Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bar an 2

Bar an 2

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by karahilalbd
baran 2
baran 2

More info:

Published by: karahilalbd on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2010

pdf

text

original

 
Ýþgal Amerika’danÝhanet Ýran’dan“Uçaklar” Ýncirlik’tenÝnfaz ÞiilerdenYaðlý urgan AKP’den
DÝK DURUÞ SADDAMDAN
 
   M    Ý   T    K   O   N   U   Þ   T   U
 
Ilich Ramirez Sanchez
Clairwaux, 7 Ocak 2007Sevgili Gönüldaþ,Tüm
ÝBDA’cý gazeteciler ve mili-tanlarýn ve Filistin AnkaraBüyükelçisi Sayýn Nebil Maruf’un(Nabil “Marrouf”) , Hicrî 1427KURBAN BAYRAMI (AID ELADHA) MÜBAREK OLSUN!
Yaklaþýk 1yýl sonra balayý içinVenez 
 
ue
 
lla’ya gidiyorum, vatanýmVenez 
 
u
 
e
 
lla
devrimci seyahat için bir merkez oluyor.
Devlet Baþkaný Saddam Hüseyin veIrak meselesi üzerine yazdýðým ve ilk 3sayýsý Fransýz
“LA VERITE
’te deyayýnlanan
“Billets de Carlos-Carlos’un Notlarý”
 üzerinde yaptýðýmdüzeltmeleri göz önüne alarak yayýn-layýnýz. Bu makale yüzde %100doðrudur ve 4. bölümünü, Saddam’ýnþehadeti ve Irak’taki cihad üzerine ola-cak. Makalemin baþlýðý: “
Bir ÝdolOlarak Saddam Hüseyin”
 El-Je
 
 zî 
 
re
Genel 
 Müdür 
Yardýmcý
 
 Mu
 
h
 
a
 
m
 
med 
 Al 
 Bader’e
 
ul 
 
a
 
þtý
 
rmanýz 
 
in
bir 
 
osy
 
a
haz 
 
ý
 
rl 
 
a
 
m
 
a
 
lýyý
 
 z 
.
En dayanýþmacý saygýlarýmlaDevrimde görüþmek üzere
 
ar 
 
lo
 
s
2
 
BARAN’dan...
Kâim ve Dâim 
AYLIK DERGÝSÝ
Kardeþ dergi Baran’ýn yayýn hayatýnabaþlamasýný, büyük bir coþku, büyük bir sevinç ve heyecanla karþýladýk. Yeniaçýlan her cephenin devrim yolundagücümüze güç katacaðýnýn þuuruyla vegönüldaþlýk ruhuyla selâmlýyoruz.
Aylýk Dergisi Yayýn Kurulu veçalýþanlarýYENÝ FURKAN DERGÝSÝ
Hadiselerin inanýlmaz bir hýzlageliþtiði böyle bir günde, bütün Ýslâmdünyasý ve Müslümanlarýn Baran’la dahada güçleneceði inancýyla hoþ geldin diy-oruz…
Yen
 
i
 F 
 
ur 
 
 
a
 
n
de
 
 
 gi
 
si
Ya
 
 yý
 
n
 K 
 
u
 
rulu
v
 
eç
 
a
 
 
ý
 
þ
 
a
 
n
 
 
a
 
Okuyuculardan:
“Baran’ýn çýkýþýný caný gönülden kut-lar, özellikle Þehid Saddam Hüseyinkapaðý ile hissime tercüman olduðundandolayý teþekkür ederim.. N’olur yayýnýnýza devam edin…
Ýsmail Tüter-Konya
“Baran dergisini bir gazetedekiilânýyla gördüm. Saddam Hüseyin’inidamý ne kadar içimi sýzlatsa da, kafamdahep onun hakkýnda þüpheler mevcuttu.Baran’ý alýp özellikle Salih Sevim’inSaddam’ýn hayatýný anlatan yazýsýnýokuduktan sonra birden yýllardan berinasýl bir kara propagandaya hapsedildiði-mi anladým. Hani kafanýzda bazen bir þimþek çakar ya, aynen öyle.. Ben desizinle bir olmak istiyorum. “onlardan”deðilim.”
Selim Yýlmaz- Ýstanbul
“Derginizi metroda birinin elindegördüm. Kapaktaki Saddam resmi veonun kiþiliðine yapýlan vurgu dikkatimiçekti. Dergide yazýlan bütün görüþ-lerinize katýlmamakla beraber insanolarak Saddam Hüseyin’le igiliyazdýðýnýz bütün görüþlere katýlýyorum.Siz bir çok kiþinin hissettiðini yüksek sesle söylemiþsiniz.!
Mustafa Karahasan- Ýstanbul
 
