Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vd_ATM

vd_ATM

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on Jul 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

text

original

 
4/27/20101
ChCh
ươ ươ 
ng 9 THIng 9 THI
 T K  T K 
USE CASEUSE CASE
Ki
ế
n trúc ba t
ng (treeKi
ế
n trúc ba t
ng (tree--layer)layer)
Thi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
 p t
ng nghi
 p v
Thi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
 p t
ng nghi
 p v
Thi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
 p t
ng truy c
 p d
li
uThi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
 p t
ng truy c
 p d
li
u
1
Thi
ế
t kê các l
ớ 
 p t
ng giao di
nThi
ế
t kê các l
ớ 
 p t
ng giao di
n
Mô t
hi
n th
c hoá n
i dung thi
ế
t k 
ế
use caseMô t
hi
n th
c hoá n
i dung thi
ế
t k 
ế
use case
KiKi
ếế
n trúc ba tn trúc ba t
ng (treeng (tree--layer)layer)
Ki
ế
n trúc clientKi
ế
n trúc client –  –server server 
2
Giao di
n cài
đặ
t luôn x
lý nghi
p v
tr 
cGiao di
n cài
đặ
t luôn x
lý nghi
p v
tr 
cti
ế
p trong giao di
nti
ế
p trong giao di
n
T
o ra m
t s
ph
thu
c r 
t l
n gi
a giaoT
o ra m
t s
ph
thu
c r 
t l
n gi
a giaodi
n và CSDL và do
đ
ó, r 
t khó
để
c
i ti
ế
n,di
n và CSDL và do
đ
ó, r 
t khó
để
c
i ti
ế
n,b
o trì và tái s
d
ngb
o trì và tái s
d
ng
D
li
uD
li
uGiao di
nGiao di
n
KiKi
ếế
n trúc ba tn trúc ba t
ng (treeng (tree--layer)layer)
Ki
ế
n trúc ba t
ng (treeKi
ế
n trúc ba t
ng (tree--layer)layer)
T
o ra s
 
độ
c l
p gi
a giao di
n và d
li
u b
ngT
o ra s
 
độ
c l
p gi
a giao di
n và d
li
u b
ngcách cô l
p các ch
c n
ă
ng c
a giao di
n v
i cáccách cô l
p các ch
c n
ă
ng c
a giao di
n v
i cácch
c n
ă
ng tác nghi
p (business), và cô l
p các ch
cch
c n
ă
ng tác nghi
p (business), và cô l
p các ch
c
3
 
Ánh x
các
đố
i t
ượ
ng
đạ
i di
n các
đố
i t
ượ
ng h
uÁnh x
các
đố
i t
ượ
ng
đạ
i di
n các
đố
i t
ượ
ng h
uhình trong th
c t
ế
nh
ư
ng hoàn toàn
độ
c l
p v
i cáchhình trong th
c t
ế
nh
ư
ng hoàn toàn
độ
c l
p v
i cáchth
c mà các
đố
i t
ượ
ng này trình bày t
i ng
ườ
i dùngth
c mà các
đố
i t
ượ
ng này trình bày t
i ng
ườ
i dùngho
c là v
i cách mà d
li
u c
a nó
đượ
c l
ư
u tr 
v
tho
c là v
i cách mà d
li
u c
a nó
đượ
c l
ư
u tr 
v
tlý trong CSDLlý trong CSDL
KiKi
ếế
n trúc ba tn trúc ba t
ng (treeng (tree--layer)layer)
Ki
ế
n trúc ba t
ng (treeKi
ế
n trúc ba t
ng (tree--layer)layer)
Tr 
ờ 
i t 
ươ 
ng tác ng 
ườ 
i dùng 
:chuy
nd
ch nh
ng hành
độ
ng c
a ng
ườ
i dùng t
im
t tình hu
ng x
lý phù h
p
Hi 
n th
 ị 
các 
đố
i t 
ượ 
ng tác nghi 
 p
:trình
 
