Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Наставни програм за 1 и 2 разред

Наставни програм за 1 и 2 разред

Ratings:
(0)
|Views: 22,038|Likes:

More info:

Published by: Школа Лукићево on Jul 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
ПРАВИЛНИК
 
О
 
НАСТАВНОМ
 
ПЛАНУ
 
И
 
ПРОГРАМУ
 
ЗА
 
ПРВИ
 
И
 
 ДРУГИ
 
РАЗРЕД
 
ОСНОВНОГ
 
ОБРАЗОВАЊА
 
И
 
ВАСПИТАЊА
 
Службени
 
гласник 
 
РС 
Просветни
 
гласник 
,
бр
. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006,15/2006 
и
2/2008 
Члан
1.
Овим
 
правилником
 
утврђује
 
се
 
наставни
 
план
 
и
 
програм
 
за
 
први
 
и
 
други
 
разред
 
основног
 
образовања
 
и
 
васпитања
.
Члан
2.
Наставни
 
план
 
и
 
програм
 
за
 
први
 
и
 
други
 
разред
 
основног
 
образовања
 
и
 
васпитања
 
одштампани
 
су
 
уз
 
овај
 
правилник 
 
и
 
чине
 
његов
 
саставни
 
део
.
Члан
3.
Овај
 
правилник 
 
ступа
 
на
 
снагу
 
осмог
 
дана
 
од
 
дана
 
објављивања
 
у
"
Просветном
 
гласнику
".
НАСТАВНИ
 
ПЛАН
 
ПРВИ
 
РАЗРЕД
 
ДРУГИ
 
РАЗРЕД
 
Ред
.
број
 
А
.
ОБАВЕЗНИ
 
НАСТАВНИ
 
ПРЕДМЕТИ
 
нед
.
годишње
 
нед
.
годишње
 1.
Српски
 
 језик 
  ________ 
 језик 
1
5 180 5 1802.
Српски
 
 језик 
2
2 72 2 72
Страни
 
 језик 
 )** 
 3.
Математика
5 180 5 1804.
Свет
 
око
 
нас
2 72 2 725.
Ликовна
 
култура
1 36 2 726.
Музичка
 
култура
1 36 1 367.
Физичко
 
васпитање
3 108 3 1088.
Здравствено
 
васпитање
*** 
 
1
 
36 
 
1
 
36 
 
УКУПНО
:
А
18-20* 648-720 19-21* 684-756
 
 
ПРВИ
 
РАЗРЕД
 
ДРУГИ
 
РАЗРЕД
 
Ред
.
број
 
Б
.
ИЗБОРНИ
 
НАСТАВНИ
 
ПРЕДМЕТИ
3
 
нед
.
годишње
 
нед
.
годишње
 1.
Верска
 
настава
 / 
Грађанско
 
васпитање
4
1 36 1 362.
Народна
 
традиција
1 36 1 363.
Рука
 
у
 
тесту
 -
Откривање
 
света
1 36 1 364.
Чувари
 
природе
1 36 1 365.
Лепо
 
писање
1 366.
Од
 
играчке
 
до
 
рачунара
1 36 1 367.
Матерњи
 
 језик 
 
са
 
елементима
 
Националне
 
културе
 2 72 2 728.
Шах
1 36 1 36
УКУПНО
:
Б
2-3* 72-108* 2-3* 72-108*
УКУПНО
:
А
+
Б
21-24* 756-864* 22-25* 792-900*
1
Назив
 
