Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Minda Jumaat - 27 Rejab 1431H

Minda Jumaat - 27 Rejab 1431H

Ratings: (0)|Views: 384|Likes:
Published by assalam2009

More info:

Published by: assalam2009 on Jul 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2010

pdf

text

original

 
http://assalambs.blogspot.comTerbitan Masjid As Salam
 
 Kemanisan Dalam Ujian
Nabi Musa a.s lari meninggalkan Mesir setelahbeliau terlibat dengan kejadian memukulsehingga mati seorang Qibti (Coptic) dalam usahamenghalang kezaliman perkauman terhadap BaniIsrail. Tindakannya itu telah melebihi jangkaandan itu adalah satu kesilapan. Beliau terpaksa larimenuju ke Madyan dalam keadaan yang susah.Madyan yang dimaksudkan itu barangkali diJordan dan saya pernah sampai berkali-kali disana. Perjalanan dari Mesir ke sana begitu jauhbagi memastikan tentera Firaun tidak sampai kenegeri tersebut untuk menangkapnya.Apabila sampai di Madyan, Musa a.s. mendapatisekumpulan pengembala yang sedang menceduk air, sementara di sana ada dua gadis yang hanyamenunggu. Jiwa Musa a.s yang amat pantangmelihat kejanggalan atau unsur ketidakadilan itumenyebabkan dia yang dalam keletihan yangteramat bertanya hal kepada kedua gadis tersebut.Al-Quran menceritakan kejadian ini:(maksudnya) “Dan setelah dia (Musa a.s.) menujuke negeri Madyan, dia berdoa “Mudah-mudahanTuhanku menunjukkan kepadaku jalan yangbetul”. Dan ketika dia sampai di telaga airMadyan, dia dapati di situ sekumpulan lelakisedang memberi minum (binatang ternak masing-masing), dan dia juga dapati di sebelah merekadua perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Dia bertanya: “Apa hal kamuberdua?” mereka menjawab: “Kami tidak memberi minum (kambing-kambing kami)sehingga pengembala-pengembala itu membawabalik binatang ternak masing-masing; dan bapakami seorang yang terlalu tua umurnya “. (Surahal-Qasas 22-23).Nabi Musa a.s. tidak mampu melihat unsurpenindasan dan sikap tidak membantu yanglemah. Simpatinya terhadap dua gadis tersebutmelebihi keletihan yang dihadapinya ketika itu.Dia tampil dengan segala keringat yang berbakimenolong gadis-gadis tersebut mendapatkan air.Dia menolong tanpa sebarang habuan yangdiharapkan.Setelah menolong mereka, dan mereka punpulang, Nabi Musa a.s. dalam keadaan yangteramat letih itu, pergi ke tempat yang teduh danberdoa dengan doa yang ringkas tetapi amatdalam maksudnya. Saya tidak pasti sama adamereka yang tidak memahami bahasa arab dapatmenikmati keindahan ungkapan yang ringkas ituatau pun tidak? Namun saya akan cubamenterjemahnya dalam strukturnya.Saya ingin membawa doa Musa a.s. untuk dikongsi bersama para pembaca yang barangkaliada yang tidak perasaan kewujudannya ketikamembaca al-Quran. Juga mereka yang memangsudah tahu tetapi terlupa disebabkan kesibukanyang melanda kita dalam kehidupan sedangkankita menghadapi suasana tenat yang amatmemerlukan rahmat atau ‘kesian’ Tuhan kepadakita.Saya ingin menyebutnya di sini kerana doa iniamat menyentuh perasaan saya. Saya percayaanda juga demikian. Entah berapa banyak keadaan getir dan runsing melanda hidup ini, doa inisalah satu ‘penyejuk perasaan’ dan pemberi harapanyang menjadi jambatan yang menghubungkan ujianhidup dengan Tuhan yang memiliki segalakehidupan.Doa ini jika dibaca dengan jiwa yang benar-benarbergantung kepada Allah, maka saya yakinketenangan itu hadir sebelum pertolongan Allah ituturun. Firman Allah menceritakan hal Musa a.s. dandoanya: (maksudnya) "Maka Musa pun memberiminum kepada binatang-binatang ternak mereka,kemudian ia pergi ke tempat teduh lalu berdoa:“Wahai Tuhanku, Sesungguhnya aku ini kepada apasahaja kebaikan yang Engkau turunkan amatlahfakir” (Surah al-Qasas 24).Maksud Nabi Musa a.s. beliau amat fakir atau amatmemerlukan kepada apa sahaja kebaikan yang akanAllah berikan kepadanya bagi menghadapi suasanadirinya ketika itu. Dalam bahasa al-Quran yangindah al-Quran riwayatkan ucapan Musa a.s “Rabbiinni lima anzalta ilaiya min khairin faqir”. Sangatringkas, namun sangat bermakna. Sudah pastiucapan asal Musa a.s dalam bahasa Hebrew, namunAllah telah merakamkan ke dalam bahasa Arab yangpadat dan indah.Ada ahli tafsir yang menyebut maksud Musa bagiperkataan ‘khair’ atau apa sahaja kebaikan dalamdoa ini adalah makanan. Namun, perkataan ‘khair’atau apa sahaja kebaikan atau kurniaan Tuhan ituamat luas. Bukan sahaja