Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bar an 1

Bar an 1

Ratings: (0)|Views: 194 |Likes:
Published by karahilalbd
baran sayı 1
baran sayı 1

More info:

Published by: karahilalbd on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2010

pdf

text

original

 
GERÇEKLÝDER!GERÇEKKAHRAMAN!GERÇEKÞEHÎD!
BÜTÜN ÞEHÎDLERE SELÂM OLSUN
 
“Biz geldik, bilen bilsin!Gönül gönül girilsin,Ýnsanlar devþirilsin,Sonsuzluk destesinden…”Üstad Necip Fazýl’ýn “Aç Kapýyý” þiirinin ikinci kýtasýylayazýmýza girdik. Biz, her zaman meydan yerinde olan BD-ÝBDA davasýnýn sadece mensubuyuz, bir cephesiyiz! Biz dekendi adýmýzla meydan yerinde görünmek, insan olma-müminolma memuriyet ve mecburiyetimizi yerine getirmek istedik.BD-ÝBDA tarihi, tâ 1919’lara Esseyid Abdülhakim ArvâsiHazretleri’nin Anadolu’daki mücadeleye destek vermesiylebaþlar ve hâlen sürer. Ve, “gayesine ermemiþ savaþ bit-memiþtir” diyerek Batý’nýn desteklediði rejime karþý ayný kur-tuluþ iradesiyle devam eder. 1943 yýlýnda Üstad Necip Fazýl’ýnfildiþi kulesini yýkýp Büyük Doðu’larla meydan yerine atýl-masý… 40 yýllýk çilekeþ mücadelesi… Yürüyen Büyük Doðu’yu temsil eden Salih Mirzabeyoðlu’nun 1975 yýlýnda ilk ihtilâlci ses olan GÖLGE ile gongu vurmasý, 1979’da AkýncýGüç patlamasý… Ve 1983-84 ÝBDA ismiyle görünmesi. NecipFazýl’a, aradýðý genç ve gençlik olarak “buradayýz!” demesi…Ve bu haykýrýþýn tüm Anadolu’da yanký bulmasý.“Buradayýz!”, “biz buradayýz!”, “bizler de buradayýz!”… Ýþtedergimiz de böyle bir ses…Bir çamur deryasýnýn içinde yaþýyoruz. Bu deryada her renkten, her sesten ve her mezhepten insanlar mevcut. Kendihalkýna düþman ve çoðu iþgalci zihniyetiyle hareket eden buinsanlarýn toplam gücü düþünüldüðünde, muhalif herhangi bir sesi çok rahat boðabilecekleri aþikâr.Bu çamur deryasý içinde sadece “doðru”yu söylemek yet-mez; doðruyu bütün sesleri bastýracak þekilde haykýr-mak gerekir. Ancak o zaman, dini, namusu, parasý vevataný ayaklar altýna alýnan halk kitlelerine sesiniz ulaþabilir.Ýþte biz, bu niyetle, yani çamur deryasý içindedoðrularý herkesin duyabileceði þekilde haykýrmak için çýkýyoruz-geliyoruz. Allah’ýn ne göstereceðinibilemeyiz; fakat, duamýz niyetlerimizin hâlisliði nis-betinde iþlerimizde muvaffakiyetler hazýrlamasýdýr.Biz ÝBDA’ya muhatap bir cepheyiz. ÝBDA’yý tem-sil etmeyiz; fakat, faaliyetlerimizde “iþ neredeyseÝBDA da oradadýr” prensibine de sýký sýkýya baðlýyýz.Yayýn politikamýzý ve faaliyet alanýmýzý belirleye-cek olan önderliðin içinde bulunduðu þartlardýr.Hedefimiz “onu çýkýþa zorlamak!” Faaliyetlerimizinmuhtevasý “zorlamak” kelimesinden süzülebilir. Niyetimiz yük taþýma istidatlarýný bularak hep bir-likte dava yükünü omuzlamak. Zorluklarýn bizigüçlendireceðinin þuurunda olarak hiçbir zorluktankaçmamak temel prensibimiz.