Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ch02

ch02

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Thắng Nq

More info:

Published by: Thắng Nq on Jul 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2010

pdf

text

original

 
6.9.2003
Chöông 2: Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïacô baûn
1
Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïa cô baûn
6.9.2003
Chöông 2: Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïacô baûn
2
Scan conversion
ª
Scan conversion
: quaù trình bieåu dieãn ñoái töôïng hình hoïc (ñoaïn thaúng,voøng troøn,...) trong boä ñeäm aûnh ñôn (frame buffer) cuûa heä thoáng ñoàhoïa queùt raster.
ª
vaän haønh (drive) the frame buffer thoâng qua caùc thuû tuïc
°
SetPixel( )
°
GetPixel( )
 
6.9.2003
Chöông 2: Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïacô baûn
3
Boä ñeäm aûnh ñôn vaø thieát bò hieån thò
ª
Moâ hình frame bufferlaøm töôi aûnh
 R x y B
Maøn hình
6.9.2003
Chöông 2: Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïacô baûn
4
Truy caäp vaøo (bieåu dieãn cuûa) frame buffer
const
MaxColumn= 639; {= C - 1}MaxRow= 479; {= R - 1}MaxColor= 255;
{= soá caùc maøu
-
1}
type
col= 0..MaxColumn;row= 0..MaxRow;color= 0..MaxColor;
procedure
SetPixel(c : col, r : row, value : color); {load frame buffer}
function
GetPixel(c : col, r : row) : color; {read frame buffer}
0MaxColumn12012
ª
Moâ hình laäp trìnhMoâ nh cho frame bufferCaùc thao taùc leân frame buffer.
MaxRow
 
6.9.2003
Chöông 2: Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïacô baûn
5
ª
Cho ñoaïn thaúng noái hai ñieåm (
 x
a
,
 y
a
) vaø (
 x
b
,
 y
b
),
°
caùc toïa ñoä ñeàu laø soá nguyeân (toïa ñoä trong frame buffer)
ª
Bieåu dieãn töôøng minh cuûa ñöôøng thaúng:
°
Heä soá goùc: , vôùi
ª
Baøi toaùn: Xaùc ñònh caùc pixel bieåu dieãn ñoaïn thaúng “toát” nhaát
°
tuøy thuoäc vaøo caùch ñònh nghóa sai soá 
ª
Wlog (without loss of generality),
 x
a
<
 x
b
vaø 0 <
m
< 1
Bieåu dieãn ñoaïn thaúng trong boä ñeäm aûnh ñôn
 y
=
m
(
 x
 
 
 x
a
) +
 y
a
 x ym
=
 y
=
 y
b
 
 
 y
a
 x
=
 x
b
 
 
 x
a
 
6.9.2003
Chöông 2: Moät soá giaûi thuaät ñoà hoïacô baûn
6
Sai soá khi choïn pixel
ª
Sinh caùc pixel baèng phöông phaùp taêng daàn
ª
Ñònh nghóa
sai soá 
e
(
i
) =
 y
*
 
 y
i
1
e
(
i
) = (
 y
i
1
 
+
1)
 
 y
*
 x
i
 
1
x
i
 y
i
 
1
i
i
Ñoaïn thaúng lyù töôûngï
 y
*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->