Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa Arte Vizuale

Programa Arte Vizuale

Ratings:
(0)
|Views: 3,631|Likes:
Published by Cristina

More info:

Published by: Cristina on Jul 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

 
MINISTERULEDUCA
Ţ
IEI
Ş
ICERCET
Ă
RII
DIREC
Ţ
IAGENERAL
Ă
PENTRUÎNV
ĂŢĂ
MÂNTPREUNIVERSITAR 
CONCURSULNA
Ţ
IONALUNICPENTRUOCUPAREAPOSTURILODIDACTICEDECLARATEVACANTEÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTULPREUNIVERSITARPROGRAMA
PENTRU
ARTEVIZUALE
(EDUCA
Ţ
IEPLASTIC
Ă
/EDUCA
Ţ
IEVIZUAL
Ă
/ARHITECTUR 
Ă
)
Aprobat
ă
prinO.M.E
d
.C.nr.5287/15.11.2004
-Bucure
ş
ti-2004
 
PREZENTAREGENERAL
Ă
Programelepentruperfec
ţ
ionareapreg
ă
tiriidespecialitateacadrelordidacticeurm
ă
rescafirmareauneinoicompeten
ţ
eprofesionaleprinaprofundareaunorconcepte
ş
iorient
ă
ricuprivirelaeduca
ţ
iaartistic
ă
plastic
ă
în
ţ
eleas
ă
caactivitatecreativ
ă
specific
ă
ş
iinterdisciplinar 
ă
deformareatinereigenera
ţ
ii.Laexamenuldeocupareaposturilorvacanteînînv
ăţă
mântulpreuniversitarseareînvedereatâtînsu
ş
ireatemeinic
ă
ş
icomplet
ă
acon
ţ
inutuluiteoreticpecareîlpresupunelimbajulvizual,cât
ş
icon
ş
tientizareafunc
ţ
iilorlui practice,gramaticale
ş
idetehnologieartistic
ă
.Cadreledidacticecareseprezint
ă
laconcursuldetitularizaresunt,îngeneral,absolven
ţ
idedoarcâ
ţ
ivaaniaiinstitutelordeînv
ăţă
mântsuperior.Dinacestpunctdevedere,concursultrebuies
ă
atesteurm
ă
toarele:-st
ă
 pânireacuno
ş
tin
ţ
elorgeneraledin
ş
tiin
ţ
eleedica
ţ
ieiasimilateînfacultate,cuaccentpeaplica
ţ
iilelorpractice(proiectare,strategiididactice,mijloacedeînv
ăţă
mânt,creativitate);-aplicareacreativ
ă
ainforma
ţ
iilordindidacticaspecialit
ăţ
iidobânditeanterior
ş
iîmbog
ăţ
iteprinexperien
ţ
adecatedr 
ă
(limbajplastic,no
ţ
iunidegramatic
ă
avizualului,tehniciartistice);-preocup
ă
rideoptimizare
ş
iameliorareamijloacelordeaccesibilizareacon
ţ
inutuluiprogramei
ş
colareînfunc
ţ
iede particularit
ăţ
ilederst
ă
ş
iindividualealecopiilor;-calitateadocument
ă
riiprivindzonealevizualuluideinteresîn
ş
coalaactual
ă
:mass-media,mod
ă
,publicitate,etc.;-demonstrareaunorcapacit
ăţ
idedescoperireamijloacelor
ş
ic
ă
ilorspecificedecultivare
ş
istimulareacreativit
ăţ
ii.Caracterulintegrator
ş
imulticulturalalac
ţ