“Mümine yumuþak kâfire sert” mutlak ölçüsü baþtacýmýz. “Kâfir”in, iþbirlikçi, münâfýk, hâin ve sapýk kollarýntümünü kapsadýðýný da hatýrlatalým.Çizgimizi bilen bilir. Önderliðimizi herkes bilir.Sevgimizin ve nefretimizin ne kadar þedit olduðunu dost-düþ-man bilir. Bütün bu “bilir”ler içinde þaka yapmadýðýmýz dabilinir. Bu, sonradan aðlamak, þikayet etmek mâzlum edebiy-atý yapmak isteyenlere karþý þimdiden bir ihtardýr.Biz kimine “Baran” kimine “Boran”ýz. Bize karþý kimhangi duygularla yanaþýrsa biz de, ondan baþka bir þey bula-mayacaktýr.Uyarý;Ýhanetin, kancýklýðýn, iþbirlikçiliðin, düzenden mem-nuniyetin münâfýklýðýn arttýðý bu dönemde, hiç kimsekarþýmýza geçip de “Müslüman müslümana böyle yapar mý?”diye aðlamasýn.28 Þubat’ta ÝBDA’nýn erkekliði ve “dik duruþu” sayesindebugün, Müslüman olduðunu söyleyebilen kancýk soyunaÝBDA’ya düþmanlýk özgürlüðünü tanýmayacaðýz.ÝBDA Mimarý’nýn yedi senedir sürdürdüðü efsanevîdireniþe hiç “es”meyen korkak sürüsünü Müslüman kabuletmiyoruz.Cezaevlerinde gençler (ideolojisi ne olursa olsun) fidanlar gibi kýrýlýrken, “Allahsýz koministler” edebiyatýyla düzeninekmeðine yað süren ahmak soyuyla Müslüman olarak aynýkarede görülmek, isteyeceðimiz son þeydir. Türbana saldýranlaF-tipini inþaa eden ayný zihniyet deðil mi? Böyle bir anlayýþsý-zlýktan ve ahmaklýktan Allah’a sýðýnýrýz.ÝBDAÝslâm’dýr. Müslüman da Salih Mirzabeyoðlu’dur.Ona yaklaþýldýðý müddetçe Ýslâm ve Müslüman olunur.“Saf”lar ve habersizler bir tarafa Sayýn Salih Mirzabeyoðlu’nave ÝBDA’ya þuurlu düþmanlýk edenleri Müslüman olarak görmediðimizi ilân ederiz. Hele O’nun önünü kesmek içindüzenle iþbirliði yapanlar toptan mürted. Mürdedin de hükmübelli.Gücümüz ÝBDA Merkez Kumandanlýðý’ndan aldýðýmýzgüçtür. O güçlenirken biz de güçleneceðiz. Doðru yaptýk-larýmýz, mücadeleye güç verirken biz de güçlenmiþ olacaðýz.Mücadelenin gücüyle güçlenme þuurunu hep muhafaza ederek Ýslâm Devrimi önünde engel teþkil eden ayrýk otlarýný temi-zlerken bir ân bile tereddüt göstermeyeceðiz.Zulümle, sömürüyle, iþbirlikçilikle, teslimiyetle, ihânetlevelhasýl topyekûn kötülükle mücadelede elimiz, dilimiz vekalbimiz hep hazýr olacak. Biliyoruz ki, bu mutlak ölçüde ifadeedilen son tecritte “el”dir. “El” kuvvet demektir. Kuvvetlimü’minin zayýf mü’minden üstün olduðu ölçü ile sabit.Baþka bir ölçü de Müslüman’ýn hem zalim, hem demazlum olmamasý gerektiði yönündedir. Zalim’in karþýsýndaönderliðimizden aldýðýmýz ilhamla “dik” duracaðýz; mazlumedebiyatý yapmayacaðýz.