Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHOQËRIT TREGËTARE NGA LIBRI

SHOQËRIT TREGËTARE NGA LIBRI

Ratings: (0)|Views: 3,571|Likes:
Published by Veton Sopjani
Vetoni
Vetoni

More info:

Published by: Veton Sopjani on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
LITERATUR
SHOQËRITË TREGËTARE
NGA LIBRI
veton.sopjani[Pick the date]
 
1.
Numëroni problemet me praktikat e kaluara të ushtrimit të afarizmit në Kosovë
?
-
Shumica e veprimtarive afaristeushtroheshin përmes shoqërive të paregjistruara tregtare. Pjesa e mbetur e veprimtarisë afariste ushtrohej në forma të thjeshta, siç janë bizneset individuale ose shoqëritë kolektive (ortakëritë e përgjithshme), duke mos përfituar kështu nga përparësitë të cilatofrohen nga format më të sofistikuara të organizimit. Komuniteti afarist nuk i kuptonte qartë format ekzistuese të organizimit.Shumica e veprimtarisë afariste nuk ushtrohej si pjesë e ekonomisë legjitime. Palët të cilët shprehnin dëshirën për të ushtruar afarizëm në Kosovë ballafaqoheshin me një ambient të panjohur ligjor dhe afarist.Afaristët hezitonin t¶i pranonin ndryshimet nëkornizën ligjore, dhe vazhdonin me praktikat e vjetra.
2.
Shqyrtoni zhvillimin e shoqërive tregtare në Evropë?
-
Që nga koha e Romës së Lashtë dhe deri me mbarimin e ShekullitXIX, format dominuese të organizimit afarist ishin pronësia individuale dhe shoqëria kolektive (ortakëria e përgjithshme).Pronari individual dhe ortakët, individualisht ose bashkërisht, kishin në pronësi dhe e kontrollonin tërë atë që e konsideronin si biznes të tyre. Secili prej tyre bartte me vete përgjegjësi të pakufizuara për detyrimet e kontraktuara të firmës. Në Shekullin XVnë Evropë u paraqit shoqëria komandite (ortakëria e kufizuar) që kishte për qëllim plotësimin e kritereve që investitorëveaksionarë t¶u jepej përgjegjësi e kufizuar në shoqëritë tregtare të cilat konsideroheshin meritore për kredi. Nga mesi i ShekullitXIX në Evropë lindi korporata afariste si formë alternative e organizimit e cila përfshinte njëkohësisht përgjegjësinë e kufizuar dhe kontrollin mbi firmën. Sot, zhvillimi i shoqërive tregtare ështëngritur në një nivel tërësisht të ri. Për shembull, në vitin 2001BE-ja miratoj Rregulloren e Këshillit për Statutin e një Shoqërie Evropiane. Ky statut përmban rregulla për Shoqëritë. PublikeEvropiane të njohura si Societas Europaea (SE) (nga Latinishtja ³Shoqëri Evropiane´). Ky lloj i shoqërisë tregtare mund tëregjistrohet në çdo shtet anëtarë të BE-së dhe regjistrimi mundet lehtë të bartet tek një shtet tjetër anëtarë.
3.Demonstroni nevojën për të pasur struktura të llojllojshme në Kosovë?
-
Arsyet kryesore kanë të bëjnë me tranzicionin elehtë në një ekonomi të tregut dhe me inkurajimin e investimeve të huaja. Arsyet tjera përfshijnë:Lehtësimin e hyrjes nëkomunitetin afarist për palët e interesuara të madhësive dhe mundësive të ndryshme, Prezenca e formave të organizimit me tëcilat investitorët e huaj janë të njohur, Ofrimi i fleksibilitetit në organizim, varësisht nga nevojat e biznesit, Sigurimi i njëevidentimi të rregullt të të gjitha aktiviteteve afariste në Kosovë,Rritja e të hyrave tatimore për qeverinë përmes raportimit tërregullt të veprimtarive afariste, Rregullimi i marrëdhënieve private në mes të ushtruesve të afarizmin në Kosovë, Harmonizimime ligjet e BE-së4.
Cili është qëllimi i Ligjit për Shoqëritë Tregtare?
---t¶i përcaktojë llojet e shoqërive tregtare përmes së cilave mund tëzhvillohen veprimtaritë Afariste, t¶i caktojë kushtet e regjistrimit, t¶i përcaktojë dispozitat ligjore për kapacitetin dhe strukturën juridike të shoqërive tregtare si dhe të drejtat dhe detyrimet e pronarëve, menaxherëve, drejtorëve, përfaqësuesve juridik dhe palëve të treat, t¶i përcaktojë dispozitat ligjore të cilat nxisin dhe lehtësojnë themelimin, funksionimin dhe shpërbërjen e rregullttë shoqërive tregtare, ta inkurajojë ndërmarrësinë përmes kufizimit të detyrimeve të investitorëve, ta tërheqë kapitalin e huaj dheatë vendorë
 