iunilorreprezentativepentrudisciplinaeduca
ţ
ieplastic
ă
estedezvoltatîncadrulmailargaldemersuluimetodic.Înv
ăţ
areaînart
ă
fiindgramatical
ă
ş
itehnologic
ă
(
ş
idoarînacestsens,opera
ţ
ional
ă
),punereaînaplicareaacestuicon
ţ
inutimplic
ă
dinparteaprofesorilormotiva
ţ
iideinovare
ş
idescoperireaunorstrategii,modalit
ăţ
itehnice,mijloace
ş
iformeactivepentrustimulareacreativit
ăţ
iivizualeaelevilor.Acestaesteobiectivulfundamentalalîmprosp
ă
t
ă
riiinforma
ţ
ieidespecialitate,psihopedagogice
ş
imetodologice,
ş
icriteriulevalu
ă
riimunciifiec
ă
ruicadrudidactic,peliniapreconizat
ă
dereformacurricular 
ă
încursdedes
ăş
urareînînv
ăţă
mântulromânescdetoategradele.
EXEMPLEDECOMPETEN
Ţ
EÎNDOMENIULEDUCA
Ţ
IEIVIZUALE
Competen
ţ
adeades
ăş
uraoactivitatecontinu
ă
avândlabaz
ă
oop
ţ
iunecon
ş
tient
ă
,
ă
ă
pulsiuniafective,privindvaloareaac
ţ
iunii.
Competen
ţ
auneiviziuniglobaleasuprafinalit
ăţ
iiac
ţ
iuniicaoconsecin
ţă
apreg
ă
tiriimanageriale(elaborareaobiectivelor,anticipareafinalit
ăţ
ilor,existen
ţ
aalternativelor).
Competen
ţ
adeacomunica(sinergic)cuscopulcoope
ă
riicreative
ş
ialrespect
ă
riidiverseloropinii,alasimil
ă
rii propuneriloralternative
ş
i/sau,eventual,alincluderiilorînproiectepersonale.
Competen
ţ
alegat
ă
deafirmareaproprieipersonalit
ăţ
i,dedorin
ţ
adeevolu
ţ
ieintelectual
ă
ş
iprofesional
ă
continu
ă
,indiferentdesitua
ţ
iilepasageresauconjuncturale.
Capacitateadeaconcepecurriculumladecizia
ş
colii
Competen
ţ
eînevaluare
Conturareaunuiprofilintelectual
ş
iprofesionalprinconsultareaconstant
ă
amaterialelorbibliografice(despecialitate
ş
idinspecialit
ăţ
iînrudite).Folosireatehnicilormodernedeinformare
ş
iametodelorspecificepentruasimilareacuno
ş
tin
ţ
elornecesareprocesuluididacticspecificeduca
ţ
ieivizuale.
Capacitateadeaconstrui/alc
ă
tuidemersurididacticeinteractivecuintegrareacon
ţ
inuturilormetodice.
Capacitateadeadecvareademersuluididacticlacolectivulclasei
ş
i/saulaspecificuldisciplinei.
COMPETEN
Ţ
EÎNSPECIALITATE
Cunoa
ş
tereatemeinic
ă
acon
ţ
inuturilor
ş
tiin
ţ
ifice
ş
imetodicealedisciplinei.
Capacitateadeastructuramodalit
ăţ
iorginaledeabordareaproblemelordelimbajvizualîncadrulactivit
ăţ
ilor  plastice
ş
colare;evaluareaeficient
ă
adiferitelortipuridedemersurieduca
ţ
ionale.
 