Th
ự 
c hi 
n các giao tác x 
ử 
lý liên quan
đế 
nnh
màkhônuantâm
đế 
n
 
4
Data layer 
CSDL
Business layer User interface layer System softwareMiddlewareData layer Business layer User interfacelayer 
 
bày m
t hình
nh tt nht các
đ
i t
ượ
ngtác nghi
p t
i ng
ườ
i dùng trong m
t giaodi
n
 
 
hi 
n th
 ị 
chúng nh
ư 
th
ế 
nào? Và CSDL
đượ 
c l 
ấ 
ở 
 
đ 
âu? Chuy 
n d 
 ị 
ch yêu c 
u:
chuy
n d
ch t
t c
 các yêu c
u liên quan
đế
n d
li
u t
t
ngtác nghi
p
đế
n m
t ph
ươ
ng th
c truy c
pd
li
u thích h
p (d
ng SQL, truy xu
tfile,…)
Chuy 
n d 
 ị 
ch k 
ế 
t qu
 
4/27/20102
KiKi
ếế
n trúc ba tn trúc ba t
ng (treeng (tree--layer)layer)
Ý t
ưở 
ng thi
ế
t k 
ế
Ý t
ưở 
ng thi
ế
t k 
ế
Giao diGiao di
nn
Giao di
n
5
Đ
i t
ượ 
ng mô t
th
ế
gi
ớ 
i th
c
lý  Truy c
p d
li
u
 
ChCh
ươ ươ 
ng 9 THIng 9 THI
 T K  T K 
USE CASEUSE CASE
Ki
ế
n trúc ba t
ng (treeKi
ế
n trúc ba t
ng (tree--layer)layer)
Thi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
p t
ng nghi
p v
Thi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
p t
ng nghi
p v
Thi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
 p t
ng truy c
 p d
li
uThi
ế
t k 
ế
các l
ớ 
 p t
ng truy c
 p d
li
u
6
Thi
ế
t kê các l
ớ 
 p t
ng giao di
nThi
ế
t kê các l
ớ 
 p t
ng giao di
n
Mô t
hi
n th
c hoá n
i dung thi
ế
t k 
ế
use caseMô t
hi
n th
c hoá n
i dung thi
ế
t k 
ế
use case
 Thi Thi
ếế
t k t k 
ếế
ll
ớ ớ 
 p t p t
ng nghing nghi
 p v  p v 
 T
ng giao di
n T
ng nghi
p v 
 
7
H
th
ng th
c t
ế
S
ơ 
đ 
l
ớ 
p T
ng truy c
p d
li
u
 Thi Thi
ếế
t k t k 
ếế
ll
ớ ớ 
 p t p t
ng nghing nghi
 p v  p v 
 Nguyên t
c: Nguyên t
c:
Có th
chuy
n
đổ
i m
t l
p t
ng nghi
p v
 Có th
chuy
n
đổ
i m
t l
p t
ng nghi
p v
 thành nhi
u l
p
ng v
i nh
ng m
c
đ
íchthành nhi
u l
p
ng v
i nh
ng m
c
đ
íchkhác nhau (*)khác nhau (*)
8
L
ớ 
p phân tíchL
ớ 
p
đ 
i
u khi
nL
ớ 
p x
lý L
ớ 
p c
u trúcHoá
Đ
ơ 
n-s
H
Đ
-ngàyH
Đ
-s
 Ti
n+thêmH
Đ
()+tìmH
Đ
()(*):
đ 
m b
o nguyên tính m
c
đ 
ích trong thi
ế
t k 
ế
XLHoá
Đ
ơ 
n+tìmH
Đ
đ 
k):[0..*] Hoá
Đ
ơ 
nHoá
Đ
ơ 
n+thêmH
Đ
()-s
H
Đ
-ngàyH
Đ
-s
 Ti
n
 
4/27/20103
 Thi Thi
ếế
t k t k 
ếế
ll
ớ ớ 
 p t p t
ng nghing nghi
 p v  p v 
Ví d
: các l
ớ 
 p t
ng nghi
 p v
h
th
ng ATMVí d
: các l
ớ 
 p t
ng nghi
 p v
h
th
ng ATM
KháchHàng#tênKháchHàng:String#h
KháchHàng:String#mãPIN::StringMáyATM#
đị
aCh
ỉ 
:String#trnThái:trin
 