5
.
Nëse një person ushtron një veprimtari afariste në Kosovë pa e regjistruar shoqërinë e tij, Ministri është i autorizuardhe ka përgjegjësinë të ndërmarrë çka?
-
Ministri është përgjegjës për hartimin dhe shpalljen e akteve nën-ligjore që përcaktojnë gjobat
 
administrative monetare për shkeljet e lartcekura. Ministri, gjithashtu është i autorizuar dhe
 
është përgjegjës që të caktojë një ose më shumë autoritete përkatëse publike për zbatimin e akteve nën-ligjore dhe gjobave.
6. Nëse një person është duke ushtruar një veprimtari afariste në Kosovë pa u regjistruar, atëherë ai konsiderohet seushtron cilin lloj të shoqërisë tregtare?
 
 Një person i cili ushtronnjë veprimtari afariste pa u regjistruar konsiderohet se është pronar i një Nd.Individuale
 7. Nëse dy shoqëri tregtare të regjistruara lidhin marrëveshje bashkëpunimi mes tyre, a kanë nevojë ato ta regjistrojnënjë shoqëri të re tregtare?
--
një marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet
 
dy ose më shumë shoqërive tregtare të cilat veçse janë të regjistruara nuk krijon detyrime përregjistrim të ri.
 9. Vlerësoni procesin legjislativ që shpiu deri te versioni final i ligjit të Kosovës?
.
Ligji i tanishëm parasheh udhëzimetëhollësishme dhe të qarta për një shoqëri që dëshiron të ushtrojë afarizëm në Kosovë. Si itillë, Ligji promovon një kornizë tëfuqishme ligjore sikurse për investitorët e huaj të cilëtsynojnë të hyjnë në tregun e Kosovës, ashtu edhe për afaristët vendorë tëcilët aspirojnërritjen dhe zgjerimin e biznesit të tyre. Ligji i ri është shkruar duke u bazuar në modelin Austro-Gjerman dhe ështënë përputhshmëri me shumicën e ligjeve për shoqëritë tregtare në Evropë. Ligji, çka është me rëndësi për njëekonomi të tregut nëtransformim sikur në Kosovë, ofron një fillim të mbarë sepse ofron disa forma themelore të organizimit të biznesit me të cilatinvestitorët e huaj janë të familjarizuar 
10.Formuloni qëllimet kryesore të ligjit dhe fushëveprimin e tij?
--
t¶i përcaktojë llojet e shoqërive tregtare përmes së cilavemund të zhvillohen veprimtaritë afariste, t¶i caktojë kushtet e regjistrimit. t¶i përcaktojë dispozitat ligjore për kapacitetin dhestrukturën juridike të shoqërive tregtare si dhe të drejtat dhe detyrimet e pronarëve, menaxherëve, drejtorëve, përfaqësuesve juridik dhe palëve të treat,t¶i përcaktojë dispozitat ligjore të cilat nxisin dhe lehtësojnë themelimin, funksionimindhe shpërbërjen e rregullt të shoqërive tregtare,ta inkurajojë ndërmarrësinë përmes kufizimit të detyrimeve të investitorëve,tatërheqë kapitalin e huaj dhe atë vendorë Është me rëndësi të theksohet se Ligji për Shoqëritë Tregtare ka një fushëveprim tëkufizuar. Ligji nuk i:themelon rregullat dhe nuk i rregullon çështjet që janë në fushëveprimin e ligjeve tjera përfshinë rregullat tëcilat trajtojnë licencimin dhe rregullimin e veprimtarive të një shoqërie, rregullon praktikat e kontabilitetit, të raportimit financiar,të punës dhe të punësimit në kuadër organizatës
11.Numëroni llojet e sh. tregtare të lejuara me ligjin e Kosovës?
 Ndërmarrje Individuale ± ³NI´, Shoqëri Kolektive ± ³SHKL´, Shoqëri Komandite ± ³SHKM´, Shoqëri me Përgj. të Kufizuar ± ³SHPK´, Sh.Aksionare ± ³SH.A.´
12.Kategorizoniveprimtaritë të cilat mund të ushtrohen përmes shoqërive tregtare të regjistruara si dhe qëllimet tjera të lejuara për
 