“Biz”den olanlarla birlikte “onlara” karþý “dik durmak”týr gayemiz. Öyle bir dik duruþ ki, bu, onlar-Ýslâm dýþýlýk adýna nevarsa hepsini kahru periþan etsin.Evet “ya bizdensiniz, ya onlardan!”Bunun ortasý teslimiyet, ihanet ve mevcut düzenden mem-nuniyettir. 17 aylýk bebeðe tecavüz edilen bir cemiyette biz,böyle bir renksizliði ve böyle bir muvazaacýlýðý kabul edemey-iz.“Küfür tek millettir!” Ýslâm da tek millettir. “Bizdenolmayanlar bize zýttýr. Bizimle toplanmayanlar daðýtýr!”Küfür bunun þuurunda, fakat Müslümanlar beyinleriniifsad eden münafýk, hain ve teslimiyetçiler yüzünden bu þuurabiraz uzaklar. Niyetimiz uzaklarý yakýn etmek.Ýlân ederiz ki, Allah’tan baþka hiçbir þeyden korkmuyoruz.Allah ne zaman ve ne þekilde isterse ölüm vâkî olur. Onun içinhiç kimse bize korku salmak için boþa nefesini tüketmesin.Biz Anadoluyuz! Bu vatanýn gerçek sahibiyiz! Verasetyoluyla da bu vatan bizim.Hakkýmýzý “söke söke almak” için yola çýktýk.Dinimizi, namusumuzu, ahlâkýmýzý, çocuklarýmýzý,dünyamýzý ve ahiretimizi bir avuç iþgalcinin insafýna býrakmaniyetinde deðiliz. Böyle düþünenlerle “Biz” ifadesi içinde“biz” ve “bir” olmak istiyoruz!..Çakallarýn, itlerin, soysuzlarýn ortalýðý kapladýðý ve sahtecesaret gösterileriyle horozlandýðý bir ortamda, hakikatihaykýracak bir nida, bir çýðlýk… Tüm puþtlarýn ipliðini pazaraçýkarmak ve yediklerini burunlarýndan fitil fitil getirmek azmive iradesiyle, bunun zevk ve heyecanýyla… Ýnsan yaptýðý iþevicdanen inanmalý ve bunun zevk ve heyecanýný her ân duy-malý…Þu tesbiti hatýrlatalým ki, güçler dengesi içinde ÝBDA fikir ve aksiyon mihraký fâik durumdadýr. Düþmanlarýmýzdan dabunu anlayabilirsiniz. Dostlarýmýz bu hususun zevkini duysun-lar ve bu zevkle iþlerini yapsýnlar. Yeri geldikçe dostlarýmýzýnyeni haberlerimizle müjdeleyeceðiz de inþallah.Er meydanýnda kanýmýzla-canýmýzla varýz! Hem er mey-danýna çýkýp, hem de baþka bir seçenek düþünülemez. Enbüyük silahýmýz ne mi? Fikrimiz, yüreðimiz! Fikirden dahagüçlü silah yoktur… Yüreðimiz ve bileðimizle er meydanýndaher mümin gibi yerimizi alýrken fikirde de “hodri meydan”diyoruz… Ýþte, insan ve toplum meselelerinin halline dâir her örgüsü tezatsýz dünya görüþümüz BD-ÝBDA Ýslâma muhatapanlayýþý… Ve herkesi farklý mizaç, meslek vesair hususiyet-leriyle kendine yer bulacaðý böyle bir fikrin etrafýnda halkalan-maya çaðýrýyoruz. Ki, köpekler zinciri diþledikleriyle kalsýn-lar! Hakikat eninde sonunda galip gelir ve yüreðimiz vefikrimiz saðlamsa Ferhat misâli daðlar bile bize výz gelir!..Buyurun er meydaný sefâsýna!..