DERGÝMÝZÝN ÇIKIÞI ÜZERÝNEGELEN TEBRÝK MESAJLARI
Baran’ýn yayýn hayatýna baþlamasý kamuoyunda büyük bir ilgiyle karþýlandý. Antiemperyalist mücadelede yeni bir mevzi tutan dergimiz Baran’a gelen tebrik mesajlarý:
F Tipi Ýþkence Yuvasý
Avukat Behiç Aþçý’nýn F Tipiiþkencesine karþý baþlattýðý ölüm orucu300. güne yaklaþýyor. Hukukî cinayet-lerine alýþtýðýmýz rejim, þimdi de bir hukukçunun canýna kastetme noktasýnagelmiþ bulunuyor.Adalet(!) Bakaný Cemil, bu zamankadar gelen tüm bakanlar gibi meseleyekör gözlüðüyle bakarken, Behiç Aþçý’yadestek de artýyor.Geçtiðimiz Pazar günü Dergimiz,Behiç Aþçý’ya destek ziyaretinde bulun-du. Önceki günlere nisbetle daha kala-balýk bir ziyaretçi grubunu aðýrlayanBehiç Aþçý yorgun düþmüþ, istirahatediyordu. Ölüm orucuna yabancýbasýnýn da ilgi göstermesi dikkatlerdenkaçmadý.Bu arada DYP Genel Baþkaný,yargýsýz infaz döneminde ÝstanbulEmniyet Müdürlüðü yapan ve FTipi’ne muvafýk bir anlayýþsergileyen Mehmet Aðar bilemeseleye daha fazla kayýtsýzkalamýyor ve bu tecridin bitmesigerektiðine iþaret ediyor. MehmetAðar: “Ýnsanlarýn ölümlerine gözyummamak lazým...” diyerek hassasiyetgösterirken Cemil Çiçek’ten hala bir açýklama gelmedi.
BARAN’dan BEHÝÇ AÞÇI’ya Destek Ziyareti
Gönüldaþ Carlos’tanBARAN’ a Bayram Mesajý
 Ilich
 Ramirez 
Sanchez 
-
CARLOS 
 
