Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

Ratings: (0)|Views: 4,116 |Likes:
Published by adkittipong
กรณีศึกษานวัตกรรม การดูแลสุขภาพชุมชน :
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
ISBN ¨Ñ´·Óâ´Â : 978-974-8062-16-7 : ÃÈ.´Ã.¢¹ÔÉ°Ò ¹Ñ¹·ºØμà áÅФ³Ð
¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹

¨Ñ´¾ÔÁ¾áÅÐà¼Âá¾Ã‹ : ʶҺѹÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкºÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹

ÍÒ¤Òà 3 ªÑé¹ 7 μÖ¡Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¶¹¹μÔÇÒ¹¹· ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11000

¾ÔÁ¾¤ÃÑ駷Õè 1 ¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾ ¾ÔÁ¾·Õè

: ÊÔ§ËÒ¤Á 2550 : 3,000 àÅ‹Á : âç¾ÔÁ¾ÀÒ¾¾ÔÁ¾
02-433-0026-7
กรณีศึกษานวัตกรรม การดูแลสุขภาพชุมชน :
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
ISBN ¨Ñ´·Óâ´Â : 978-974-8062-16-7 : ÃÈ.´Ã.¢¹ÔÉ°Ò ¹Ñ¹·ºØμà áÅФ³Ð
¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹

¨Ñ´¾ÔÁ¾áÅÐà¼Âá¾Ã‹ : ʶҺѹÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкºÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹

ÍÒ¤Òà 3 ªÑé¹ 7 μÖ¡Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¶¹¹μÔÇÒ¹¹· ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11000

¾ÔÁ¾¤ÃÑ駷Õè 1 ¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾ ¾ÔÁ¾·Õè

: ÊÔ§ËÒ¤Á 2550 : 3,000 àÅ‹Á : âç¾ÔÁ¾ÀÒ¾¾ÔÁ¾
02-433-0026-7

More info:

Published by: adkittipong on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
กรณีศึกษานวัตกรรม
 
การดูแลสุขภาพชุมชน
:
การจัดการโรคเรื ้อรังในชุมชน
 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน
:
การจัดการโรคเรื ้อรังในชุมชน
ISBN¨Ñ´·Óâ´Â¨Ñ´¾ÔÁ¾
  
áÅÐà¼Âá¾Ã‹ ¾ÔÁ¾
  
¤ÃѠ駷ՠè1 ¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾
  
 ¾ÔÁ¾
  
·Õ è
978-974-8062-16-7ÃÈ.´Ã.¢¹ÔÉ°Ò ¹Ñ¹·ºØ
μ
à áÅФ³Ð¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊ
μ
Ã
  
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹ ʶҺѹÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкºÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹ ÍÒ¤Òà 3 ªÑ é¹ 7
μ
  Ö¡Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢¶¹¹
μ
  ÔÇÒ¹¹·
  
ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ11000 ÊÔ§ËÒ¤Á 25503,000 àÅ‹Á âç¾ÔÁ¾
  
ÀÒ¾¾ÔÁ¾
  
02-433-0026-7
::::::

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->