Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
011 De ware geheimen van Thibet @ - 168 kB

011 De ware geheimen van Thibet @ - 168 kB

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Robert

More info:

Published by: Robert on Sep 29, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
© Orde der Verdraagzamen Brochures 011 - D
E WARE GEHEIMEN VAN
T
IBET
1Discussieavond23 september 1957Goeden avond vrienden,Wij zijn dan deze avond hier samen om te spreken - ook onderling, dus zo nodig tediscussiëren - over de ware geheimen van Tibet. Voordat ik met het onderwerp zelve begin,zou ik U nog even graag willen wijzen op enkele organisatorische punten. In de eerste plaats:Wat U wordt medegedeeld is het resultaat van onze onderzoekingen, onze ervaringen. Wijstaan daarvoor in als de door onsgekende en beleefde waarheid. Wij zijn niet onfeilbaar. Inonze conclusies kunnen wij misschien nog fouten maken, maar het is niet waarschijnlijk. Danin de tweede plaats: Juist omdat we hier met een betrekkelijk groot gezelschap in een zaalzijn, zou ik het prettig vinden, wanneer U mij zoudt toestaan allereerst mijn onderwerp zelvete behandelen. na welke inleiding U een ogenblik pauzeert. In die pauze kunt U, dan Uwvragen - liefst schriftelijk - indienen en ik zal trachten om allereerst die vragen tebeantwoorden. Heeft U een schriftelijke vraag ingediend en laat de beantwoording nog enkelepunten open, dan wordt het mijnerzijds zeer op prijs gesteld, wanneer U dat mondelingkenbaar maakt. Na de afhandeling van al hetgeen schriftelijk is binnengekomen, kunnen wedan - zover de tijd reikt en de mogelijkheid - ook nog de mondelinge vragen verderbeantwoorden. Ik hoop, dat we dat allemaal begrepen hebben en het met elkaar eens zijn.Dan mijn onderwerp zelf.
DE WARE GEHEIMEN VAN TIBET
Die nadruk op waar, mijne vrienden, is niet zo maar vanwege het effect aangebracht. Er wordtover Tibet, over de geheimen van Tibet ontzettend veel verteld, maar een groot gedeelte vandie mededelingen blijft enigszins aan de oppervlakte. De geheimen van Tibet zijn van eenandere geaardheid, dan menigeen vermoedt. Wanneer ik die ware geheimen zou moetenbelichten zo zonder meer dan zouden ze U waarschijnlijk ten dele onbegrijpelijk zijn. Daaromeerst een korte achtergrond. Tibet, dak van de wereld, is een hoogvlaktegebied met eenbetrekkelijk warm klimaat. De bevolking woont grotendeels in dalen, waar men enigszinstegen de woedende stormen beschut is. Dit geldt niet voor het noordelijker deel.Door de eigenaardige ligging is het gebied langs natuurlijke grenzen afgepaald t.o.v. deomgeving en verkeert zo - ik zou haast zeggen; natuurlijk - in een groot isolement, dat pasverbroken wordt in laten we zeggen - ongeveer 1890, - terwijl op een werkelijk contact met debuitenwereld, voor zover ik weet, pas van af 1932 kan worden gerekend. Een regelmatigverkeer zelfs met China - dus niet zo maar, maar werkelijk regelmatig - is dan ook pas enkele jaren mogelijk.Dit land is een oud land. De hoogvlakten, de eigenaardige gebergten, die we vooral aan degrenzen vinden, bevatten, verschillende uitgedoofde en oude vulkanen. De passen zijn hoog.En het is dan ook niet te verwonderen, dat in de bevolking - zelfs heden ten dage nog - eenonderscheid is te maken tussen verschillende golven, die daar eens dit gebied zijnbinnengestroomd.De oerbevolking doet een klein tikje denken aan de Ainoe. Ze is wat primitief, jaagt, doet ietsaan landbouw, kent een nomadenbestaan, maar is over het algemeen geen werkelijkeveehouder. Het geloof: zeer primitief, gebaseerd op geesten. Er is niets, dat niet door geestenwordt bepaald. Dat is de simpele ondergrond van dit geloof.Wat later krijgen we een Mongoolse golf, die het primitief fetisjisme verrijkt met eensjamanendom, dat zich op de duur ontwikkelt tot een speciale tovenaarskaste. Dan blijft ereen periode van rust, waarna we achtereenvolgens groepen zowel uit het Zuiden (dus India)als uit China zien binnendringen. Deze mengen zich niet geheel met de bevolking. Er blijvenaltijd bepaalde kasteverschillen bestaan en het vreemde is, dat b.v. de bovenlaag van de edelekaste der burgerbevolking practisch heden ten dage nog bestaat uit mensen, in wie Indisch enChinees bloed - ja zelfs Pathaans bloed om nog vollediger te zijn - nogal gemengd is. De
 