 језика
 
националне
 
мањине
 
када
 
се
 
настава
 
реализује
 
у
 
школама
 
на
 
том
 
матерњем
 
 језику
 
2
 
Реализује
 
се
 
у
 
школама
 
где
 
се
 
настава
 
одржава
 
на
 
матерњем
 
 језику
 
националне
 
мањине
 
3
Школа
 
 је
 
дужна
 
да
 
са
 
листе
 
изборних
 
предмета
,
поред
 
обавезних
 
изборних
 
наставних
 
предмета
,
понуди
 
 још
 
три
 
изборна
,
од
 
којих
 
ученик 
 
бира
 
 један
 
предмет
 
према
 
својим
 
склоностима
.
4
 
Ученик 
 
бира
 
 један
 
од
 
понуђених
 
обавезних
 
наставних
 
предмета
 
и
 
изучава
 
га
 
до
 
краја
 
првог
 
циклуса
.*
Број
 
часова
 
за
 
ученике
 
припаднике
 
националних
 
мањина
.
Облици
 
образовно
-
васпитног
 
рада
 
којима
 
се
 
остварују
 
обавезни
 
и
 
изборни
 
наставни
 
предмети
 
Редовна
 
и
 
допунска
 
настава
 
НАСТАВНИ
 
ПРОГРАМ
 
ОБРАЗОВАЊА
 
И
 
ВАСПИТАЊА
 
ЗА
I
И
II
РАЗРЕД
 
ОСНОВНОГ
 
ОБРАЗОВАЊА
 
И
 
ВАСПИТАЊА
 
1.
СВРХА
,
ЦИЉЕВИ
 
И
 
ЗАДАЦИ
 
ПРОГРАМА
 
ОБРАЗОВАЊА
 
И
 
ВАСПИТАЊА
 
Сврха
 
програма
 
образовања
 
-
Квалитетно
 
образовање
 
и
 
васпитање
,
које
 
омогућава
 
стицање
 
 језичке
,
математичке
,
научне
,
уметничке
,
културне
,
здравствене
,
еколошке
 
и
 
информатичке
 
писмености
,
неопходне
 
за
 
 живот
 
у
 
савременом
 
и
 
сложеном
 
друштву
.-
Развијање
 
знања
,
вештина
,
ставова
 
и
 
вредности
 
које
 
оспособљавају
 
ученика
 
да
 
успешно
 
задовољава
 
сопствене
 
потребе
 
и
 
интересе
,
развија
 
сопствену
 
личност
 
и
 
потенцијале
,
поштује
 
друге
 
особе
 
и
 
њихов
 
идентитет
,
потребе
 
и
 
интересе
,
уз
 
активно
 
и
 
одговорно
 
учешће
 
у
 
економском
,
друштвеном
 
и
 
културном
 
 животу
 
и
 
допринос
 
демократском
,
економском
 
и
 
културном
 
развоју
 
друштва
.
 
Циљеви
 
и
 
задаци
 
програма
 
образовања
 
су
:
-
развој
 
интелектуалних
 
капацитета
 
и
 
знања
 
деце
 
и
 
ученика
 
нужних
 
за
 
разумевање
 
природе
,
друштва
,
себе
 
и
 
света
 
у
 
коме
 
 живе
,
у
 
складу
 
са
 
њиховим
 
развојним
 
потребама
,
могућностима
 
и
 
интересовањима
;-
подстицање
 
и
 
развој
 
физичких
 
и
 
здравствених
 
способности
 
деце
 
и
 
ученика
;-
оспособљавање
 
за
 
рад
,
даље
 
образовање
 
и
 
самостално
 
учење
,
у
 
складу
 
са
 
начелима
 
сталног
 
усавршавања
 
и
 
начелима
 
доживотног
 
учења
;-
оспособљавање
 
за
 
самостално
 
и
 
одговорно
 
доношење
 
одлука
 
које
 
се
 
односе
 
на
 
сопствени
 
развој
 
и
 
будући
 
 живот
;-
развијање
 
свести
 
о
 
државној
 
и
 
националној
 
припадности
,
неговање
 
српске
 
традиције
 
и
 
културе
,
као
 
и
 
традиције
 
и
 
културе
 
националних
 
мањина
;-
омогућавање
 
укључивања
 
у
 
процесе
 
европског
 
и
 
међународног
 
повезивања
;-
развијање
 
свести
 
о
 
значају
 
заштите
 
и
 
очувања
 
природе
 
и
 
 животне
 
средине
;-
усвајање
,
разумевање
 
и
 
развој
 
основних
 
социјалних
 
и
 
моралних
 
вредности
 
демократски
 
уређеног
,
хуманог
 
и
 
толерантног
 
друштва
;-
уважавање
 
плурализма
 
вредности
 
и
 
омогућавање
,
подстицање
 
и
 
изградња
 
сопственог
 
система
 
вредности
 
и
 
вредносних
 
ставова
 
који
 
се
 
темеље
 
на
 
начелима
 
различитости
 
и
 
добробити
 
за
 
све
;-
развијање
 
код
 
деце
 
и
 
ученика
 
радозналости
 
и
 
отворености
 
за
 
културе
 
традиционалних
 
цркава
 
и
 
верских
 
заједница
,
као
 
и
 
етничке
 
и
 
верске
 
толеранције
,
 јачање
 
поверења
 
међу
 
децом
 
и
 
ученицима
 
и
 
спречавање
 
понашања
 
која
 
нарушавају
 
остваривање
 
права
 
на
 
различитост
;-
поштовање
 
права
 
деце
,
људских
 
и
 
грађанских
 
права
 
и
 
основних
 
слобода
 
и
 
развијање
 
способности
 
за
 
 живот
 
у
 
демократски
 
уређеном
 
друштву
;-
развијање
 
и
 
неговање
 
другарства
 
и
 
пријатељства
,
усвајање
 
вредности
 
заједничког
 
 живота
 
и
 
подстицање
 
индивидуалне
 
одговорности
.
2.
ОБАВЕЗНИ
 
И
 
ПРЕПОРУЧЕНИ
 
САДРЖАЈИ
 
ОБАВЕЗНИХ
 
И
 
ИЗБОРНИХ
 
ПРЕДМЕТА
 
ОБАВЕЗНИ 
 
НАСТАВНИ 
 
ПРЕДМЕТИ 
 
СРПСКИ
 
ЈЕЗИК
 
Циљ
 
и
 
задаци
 
Циљ
 
наставе
 
српског
 
 језика
 
 јесте
 
да
 
ученици
 
овладају
 
основним
 
законитостима
 
српског
 
књижевног
 
 језика
 
на
 
којем
 
ће
 
се
 
усмено
 
и
 
писмено
 
правилно
 
изражавати
,
да
 
упознају
,
доживе
 
и
 
оспособе
 
се
 
да
 
тумаче
 
одабрана
 
књижевна
 
дела
,
позоришна
,
филмска
 
и
 
друга
 
уметничка
 
остварења
 
из
 
српске
 
и
 
светске
 
баштине
.
Задаци
 
наставе
 
српског
 
 језика
:

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miodrag Ječmenić liked this
Милка Ђоковић liked this
Bojana Janjanin liked this
Данијела Радосављевић liked this
Teodora Culibrk liked this
Teodora Culibrk liked this
Miroslav Miki Perić liked this
goranbakic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->