Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Civil Service Apr 10 Final

Civil Service Apr 10 Final

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:

More info:

Published by: keralangoassociation on Jul 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2010

pdf

text

original

 
Printed and Published by
Kottathala Mohanan
President, Kerala NGO AssociationThiruvananthapuram-34Chief Editor
Kottathala Mohanan
Editor
K.V. Murali
Managing Editor
C. Chandra Babu
Assistant Editors
K.T. GangadharanM. PraksisArumanoor Manoj
Editorial Board
M.D. Arjunan, K.S. SreeranjanV. Harikumar, M.J. Bose ChandranP. Unnikrishnakurup, A.P. SunilKulathoor G. Mithran, S. HashimU.K Manu, M.R. Tomy
Zn knhnÂkÀÆokv FUntämdnbÂ
]pkvXIw: 9 e¡w: 3
DÅS¡w
P\d sk{I«dnbpsS t]Pv .....................----------------------------------------------------5 Hcp lÀ¯mepw icoc`mjIfpw.................. 7
(ka-Im-enIw) 
hnZym`ymk AhImi \nbaw 2009 .............----------------------9
(teJ\w) 
sXcphn\v Hcp aI³ P\n¡p¶p ................12
(IhnX) DjvW-¡mäv .........................................----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
(sNdpIY) 
sF.]n.FÂ.þ ImWm]pd§Ä .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
(teJ\w) knhn kÀÆokv Imcy£aamWv ................-
17
(IY) t\cpw \pWbpw Xncn¨dnbpI ................---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
(t\c¼v) 
thenXs¶ hnfhpXn¶pt¼mÄ .............--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
(ZÀi\w) 
BcmWv hen-b-h³ .............----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
(Ifnbpw Imcyhpw) \nemhnsâbpw an¶man\p§ntâbpw IY Xp¼-¸q-hn-tâbpw ......................................
23
(sNdpIY) 
kÀÆokv {]iv\§Ä ................................25kÀ¡mÀ D¯chpIÄ .............................26
DÅS¡w
37 hÀj-§Ä¡p ap¼v tIcfF³. Pn. H. bqWn-bsâ t\Xr-Xz-¯n 1973  \S-¯nb ]Wn-apS¡w{][m-\-ambpw 100 cq] CS¡mem-izmkw Bh-iy-s¸«p sIm-m-bn-cp-¶p.Acnbv¡v 1 cq] 60 ss]k hne-bp--m-bn-cp¶ A¡m-e¯v 100 cq] CS-¡m-em-izmkw Bh-iy-s¸-«-Xnsâ kmwKXyw Poh-\-¡mÀ¡n-S-bnepwkaq-l-a-²y-¯nepw hen-sbmcp NÀ¨-bmbn amdn-b-t¸mÄ F³. Pn. H. bqWn-b³ ""100 cq] A[n-I-tam? IW-¡p-IÄ kwkm-cn-¡s«'' F¶ Xe-s¡-«nÂHcp t\m«okv Cd-¡p-I-bp--m-bn. aq¶v AwK-§-fp-ff Hcp IpSpw-_-¯nsâ Hcp Znh-ks¯ GähpwIpdª Pohn-X-sN-ehpw Hcp Xmgv¶ Poh-\-¡m-csâ hcp-am-\hpw X½n-ep-ff A´cw IW-¡p-I-fn-eqsS hc-¨p-Im-«nb B t\m«okv Gsd {i² ]nSn¨p]äp-I-bp--m-bn.t{]mhn-Uâv ^-v hnlnXw Ign¨v bYm-{Iaw 155 cq] 80 ss]kbpw 187 cq] 80 ss]kbpwamkm´ thX\w In«p¶ Hcq 4þmw ¢mÊv Poh-\-¡m-c\pw temhÀ Unhn-j³ ¢mÀ¡pw Hcp k´pjvSIpSpw-_s¯ \ne-\nÀ¯m³ Hcp Znhkw GähpwNpcp-§n-bXv F´v sNe-hm-¡p¶psh¶v ImWn-¡p¶Hcp t\m«o-kmWv {]kn-²o-Icn¡-s¸-«-Xv. AhXmsg ]dbpw {]Im-c-am-bn-cp-¶p.
Gähpw Ipdª i¼fw12,000 cq]-bm-¡Ww
2 enäÀ Acn(en-ä-dn\v 1/60 ss]. hoXw)3.20I¸ (2 Intem-{Kmw)0.80iÀ¡c, Im¸n-s¸mSn0.50]e-hy-RvP\w (sh-fn-s¨®bS-¡w)1.10aÕyw, ]¨-¡dn0.50as®®0.25ho«p hmSI1.00hndIv0.50]m 1/4 Ip¸n (Ip-«n-IÄ¡v)0.25tkm¸v, F®0.50]{Xw0.15_Êv NmÀÖv0.30
BsI9.05
{]Xn-amkw
9.05 x 30 = 27.50
k
 
