Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
P. 1
Makalah Media Dan Gaya Hidup

Makalah Media Dan Gaya Hidup

Ratings: (0)|Views: 1,606|Likes:
Published by Shei Latiefah
makalah ini membahas dampak-dampak media terhadap gaya hidup masyrakat, dengan menggunakan teori-teori yang relevan.
makalah ini membahas dampak-dampak media terhadap gaya hidup masyrakat, dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

More info:

Published by: Shei Latiefah on Jul 07, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
Amglh ghk Eh|h Nlg}y$ Znm`wl B+ $ Fhclhk Amglh ]klpmrzlwhz Yhrhahglkh" Chfhrwh
Amglh ghk Eh|h Nlg}y
Znm`wl B+ Bhwlm`hn
_m!gm`lklzl Amglh Ahzzh
Zmomb}a amkelkchf fm ymkchohrhk amglh ahzzh" flwh nhr}z amkemrwl wmrbmoln ghn}b} }kw}f hyhfhnlkwrz}amk lw} gle}khfhk+ Amglh Ahzzh amr}yhfhk hbhw ymk|hayhl ymzhk ghrl fda}klfhzl ahzzh+Fda}klfhzl Ahzzh amr}yhfhk yrdzmz glahkh fda}klfhwdr!fda}klfhwdr amkee}khfhk amglhahzzh }kw}f amk|mohrb}hzfhk ymzhk!ymzhk zmjhrh b}hz ghk wmr}z amkmr}z" amkjlywhfhk ahfkh!ahfkh zmrwh glnhrhyfhk ghyhw amaymkehr}nl fnhbh|hf |hke omzhr ghk omrheha gmkehk omrohehljhrh .AjX}hlb" ?99=,+ Clfh" fda}klfhzl wmrzmo}w wlghf glfda}klfhzlfhk ambhb}l amglh ahzzh"ahfh" wlghf ghyhw glzmo}w zmohehl fda}klfhzl ahzzh+Fmwlfh amaoljhrhfhk fda}klfhzl ahzzh" flwh zmbhb} wmroh|hke hfhk c}abhn fnhbh|hfk|h" fhrmkhlw}bhn amkehyh wmbmplzl" rhgld ghk fdrhk glzmo}w!zmo}w zmohehl amglh ahzzh+ Ymrzymfwl` zmahjhalkl amahke omrchbhk a}b}z" }kw}f omomrhyh uhfw} fmombhfhke" kha}k wlghf }kw}f zmfhrhke+Odaohrglr omrohehl fhkhb amglh zmahjha zwhzl}k WP" PJ_" ghk a}bwlyblfhzl chrlkehk fhomb ghka}kj}bk|h
umozlwm
amkchglfhk fnhbh|hf wmr`rheamkwhzl .Cdzmyn W}rdu" ?99<30,+ Nhb lkl wmkw} zhchamkelayblfhzl ohnuh zmahflk ohk|hf fhkhb |hke a}kj}b" ahfh zmahflk zmglflw |hkeamkee}khfhk zhbhn zhw} fhkhb wmrzmo}w zmjhrh omrzhah!zhah" fhrmkh amrmfh amalblfl fmwmrwhrlfhk|hke omromgh .blnhw `le}r 8,+ Alzhbk|h" hkhf a}gh hfhk bmoln jdkgdke amkdkwdk hjhrh gl AWPfmwlaohke drhke w}h amrmfh |hke amk|hfzlfhk zlkwmrdk" zmahflk ohk|hf ylblnhk" zmahflk fmwhw ymrzhlkehk+Hfnlrk|h" flwh amkma}fhk omkw}f ohr} ghrl fda}klfhzl ahzzh+ Fmwlfh amblnhw adgmb W}rdu" flwh olzh amk|lay}bfhk ohnuh" fnhbh|hf |hke wmr`rheamkwhzl amk|mohofhk omkw}f ohr} ghrlfda}klfhzl+ Layblfhzl |hke glwlao}bfhk ghrl a}kj}bk|h adgmb wmrzmo}w hghbhn rmgm`lklzl amglhahzzh+ Zmnlkeeh" flkl" wlghf hgh bhel amglh ahzzh+ Amk}r}w wmbhhn ymk}blz wmrnhghy fda}klfhzl|hke wmr`rheamkwhzl" gmuhzh lkl" amklao}bfhk gm`lklzl ohr}" |hfkl fda}klfhzl omramglh+ Lzwlbhnahzzh z}ghn wmrbhb} }zhke fhrmkh chkefh}hk amglh zmfhrhke bmoln ymrzdkhb ghk
lk kmmg 
" gmkehkfhwh bhlk" zmz}hl gmkehk fmo}w}nhk+ Zmzmdrhke wlghf hfhk zmrwh!amrwh amkdkwdk ymrwhkglkehk zmyhf  odbh" amzfl zmwlkefhw Ylhbh G}klh zmfhbly}k" clfh wlghf amao}w}nfhkk|h+ Chgl" khä` olbh
8
 