NgânHàng+k
ế
tN
i()+
đ
óngK
ế
tN
i()9GiaoD
chRútGiaoD
chG
i#s
Th
:StringGiaoD
ch#giaoD
chID:String#ngàyGiaoD
ch:Date#th
iGianGiaoD
ch:Time#lo
iGiaoD
ch:String#s
Ti
n:float#s
D
ư
:floatTàiKho
n#s
TàiKho
n:String#lo
iTàiKho
n:String#s
D
ư
:float
 
11
ủ 
a
0..n1
#tàiKho
n:TàiKho
n#giaoTác:GiaoTác#kháchHàng:KháchHàng#s
Ti
nHi
nT
i:float+ki
mTraM
tKh
u()#l
y_KháchHàng()+kh
i
 Độ
ngMáy()+
đ
óngMáy()#t
tMáy()+g
iTi
n()+rútTi
n()#c
pNh
tTàiKho
n()#t
oGiaoTác()+gánThôngTinGiaoD
ch()#c
pNh
tS
Ti
n()
 Thi Thi
ếế
t k t k 
ếế
ll
ớ ớ 
 p t p t
ng truy cng truy c
 p d p d
ữ ữ 
lili
uu
Xác
đị
nh các
đố
i t
ượ 
ng l
ư
u tr 
(persistent)Xác
đị
nh các
đố
i t
ượ 
ng l
ư
u tr 
(persistent)
Chuy
n
đổ
i sang mô hình quan h
Chuy
n
đổ
i sang mô hình quan h
Xác
đị
nh các l
ớ 
 p t
ng truy c
 p d
li
uXác
đị
nh các l
ớ 
 p t
ng truy c
 p d
li
u
10
Xác
đ 
Xác
đ 
nh các
đ 
nh các
đ 
i ti t
ượ ượ 
ng lng l
ư ư 
u tru tr
ữ ữ 
Các lo
i d
li
u t
n t
i trong m
t h
th
ng:Các lo
i d
li
u t
n t
i trong m
t h
th
ng:
Là k
ế
t qu
t
m th
i
để
 
đ
ánh giá m
t bi
u th
cLà k
ế
t qu
t
m th
i
để
 
đ
ánh giá m
t bi
u th
c
Các bi
ế
n trong quá trình th
c thi m
t th
t
c (cácCác bi
ế
n trong quá trình th
c thi m
t th
t
c (cáctham s
và bi
ế
n trong ph
m vi c
c b
)tham s
và bi
ế
n trong ph
m vi c
c b
)
Các bi
ế
n toàn c
c và các bi
ế
t c
p phát m
t cách t
 Các bi
ế
n toàn c
c và các bi
ế
t c
p phát m
t cách t
 
D
li
ut
m th
ờ 
i(transient)
 
11
độ
ng
độ
ng
D
li
u t
n t
i gi
a các l
n th
c thi m
t ch
ươ
ng trìnhD
li
u t
n t
i gi
a các l
n th
c thi m
t ch
ươ
ng trình
D
li
u t
n t
i gi
a các phiên b
n c
a m
t ch
ươ
ngD
li
u t
n t
i gi
a các phiên b
n c
a m
t ch
ươ
ngtrìnhtrình
D
li
u t
n t
i v
ượ
t ngoài ph
m vi s
ng c
a m
tD
li
u t
n t
i v
ượ
t ngoài ph
m vi s
ng c
a m
tch
ươ
ng trìnhch
ươ
ng trình
D
li
ulâu dài(persistent )
Xác
đ 
Xác
đ 
nh các
đ 
nh các
đ 
i ti t
ượ ượ 
ng lng l
ư ư 
u tru tr
ữ ữ 
Các lo
i d
li
u t
n t
i trong m
t h
th
ng:Các lo
i d
li
u t
n t
i trong m
t h
th
ng:
Các l
ớ 
p transient
12

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
plphuc liked this
lxchiati liked this
Xuân Đào liked this
tuongminh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->