themelimin e tyre?
---
 
 Në Kosovë, çdo person, organizatë, ose grup mund të themelojë dhe të regjistrojë një shoqëri tregtare për çfarëdo qëllimi të ligjshëm si dhe të angazhohen në çfarëdo veprimtarie të ligjshme. Megjithatë, shoqëritë të cilat organizohen në bazë të këtij ligji duhet: t¶i përmbahen të gjitha kushteve të imponuara me një akt tjetër primar ligjor; dhet¶i sigurojnë të gjithalejet e domosdoshme (pasi që regjistrimi nuk i përjashton detyrimet për marrjen e lejeve të nevojshme për veprimtari të caktuara)Sa i përket lejes, ajo mund të lëshohet vetëm nëse shoqëria: i ka plotësuar të gjitha kushtet ligjore për t¶u pajisur me lejen, ështëregjistruar në Regjistër 
13. Përshkruani funksionet e Zyrës së Regjistrimit?---
Zyra e Regjistrimit të Shoqërive Tregtare dhe Emrave Tregtar tëKosovës (Zyra e Regjistrimit) është agjenci, e cila ekziston brenda fushë veprimit të Ministrisë së Tregtisë e Industrisë. Qëllimikryesor i saj është regjistrimi I shoqërive tregtare dhe shoqërive të huaja tregtare në Kosovë. Zyra e Regjistrimit ka kompetencatdhe përgjegjësinë për të përgatitur dhe miratuar formularët dhe procedurat për qëllim tëlehtësimit të punës së saj, në përputhje mekëtë Ligj.

I
dentifikoni çështjet e veçanta të emrit të shoqërisë tregtare --
emër i shoqërisë tregtare:Duhet të dallojë në masë tëarsyeshme nga të gjithë emrat paraprakisht të regjistruar,përveç nëse: shoqëria tregtare e cila e ka regjistruar paraprakisht këtëemër (i) jep pëlqim me shkrim për regjistrimin dhe shfrytëzimin e emrit të njëjtë nga një shoqëri tjetër tregtare dhe (ii) dorëzon nëZyrën e Regjistrimit një formular për ³ndryshim të emrit´ që ligjërisht e ndryshon emrin në një emër tjetër. shoqëria tregtare ecila dëshiron ta regjistrojë emrin do t¶ia dorëzojë Zyrës së Regjistrimit një kopje të vërtetuar të vendimit të plotfuqishëm tëgjykatës i cili themelon të drejtën për shfrytëzimin e emrit;shoqëria tregtare e cila dëshiron ta regjistrojë emrin, i dorëzon Zyrëssë Regjistrimit një kopje të vërtetuar të marrëveshjes me shoqërinë tregtare që deri në atë kohë ishte pronare e emrit të regjistruar,nëse kjo marrëveshje shprehimisht autorizon shfrytëzimin e këtij emri.Duhet të përmbajë këto shkurtesa në fund (në gjuhënShqipe, Serbe ose Angleze): NI´³SHKL´SHKM´³SHPK´³SH.A
16.Vlerësoni rëndësinë e zyrës së regjistruar dhe agjentit?---
Agjenti i regjistruar i shoqërisë tregtare është shoqëri oseindivid, që pranon padinë kundër shoqërisë tregtare si dhe njoftimet ose kërkesat tjera kur shoqëria tregtare në fjalë është pale nënjë proces gjyqësor. Kur njoftimi për ngritjen e padisë i dorëzohet agjentit, atëherë ai konsiderohet se i është dorëzuar shoqërisëtregtare. Zyra e Regjistruar e shoqërisë tregtare është adresa e regjistruar në Zyrën e Regjistrimit si adresa zyrtare e shoqërisëtregtare..
17.Kuptoni se cili informacion i detyrueshëm duhet t¶i ofrohet palëve të treat?
--
 