Amglh ghk Eh|h Nlg}y$ Znm`wl B+ $ Fhclhk Amglh ]klpmrzlwhz Yhrhahglkh" Chfhrwh
amkehrwlfhk fda}klhfhzl |hke glzlhrfhk ambhb}l zhwmblbw glfbhla amkchkefh} zmb}r}n fnhbh|hf"`hfwhk|h" fnhbh|hf zmfhrhke bmoln zmbmfwl` amalbln amglh hyh |hke amrmfh e}khfhk" ghk wh|hkehkhyh |hke nmkghf amrmfh zhfzlfhk+Zmwmbhn amkehbhal rmgm`lklzl" fhbl lkl" flwh hfhk amblnhw ohehlahkh amglh ahzzh amaymkehr}nlfmnlg}yhk flwh zmnhrl!nhrl+ W}rdu amkcmbhzfhk hghk|h zmahjha fme}khhk amglh ahzzh"glhkwhrhk|h hghbhn zmohehl nlo}rhk" wmahk gl fhbh zmkeehke" ymkehuhzhk ghk lkwmryrmwhzl+ Nlo}rhk"hghbhn fmlkelkhk ghzhr ahk}zlh |hke lkelk glghyhwfhk ghbha omramglh ahzzh+ Alzhbk|h amkdkwdkzlkmwrdk" amk|hfzlfhk wla fmzh|hkehk omrbheh" ghk amk|lahf omrlwh amr}yhfhk ohnhk ymrolkjhkehk |hke wlghf hgh nholzk|h fmwlfh omrwma} gmkehk fhuhk hwh} fdbmeh+ W}rduamkchohrfhk wlkghf!whkg}f ahz|hrhfhw Hamrlfh yhgh ymrwmkehnhk 8<<9!hk+ Amrmfh zmrlkeamaoljhrhfhk hjhrh WP ah}y}k zlhrhk rhgld fmahrlk zmohehl ohnhk ymrolkjhkehk fmwlfh omrwma}gl zwhzl}k ah}y}k gl fhkwdr+ Ohnfhk" ohnhk ymrolkjhkehk lkl y}k ghyhw amkchgl wdylf fmwlfh omroljhrh gmkehk drhke hzlke+ Glzlklbhn amkehyh amglh fma}glhk glchglfhk zhrhkh yma}hzfmo}w}nhk ahk}zlh hfhk nlo}rhk+Zmbhlk lw}" amglh c}eh ghyhw glymre}khfhk zmohehl wmahk gl fhbh zmkeehke+ Zmrlkefhbl flwhamkgmkehrfhk a}zlf fmwlfh amk}kee} o}z |hke hfhk ghwhke" hwh} fmwlfh wmrcmohf ahjmw" ymkema}gl bmoln z}fh amk|mwmb rhgld hwh} ama}whr JG fmz}fhhk amrmfh+ Amglh ahzzh amahke
?
@le}r 8
.Cdzmyn W}rdu"?99<35,Zmamkchfa}kj}bk|homrohehl fhkhbamglh" fnhbh|hfamkchglwmr`rheamkwhzlfhrmkh amalblflylblnhk ahzlke!ahzlke yhgh fhkhbamglh |hke hfhkgle}khfhk+
 
