Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Euroatlantski tjednik broj 92

Euroatlantski tjednik broj 92

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 50|Likes:
Published by OPSA-NAPO
U ovom broju: Transatlantske veze - uspješan brak; NATO i etnički sukobi; Članstvo Hrvatske u NATO-u pridonosi stabilnosti regije; NATO C3 agencija nudi gospodarstvu nova tržišta; StratOPSA, nova analiza: Libija...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 92
U ovom broju: Transatlantske veze - uspješan brak; NATO i etnički sukobi; Članstvo Hrvatske u NATO-u pridonosi stabilnosti regije; NATO C3 agencija nudi gospodarstvu nova tržišta; StratOPSA, nova analiza: Libija...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 92

More info:

Published by: OPSA-NAPO on Jul 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

 
Č 
etvrtkom...
"
N
ikada nije Europa pažljivije promatrala i prou
č
avala Ameriku, nikada nije strasnije o Americiraspravljala. A Novi svijet nije nikada pažljivije pratio i ozbiljnije raspravljao o europskimraspravama koje se odnose na Ameriku. A ipak,
č
ovjek bi jedva pretjerao kazavši da nikada obakontinenta nisu bila tako daleko jedan od drugoga…"Citat dolazi od oštroumnog politi
č
kog analiti
č
ara i komentatora, a kasnije i francuskog akademika
Andréa Siegfrieda
iz
č
lanka "Jaz izme
đ
u" koji je objavljen daleke 1928. godine u publikaciji
 Atlantic Monthly
(broj 115).André Siegfried doživio je nesretni Drugi svjetski rat, pa i Hladni rat. Doživio je osloba
đ
anje igra
đ
enje nove Europe. Bio je pripadnik "staroga svijeta" koji je po malo
č
emu usporediv sdanašnjicom.Globalizacija je u
č
inila svoje, nespojive je spojila, u
č
inila je udaljene dijelove svijeta tako bliskim irazumljivim, toliko toga se promijenilo da društvo ukojem danas živimo teškomožemo uspore
đ
ivati s onimu kojem je živio Siegfried.Ipak, vjerojatno bi se našlodosta analiti
č
ara koji bi idanas mogli zapo
č
etianaliti
č
ki
č
lanak na istina
č
in kao što je to u
č
inio iSiegfried prije više od 80godina.Teško je jednostavno obja-sniti fasciniranost i pove-zanost Europe i Amerike;teško je ustanoviti zašto smotoliko povezani, ne samo putem NATO-a ili trgovinenego i putem kulture, ali ine
č
eg višeg.
Euroatlantski tjednik (ET)
Bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA); web:http://www.opsa.hr ; e-pošta:opsa@opsa.hr  
Prijava za primanje Euroatlantskog tjednika nalazi se na web stranici:http://www.opsa.hr 
 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
www.opsa.hr
5. srpnja 2010.Broj 92, godina 3.
Euroatlantskit jednik
 Svaki ponedjeljak...
Transatlantske veze – uspješan brak
Pružite na Facebooku podršku pripadnicima Oružanih snaga RH u misiji ISAF
U
č
inite to na slijede
ć
oj web adresi:
www.causes.com/afg_hr
 
 
U ovom broju:
Stranica1
Transatlantskeveze - uspješan brak 
3
 NATO i etni
č
kisukobi 
5
Č
lanstvo Hrvatskeu NATO-u pridonosistabilnosti regije
6
 NATO C3 agencijanudi gospodarstvunova tržišta
7
StratOPSA,nova analiza: Libija
 