Zn knhnÂkÀÆokv 
4
G{]n 2010
tIm«m¯e taml\³
No^v FUnäÀ 
£ucw, _oUn, knK-cäv, apdp-¡m³, acp¶v, hkv{Xw Ip«n-I-fpsS hnZym-`ymkw, C³jz-d³kv, A¨-\-½-am-tcmSpw ktlm-Z-c-§-tfm-Sp-ap-ff _m²y-X, kmaq-ly-amb IS-¸mSv CXn-s\-Ãm-ap-ff km¼-¯nI sNe-hp-IÄ ta¸-dª IW-¡n hcp-¶n-söpw t\m«o-kn-ep--m-bn-cp-¶p.
37 hÀj-¯n\p tijw Cu ]«n-I- C-¶s¯ hne \ne-hmca-\p-k-cn¨v ]pXp-¡n-bm Xmsg-¸-dbpw {]Im-c-am-Ipw.
amkw
30
 
x 442 = 13260
CXn DÄ-s¸-Sm¯, £ucw apXÂkmaqly IS-¸m-Sp-IÄ hsc-bp-ff sNe-hp-IÄ¡mbn Npcp-§n-bXv 2000cq] IqSn {]Xn-amkw amänbm 15260 cq]bmIpw ho«p-hm-SI Hgn-hm-¡n-bmepÅ {]Xn-am-k-Nn-e-hv. ASn-Øm-\-i-¼fw IW¡p Iq«p-¶-Xn\v BZy ]«n-I-bn ]d-ª sNe-hp-IÄ IW-¡n-se-Sp-¯mÂt]mepw 12000 cq]-sb-¦nepw Gähpw Ipd-ªXv ASn-Øm\ i¼-f-ambn \nÝ-bn-¡-s¸-S-Ww. aäp sNe-hp-IÄ £ma-_¯bn\-¯nsehcp-am\w sIm-v]cn-l-cnmw. £ma-_¯ eb\w GXp XobXnapXÂ?.... 1/7/88 apX-ep-ff ap³Ime {]m_-ey-amWv Poh-\-¡mÀ Bh-iy-s¸-Sp-¶-Xv.12000 cq]bpw AXnsâ £ma-_-¯bpw e`n-¨m t]mepwCt¸m-gs¯ hne-¡bäw t\cn-Sp-¶-Xn\v Hcp Xmgv¶ i¼-f-¡m-c\pIgn-bn-Ã. F¶n-cp-¶mepw Gähpw Ipdª i¼-f-sa¶ \ne-bnÂ12000 cq]-sb-¦nepw \nÝ-bn¨p sIm-v Xocp-am-\-sa-Sp-¡-W-sa¶XmWv F³.-Pn.-H. Atkm-kn-tb-jsâ Bhiyw
2 Intem Acn (24 cq] hoXw)48.00I¸ (1 Intem)5.00]©-km-c, iÀ¡-c, Im¸n, tXbne50.00]e-hy-RvP\w70.00aÕyw ]¨-¡dn75.00Ip¡nwKv Kymkv30.00sshZypXn20.00ho«p-hm-SI70.00]mÂ20.00tkm¸v, F®20.00]{Xw4.00_Êv NmÀÖv / Bt«m-dn£ NmÀÖv30.00
BsI442.00
 