HÝCRÎ YENÝ YILINIZI TEBRÝK EDERÝZ
Milâdi 20 Ocak 2007 tarihine denk gelen Hicrî Yeni Yýlýn (1 Muharrem 1428)Büyük Ýslâm Ýnkýlâbýnasahiplik etmesini ve Allah’ýn bizi,Ýslâm Ýhtilâl-Ýnkýlâbýnýn madde ve mânâþartlarýna erdirmesini dileriz.
BARAN
BARAN
Baran’ýn ilk sayýsý, insanýmýzýkuþatan ‘kara ve kirli propaganda’kuþatmasýnýn yarýlmasýnda ileri bir hamle oldu!Baþta ülkemiz ve insanýmýzolmak üzere bütün insanlýðý ‘kuþat-maya’ çalýþan bu ‘
kirli propaganda
aðýnýn parçalanmasýnda ileri ve önemlibir adým olan Baran; ilk sayýsýnda bunugösterdi:Ülkesi emperyalistlerce iþgal edilmiþbir ‘’Devlet Baþkaný’nýn; aþaðýlýk veiðrenç bir propaganda ile karartýlmayaçalýþýlan; ‘direnen liderliði-kahraman-lýðý ve þehidliði’ öne çýkarýldý…Dünya tarihinin en önemli ve büyük ‘kýrýlma noktasýný’ gösteren ve tarihinakýþýný deðiþtirecek olan bu ‘büyük hadise’yi, bu sayýmýzda da deðer-lendirmeye devam ediyoruz!Ýlk sayýmýza ‘yanký’ geldi, gelmeyede devam ediyor!Yangýn yerine dönmüþ coðrafyamýz-da; seksen yýldýr ‘susan’ önemli bir kuruluþ olan MÝT’in, güncel bir söylemle ‘ezber bozan’ çýkýþýný; ‘nededi?’ deðil de; ‘Ne söylemeye çalýþýy-or?’, bu sayýmýzda deðerlendirmeyeçalýþtýk!‘Bekle-gör-tavýr al’ politikalarýnýnçöktüðünü söyleyen yeni yaklaþýmýn;ne tür ‘tavýr ve politikalar’ geliþtireceði-ni ilerleyen günlerde göreceðiz.***Bütün bir ‘Ýslâm tarihi boyunca’Müslümanlarla savaþmýþ olan Þiîliðin;en son Irak Devlet Baþkaný ÞehidSaddam Hüseyin’in idamý sýrasýndagösterdiði insanlýk dýþý bayaðý tavýr;bütütn Ýslâm dünyasýnda büyük bir öfkeve nefretle karþýlandý! Kendilerini‘Müslüman göstererek’ Müslümanlara‘takiyye’ yapan ve büyük ‘düþman’olarak Ehl-i Sünneti gören bu azgýn vesapkýn gürüh þu anda ülkesini iþgaleden Amerika’nýn yanýnda ve onlarlaiþbirliði yaparak Müslümanlara karþýsavaþýyor…Bu açýk gerçeði ‘görmek istemeyen’ –yerli- kimi aydýn yazar çizer ahmaklýðýda; Baran suratlarýna tokat gibi çarp-masaydý; burada beþinci kol faaliyetiyapar gibi; ‘Zalim Saddam’ edebiyatýve alçaklýðýný sürdürmeye devam ede-ceklerdi!Evet, Baran’ýn ilk sayýsýndan sonra‘sesleri kýsýlmýþ’ görünüyor!kafalarý “kirli propaganda” ile iþgaledilmiþ sömürgeceiler ve sömürgeaydýnlarýnýn karartmak istediklerigerçek iþte budur;Ýþgal, “stratejik ortaðýmýz”Amerika’dan, ihanet komþumuz Ýran’-dan, uçaklar Ýncirlikten, lojistik destek AKP’den -öyleki, idam ipine varýncayakadar- infaz þiilerden...Bütün bu þeytani kuþatmaya karþý“dik duruþ” ise Sünnî Saddam’dan...Selâm 0lsun Ona!***Adeta yangýn yerine dönmüþ ve dörtbir yanýndan dumanlar yükselen bucoðrafyada ‘Müslüman ve Türk’ kim-liðimizle ‘varolacaksak’; Ýbda Dünyagörüþünün ‘iþaret ve anlam haritasýný’göz önüne alacaðýz! Gerisi yokluk!Kaim ve Daim Kalýn!
 