Amerika je zbir raznoraznih naroda i kultura, jednakokao što je to i Europa, pri
č
emu je najve
ć
a razlikazapravo u granicama, kojih na žalost nas koji živimou Europi imamo dosta više, te u jezicima, koji nama uEuropi (njihova brojnost) pomalo onemogu
ć
avaju punu komunikaciju, ali i kompliciraju me
đ
u-europskusuradnju. No, kojim god jezikom govorili, mi Europljanidijelimo jaki interes za Amerikom, za onime što setamo doga
đ
a (i obrnuto). Zadnji izbori za ameri
č
kog predsjednika pokazali su koliko je Europa fasciniranaAmerikom, iako tu fascinaciju ovaj puta dijelimo i sostatkom svijeta. Me
đ
utim, pojavnost vo
đ
eSjedinjenih Ameri
č
kih Država u našim medijima nije bila ništa manja ni sa prethodnikom. Možemo se takovra
ć
ati unazad desetlje
ć
ima, bez problema
ć
emo sti
ć
ido vremena u kojem je živio André Siegfried,vremena u kojem se Amerika najprije podcjenjivala,ne samo ekonomski nego i kulturno, vojno itd.Ta ista Amerika zadužila je "slobodni svijet", a pritome najprije Europu, u Drugom svjetskom ratu, kao iu onome što je uslijedilo nakon njega. Pa i sama idejaujedinjene Europe izdašno je poduprta od straneSAD-a.SAD su prirodan partner Europi, partner kojega dobro poznajemo. U teškim vremenima transatlantski parterisu mogli ra
č
unati jedni na druge, a tako je i danasusprkos politi
č
kim trvenjima koja kao što je vidljivo iiz po
č
etka ovoga
č
lanka nisu ništa novo. Nije problem kada zaboravimo na razmirice iz prošlosti, jer 
ć
e danas malo tko znati što se todoga
đ
alo kada je Siegfried pisao svoj
č
lanak. Problem je ako po
č
nemo zaboravljati koliko smo zapravo povezani i bitni jedni drugima, te koliko smo bili iostali spremni pomo
ć
i jedni drugima kada je to bilonajpotrebnije.Kao i kod partnera u bra
č
noj vezi, povremene sva
đ
enisu razlog za raskid braka, jer su one dio ljudske prirode. Sklad partnerskog odnosa temelji se name
đ
usobnom poštovanju i vjernosti, kao i u braku,tako i u partnerskom savezu, bio on formaliziran, primjerice kao NATO ili ne. Nije loše povremeno se sjetiti tko su nam partneri i prijatelji, oni za
č
iji odnos me
đ
usobno podnosimo i žrtve, ali istovremenooni na koje uvijek možemo ra
č
unati.Pomo
ć
SAD-u pri rješavanju ekološke katastrofe u Meksi
č
kom zaljevu ponudila je i mala Hrvatska, a prihva
ć
anje te pomo
ć
iodjeknulo je u medijima. Mnogi su zadovoljni što i mala Hrvatska može pomo
ć
i, jer kod pravih saveznika, partnera i prijatelja nije bitno koliko ste mo
ć
ni i jaki. Ono što je bitno je da možete ra
č
unati na pomo
ć
, da se možete osloniti na drugogaonda kada vam je najteže.
Denis Avdagi
ć
 denis.avdagic@opsa.hr EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
2
Broj 92, godina 3.
Et
 
Transatlantske veze – uspješan brak
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
Atlantski susret Churchilla i Roosevelta 9. kolovoza 1941. koji jeu mnogo
č
emu promijenio tijek povijesti
 
njiga "Globalna sigurnost ietni
č
ki sukobi" novo je izdanje
 Politi
č 
ke kulture, autora
redo-vitog profesora na
 Fakultetu politi
č 
kih znanosti
 