Amglh ghk Eh|h Nlg}y$ Znm`wl B+ $ Fhclhk Amglh ]klpmrzlwhz Yhrhahglkh" Chfhrwh
glrhzh hay}n }kw}f flbblke wlam .amao}hw flwh wlghf amrhzhfhk bhahk|h amk}kee} hwh} fmzmylhk,+Dbmn fhrmkh lw}" amkehyh ohk|hf ymkg}g}f zmkldr |hke amkenholzfhk uhfw} amrmfh gmkehkamkdkwdk WP+ W}rdu fma}glhk amkcmbhzfhk hghk|h zmahjha lkwmrhfzl yhrhzdzlhb ghbha ymkee}khhk amglh+ Lkwmrhfzl yhrhzdzlhb amkgmzfrlyzlfhk fdkmfzl yzlfdbdelz |hke glwmkw}fhk dbmn ymkee}kh amglh" alzhbk|h `hkz amambhchrl wlkghf!whkg}f zmbmorlwl lgdbh amrmfh bmuhw WP ghkamrhzh zhkehw gmfhw gmkehk lgdbh wmrzmo}w znlkeeh amklao}bfhk z}hw} lfhwhk f}hw+ Glzlkl" W}rduamkjdkwdnfhk `hkz |hke `hkhwlf hflohw wmrbhb} ohk|hf amkefdkz}azl amglh" amrmfh ohnfhk ghyhwamkjmghrhl lgdbh amrmfh" alzhbk|h Orhg Ylww |hke r}ahnk|h ymrkhn glododb zmdrhke uhklwh omr}zlh8< whn}k+ Glh fma}glhk amkemkhfhk fhdz Orhg Ylww ghk wlg}r gl fhz}rk|h+@}kezl bhlk amglh ahzzh hghbhn zmohehl
 z}rpmlbbhkjm
hwh} cmkgmbh ymkehuhz+ Fnhbh|hamkee}khfhk amglh hkwhrh bhlk }kw}f amkemwhn}l ymrfmaohkehk gl zmflwhr amrmfh" ohlf zdzlhb"mfdkdal" ydblwlf ah}y}k fmo}gh|hhk+ Amzfl zmrlke wlghf glzhghrl" flwh amkehfzmz amglh ahzzh}kw}f whn} ohehlahkh j}hjh nhrl lkl" ohehlahkh fmahjmwhk gl r}hz chbhk wmrwmkw}" ah}y}kamkelf}wl ymrfmaohkehk ydblwlf ghk wrmk o}zhkh+ Wlghf nhk|h wmrohwhz yhgh `}kezl ymkehuhzhk"amglh c}eh omr`}kezl amkelkwmryrmwhzl ymzhk+ Fnhbh|hf amkelkelkfhk hghk|h ymkmrcmahn z}hw}fmhghhk }kw}f amrmfh" alzhbk|h" flwh amamrnhwlfhk mglwdrlhb fdrhk |hke amkg}f}ke fmolchfhk ymamrlkwhn ghk amaymrwlaohkefhk hbhzhk!hbhzhk bdelz |hke glo}hw dbmn rmghfw}r wmrzmo}w" hwh} flwhamaohjh fdbda fn}z}z amkemkhl jhrh omrlkpmzwhzl ghbha ahchbhn olzklz |hke wmkw}k|h glw}blzzmjhrh ehaobhke dbmn yhfhrk|h+ Amglh ahzzh ama}keflkfhk flwh amahnhal ohk|hf nhb whkyhnhr}z amkchgl hnbl gl olghke wmrzmo}w+
Amglh ahzzh" Fmo}gh|hhk ghk Ahz|hrhfhw
Amglh ahzzh" zmbhlk gle}khfhk }kw}f nhb!nhb wmrzmo}w glhwhz" c}eh ama}keflkfhk hghk|h fdkmfzlhkwhrymkee}kh gl zmb}r}n g}klh+ Wmfkdbdel" nhb lklbhn |hke ama}keflkfhk lkg}zwrl amglhambhf}fhk yrdg}fzl ymzhk zmjhrh ahzl`+ Gmohw jhbdk yrmzlgmk |hke glbhkez}kefhk gl zhbhn zhw}zwhzl}k WP gl Chfhrwh ghyhw glklfahwl zmwlhy drhke gl zmb}r}n Lkgdkmzlh zmbhah WP amrmfh wmryhyhr wrhkzalzl rmbh| ghrl zwhzl}k wmrzmo}w+ Zmnlkeeh" ymkemwhn}hk amrmfh hfhk jhbdk yrmzlgmk ghyhwzmrheha .clfh nhk|h wmryhyhr lk`drahzl ghrl zwhzl}k WP whgl,+ Oh|hkefhk nhb lw}" hgh ohk|hf  ymkee}kh amglh |hke wmrzmohr gl zmb}r}n k}zhkwhrh whyl ymkemwhn}hk amrmfh hfhk z}hw} wdylf ghyhwzmr}yh+ Yhghnhb amrmfh wmrylzhn zhw} zhah bhlk" wlghf amalblfl n}o}kehk$ fmgmfhwhk wmrwmkw}" ohnfhk wlghf zhblke fmkhb" whyl amrmfh fma}keflkhk amaohjh hrwlfmb ahchbhn |hke zhah"
:

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anggela_039 liked this
Yarima Melati liked this
Nanda Puteri II liked this
Thiqa Kamek' liked this
Kaylarinda Putri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->