Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2008 ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE İLK www.kamupersoneli.com da

2008 ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE İLK www.kamupersoneli.com da

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 19,520 |Likes:
Published by kamupersoneli
2008 ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE İLK www.kamupersoneli.com da
2008 ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE İLK www.kamupersoneli.com da

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kamupersoneli on Jun 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
FEN BÝLÝMLERÝ MERKEZÝ DERSHANELERÝBÖLÜM BAÞKANLARININ ÇÖZÜMLERÝYLEÖSS 2008
 
1
TÜRKÇE TESTÝ (Tür)
1.
Parçadaki “yazdýklarýný kolay kolay beðenmeyen, kusur-suzu arayan” sözlerinden sanatçýnýn titiz olduðu anlaþýlýr,“ince eleyip sýk dokuyan” deyimi de titizlikle ilgilidir.
 Yanýt E
9.
“Yurtdýþýnda çýkan hemen her kitabýn hiç gecikmeden biz-de de yayýmlanmaya baþlamasý”, baþkalarýndan üstün ol-ma deðil, baþkalarýyla eþit olma durumunu anlatýr.
 Yanýt C
2.
“Biricikliðini herkesleþtirmek” sözü, kendi özelliklerini her-kese yaymak, herkesle kendini bütünleþtirmek anlamýnagelir.
 Yanýt D
10.
D seçeneðinde “Çaðýrýlmadýðý” sözcüðü yanlýþ yazýlmýþtýr;bu sözcükte ünlü düþmesi gerçekleþir, sözcük “Çaðrýlma-dýðý” biçiminde yazýlmalýydý.
 Yanýt D
3.
Öykü yazarlarýnýn “kendinden önce yapýlan yolculuklarýhesaba katmalarý” yazýnsal birikimi deðerlendirmeleri an-lamýna gelir.
 Yanýt C
4.
Yönetmenin ve oyuncunun oynamamaktan yana olmalarý,hayatý, insanlarý doðal halleriyle yansýtmayý yeðlemelerianlamýna gelir.
 Yanýt E
5.
B seçeneðindeki boþluða cümlenin anlam akýþý gözetile-rek, “yenilik” ya da “farklýlýk” gibi bir sözcük getirilebilir;“denenmiþlik” sözcüðü getirilemez.
 Yanýt B
6.
“Yalnýzca güneþli günlerde yürüyen kiþi, amacýna ulaþa-maz.” cümlesinde amaca ulaþmak için kötü zamanlardada mücadele etmek gerektiði anlatýlmýþtýr.
 Yanýt A
7.
“Böyle bir ödülle onurlandýrýlmayý aslýnda her öykü yazarýister.” cümlesinin, sözü edilen ödülü öven bir cümledensonra getirilmesi uygun olur; bu nedenle cümle, III numa-ralý yere getirilmelidir.
 Yanýt C
8.
Romanýn iþlevi, romanýn insan yaþamýna getirdiði yarar-dýr, bu yaþam üzerindeki etkisidir. I. ve IV. cümlelerde ro-manýn özelliklerinden, iþlediði konulardan söz edilmiþ;ama iþlevinden söz edilmemiþtir.
 Yanýt B
 
2
11.
Týrnak içine alýnmýþ aktarma cümlelerden önce noktalý vir-gül (;) deðil, iki nokta (:) kullanýlýr.
 Yanýt E
12.
B seçeneðinde cümlenin öznesi durumunda olan “kimse”sözcüðü, belgisiz zamirdir.
 Yanýt B
13.
 A seçeneðinde geçen “anneleri” sözcüðü “onlarýn annele-ri” tamlamasýnýn tamlananýdýr. Bu tamlamada “-leri” eki“anne”nin deðil, “onlar”ýn çoðul olduðunu gösterir.
 Yanýt A
17.
Bu paragrafta, çocuk kitaplarýnýn, çocuklarý eðitme iþlevi-nin olmadýðý, onlarda mesajýn doðrudan deðil dolaylý veri-lebileceði anlatýlmýþtýr. Çocuk kitaplarýnýn niteliklerininyaþlara göre belirlenebildiðini anlatan III. cümle düþünce-nin akýþýný bozmaktadýr.
 Yanýt C
14.
II. cümlede niteleme sýfatlarý vardýr; ama belirtme sýfatýyoktur. Bu nedenle yanýt B verilmiþtir. Ancak E seçeneðin-de verilen bilgiye göre V. cümlede birden fazla baðlaç var-dýr. Bu cümlede “Oysa” sözcüðü baðlaçtýr; eðer “ancak”sözcüðü ikinci baðlaç olarak düþünüldüyse bu sözcüðüncümlede edat olarak kullanýldýðý savunulabilir; eðer “deðil”sözcüðü baðlaç sayýldýysa bu sözcük pek çok kaynaktaedat olarak gösterilir.
 Yanýt B
18.
Gözlemlerin, somut durumlarýn mecazlarla anlatýldýðý buparçada karþýlaþtýrma yoktur.
 Yanýt D
19.
Parça yazarý sorumluluklarýný birbirine karýþtýrmadan, tektek ele alarak yaþadýðýnda dinlenebildiðini söylemektedir.“Hiçbir zaman iþteki sorunu eve, evdeki sorunu iþe taþý-mam.” cümlesi parçaya anlam olarak uygundur.
 Yanýt A
16.
“Diþçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.” cümlesinde yük-lem eksikliði vardýr; cümle, “Diþçiye ya hiç gitmiyorlar yada çok seyrek gidiyorlar.” biçiminde olmalýydý.
 Yanýt E
20.
Parçada sinemanýn televizyona göre daha çok emek iste-yen bir etkinlik olduðu söyleniyor; televizyonda ise bunagerek olmadýðý sezdiriliyor. Bu düþünce sanatýn kurallarýy-la dizilerin kurallarýnýn farklý olduðunu anlatan bir sözle de-vam edebilir.
 Yanýt B
15.
III. cümlede “var” sözcüðü yüklemdir, bu cümle fiil deðil,isim cümlesidir.Cümlede nesne yoktur, “yeni bir AnadoluMedeniyetleri Fotoðraflarý albümü” sözü öznedir.
 Yanýt C

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
merveemir liked this
Selami Orhan liked this
Burak Avci liked this
cnb44 liked this
berkcan12 liked this
Etki Tepki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->