Ýsmimiz Çevresinde
Baran... Erkek ismi... Baran, kelime olarak, “Þiddetli yað-mur ve rahmet” demek... Allah’ýn güzel isimlerinden biri deEL-BÂRÎ... “Bar” ve “ân” olarak ayrý okunursa, “her ânAllah” da diyebiliriz. Bizim zikrimiz fikrimiz olduðuna göre,her ân Allah’ý anmak, eþya ve hadiseleri her ân tevhid sýrrýndatoplayabilecek bir dünya görüþüyle ve bunun diyalektiðiylemümkün ancak. Yoksa Allah’ý kuru kuruya anmýþ oluruz;Allah’ý anmak ve ilâ-yý kelimetullah, “BD-ÝBDA ÝslâmaMuhatap Anlayýþý”yla gerçekleþir. Ýslama Muhatap anlayýþýrahmet bulutu gibi yaðdýran iki isim: Necip Fazýl,Salih Mirzabeyoðlu... Eþya ve hadiseleri teshir ede-bilmek yorumlayabilmek, harekete fikrin damgasýnývurabilmek, yani Allah’ý birlemek. ÝBDA’ya muhatapanlayýþýmýzla bunu hadiseler içinde, dinamik plândagösterebilmek. Bunun için kesintisiz devrim, süreklioluþ ve yenileniþ (Ýmânýn tarifi de bu) gerekiyor.Mümin, hep yeni. Hadiselere seyirci tavrý deðil,katýlýmcý ve müdahil tavrý; ideolojik siyasî, idarî,hukukî, askeri vs. her alanda... “Eþya ve hadiseler karþýsýndaki tavýr” olan ahlâk da böyle tecelli eder ancak.Çapýmýzca, mizacýmýzca ve iþ kolumuzca bir iþ üzerindeyiz! Doðrularýmýz davamýzýn, yanlýþlar nef-simizindir. Baran, kendi cephe faaliyetimizdir, kendin-den zuhurumuzdur. Tüm gönüldaþ cepheleriniAllah’ýn selâmý ile selâmlar, dualarýný bekleriz.Baran, rahmet, yaðmur dedik. Rahmet iddiasýndadeðiliz, Allah’ýn rahmetini diliyoruz, duamýzý icra ilearýyoruz, Baran sadece bu... Bu arada rahmete vesileolursak ne mutlu bize!Tilki Günlüðü 4. cilt sh.543’de Baran’ýn lügâtçesinebakalým:Bâr: Yük. Zahmet. Eziyet. Sýkýntý. Allah. Def’a. Kerre.Yemiþ, meyve. Masraf ve ýztýrab sebebi olan þey. Kale duvarý.Dökücü. –Bâr: Ek olup, “saçan, yaðdýran, döken, ýþýk veren”gibi manada kelimeler teþkil edilir... Bârân: Yaðmur. Rahmet.Matar... Bâre: At. Zülf. Kale. Def’a. Kerre... Bârî: Bir kalýptandöker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan... Bârî: hususi ile.Hele. Hiç olmassa. Bir defa... Bârî: Tam üstün. Mükemmel...Bârîyâ: Hasýr... Bârr: Ýyilik ve ihsân edici, muhsin.”Bâr’ýn zahmet mânâsýna ve Bârân’ýn rahmet mânâsýnanazaran “zahmetsiz rahmet olmaz” deyiþi ne kadar uygun! Ohalde zahmet ve meþakkat sofrasýna buyurun! Sanmayalým kiacýdýr; tatmayan bilmez. Bunun tek þartý istemek ve oluþ yolu-na girmektir; lâf deðil, iþ olarak, “kendinden zuhur” olarak...Büyük þair 
Fuzulî 
’nin þu meþhur beytinde olduðu gibi:
Iþk derdiyle hoþem el çek ilâcumdan tabîbKýlma derman kim helâküm zehri dermânýndadýr.
Yazýmýza Üstadýn þiirinin “Biz geldik”diye baþlayankýtasýyla girmiþtik. Þiirin ismi “Aç Kapýyý”… Sizin de bizekapýlarýnýzý açmanýz dileðiyle þiirin ilk kýtasýný yayýnlýyoruz:“Aç kapýyý haber var / Ötenin ötesinden!Dudaklarda þarkýlar / Kurtuluþ bestesinden.”
LÂFINI ÇOK DÝNLEDÝK, ÞÝMDÝ ÝÞ ÝNKILÂPTA!
Allahýn Bârî ismiyle, “Kâim ve Dâim” kalýn!..
2
Biz Geldik 
11 Ocak 2007
Dinimizi, namusumuzu, ahlâkýmýzý,çocuklarýmýzý, dünyamýzý ve ahiretimizi bir avuç iþgalcinin insafýna býrakmaniyetinde deðiliz. Böyle düþünenlerle“Biz” ifadesi içinde “biz” ve “bir” olmak istiyoruz!..Çakallarýn, itlerin, soysuzlarýn ortalýðý kapladýðý ve sahte cesaret gösterileriylehorozlandýðý bir ortamda, hakikati haykýracak bir nida, bir çýðlýk… Tümpuþtlarýn ipliðini pazara çýkarmak veyediklerini burunlarýndan fitil fitil getirmek azmi ve iradesiyle, bunun zevk ve heyecanýyla…
BARAN’dan...
Kâim ve Dâim 
Dergimizin Orta Asya Temsilcisi
Dilmurat 
TÜRKÝSTAN’dan Bildiriyor!
 Yazýsý Ýç Sayfalarda!