Lübnan’ýn baþkenti Beyrut’ta,hunharca katledilen Irak lideriSaddam Hüseyin için gýyabi cenazenamazý kýlýndý.Gýyabi cenaze namazý, Tarýk Cedide caddesindeki Hazreti Alicamiinde cuma namazýndan sonrakýlýndý. Namaza, Baas partisininIrak kolu mensuplarýyla Filistinlimilitanlar katýldý.Temsili tabut da taþýyan kala-balýk, þiddetli yaðmura raðmenSünni mahallelerinden geçerek Beyrut’un güneyinde Filistinlilerinþehit olarak gördükleri kimseleridefnettikleri kabristana gitti.Bu arada yapýlan konuþmalar-da,Saddam’ýn idamýnýn,Arap halk-larýný ve Müslümanlarý aþaðýladýðýve idam tarihinin ve tarzýnýn,Þiilerle Sünnileri birbirlerinedüþürmeye yönelik olduðu görüþüdile getirildi. Bu arada, Ürdün’ünbaþkenti Amman’da da Saddam’ýnidamý protesto edildi.Fas’ýn baþkenti Rabat’ta, Irak’ýndevrik lideri Saddam Hüseyin’inidam edilmesini protesto eden1000’i aþkýn kiþi amerikanbüyükelçiliði önünde gösteri düzen-ledi.Aralarýnda insan haklarý eylem-cileri,yazarlar ve sanatçýlarýn bulun-duðu göstericiler, SaddamHüseyin’in idam edilmesininsorumlusu olduðunu söyledikleriabd aleyhine slo-ganlar attýlar.“Halk amerikanilmeðini kýnýyor”,“abd, Irak’ý býrak,Irak sizin deðil”þeklinde sloganlar atan göstericiler,amerikanbüyükelçiliðindenbaþkentinmerkezindeki BMbürosuna yürüdü.Fas ÝnsanHaklarý grubuAbdülhamidAmin,“SaddamHüseyin’e yönelik iþlenen bu suçu kýnýyoruz vearalarýnda bush’un bulunduðusorumlularýn yargýlanmasýný talepediyoruz” diye konuþtu.Öte yandan Hindistan’da,Irak’ýn idam edilen devrik lideriSaddam Hüseyin’in hayraný bir doktor, hastalarýna para yerineSaddam’a dua karþýlýðýnda bakýyor 
3
Dünya tarihinde bütün insanlýðýn “
þahit olduðu
” böylebir sahne yok!..Ýslâm tarihi baþtan sona böyle sahnelerle dolu…Fakat bunlar, o ruh hâlini, o yiðitliði, o kahramanlýðý, okorkusuzluðu “yazýlý olarak” anlatan ifadelerdi…O ‘dik duruþu’, O ölüme meydan okuyuþu; “
kayýtlýgörüntü
” olarak, bütün ‘
insanlýðýn seyrettiði
’ böyle bir 
efsane tablo
’ya bütün dünya ilk defa Saddam’la þahitoldu!.O Müslüman Irak halkýnýn meþru Devlet Baþkanýydý!Ehl-i Sünnetti…Gün geçtikçe sayýsý artan “intihar saldýrýlarý” –þehadeteylemleri- karþýsýnda, aptallýðýný ve þaþkýnlýðýný gizleye-meyen ve;
“Nasýl oluyor da böyle ölüme koþuyorlar?..”
Diye, akademiler kurup, sosyologlara, psikologlaraaraþtýrmalar yaptýran Batý ve “Batýcý kafalar” da gördü;Ýþte böyle!.. Saddam Hüseyin gibi!..Beline bombalarý dolayýp ölüme koþanlarýn “
nasýl koþ-tuklarý?
”ný…Bu Filistin’de böyle, Irak’da da böyle, Afganistan’da da,Çeçenistan’da da…Irak Devlet Baþkaný þehid Saddam Hüseyin’in idamagiderkenki hâlinden sözediyoruz…Bütün insanlýðýn þahit olduðu bu efsane tablo ile;Saddam Hüseyin “
ölürken
” yeniden “
dirildi!
”…Hem, “Þehidler ölmez!” mânâsýyla…Hem de; iþte gerçek bir 
Arap
Müslüman Lider-DevletBaþkaný sýfatýyla…Kimbilir hangi dahi ressam, þair veya yönetmen buölümsüz tabloyu insanlýðýn ortak hafýzasýna kaydedecek!..Ýslâm’ýn büyük aksiyonuna fidelik edecek bu tabloyu bir kere daha efsaneleþtirecek!..Araplar böyleydi, onlarýn liderleri de böyleydi!..Þuurun derinliklerinden filiz veren bu tarihî tablo ArapMilletinin hafýzalarýný tetikleyecek ve bütün iþbirlikçi kuklaliderlerin, bu duruþ karþýsýnda tir tir titreyen dizleriyleyýðýlýverip kalacaklarý bir sonu-süreci hýzlandýracaktýr!Bir “
Arap lider
”in topraklarýný iþgal eden Amerika veiþbirlikçileri karþýsýndaki;Kaçmayan, teslim olmayan, dik duran ve en sonunda dakahramanca ölüme yürüyen tavrý karþýsýnda, bütün toprak-larý ‘iþgal üsleriyle’ dolu “