Zn knhnÂkÀÆokv 
5
G{]n 2010
P\d sk{I«dnbpsS t]Pv 
\nthZ\§Ä, NÀ¨IÄ, {]t£m`§Ä
sI.hn. apcfn
hIp¸vXe I½nän tbmK-§Ä
BtcmKyhIp¸v
hIp¸v XeI½nänbpsS tbmKw 05.04.2010 \p Xncph\´]pc¯vkwØm\ I½nän B^okn kwØm\{]knUâv tIm«m¯e taml\³ DZvLmS\w sNbvXp.kwØm\ sk{I«dn _n._m_pcmPvA²y£X hln¨tbmK¯n sNbÀam\mbn Fw.sP.t_mkvN{µt\bpwI¬ho\dmbn Fkv. lcnZmknt\bpw sXcsªSp¯p.
`mKy¡pdn hIp¸v
07.04.2010 _p[\mgvN kwØm\ I½nän B^okn IqSnb hIp¸vXe I½nänbpsS tbmKw sNbÀam³sI.Fkv.{iocRvPsâ A²y£¯n kwØm\ {]knv tIm«m¯e taml\³ DZvLmS\w sNbvXp. P\d I¬ho\dmbn Fkv.A\nÂIpamdnt\bpw 14 PnÃmI¬ho\Àamtcbpw tbmKw sXcsªSp¯p.
s]mXp acma¯p hIp¸v
24.04.2010  kwØm\ I½nän B^okn sh¨vkwØm\ sk{It«dnbäwKw ]n._m_pIp«³ ]nÅbpsSA²y-£-Xbn tNÀ¶ tbmKw kwØm\ sk{I«dn_n._m_pcmPv DZvLmS\w sNbvXp. sNbÀam\mbn ]n._m-_p¡p«³ ]nÅtbbpw I¬ho\Àam-cmbn tPmkvtXmakv (an-\n-Ìocn-b hn`m-Kw) F.kn.dm-t^ (km- t¦XnI hn`mKw) F¶nhsc sXcsªSp¯p.
PetkN\ hIp¸v
16.04.2010  kwØm\ I½nän B^okn tNÀ¶tbmK¯n sNbÀam-\mbn Fkv. ssitejv IpamÀ,I¬ho\dmbn kn.cmPZmkvF¶nhsc sXcsªSp¯p.
Irjn hIp¸v
26.04.2010  kwØm\ I½nän B^okn tNÀ¶hIp¸vXe I½nän tbmKw kwØm\ sshkv {]knv B\mSv jloZv DZvLmS\w sNbvXp. sNbÀam³_meKncnPm½mÄ, I¬ho\À kn. kzbmw`p F¶nhÀkwkmcn¨p.
cPnkvt{Sj³ hIp¸v
sNbÀam\mbn sI.Pn. cm[mIrjvWs\ sXcsªSp¯p.
sSIv\n¡Â FPypt¡j³ hIp¸
 vsNbÀam\mbn ]n.sP. sk_mÌyt\bpw I¬ho\dmbn kp\nent\bpw sXcsªSp¯p.
{Sjdn hIp¸v
sNbÀam-\mbn Sn.sP.Ipcphnfsb sXc-sª-Sp¯p.hIp¸v Xe I½nän tbmK§fn i¼fI½oj³ \ÂIm\pÅ \nthZ\§Ä X¿mdm¡p¶Xn\vXocpam\n¨p.
Nˬ-
