Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gepra Newsletter Sep Oct 2008

Gepra Newsletter Sep Oct 2008

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by PRSchool
Gepra Newsletter Sep Oct 2008
Gepra Newsletter Sep Oct 2008

More info:

Published by: PRSchool on Jul 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2011

pdf

text

original

 
ãïèëèúåèåäò
ãâ. 3
#8 seqtemberi-oqtomberi 2008#8 seqtemberi-oqtomberi 2008#8 seqtemberi-oqtomberi 2008#8 seqtemberi-oqtomberi 2008#8 seqtemberi-oqtomberi 2008
haidelbergcementihaidelbergcementihaidelbergcementihaidelbergcementihaidelbergcementikonfliqtis Sedegadkonfliqtis Sedegadkonfliqtis Sedegadkonfliqtis Sedegadkonfliqtis Sedegaddazaralebulebs daexmarebadazaralebulebs daexmarebadazaralebulebs daexmarebadazaralebulebs daexmarebadazaralebulebs daexmareba
ãâ. 6
Tibisi banki axal filials xsnis daTibisi banki axal filials xsnis daTibisi banki axal filials xsnis daTibisi banki axal filials xsnis daTibisi banki axal filials xsnis dasaqmianobas afarToebssaqmianobas afarToebssaqmianobas afarToebssaqmianobas afarToebssaqmianobas afarToebs
ãâ. 2
Ria karis dRe gau-bilisisRia karis dRe gau-bilisisRia karis dRe gau-bilisisRia karis dRe gau-bilisisRia karis dRe gau-bilisispiar skolaSipiar skolaSipiar skolaSipiar skolaSipiar skolaSi
ãâ. 6
jeprasjeprasjeprasjeprasjepras
ISO 9001:2000
sertifikatis vadasertifikatis vadasertifikatis vadasertifikatis vadasertifikatis vadagaugrZeldagaugrZeldagaugrZeldagaugrZeldagaugrZeldaCven vqmniT kampaniebsCven vqmniT kampaniebsCven vqmniT kampaniebsCven vqmniT kampaniebsCven vqmniT kampaniebsgermanelebma xorcisgermanelebma xorcisgermanelebma xorcisgermanelebma xorcisgermanelebma xorcisdamuSavebis treningebidamuSavebis treningebidamuSavebis treningebidamuSavebis treningebidamuSavebis treningebiCaataresCaataresCaataresCaataresCaatares
griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12
 
995452995452995452995452995452
info@gepra.ge
ãâ. 4-5ãâ. 7
 
#8#8#8#8#8
seqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberi
20082008200820082008
2haidelbergcementi konfliqtishaidelbergcementi konfliqtishaidelbergcementi konfliqtishaidelbergcementi konfliqtishaidelbergcementi konfliqtisSedegad dazaralebulebs daexmarebaSedegad dazaralebulebs daexmarebaSedegad dazaralebulebs daexmarebaSedegad dazaralebulebs daexmarebaSedegad dazaralebulebs daexmareba
èòèæòíïîå ùäòì 2 ìåáüåèþåîì áëîàòïîæ èåîòëüøò ãåîèïíóäò êëèðïíòï ¸ïòæåäþåîãúåèåíüòì ðîåìì êëíôåîåíúòï øåæãï.êëèðïíòòì èåíåöèåíüò òìïóþîï êïìðòì úåèåíüòì áïîõíòì èæãëèïîåëþïçå, êëíôäòáüòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóäàïí æïõèïîåþï-çå æï ¸ïòæåäþåîãúåèåíüòì ìïèëèïâäë ãåãèåþçå æï òíâåìüòúòåþçå ìïáïîàâåäëøò.ðîåì-êëíôåîåíúòïì ï ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêóîò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüîò åêïüåîòíå øïîïøòûå æïåìùîë. éëíòìûòåþòì ëî-ãïíòçåþï æï èåæòï óçîóíâåäñëôï êëèðïíòï öåðîïè ãïíïõëîúòåäï.¸ïòæåäþåîãúåèåíüò ìïáïîàâåäëøò ìïáèòïíëþïì 2006 ùäòæïí åùåâï. øðì áïîàóäò úåèåíüòì ïáúòåþòì 51%?ì øåûåíï êëèðï-íòòì èòåî ãïíõëîúòåäåþóäò ðòîâåäò òíâåìüòúòï òñë êïâêïìòòì îåãòëíøò. 2006 ùäòì þëäëì ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êïâêïìòïøòúåèåíüòì ñâåäïçå æòæò èùïîèëåþäòì ìïáúåèåíüòì ïáúòåþòì 75% øåòûòíï. ìïáúåèåíüòì êóàâíòäò êïìðòìï æï îóìàïâòì áïîõíå-þòì ìïåîàë ùäòóîò ùïîèïæëþï 1.6 èòäòëí üëíïì ïéùåâì ùåäòùïæøò.
 
#8#8#8#8#8
20082008200820082008
seqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberiseqtemberi-oqtomberi
3
Ria karis dRe gau-bilisis piar skolaSiRia karis dRe gau-bilisis piar skolaSiRia karis dRe gau-bilisis piar skolaSiRia karis dRe gau-bilisis piar skolaSiRia karis dRe gau-bilisis piar skolaSi
17 ìåáüåèþåîì ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. èëèïâïä17 ìåáüåèþåîì ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. èëèïâïä17 ìåáüåèþåîì ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. èëèïâïä17 ìåáüåèþåîì ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. èëèïâïä17 ìåáüåèþåîì ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. èëèïâïäìüóæåíüåþì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò ãïïúíåì. ãïó-þòäòìòì ðòïîìüóæåíüåþì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò ãïïúíåì. ãïó-þòäòìòì ðòïîìüóæåíüåþì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò ãïïúíåì. ãïó-þòäòìòì ðòïîìüóæåíüåþì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò ãïïúíåì. ãïó-þòäòìòì ðòïîìüóæåíüåþì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò ãïïúíåì. ãïó-þòäòìòì ðòïîìêëäïøò ìùïâäï 22 ìåáüåèþåîì æïòùñåþï.ìêëäïøò ìùïâäï 22 ìåáüåèþåîì æïòùñåþï.ìêëäïøò ìùïâäï 22 ìåáüåèþåîì æïòùñåþï.ìêëäïøò ìùïâäï 22 ìåáüåèþåîì æïòùñåþï.ìêëäïøò ìùïâäï 22 ìåáüåèþåîì æïòùñåþï.ãïó?þòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüåþì èåæòï èåíåöèåíüì úíëþòäò áïîàâå-ãïó?þòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüåþì èåæòï èåíåöèåíüì úíëþòäò áïîàâå-ãïó?þòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüåþì èåæòï èåíåöèåíüì úíëþòäò áïîàâå-ãïó?þòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüåþì èåæòï èåíåöèåíüì úíëþòäò áïîàâå-ãïó?þòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüåþì èåæòï èåíåöèåíüì úíëþòäò áïîàâå-äò ýóîíïäòìüò çâòïæ áëîòûå ùïóêòàõïâì.äò ýóîíïäòìüò çâòïæ áëîòûå ùïóêòàõïâì.äò ýóîíïäòìüò çâòïæ áëîòûå ùïóêòàõïâì.äò ýóîíïäòìüò çâòïæ áëîòûå ùïóêòàõïâì.äò ýóîíïäòìüò çâòïæ áëîòûå ùïóêòàõïâì.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->