:

Published by: truway on Jul 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2011

pdf

text

original

 
1
Svrha Œivota
In Croatian
 
2
SVRHA ŒIVOTASVRHA ŒIVOTASVRHA ŒIVOTASVRHA ŒIVOTASVRHA ŒIVOTAPITANJA I ODGOVORIPITANJA I ODGOVORIPITANJA I ODGOVORIPITANJA I ODGOVORIPITANJA I ODGOVORI
Kakoçestoçujemotopitanje,povezanosaznatiœeljominesigurnoæøuÆTOJESVRHAŒIVOTA?Moœdastevidragiçitaoçe,tajkojipostavljatetopitanje,ilijevamanetkodrugipostaviotopitanje.Daliznateætojesvrhaœivota?Dalistemoglidatipraviodgovoronimakojipostavljajutakovaœnopitanje.MenijetakoåerbilopostavljenotopitanjeizatoœelimdatiodgovornanjegaputemBoœjerijeçi,kojajejedinomjerodavnaiovlaætenadakaœeistinuotome.MolimzatoGospodinaBogadabidaopotrebnosvjetlosvojojdragocjenojRijeçidanasistinskiobavijestiotakoœivotnovaœnojstvari,tojestosvrsiœivota.Mnogoovisiotomekakoseodnosimoprematomproblemu,jerondatakoiœivimo.NezaboravimodasunaæidanitoçnoomeåeniimoglibismoreøizajednosJakovom:
“Ætojevaæœivot?Onjeparakojasemalopokaœe,apotomjenestane”(Jakovljeva4:14).IlisJobom:“Alidanikojibiæebrœiodglasnika,pobjegoæe, nevidjeæedobra”(Job9:25).
Ipakkolikoihgodima,Odreåenaimjesvrhaivrijeme.Zatojetakovaœnodanepromaæimo,jerøenaæidaniproøiusvakomsluçajuprebrzo,bezobziradalismoupoznalisvrhuœivotailine!Molimvas,dragiçitaoçe,razmislitedalivi,kaosavræenoBoœjestvorenje,moœetetvrditidajejedinoljudskirodstvorenbezsvrhe?Sveætojestvoreno,odnajsitnijihbiøapadonajkompliciranijih,imasvojuodreåenusvrhu.Tovrijediizaoruåaipribor:igla,ækare,klijeæta,çekiø.Svakimajstormoraimatialatkojisluœiodreåenojsvrsi.Znademokojajesvrhauœivotupçela-sabiratimed.Konjivolvukutereteitakokoristeçovjeku.Kravedajumlijeko,kojejetakopotrebnahrana.Istotakoibiljkesluœesvojojsvrsi,patopredivnocvijeøekojeukraæujeokolinuçovjekaipobuåujedivljenjeiçuåenjeBoœjojmudrostikojijesvetozamislioiçudesnoizveo.Zatimtajdivnipjevptica,kojetakoranopjevajuujutrosvomStvoriteljunaslavuibudeçovjekaizsna.Tkoihuçiipotiçedatoçineuodreåenovrijeme?
“UpoçetkustvoriBogneboizemlju.”(Post.1:1)“Svejeponjemustvorenoiniætaætopostoji,nijebeznjegastvoreno.”(Ivan1:3+Kol.1:16)
Moœeteliizsvegaovogvidjetidajegotovonemoguøe,davi,kaoBoœjestvorenje,nebiimalisvrhe,kojemujedanatakovelikamudrostisposobnostuusporedbisasvimspomenutim.Jerçovjek,kojegajeBogstvorioposvomobliçjuiudahnuomusvojdahœivota,stvoriozasebe,nasvojuslikuipriliku
 
3
idasedruœisnjime.
“NasvojuslikustvoriBogçovjeka,naslikuBoœjuongastvori,muækoiœenskostvoriih.”(Postanak.1:27)“Bogjestvorioçovjekaodzemljinogprahaiudahnuomu dahœivotaiçovjekjepostaoœivaduæa.(biøe)(Postanak2:7)
BogjehtiodaçovjekœiviuzajednicisasvojimStvoriteljem.Akadjeçovjek,Adamsagrijeæioimisviponjemu,tozajedniçkodruœenjeviæenijebilomoguøe,jerBOGjepravedanisvet.Itakonakonpada,nastalaprovalijaizmeåuBOGAiçovjeka.BuditeuvjerenidaBognijestvoriotakosavræenostvorenjesamozatoda“jedeipije”,kakopiæeuNovomZavjetu,ipotomdasevratiuzemljuodkoje jenaçinjen.Zarbisetadaisplatiloœivjeti?Nevarajtese,Bogkojijeljubavikojemujestalozasvojestvorenjeodredio jeunaprijedsvrhuçovjeku.KadjeçovjekpaoiviæenijemogaoœivjetiuzajednicisBogom,Bogjeponovodokazaosvojuljubavipobrinuoseuistomtrenutkuçovjekovapadaugrijeh.GrijehjeneposluænostBOGUrascjep,odvojenjeodBOGA,JerSvetoPismokaœe:
“Nemapravednoga,nemanitisamojednog:jersusvisagrijeæiliiliæeniBoœjeslave.”(Rimljanima3:10,23)“Nemapravednogaçovjekanazemljikojiradidobroinegrijeæi.”(Propo-vjednik7:20)“Akomimislimodasmobezgrijeha,mivaramosamisebeinegovorimo istinu.”(1Ivanova1:8)“Mismosvikaoovce,izgubiliseiotiælisvakinasvojustranu,”(Izaija53:6)
AlinaæaojeBognaçinkakoøegaotkupitiikaœe:
“Joæmeøemneprijateljstvoizmeåutebeiœeneiizmeåusjemenatvojegai sjemenanjezina,onoøetinaglavustati,atiøeægaujestiupetu”(Postanak  3:15)“Jerkaoætojekrozjednogçovjekauæaonasvijet,grijeh;Ikroznjegasmrt,takojesmrtuælausveljudeisvisusagrijeæili.”(Rimljanima5:12)
Cijenaotkupa,biojenjegovjedinoroåeniSinkojisezauzeozapalirodljudskiiuzeonasebenjihovegrijeheiispaætaozanjihnagolgotskomkriœu,kaoætopiæeuBoœjojrijeçi:
 Kristjenasiskupioodkletvezakonapostavæizanaskletva,jerjepisano: prokletsvakikojivisinadrvetu”(Galaøanima3:13)“ Jeronogakojinijeznaozagrijehnasradiinigrijehom,damibudemoBoœja pravdaunjemu”(2Korinøanima5:21).“Kojisenerodiæeodkrvi,niodvoljetjelesne...negoodBoga.Irijeçpostadetijeloiuseliseunaspunomilostiiistine,ividjesmoslavunjegovu,slavu,kao jedinoroåenogodOca”(Ivan1:13-14).

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
GNOSTICAR liked this
GNOSTICAR liked this
GNOSTICAR liked this
GNOSTICAR liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->