Türk” lider
lerin durumunu bir karþýlaþtýrýn!.Bu tablo, bir yönüyle; emperyalizmin ve Yahudiliðingüdümünde “
milliyetçilik 
” taslayanlara da çok þey söylüy-or, söylemeli…Ýlk sayýmýzýn kapaðýnda ifadesini bulan;“Gerçek lider, gerçek kahraman gerçek þehid!” böyleolur, mânâsý budur!..Ýþte yedi yýldýr Bolu F tipinde efanevî iþkencelere rað-men, efsanevî bir direniþle “dik duran!” Ýbda Mimarý
SalihMirzabeyoðlu
’nun hâli ve tavrý Þehid Saddam Hüseyin’inidama giderkenki muhteþem duruþundan süzülebilir…***Türkiye’de “Yahudi tiyniyetli” ve “müslüman kisveli”bir takým isimlerin bu tablo karþýsýnda hâlâ süren “ZalimSaddam” edebiyatý yapmalarýnýn ise, Ýslâm’la, müslümanlýk-la veya insanlýkla her hangi bir ilgisi yok. Onlara söylenecek þey þu olabilir;Diyelim ki, Saddam’ýn durumu tartýþýlabilir...Peki, onlarýn “iþbirlikçiliði” ap açýk deðil mi?.Onlara niçin bir þey demiyorsunuz da, sözde ‘Amerikanaleyhtarlýðýný’ bile Saddam üzerinden yapýyorsunuz.Amerika’ya karþý çýkan Saddam, savaþan Saddam, asýlanSaddam... Bütün bunlara raðmen yine de “
Zalim Saddam
”..Amerika ile iþbirliði yapýp onu asan “
Ýþbirlikçi þiiler”aslan (!)
Bu insanlýk, müslümanlýk filân deðil! Doðrudan “iþbir-likçi þiileþmiþlik”, yani “
yahudileþmedir!
Saddam Tablosu
Þükrü Sak 
Vatan gazetesi’ne göre;“Pentagon’da verilenbrifinglerde El Kaide’nin 2007 yýlýnda Türkiye’delaik rejimi devirme ve halifeliðin dönüþüne ortamsaðlama planlarý konuþuluyor”Vatan belirtmemiþ ama haberin kaynaðý, Amerikangazeteleri ve Neo-Conlarýn Ýnternet siteleri! Neo-Conlar, El Kaide’nin 50 yýllýk hatta 100yýllýk plan yaptýðýný, ABD’de bile Ýslam devletikurmayý hedeflediklerini, anayurdu savunmak zorunda olduklarýný, bunun için de El Kaide’yiAfganistan, Irak ve Somali’de karþýladýklarýnýanlatýyorlar!Amerikan Hava Kuvvetleri Generali
Mark Schissler
, brifingde: “El Kaide’nin nihai hedefi,Kuzey Afrika’yý da kapsayacak þekilde GüneyAvrupa’dan Asya içlerine kadar uzanan topraklarýgenel bir halife þemsiyesinde birleþtirmektir. Buyüzden Müslümanlar arasýnda ýlýmlý olanlarayardým etmeliyiz” dedi!Böylece general, Türkiye’yi de içine alan“Geniþletilmiþ Büyük Ortadoðu ve Kuzey AfrikaProjesi” nin gerekçesini anlatmýþ oluyor.GeneralSchissler, þöyle devam ediyor:“Suriye ve Türkiye’deki bir odaðýn birleþme-siyle, Ýslamcýlar, 2007’de hamleye kalkýþacak veÝsrail ile karþý karþýya gelerek bütünMüslümanlarýn güvenini kazanacak. 2010 yýlýndaArap hükümetleri devrilecek ve 2013’de halifelikledoruða ulaþacak. Çin, El Kaide’nin ve yeniÝslamistlerin müttefiki olacak. Dünyayý, inananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayýrýp oluþturduklarýÝslam ordusu ile 2015-2020 yýllarý arasýnda kesinzafere ulaþmayý planlýyorlar!”
(*)
 Bu
ha
 
b
 
e
 
Yeni
Ç 
 
að 
G
 
a
 
 zete
 
si
 yaz 
 
ar 
 
ý
 Arsl 
 
a
 
n Bulut’un
bi
 
m
 
a
 
 
a
 
 
esi
 
n
 
de
 
n
de
 
rlen
 
miþtir 
 
ABD: “2007’de Türkiye’deÝslâm Devrimi Olacak”(*)
Ýslâm Alemi’nde
SÜNNÎ
SADDAM
HÜSEYÝN’E
SEVGÝ
SELÝ
SÜRÜYOR
 
Saddam Af Ýstemedi!
Meþru Irak Devlet Baþkaný Þehid SaddamHüseyin, idamýndan önce bir vasiyetnameyazdýrarak, avukatlarýndan hayatýnýn kurtarýlmasýiçin baþvuruda bulunmamalarýný istedi. ÝdamýndaABD ile Ýran’ýn iþbirliði yaptýðýný söyledi. Ýdamýn-dan 24 saat önce savunma ekibiyle görüþenSaddam, avukatlarýna; “
yaþamasý için herhangibir devlet baþkaný, kral, Arap ya da yabancýyabaþvurulmamasýný
” istedi.
BARAN

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->