Temsilci ve Muhabirimiz olmakisteyenler! Bizimle irtibata geçin!Tel: (0212) 361 44 18
“DUYAN GELDÝAÞKINAÖLESÝYE SAVAÞMAYA...”
 
3
11 Ocak 2007
T
arafsýz, kimliksiz, fikirsiz, renk-siz deðiliz. BD-ÝBDA fikriyatý-na baðlýyýz ve “en küçük çaplarda bile doðru politika” ilkesi gereðibir yayýn organýnýn “nasýl”ýný göstermek,iþlevini yerine getirmek, “Kâim ve Dâim”olmak amacýndayýz! Toplumun genelfikir çerçevesine Büyük Doðu’yu yer-leþtirmek için önce “YENÝ BÝR DÜNYAGÖRÜÞÜ ve BUNUN TARAFTAR-LARINCA ÖZÜMLENMESÝ” ve sonrasiyasî davranýþa yönelme ve yöneltmeamacýndayýz! Çünkü, Ýslami bir þuurlan-ma ve hadiselere doðru tepki verme,siyasî anlayýþýn içinde doðar.Siyasî þuur ve siyasî tavýr; ideolo-cyanýn görünüþü ve canlýlýðýdýr... Sistemþuuru ve sistemin þuuruyla siyaset. Siyasîtavrýmýzý borçlu olduðumuz sistem (BD-ÝBDA), bu sistemin þuuruyla eþya vehadiseleri deðerlendirmek, siyasî, içtimaî,iktisadî, askerî vs. hiç biri ihmal edilemezhayatýn her alanýnda.“Fikir için iktidar!”, “iktidar içinfikir!” deðil...Fikir için vasýta-gazete, dergi vs...Vasýta için rastgele fikir deðil.Dolayýsýyla, medya içinde yer edinmeyebakan diðer gazete ve dergilerle farkýmýzbudur. Bizim böyle bir derdimiz yoktur.Sistem ve sisteme baðlý siyaset þuuruolmayan, Ýslâmcýlýk iddiasýndaki bazýyayýnlarýn ortama göre deðiþtiklerinigörmekteyiz, siyasetçilerinin de... Sistemçapýnda “Tatbik Fikri” olmadan, tatbikedair yapýlan hareketler bir mânâ ifadeetmez ve tedarikleme fikirciklerle “sistembütünlüðü” saðlanamaz. Önce “MillîGörüþ” sonra “Adil Düzen” ve sonra dahepsini inkâr çizgisi bu olumsuzluða bir misâldir. Dünya Ýslâm’a yönelirken vegözü Türkiye’de iken tersine bir deðiþimizleyen bu nasipsizler, aslýnda dün desahici bir fikir ve liderden yoksundu,Ýslamcýlýk iddialarý koftu.Siyasî bir dergi “Lider kim?”sorusuna ýþýk tutmalý. Ýslamî bir dünyagörüþü sahibi ÝBDA Mimarý sayýn SalihMirzabeyoðlu, inanýþ, görüþ veölçülendiriþimizdir, þaþmaz bir þekildeistikametimizi gösterendir. ÝBDA mimarýsayýn Salih Mizabeyoðlu’nu, ÝslâmaMuhatap Anlayýþ’ýn remzi, dolayýsýyla,mütefekkir-fakih ve Ýslam büyüðü olarak görüyoruz. Terör tariflerini alýp baþlarýnaçalsýnlar. Onun çilesi hepimizindir...Batýnýn dayattýðý terör tarifini kabuletmiyoruz... Dinime dahleden bâri müslü-man olsa!Þartlarýn sürekli deðiþimi içindesürekli bir “düzeltme” ve “düzenleme”gerekmektedir. “Ýçyüz muhasebesi”ylemeseleleri “hikmet plâný”nda ele almak.“Akýllý kimse kendini sorgulayandýr”hadisinin de iþaret ettiði üzere, biz eskiyide toplayarak, yeni þartlarda hep kendinimuhasebe eden olarak hep yeniyiz, yenibir düzenlemeyiz. Yani eskinin tekrarýdeðiliz... Ýsmimiz de yeni, cismimiz deyeni. Yeni bir usul ve üslûbuz!.. Biz yenibir ocaðýz! Yeni bir ocak olma iddiasýn-dayýz, kendimizden baþlayarak, çevrem-izi, ülkemizi ve dünyamýzý tutuþturmak iddiasýndayýz!