Sveu
č 
ilištau Zagrebu
prof. dr. sc.
SinišeTatalovi
ć
a
.U poglavlju "NATO i etni
č
kisukobi" autor opisuje kako je posljednjih godina klju
č
no pitanje posthladnoratovskograzvoja sigurnosne arhitekture bila budu
ć
nost NATO-a injegovo proširenje. Nakonkraja hladnog rata NATO seuspio transformirati u sigurno-snu organizaciju koja se pokazala sposobnom preuzetizada
ć
e upravljanja krizama uEuropi, ali doga
đ
aji nakon 11.rujna 2001. godine glavni suizazov budu
ć
nosti Saveza."NATO se trenuta
č
no nalazi uokruženju op
ć
enito pozitivne promjene. Nema izgleda za veliki rat u Europi no na periferiji NATO-a postoje nestabilnosti.Zbog toga se umjesto izolacije vodi aktivna politika prema okruženju, posebno onome koje je nestabilno", navodi Tatalovi
ć
.U posthladnoratovskom razdoblju intenzivirale su se neke stare prijetnje, ali su se pojavile i neke nove. "Etni
č
ki sukobi,širenje oružja za masovno uništenje, terorizam, organizirani kriminal, ilegalne migracije – cijeli spektar navedenihsigurnosnih izazova dovelo je do toga da je NATO u drugi plan po
č
eo potiskivati svoju tradicionalnu ulogu (kolektivnuobranu)". Analize NATO-ova djelovanja na Kosovu potvr 
đ
uju vrijednost orijentacije na operacije zaustavljanja krizaiznesene u strateškom konceptu iz 1999. i to iz nekoliko razloga. Kao prvi razlog, Tatalovi
ć
navodi, da je sukob na Kosovu,odnosno na periferiji Saveza zahtijevao njegov odgovor. Bio je to izravan napad na demokratske vrijednosti, a jedno odobilježja toga strateškog koncepta izražena je spremnost saveznika da osim zajedni
č
kog teritorija brane i zajedni
č
kevrijednosti. Drugo, samo je NATO ima sposobnosti da izvede zra
č
ni napad koji je zaustavio nasilje na Kosovu. Zbog toga seu novom strateškom konceptu iskazuje potreba za daljnjim ja
č
anjem NATO-vih borbenih sposobnosti. I tre
ć
e, na Kosovu jedo izražaja došla asimetrija ameri
č
kih i europskih vojnih mogu
ć
nosti. Zato se u novom strateškom konceptu insistira narazvoju zra
č
nih snaga koje su uspješno djelovale na Kosovu, a posebno se isti
č
e da europski saveznici moraju oja
č
atidoprinos zajedni
č
koj obrani. Strateški koncept je naglasak stavio i na izdvajanje znatnih financijskih sredstava zaorganiziranje zajedni
č
kih vojnih snaga zemalja
č
lanica Saveza."S obzirom na rastu
ć
u razliku u borbenim sposobnostima izme
đ
u oružanih snaga NATO-a i europskih saveznika, ovainicijativa je iznimno važna za budu
ć
nost Saveza. Me
đ
utim DCI (Defence Capability Initiative) se pokazala preambicioznom,stoga je na Praškom samitu NATO-a svedena na sa 58 na pet ciljeva", objašnjava autor. U strateškom konceptu iz 1999.iskazana je važnost interakcije izme
đ
u savezni
č
kih vojnih snaga i civilnih institucijama i organizacija u svjetskim krizama.Kosovo je dokaz suradnje NATO-ovih vojnih snaga i civilnih institucija UN-a i EU-a te poja
č
anoga partnerstva. NATO jedanas u odnosima s partnerima, smatra Tatalovi
ć
, ostvario veliki napredak.
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
3
Broj 92, godina 3.
Tekstualne priloge, pisma i stajališta za objavu uEuroatlantskom tjedniku (ET)šaljite svaki tjedando
č
etvrtka za objavu u slijede
ć
em broju ET-a! Kontakt je elektronska adresa:opsa@opsa.hr.U biltenu
ć
e biti objavljeni tekstovi koji svojom kvalitetom i tematikom odgovaraju sadržajuEuroatlantskog tjednika! ET se dostavlja na više od 1000 adresa elektronske pošte...
NATO i etni
č
ki sukobi
 
Et
 
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
prof. dr. sc. Siniša Tatalovi
ć
savjetnik je Predsjednika RH za unutarnju politiku

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->