Orde der Verdraagzamen011 - D
E WARE GEHEIMEN VAN
T
IBET
 2Mongoolse invloeden spelen natuurlijk ook een rol, maar de karakteraard en delevensbeschouwing van de Tibetaan (deze worden toch hoofdzakelijk door China bepaald)heeft iets van de ontembare moed, die ongetwijfeld Indisch is, afkomstig van de stamvader,van wie zij dit hebben meegekregen.Daar hebhen we nu een klein beeld van de bevolking. Een ondergrond dus van fetisjisme enzeer intens geestengeloof. Daarnaast magiërs. Daarboven de boeddhistische kasteverdeling,die overigens het zuivere Boeddhisme wel enigszins ontgroeid is. Weer daarboven depriesterregering, in te delen in een geestelijke en een meer wereldlijke, regering vanpriesterlijke geaardheid.Nu moeten we eens goed opletten. Dit land was afgesloten. Het was dus veilig. De bevolkingwas primitief. Die bevolking was zeer snel te beïnvloeden door wonderen. Het is begrijpelijk,dat praktisch van het begin af aan vluchtelingen juist daar een weg hebben gezocht. En het isook begrijpelijk, dat juist zij vaak hun toevlucht namen tot z.g. tovenarij en werkelijketovenarij om zo invloed te krijgen. Dit is het eerste karakterpunt van Tibet dat we vooral goedmoeten onthouden; toevluchtsoord. Het is dan ook lang voor het Boeddhisme reeds duidelijkkenbaar, dat kloostergemeenschappen, die gebouwd worden, niet in feite de kloosters zijn,maar eerder leerscholen, waarbij sommige van die scholen bovendien een politieke betekenishebben, die ver buiten het land uitgaat een typisch verschijnsel misschien in uw ogen.Nu komt het Boeddhisme en overwint daar a.h.w.. We zien hoe daar het monnikendom vooral- laten we zeggen - de ongehuwde kant uitgaat. We vinden niet zoveel rode priesters, rodeboeddhistische bonzen. Zoveel te meer vinden we daar de soort van het gele gewaad. Dezegele monniken zijn oorspronkelijk zeker vrome mensen. Maar de kloosters waar ik het overhad, de reeds bestaande kloosters, waren ten dele magische scholen ten dele brandpunten vanpolitiek, waar menige gevluchte figuur, - zowel uit China, als uit het Zuiden - binnentrad eninvloed kreeg.Zo kunnen wij vaststellen, dat al heel gauw de organisatie van de monniken - in de grootstekloostersteden vooral - brandpunten worden van macht. Zij leveren zelfs soldaten. Dat wilzeggen, U kunt monniken huren ter bescherming van een karavaan. Deze heren vechten netzo goed als huursoldaten. Zij worden verder grote bezitters. Handel, nijverheid, zowel alsgrondbezit worden geregeerd door de kloosters. Hierdoor krijgt de buitenkant van hetTibetaans geloof een zeer verpolitiekt aanzien. Dat neemt niet weg, dat de bevolking zelf vroom bijgelovig is en juist door zijn voortdurend zoeken naar contact met geesten, zijn wijtenvan invloeden aan geesten - met een persoonlijk luchthartige opvatting van geloof vaak - zichtoch steeds onderwerpt aan het priesterlijke. In dit milieu kreeg elk klooster en elkekloosternederzetting meer dan normaal respect. Nieuwe kloosters kunnen gemakkelijk gestichtworden, indien men maar een kleine vergoeding geeft aan de regerende kloostervorsten vanzo'n district.De gevolgtrekking zal U duidelijk zijn. Onder het mom van kloosters vestigden zich in ditafgesloten werelddeel groeperingen van mensen, die zelven geen Tibetanen zijnde, toch huneigen leer en onderzoek juist op deze wijze het gemakkelijkst tot stand konden brengen.Nu heeft men later die dingen heel sterk overdreven. Men heeft verteld van geheimzinnigekloosters met eeuwig levende monniken. Men heeft U verteld van plaatsen, waar Jezus opaarde wandelt. En van priesters, die heel rustig in het vuur een ogenblikje gaan zitten, omdatze zo moe zijn en geen zin hebben om verder te lopen. Omgekeerd van anderen, die alsliefhebberij zich tot droogkamer maken van natte dekens in een besneeuwde omgeving. Ik zegniet, dat die dingen niet bestaan. Maar met de feitelijke waarheden, de ware geheimen vanTibet, heeft dit alles heel weinig te maken. We kunnen misschien het beste begrijpen hoeTibets geheim eruit ziet, wanneer we nadenken over het volgende:De volksoverlevering in Tibet vertelt van een onderaards rijk. In dit onderaardse rijk woont devorst der wereld met zijn ministers. Hij heeft daar een heel volk, dat in grotten woont, inbuitengewone rijkdom en vreugde. En eens zal hij naar buiten treden. Nu is er zo'n onderaardsrijk niet, dat kan ik U wel vertellen. Maar toch zijn er mensen, die er eerlijk van overtuigdwaren, dat zij dat rijk binnengetreden zijn. Is dit waar? Ongetwijfeld hebben hier magischeinvloeden en waarschijnlijk buitengewoon knap hypnotisme een grote rol gespeeld. Verder isopvallend, dat dergelijke belevingen zich vooral concentreren in twee gebieden van Tibet. Hetene gebied ligt zuidelijk aan de grenspassen, tegen de Karakorum aan. Het andere gebied ligt
 