Þunu da belirtelim ki, ÝBDA’nýnsözcüsü, temsilcisi deðiliz, ancak ÝBDAfikriyatýnýn baðlýsý olan kendi cephemizinsesiyiz, aksiyonuyuz, zuhuruyuz!.. Yenibir ses, yeni bir cepheyiz. ÝBDA’danaldýðýmýzý kendi þahsiyet aynamýzda yan-sýtma iddiasýndayýz.Kendi dilimizce konuþur, kendi usulûmüzce mücadele ederiz!Herkesi, Doðru Yol Anlayýþý’ndakibirliðe davet ederiz.Hakikatin hatýrý, dostumun hatýrýndan üstündür.Ortak þuur, ortak hafýza, ortak tepkil-er... Bir emir kumanda iliþkisi olmadan damerkezi þuurla, ortak reaksiyonlar oluþ-turmak...Ýsteyenlerle maddî ve tüm kardeþler-imizle manevî temasý saðlamak ve düþ-mana yutulmamak için her alandaörgütlenmek, destek ve dayanýþma içindeolmak.Mensuplar arasý kafa ve ruh disiplin-ini saðlamak.Meseleleri, sürekli ve ýsrarlý olarak iþleyerek, olaylarý sadece seyredenanlayýþýn yerine yönlendirici anlayýþýngereðini yapmak. Allah Resûlü,“Muhakkak ki Allah, ýsrarla dua edenlerisever” buyuruyor. Onun için isteklerim-izde, ýsrarcý ve tekrarcý olmalýyýz.“Eskimez, solmaz, pörsümez yeni” yi, bizhep yeniden yeni olarak iþleyebilmeliyiz.Yani tekrar söz konusu deðil iþin aslýnda.Biz yenilenemiyorsak ayrý dava.Ýç ve dýþla ilgili haberleþme ve istih-barat. Keþfini beklemeksizin haberleþm-eye girmeli ve görev almalýdýr. Ýstisnalar hariç. Þu husus hiç ihmal edilmemelidir ki maddî baðlantýda ölçü, ancak bilin-mesinde mahzur olmayan hususlardadýr.Öz daðýtým iþi de, dýþýmýzdakilerindaðýtýmýna mahkum olmamak ve ideolo-cyamýzýn yayýlmasý ve haberleþmeninsaðlanmasý için zaruret teþkil etmektedir.Bu þuurla görev almalý. “Batý fikir veanlayýþýnýn ulaþtýðý her yer Batýdýr!”anlayýþýnýn misli olarak kendianlayýþýmýzý toplumun genel fikir çerçevesine yerleþtirmek için her eve her köye en tenha yere bile ulaþmalýyýz. Nereden ne cevher çýkacaðýný bilemeyiz,bize düþen vazifemizi yapmak, olur olmaz ayrý bir þey. Hiçbir daðýtým þirke-tinin yapamayacaðý böyle bir etkinlik,ancak gönüldaþ ruhiyatýyla olabilir.Temsilci ve muhabirlik görevine detalip olmayý, ideolojik bir vazife bilmeli.Saðýna soluna bakmadan göreve talipolmalý, adam tanýmak, iþ içinde eðitimsaðlamak. Dayanýþmalý Fikir oluþumuancak böyle saðlanýr. Vesile ve vasýtaolmalý.Ýhtilâl þuurunu, daima diri tutmak...“Ýdeolojik eðitimin yokluðu yeni þartlar karþýsýnda yýlgýnlýk ve kararsýzlýk mey-dana getirir.” “Yayýn organý düþünmeninorganý olurken, yüksek sesle düþünmeninde örneði olmalý ve mensuplarýna buþuuru iletmelidir.” (Ýdeolocya ve ihtilalSalih Mirzabeyoðlu. 2. Basým.sh.114)“Düþünmek” ile “düþünme” taklidiyapmak”, “iþ yapmak” ile “iþ yapar gibigörünmek” farkýna dikkat etmeliyiz.