23.04.2010 \v BtcmKy hIp¸v sk{I«dn hnfn¨ptNÀ¯ Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]IvSÀ t{KUv 2kvs]jy dqÄ t`Z-KXn kw_-Ôn¨ NÀ¨-bnÂkwØm\ sk{I«dn _n._m_pcmPpw kwØm\ I½nänAwKw jmP\pw ]s¦Sp¯p.24.04.2010 \v BtcmKy hIp¸v sk{I«dn hnfn¨ptNÀ¯ teUn.sl¯v kq¸ÀsshkÀ / C³kvs]IvSÀ F¶n-hcpsS {]tam-j³ kw_-Ôn¨ NÀ¨-bn kwØm\ sk{I«dn _n._m_pcmPpw sk{I«dntbäwKwFw.sP.t_mkv N{µ\pw ]s¦Sp¯p.
\nthZ\§Ä
C´y³ knÌwkv Hm^v saUnkn³
19.11.2008  \nehn h¶ Pn.H.(]n)575/2008 \¼ÀD¯-chv {]ImcapÅ kvs]jy dqfn Aäâdmbn{]tam-j³ e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ tbmKyX 7þmwÌm³tUÀUpw ]n.-F-kv.-kn. \S-¯p¶ Aäâ-UÀsSÌpw ]mÊm-bn-cn-¡Ww AYhm Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn.bpw hIp-¸n emÌv t{KUn aq¶v hÀjs¯kÀÆokpw D-m-bn-cn-¡-Ww F¶v hyhØ sNbvXn-cp¶p.F³.Pn.H. Atkmkntbj³ 31.03.2010  hIp¸vA²y£\v\ÂInb \nthZ\¯nsâ ASnØm\¯nÂSn hyhØbn 3 hÀjs¯ kÀÆokvF¶Xv 1 hÀjam-¡W-sa¶v _lpx kÀ¡m-cn\v ip]mÀi kaÀ¸n-¨n-«p-s-¶pw Aä³UÀ sSÌv FÃm PnÃ-bnepw \S-¯p-¶-Xn\v ]n.-F-kv.-kn. ¡v Fgp-Xn-bn-«p-s-¶pw Adn-bn-¨p. IqSmsX Aä³UÀXkvXnIbn \n¶pw ^mÀaknÌ-mbn {]tam-j³ e`n-¡p-¶-Xn\v Bh-iy-ambKh¬sv ^mÀaknÌv tImgvknsâ Un¸mÀ«vsaâvIzm«bnse koäv, \nehn Hsc®w Bbncp¶Xv ap¸XvBbn DbÀ¯pIbpw AXn³ {]Imcw ¢mÊpIÄ Bcw`n-¡pIbpw sNbvXn-«pÅ hnhchpw hIp¸v Ubd-IvSÀ 31.03.2010 se C1-þ4466/2009 \v I¯n-eqsS kwØm\{]knUâns\ Adnbn¨p.
s]mXpacma¯v hIp¸v
Xncph\´]pc¯v s]mXpacm-a¯v hIp¸v No^vF©n\obÀ B^oknse, hÀj§tfmfambn tISmbn¡n-S-¡p¶ en^väv {]hÀ¯-\-£-a-am-¡p-hm³ th- \S-]SnIÄ kzoIcn¡Wsa¶v Bhiys¸«p {]n³kn¸Âsk{I«dn¡v 24.04.2010  \nthZ\w \ÂIn.
kÀtÆ hIp¸v
Xncp-h-\-´-]p-c¯v kÀtÆ kq{]-v Hm^o-kn\vap¶nÂ, `qtcJ ]cn]me\w IpäaäXm¡n hIp¸vPt\m]Imc {]Zam¡pI, `qan tIcf¯nsâ adhnepÅ AgnaXnbpw [qÀ¯pw Ahkm\n¸n¡pI, XkvXnIIÄ sh«n¡pd-bv¡m\pÅ \o¡w Dt]£n-¡pI F¶o Bhiy-§Ä D¶-bn¨v \S-¯nb [À® PnÃm {]kn-Uâv

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->