Llojin e shoqërisë tregtare (p.sh. SHKM,SH.P.K., SH.A.)Emrin e plotë të shoqërisë tregtare, Nëse shoqëria tregtare është në proces të likuidimit, shpërbërjes ose pushimittëaktivitetit, deklaratën e qartë që tregon këtë fakt, Numrin e regjistrimit të shoqërisë tregtare.
18.Kur bëhet regjistrimi i Ndërmarrjes
I
ndividuale (³N
I´)
, pronari duhet të dorëzojë nëZyrën e Regjistrimit?:
E. Formularin i cili mban emrin e NI, adresën e vendit kryesor të afarizmit, emrin dhe adresën e pronarit, qëllimin e afarizmit,datën e shpërbërjes dhe një konfirmimi se personi, i cili e dorëzon formularin është pronar i NI.
19. Për ndryshimin e të dhënave të dorëzuara në Zyrën e Regjistrimit në lidhje me regjistrimin e Shoqërisë Kolektive(³SHKL
´)
, ortakët e përgjithshëm duhet të:
Miratojnë vendimin i cili e autorizon ndryshimin dhe plotësimin e
 
memorandumitdhe udhëzon personin e autorizuar të nënshkruajë dhe dorëzojë menjëherë njoftimin për ndryshim dhe plotësim në Zyrën eRegjistrimit.
 
.
20. Memorandum për shoqëri komandite, i cili e themelon Shoqërinë Komandite(SH.K.M
)
, duhet të përmbajë:
B. Ndër të tjera, emrin zyrtar të SH.K.M, adresën e vendit kryesor të afarizmit, dhe emrin e secilit ortak të përgjithshëmD. Emrin, mbiemrin dhe adresën e secilit ortak të përgjithshëm.1. Një shoqëri _ 
tregtare e cila juridikisht nuk ekziston ndaras nga pronari i saj
 
 _ në bazë të aplikimit të ligjit konsiderohet të jetë NI.2. NI është /
nuk është person juridik 
. ± sakte3. Pronari i NI-së ka përgjegjësi të pakufizuar për ___ 
borxhet 
dhe
 Detyrimet tjera
të cilat i ka ndërmarrë NI-a.4. Përgjegjësia e pakufizuar mund /
nuk mund të kufizohet nga Gjykata.
5. Përgjegjësia e pakufizuar mund të kufizohet nëse: (i)
pasuritë personale veçanërisht
Dhe
prona 
 janë përjashtuar memarrëveshje, (ii) paditësi pajtohet që prona është
/
nuk është objekt i padisë
; dhe (iii)
Nëse një akt themelor ligjor
mbi përmbarimin e vendimeve gjyqësore dhe mbi falimentimin personal shprehimisht lejon kufizimet.6. Përgjegjësia e pakufizuar i përfshinë edhe pasuritë
që janë në pronësi jo të drejtpërdrejt
te pronarit të ndërmarrjesindividuale.
7.Cilat jane detyrimet e pronarit të N
I
-së?
-
Personi i cili ushtron një veprimtari afariste,
e jure
ose
e facto,
 përmes një Ndërmarrje Individuale ka
përgjegjësi të pakufizuara personale
 për të gjitha borxhet dhe detyrimet. tjera që të NI-së, ose tëcilat i imponohen me Ligj ose me kontratë.8.
shpjegoni natyrën e pronës pasurore në N
I
? -
--përgjegjësia e pronarit është e pakufizuar dhe përfshinë të gjitha pronat dhe pasuritë të çfarëdo lloji të cilat drejtpërdrejtë ose tërthorazi janë në pronësi tëpronarit të ndërmarrjes, pa marrë parasysh se ashfrytëzohet prona ose pasuritë në fjalë për qëllime afariste, personale, apo familjare..
9.përkufizoni personalitetin juridik të një N
I
-e? --Ndërmarrja
I
ndividuale nuk është person juridik!
Pavarësisht nga kjo,Ligji për Shoqëritë Tregtare parasheh që ajo mund të lidhë kontratë, të posedojë pronë, të ngre padi dhe të paditet, në emrin e sajapo të pronarit (ose të dyve). Meqenëse NI juridikisht nuk mund të ekzistojë ndaras nga pronari i saj, pala e vërtetë në këto procedura dhe gjykime mbetet pronari.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sead Jusufi liked this
almensch liked this
Alban Bexheti liked this
Naser Pajaziti liked this
Naser Pajaziti liked this
Linda Durgaj liked this
Fisnik Gashi liked this
Klodian Sula liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->