Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ujian Jawi Tahun 2

Ujian Jawi Tahun 2

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 5,868|Likes:
Published by Shariff Ahmad

More info:

Published by: Shariff Ahmad on Jul 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

 
1
@@@@@âbãZ
 _____________________________________ 
@@æìçbmZ
 _____________________________________ 
@
@
NNNN
ÝØËìmÝØËìmÝØËìmÝØËìm@
ﻑﻭ
@Šy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìmŠy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìmŠy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìmŠy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìm@@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@@
1
@@@@åÛaì@@@åÛaì@@@åÛaì@@@åÛaì
@
 
1
NÕîäîã @
 2
NÌîçÑš @
 3
NÍîjà× @
 4
NÍjßìm @
 5
Nîiì× @
 
NNNNÞìni@Íí@å Þìni@Íí@å Þìni@Íí@å Þìni@Íí@åÏÏÏÏaìu@åËaìu@åËaìu@åËaìu@åË…@@Îìì×@oÔ·@ïía…@@Îìì×@oÔ·@ïía…@@Îìì×@oÔ·@ïía…@@Îìì×@oÔ·@ïía@ZZZZ@
2
@åÛaåÛaåÛaåÛaõõõõìììì@
@Ííb
 
@åØía
 
@oî×b
 
@åÓbÓ
 
@Î@Šm
 
UJIAN SELARAS 2 -
 
JULAI 2010
 SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE
PELAJARAN JAWI TAHUN 2
 
Masa : Satu jam
 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUArahan:
Jawab
semua
soalan.
 
2
N
1
@@N@@åíýãÕØÌm@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@pëõü…
N
@
2
N@ìnÓë@@@bß@@åÛìi@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @
3
Noî×@éÜÓ†äç@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Öbi@ìjía @
4
N@@ðb @@ÝØÌîm@@éß뉅@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @
5
N@@ï×b×@@ßa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @
åØã…bÓåØã…bÓåØã…bÓåØã…bÓ@@@@@Z@@@@Z@@@@Z@@@@Z@@@@åça‰a@@@åça‰a@@@åça‰a@@@åça‰a@@@@@@Z@@@@@Z@@@@@Z@@@@@Z@@@@@@
3
@åÛaìåÛaìåÛaìåÛaì@
@@@@
 
@@
 1
NÕØÌîm @
 2
Nßb× @
 3
NÍíÓ @
 4
NÍînãì× @
 5
N´ÜîÛ @
 6
Nåmìç @
 7
Nå×ì@
 8
Noîiìß @
 9
NoîÛìã @
 10
NÕîvîu @
 1.
 
gunting2. piring3 .gambar4. tingkap5. cicak6. lilin7. hutan8. sukan9. monyet10.kulat
@
 
 
3
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNÞìni@Íí@pb×@ì×ì@åË…@æõbmb׊Ó@åØÔØÌ Þìni@Íí@pb×@ì×ì@åË…@æõbmb׊Ó@åØÔØÌ Þìni@Íí@pb×@ì×ì@åË…@æõbmb׊Ó@åØÔØÌ Þìni@Íí@pb×@ì×ì@åË…@æõbmb׊Ó@åØÔØÌÛÛÛÛZZZZ
4
@åÛaìåÛaìåÛaìåÛaì@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1.SONGKET
@@@@K@@
1
N@@
Îì
 2.GUNTING
@@@@@@@@@@@@
Íîm
@K@@@
2
N
 3.RANTING
@@K@
3
N@@@@@
æ‰
 4.CANGKUL
@@K@
4
N@@@
Í 
 5.SONGKOK
@@@@@@@@@@
Öì×
@K@@
5
N
 6.BUNCIT
@@@@@@@@@@
oî 
@K@@
6
N
 
@@@
ZZZZpbía@ð…bväß@bíb pbía@ð…bväß@bíb pbía@ð…bväß@bíb pbía@ð…bväß@bíbÏÏÏÏì@pìØíŠi@æõbmb׊ ì@pìØíŠi@æõbmb׊ ì@pìØíŠi@æõbmb׊ ì@pìØíŠi@æõbmb׊ÏÏÏÏ@üì@æììüì@æììüì@æììüì@æìì@@@Z@@Z@@Z@@Z@
5
@åÛaìåÛaìåÛaìåÛaì@
@@@@oÛëa@JJJ@@oía@@JJ@@æëc…@@JJ@å×bß@
 _________________________________ 
@Р@@é @@@@JJ@@Îaìi@@JJ@@@@@a†×@@@@JJJР@@@@@@é @@@@JJJÎìm @
 _________________________________________ 
@@@@éÛìØ@@JJJbu@@@éÛb @@JJJ@@oî×@@@JJJåèî× @
 _________________  __________________________ 
@@bã‰ëŠi@JJJ@@@@Ðî×J@@@@JJ@@@@@êß@@@@@JJJoía @ @@
 _______________________________________
@

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zauyah Muhamed liked this
nur_aiyub liked this
Ayien Rosile liked this
Mohd Sayuti liked this
Noraniza Latif liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->