“Kiþi bulunduðu iþin zamaný içindedir”ölçüsünce tembellik ve gevezelikten uzak, en küçük çaplarda bile olsa aksiy-ona talip olmak. Ýþin büyüðü küçüðü yok-tur!..Okuyucuya þirinlik politikasý ve halk dalkavukluðu olamaz.Devrimci olmayý “keskinlik yapmak”,siyaset, strateji ve taktik dilinden anlama-mak þeklinde görmüyoruz. Kolay olaný“toptancýlýk”týr, halbuki halk hareketi,iðne ile kuyu kazmak gibi sabýrla iþlen-melidir. Ýnsanlarý kafalarýndan, gönül-lerinden ve ellerinden yakalama sanatý.Kafa ve ruh disiplini saðlanmadan,birliktelikten, aksiyondan, kadrohareketinden bahsedilemez.Safkan atlar hemen baþlarýný teslimederken, mayalarýnda eþeklik olanlaradisiplin yular gibi görünür.Devlet, adama ayaðý ile gelmez. Neekersen onu biçersin!..Rönesansýn oluþunda matbaanýn birin-ci planda yer almasý gibi, yayýn organýnýnfonksiyon icra etmesi...Faydalý zor varken, faydasýz kolayasapmayacaðýz. Düzenin hoþgörüsü içendekendimizi tatmin edecek faaliyetler deðil,kendi nizâmýmýza yol verecek faaliyetler.Düzen güçleriyle karþý karþýya gelmedennasýl bir mücadeleden bahsedilebilir ki?Kimseye diyet borcumuz yoktur.Düzenden beslenen mamacý tiplerdendeðiliz. En büyük nefretimiz kuyrukçutipleredir. Dinini, vicdanýný satanlara,Ýslâm satarak Ýslâmcýlýk oynayanlara vetaviz üstüne taviz verenlere...Keyif ehli deðil, zevk ehli gelsin!Ýmânýnýn, aþkýnýn, vecdinin, þahsiyetininzevkini duymak isteyen gelsin!Herkes uyurken, uyumayan birilerivardýr her zaman; iþte o “birilerden “ ol!Allah yolunda can vermekten ziyadedünyada yaþamayý sevmek Batikültürünün bize armaðan ettiði bir pislik-tir... Ýslâmý zayýflatmanýn bir planýolarak...Asil davâya mahkum tavrý yakýþmaz.Müslüman sürünmez, ezer.Ýslâm “hayat nizamý” olduðuna göre,bu nizamýn siyaseti þarttýr. Ýdeolocyanýnvarlýðý, siyasette görülür. Tekrar belirte-lim, bizim bahsettiðimiz siyaset ideolojik bir þuur gereðidir ve kahve politikasýnýnseviyesiz seviyesinde bulunmaz!“Ýman olmuþ bitmiþ bir þey deðil, her an oluþ ve yenilenmiþtir.” Neden “savaþyorgunu” olmadýðýmýz ve “kesintisizdevrime” inandýðýmýz, imanýn bu tar-ifinde de açýktýr. “Mensup olursan olur-sun, gidersen uðurlar olsun!” Aralýk kalmaz bu saflar...Amacýmýz sýrf muhalefet yapmak deðil, çözümler üretmek, “Siyaset, fikrihayata geçirmenin manivelâsý ve sistemebaðlý bir þube...” Bu manivelayý kullan-manýn çabasý, çilesi, üretmesi üzerindeolmalý...Ülkemiz 80 yýldýr Batý iþgali altýn-dadýr, “Kurtuluþ savaþý” diye yaftalananAnadolu’daki mücadelede kurtuluþumuzsaðlanamamýþtýr, batý güdümünde bir rejim kurulmuþtur ve halen iþgal sürmek-tedir. Ülkemiz baðýmsýz deðildir, öncekurtuluþ içeride saðlanmalý. Kendimizikurtarmadan Ýslâm âlemini kurtaramayýz.Ýktisadî sömürüye de bayrak açmalýyýz. Ülkemiz kültürel, idari, huku-ki, askeri iþgal altýnda olduðu gibi iktisadîiþgal altýnda da.Soygun düzenine, haksýz kazanca,gelir daðýlýmýndaki eþitsizliðe ve boðaztokluðuna köleleþtirmeye isyan. Emeðinson kuruþuna kadar hakkýný aramak veyedirmemek. Dönen dolaplarý deþifreetmek.Soygun düzeninin her cebimize el uzatmasý, “çek elini cebimden, sapýk!”haykýrýþýyla karþý koymak ve bu husustateþkilatlanmak.Teþkilatlanamayan (örgütlenemeyen)insanlar hakkýný arayamaz. Örgütlene-meyen, zalimler karþýsýnda ezilir. Bununiçin “çivi çiviyi söker” demiþler.