© Orde der Verdraagzamen Brochures 011 - D
E WARE GEHEIMEN VAN
T
IBET
3betrekkelijk noordelijk, grenzend aan de woestijn en Mongolië. In deze twee gebieden komendie dingen voor. Dus de logische conclusie is reeds: hier zijn wezens, mensen, die om de eenof andere reden het belangrijk vinden die legende levend te houden. Verder beschikken zijover voldoende middelen om langs de weg der hypnose en magische handelingen hun sujettenabsoluut van deze waarheid te overtuigen.Nu zijn we iets verder gekomen. Twee gebieden. Wat is daar officieel van bekend? In hetnoordelijke gebied vinden we een aantal kloosters, die bijzonder gevreesd zijn, omdat huninwoners magie studeren. Dat is een sombere, zwarte magie, waarbij o.a. de dansende steenop de voorgrond komt. Misschien hebt U daar wel eens van gehoord. Het is een steen vanbijna twee ton zwaar, die in een uitholling ligt en die uitholling bevindt zich op poten. Dezesteen begint te bewegen, te zwaaien, onder bepaalde magische invloed. Verder zien wij hier demediums bij uitstek, die optreden als vertegenwoordigers van demonen of ook wel goden. Zijworden daar gebruikt om voorspellingen te krijgen, maar ook om duistere machten te binden.Dat is de buitenkant. Verder wordt over dat noordelijke gebied ook nog verteld - al is dat nietzo algemeen - dat er enkele van de zeldzaamste bibliotheken ter wereld bestaan. En dat er -eigenaardig genoeg - monniken zijn van velerlei ras, die grotendeels ingemetseld leven.Nu zult u zich afvragen: Wat is daarvan waar? Waarom is dat belangrijk? In de eerste plaats,de magie kan aan de buitenkant een verhulling zijn van de werkelijke inhoud der kloosters enhun leer. In de tweede plaats: de bibliotheken, waarover ik spreek, bevatten geschriften zooud, dat zo een onnoemelijk aantal keren overgeschreven moeten zijn, waar het materiaal indie periode allang zou zijn vergaan. Want we vinden daar reeds geschriften, die b.v. in zuiverkoptisch spijkerschrift zijn geschreven en lijsten met een Sumerisch schrift. Hier is dus weldegelijk een overlevering uit lange tijd behouden. Het eigenaardige is verder, dat bij dezebibliotheken schijnbaar ook de astrologie sterk op de voorgrond komt. En dat juist in dezekloosters naast de Chinese astrologie, een soort astrologie wordt gebruikt, die eigenaardig veelovereenkomt met de oud-indiaanse methode. Ik wijs alleen op feiten voorlopig. Dan verder;deze ingemetselde cellen zijn niet, zoals men hier misschien denkt, alleen maar cellen (duseen vierkant hokje en daarbij afgesloten.) Zij bestaan uit een reeks vertrekken, waarvoor eenmuur is