Capacit
ăţ
ideimplicareprofesional
ă
laîmbog
ăţ
ireacon
ţ
inutuluiartisticaplicativalinstrumentelordelucru(programe,manuale,materialedidactice).
Capacitateadeaactualizaprinlecturi,activit
ăţ
iînatelier,demonstra
ţ
ii,expuneri,cerin
ţ
elereformeicurriculare;comunicareaeficient
ă
cuparteneriînactivitateaeduca
ţ
ional
ă
.
Capacitateadeautoevaluare
ş
iintroducereafeed-back-uluiînprotec
ţ
iapersonal
ă
acarierei.
PROFESORITEMATIC
Ă
DESPECIALITATE
A.PROBLEMATICAELEMENTELORDELIMBAJCAMIJLOACEDEEXPRESIE,ACOMPOZI
Ţ
IEICUDOU
Ă
ş
ICUTREIDIMENSIUNI
ş
IATEHNICILORDEART
Ă
ABORDABILEÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTULGENERAL.-Poten
ţ
eleconstructive
ş
ideexpresiealeelementelorlimbajuluivizual.-Problemealesimultaneit
ăţ
iisemnelor
ş
imijloacelordeexpresieînconstruc
ţ
iaformelo picturale/grafice/sculpturale/decorative.-Problematicastudiuluiarmoniei
ş
igamelorcromatice.-Problemarela
ţ
ieiculoare-linie-motiv(subiect)-mesajînconstituireaarmonioas
ă
ş
iexpresiv
ă
aîntreguluicompozi
ţ
ional.-Problematicareprezent
ă
rii
ş
isuger 
ă
riispa
ţ
iuluitridimensional,avolumuluiînplan,prindiferitemijloacedeexpresieliniar 
ă
ş
icoloristic
ă
.-Problematicareprezent
ă
riispa
ţ
iuluiplasticprinmodelarecromatic
ă
;culoarelocal
ă
,tonlocal;contrastclarobscur.-Structuricoloristiceexpresive
ş
iproblematicadezvolt
ă
riiarmonieidindou
ă
sautreiculori.-Patadeculoare
ş
ipatadevaloare;tratareaplat
ă
ş
itratareapictural
ă
asuprafe
ţ
ei.-Transformareasuccesiv
ă
auneifigurigeometriceînsemnfigurativ
ş
iinvers;exigen
ţ
eleorganiz
ă
riiunorstructuricompozi
ţ
ionaledetipEscherinedite,expresive
ş
iarmonioase.-Divizareauneiformetridimensionale
ş
ireasamblareaeiarmonioas
ă
ş
iechilibrat
ă
într-oalt
ă
ordineîntehnicamodelajului.-Problemarela
ţ
iilordintreelementeledelimbaj
ş
imijloaceledeexpresieîncompozi
ţ
iasculptural
ă
.-Structuricompozi
ţ
ionaleorganizatepebazaraportuluiarmonicalsec
ţ
iuniideaur;problemacentruluideinteres.-Alternan
ţ
araporturilorcantitativebidimensionale
ş
iexigen
ţ
elecromaticeînorganizareadinamic
ă
aspa
ţ
iuluiplastic.-Accep
ţ
iuniactualealespa
ţ
iuluiînartelevizuale.-Expresiiplastice
ş
idecorativerezultateprinasamblare,multiplicare,metamorfozare,geometrizare,eliminare,ad
ă
ugare.-Ritmulliniar,ritmulcromatic
ş
iimportan
ţ
alorînconfigurareadeschis
ă
sauînchis
ă
,dinamic
ă
saustatic
ă
acompozi
ţ
iei.-Problemeleexperimentuluiinterdisciplinarîncercetareastructurilornaturii
ş
ifructificarearezultatelorastfelob
ţ
inuteînîmbog
ăţ
ireaexpresivit
ăţ
iilimbajuluiliniei-culorii-volumului.-Elementedeperspectiv
ă
liniar 
ă
ş
icoloristic
ă
utilizateîncrea
ţ
iabazat
ă
peconven
ţ
iiiluzioniste.-Ha
ş
ura
ş
iproblematicareprezent
ă
riiexpresiveadiferitelormaterialit
ăţ
i
ş
iaspa
ţ
iuluitridimensional.-Problemealefolosiriiliniilordrepte,curbe,fnte,concentriceetc.directcupensulapesuporturiuscatesauumedeînrealizareauneicompozi
ţ
iistaticesaudinamice,deschisesauînchise.-Expresiialeformelortridimensionaleîntehnicamodelajului.-Ramifica
ţ
iile,sinuozit
ăţ
ile
ş
ispirala:formedeorganizare,cre
ş
tere
ş
idezvoltareastructurilornaturale
ş
iinterpretarealorexpresiv
ă
.-Analogiialeorganiz
ă
rii,cre
ş
terii
ş
idezvolt
ă
riiritmiceaformelornaturalecuformele
ş
istructurilecreatedeom.-Dinamicaraportuluilumin
ă
-umbr 
ă
ş
idistribu
ţ
iaarmonioas
ă
atonurilorsauvalorilordintehnicamodelului
ş
i pasajului.-Modululcaelementsausemn
ş
iproblemadistribu
ţ
ieiluidinamicesaustaticeînspa
ţ
iulplastic.-Pozi
ţ
ia,direc
ţ
ia,mi
ş
carea
ş
ipondereaformelor
ş
iproblematicareprezent
ă
riiexpresiveaspa
ţ
iuluicudou
ă
ş
icutreidimensiuni.-Tematicapartiurilorcompozi
ţ
ionaleînstudiulorganiz
ă
rii
ş
iconstruc
ţ
ieiexpresiveaarmoniilorliniare
ş
icromatice.-Asimetrie
ş
iechilibruîndinamicaconfigura
ţ
ieicompozi
ţ
ionale.-Conceptuldecompozi
ţ
iecaimaginecomplex
ă
întoateartelevizuale.-Imagienauman
ă
,func
ţ
ii
ş
imijloaceartisticederealizareacostuma
ţ
iei.

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
DragosHelbet liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dascalescu Aura liked this
Victoria Ceban liked this
Miron Anca liked this
Venuca Cionca liked this
Maria-Mădălina Motorca liked this
florin liked this
py-san liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->