Çene çalmaktan ibaret muhalefetedeðil, güçlerimizi hedefe doðru bir-leþtirmek. Kararlý inançlý ve inatçý olmak.“Demokrasi” yalanýyla, bu söylemler-le bir yere varýlamaz. Düþmanýmýzdanmerhamet dilenmekle de bir yere varýla-maz... “Baþyücelik” modeli iþlenmeli...Batý, fikirde savaþý kaybetmiþtir,stratejide de. Batý tefekkürünü Ýslâmtasavvufu önünde sýygaya çeken benzer-siz ÝBDA, 21. yüzyýl savaþ strateji-tekniðini de belirleyendir. Kavganýnamacý olan fikriyatýn araç rolüyle de,“kendinden zuhur” diyalektiðiyle, orijinalyapýsýyla...Rejim çökmüþtür; asýl kavga rejimepayanda olan “ýlýmlý ve iþbirlikçi”Müslümanlarla, “devrimci” Müslümanlar arasýndadýr. Amerika da bunu gördüðüiçin “ýlýmlý Ýslâmcýlara”, “ÖzalMüslümanlýðýna” oynamaktadýr.Kokuþmuþ Kemalist-Batýcý rejimlepazarlýðý ve diyalogu kabul etmiyoruz.Rejim muhalifleriyle ittifaký vedayanýþmayý kabul ediyoruz.Mizaç hususiyetleri içinde her biriayrý bir cephe ve ayrý bir ýþýk olan gönül-daþlarýmýza cennet arkadaþý gözüylebakar ve onlarla kâm alýrýz! Onlarýn var-lýklarý-faaliyetleri bizi gururlandýrýr vesayfalarýmýz onlarýn haberleriyle neþe-lenir.Üstad Necip Fazýl’ýn þu vasiyyetinesýmsýký baðlýyýz: “Allah dostlarýný veAllah düþmanlarýný unutmayýnýz! HeleAllah düþmanlarýný...” Düþmana buðzdahi etmeyen yani düþmaný da olmayanimanýný yitirmiþtir. Þeriat ölçüsü böyle veÜstadýn þu noktalamasý: “Ey düþmanýmsen benim ifadem ve hýzýmsýn; / Gündüzgeceye muhtaç, bana da sen lazýmsýn!..”Aksiyona (ÝBDAcýlýða) zýt bir seciye: Nefsimize mazerette çok bonkörüz vemüthiþ bir zaman israfý içindeyiz.Aksiyonumuz, zaman denilen canavardançaldýklarýmýzdýr, kârýmýzdýr, imanýmýzdýr.Yoksa zaman gelip geçiyor. NecipFazýl’ýn çilesini çektiði dava: “Zamanbendedir ve mekan bana emanettir!”diyen bir gençlik.Düzenin diþlilerinde bir cývata olmayýkabul etmemek: Ya teslimiyet, ya isyan!Bu davanýn eriyiz, eri olmaya talibiz!Tek kelimeyle akýncýyýz vesselam...Tâ 1975’lerde þanlý GÖLGE’de ve1979 AKINCI GÜÇ’te SalihMirzabeyoðlu’nun çaðrýsýdýr kulak-larýmýzda:“Elbirlik olmak, gayesine ermemiþsavaþ bitmemiþtir diyenlerle / omuzomuza dayanmak kalelerine emperyal-izmin/ ne dur ne durak ne rahat / yükseðedaha yükseðe en yükseðe dikilsin bubayrak / bu bayrak yükselen mücadelem-izin...”Kâim ve Dâim olun!..
Yayýn Politikamýz
Kâzým Gökbayrak 
Ülkemiz 80 yýldýr Batý iþgali altýndadýr,“Kurtuluþsavaþý” diye yaftalanan Anadolu’daki mücadeledekurtuluþumuz saðlanamamýþtýr,batý güdümünde birrejim kurulmuþtur ve halen iþgal sürmektedir.Ülkemiz baðýmsýz deðildir,önce kurtuluþ içeridesaðlanmalý. Kendimizi kurtarmadan Ýslâm âleminikurtaramayýz.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->