opgetrokken. In deze muur bevindt zich een luikje. Vóór die muur bevindt zich nogweer een deur en op deze wijze brengt men voeding. Maar deze vertrekken kunnen verderuitgerust zijn zoals U dat maar zoudt verlangen.En nu moet ik hier bepaalde feiten, die ons speciaal ter kennis kwamen, even op de voorgrondbrengen. Ze zijn nog niet gepubliceerd meen ik. Enkele Chinese soldaten zijn toevalligerwijzein een dergelijk klooster terecht gekomen. En één van hen is daar heel wonderlijk verdwenen.Later vond men hem in een afgrond, ver weg. Maar de man vertoondeverstikkingsverschijnselen, wat toch wel heel ongebruikelijk was, het onderzoek heeft nietsuitgewezen. De feitelijke toestand was dit: Deze man was zeer benieuwd om eens te zien hoezo'n afgesloten ruimte eruit zag. Hij drong binnen door het instoten van de muur met eengeweerkolf en werd door gas verstikt in een ruimte die een laboratorium gelijk kwam, zij hetdan meer in de zin van een alchemistisch laboratorium dan een modern zakelijk. Achter dezegesloten huisjes verbergt zich een reeks van mogelijkheden tot onderzoek en studie, die - naarik meen - tenminste gelijk komen aan de studiemogelijkheden van menige moderneuniversiteit en wetenschappelijke gelegenheid. De studie wordt echter uitgevoerd en magischebasis. Hier kan dus worden gesproken, dat zelfs heden ten dage een studie van oudewetenschap op magische basis ten dele met moderne instrumenten plaats vindt. Dit is inovereenstemming met het verhaal van de heerser der wereld; de heerser der wereld, dieimmers ook zijn laboranten heeft. Ik geloof dat het U duidelijk wordt, dat ik deze vergelijkingmaak om U er op te wijzen, dat het verhaal van de heer der wereld wel eens een soort vanverbergen zou kunnen betekenen van een bestaande organisatie onder oude volkslegenden.Een organisatie, die in het Noorden beschikt over laboratoria over magische scholen, overinwijdingsscholen.In het Zuiden bestaan dergelijke kloosters niet, ofschoon er enkele zijn, die berucht worden.Kloosters in het Zuiden zijn in tegenstelling met die van het Noorden over het algemeenbetrekkelijk matig bezet. Vinden we onder de noordelijke, magische kloosters bezettingen van5 tot 6000 mensen, bij de zuidelijke kloosters is een bezetting van 30 tot 40 over hetalgemeen al veel. Vele van die kloosters hebben echter een z.g. buitenbezetting, eenbuitenband, die bestaat uit een reeks van kluizenaars of heilige mensen, die zich terugtrekken

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
leonardo44 liked this
rolfkuipers liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->