makanan atau minuman,bahkan apa sahaja yang memberikan kebaikankepada seorang insan. Musa a.s. sendiri selepasberdoa dengan doa ini diberikan limpah kurnia Allahyang berbagai, melebihi jangkaannya.Ayat-ayat seterusnya dalam Surah al-Qasas inimenceritakan bagaimana kedua orang gadis tadikembali semula menjemput Musa a.s. ke rumahmereka atas jemputan ayah mereka. Ayah merekayang merupakan seorang yang mulia amat berterimakasih atas pertolongan Musa a.s. Al-Quran tidak menceritakan siapakah ayah mereka. Apakah diaNabi Syu’aib atau orang lain tidaklah dapatdipastikan. Kemungkinan besar bukan Nabi Syu’aibseperti yang disangka oleh sebahagian penafsir.Apa pun, Nabi Musa a.s. diberikan tempatperlindungan, makanan, kerja, bahkan dikahwinkandengan salah seorang dari gadis tersebut. DemikianAllah memustajabkan doa Musa yang ringkas, tetapipenuh makna. Doa yang dilafazkan dari jiwa yangbenar-benar tunduk, menyerah, sepenuh tawakkaldan keyakinan bahawa Allah sentiasa menyahutpermohonan hamba yang benar-benar bergantungkepadaNya.Jauh Musa a.s berjalan membawa perasaan bimbangdan bebanan ancaman oleh pihak musuh. Ujian yangmemaksa dia yang membesar dalam istana menjadipelarian tanpa bekalan. Namun dalam ujian itu NabiMusa a.s mengalami pengalaman hidup yang hebatdan kurniaan-kurniaan yang besar. Tanpa ujian, halini tidak akan berlaku.Demikian jika kita membaca doa-doa yang syahduyang penuh menyentuh akal dan ruh yang dilafazkanoleh insan-insan soleh dalam al-Quran, samada paranabi atau selain mereka, kita dapati doa-doa itubanyak yang diungkapkan dalam keadaan getirdan ujian yang mencabar.Kita sendiri dalam hidup barangkali tidak akanmenghafaz banyak doa al-Quran dan al-Sunnahmelainkan setelah kejadian-kejadian dalam hidupyang mendesak untuk kita ‘bertadarru’ ataumerendah, akur dan tunduk dengan sepenuh jiwakepada kebesaran kerajaan Allah Yang MahaMenguasai segala urusan hidup ini.Banyak ujian hidup ini sebenarnya amatbermakna jika kita mahu menghayatinya. Betaparamai orang yang menemui iman dan amalansoleh dek kerana ujian yang menimpanya. Beraparamai manusia yang bersarang bongkak dantakabur dalam jiwa, tidak dapat ditegur dandididik, tetapi akhirnya menjadi insan yangtawaduk kepada Allah dan menghargai orang lainsetelah melalui ujian hidup yang getir. Betaparamai pula insan yang soleh dan disayangi Allahdinaikkan darjat dan nilainya di sisi Allahdisebabkan ujian yang menimpanya.Firman Allah: (maksudnya) "Demi sesungguhnya!Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaantakut, kelaparan, kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. dan berilah khabargembira kepada orang-orang yang sabar. (Iaitu)orang-orang yang apabila mereka ditimpa olehsesuatu kesusahan, mereka berkata:“Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dankepada Allah jualah kami kembali. Mereka ituialah orang dilimpahi dengan pujian dari Tuhanmereka serta rahmatNya; dan mereka itulahorang-orang yang dapat petunjuk hidayahNya.(Surah al-Baqarah 155-157).Kita tidak meminta ujian, tetapi kita sentiasa perlutahu bahawa ujian itu adalah rukun hidup. Ujianbagaikan bicara atau ‘sapaan’ Allah kepada kitaagar kita ingat apa yang lupa, ubah apa yang salah,atau untuk kita tambahkan pahala dan padamkandosa. Sabda Nabi s.a.w: “Tiada apa pun yangmenimpa seorang mukmin, sehingga duri yangmengenainya, melainkan Allah tuliskan untuknyakebaikan (pahala) dan padam dari kejahatan(dosa)” (Riwayat Muslim).Melihat manusia yang diuji menjadikan kitarendah diri dan insaf. Mungkin dia yang dilihatoleh orang lain sedang dalam ketenatan cabarantetapi sebenarnya sedang tenggelam dalam rahmatdan kasih sayang Tuhan. Melihat orang yangsusah, mereka yang dizalimi, mereka yangkesempitan atau menderita kesakitanmenyebabkan kita terlintas segera dalam perasaan“dia di sisi Allah mungkin lebih baik daripadadiriku ini”.Kita semua akan melalui ‘bicara dan didikanTuhan’ melalui pentas ujian. Kita mengharapkanujian akan membawa kita kepada sesuatu yanglebih baik. Ujianlah yang telah membawa Musaa.s. kepada berbagi kurniaan. Untuk itu kita wajarselalu merintih kepada Allah seperti Musa a.s.:“Rabbi inni lima anzalta ilaiya min khairin faqir”(”Wahai Tuhanku, Sesungguhnya aku ini kepadaapa sahaja kebaikan yang Engkau turunkanamatlah fakir”).
27 Rejab 1431H

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->