Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Demir Küçükaydın-Tersine Kemalizm

Demir Küçükaydın-Tersine Kemalizm

Ratings: (0)|Views: 947 |Likes:
Published by Emrah Denizhan

More info:

Published by: Emrah Denizhan on Jul 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
ALEV
İ
L
İ
K, D
İ
 N, ULUS, B
İ
L
İ
M VE POL
İ
T
İ
KA ÜZER 
İ
 NE0
Tersinden Kemalizm(
İ
smail Be
ş
ikçi’nin Ele
ş
tirisi)Alevilik, Din, Ulus, Bilim ve Politika ÜzerineDemir Küçükayd
ı
n
 
TERS
İ
 NDEN KEMAL
İ
ZM1
 
DEM
İ
R KÜÇÜKAYDIN
10 Haziran 1949’da, Bal
ı
kesir’in Sava
ş
tepe ilçesinde do
ğ
du.
İ
kiya
ş
ı
ndayken ailesi Bak 
ı
rçay
ı
vadisindeki Linyit yataklar 
ı
yla ünlüSoma ilçesine ta
ş
ı
n
ı
r. Babas
ı
, Garp Linyitleri
İş
letmesi’nde i
ş
çi, anneev kad
ı
n
ı
d
ı
r.
İ
lk ve Ortaokul’u Soma’da okur. Yaz tatillerinde her türlü i
ş
te çal
ı
ş
ı
r. (Gazete bayii, Tuhafiyeci, Fotografc
ı
, Helvac
ı
vs.)1960, 27 May
ı
s’la birlikte ilk politik deneylerini ya
ş
ar. Babas
ı
onuÇetin Altan’
ı
n yaz
ı
lar 
ı
ile tan
ı
ş
t
ı
ı
r.Bal
ı
kesir Lisesi’nde yat
ı
l
ı
olarak okur. Yaz tatillerinde Garp Lin-yitleri
İş
letmesi’nde çe
ş
itli i
ş
lerde çal
ı
ş
ı
r. Çetin Altan arac
ı
l
ı
ğ
ı
ylasosyalist olur.
Ş
iir, edebiyatla ilgilenir. Sonradan Naz
ı
m'
ı
n oldu
ğ
unuö
ğ
rendi
ğ
i
ş
iirleri okuyunca yaz
ı
lacak bütün
ş
iirler yaz
ı
lm
ı
ş
diyerek 
ş
iiri b
ı
rak 
ı
r.Lise son s
ı
n
ı
fta “Ana dilinizi niçin seversiniz?” ba
ş
l
ı
kl
ı
Kompo-zisyon ödevine, “ana dilimi sevmek zorunda de
ğ
ilim” cevab
ı
nede-niyle at
ı
lmamak için tasdikname al
ı
r ve Kar 
ş
ı
yaka Erkek Lisesi’negeçer. Garp Linyitleri ve
Ş
ark Sanayi Mensucat Fabrikas
ı
’nda i
ş
çilik.Türkiye
İş
çi Partisi Kar 
ş
ı
yaka
İ
lçesi’ndeki çal
ı
ş
malara kat
ı
l
ı
r.1967,
İ
stanbul Üniversitesi Sosyoloji (gece) bölümüne kaydolur.Gündüzleri bir muhasebecinin yan
ı
nda bo
ğ
az toklu
ğ
una i
ş
te çal
ı
ş
ı
r,geceleri Üniversiteye gider. 1968, Üniversite
İş
galleri ve ö
ğ
renci ha-reketlerine kat
ı
l
ı
r. Deniz Gezmi
ş
’in lideri oldu
ğ
u Devrimci Ö
ğ
renciBirli
ğ
i çevresiyle tan
ı
ş
ı
r.1968 29 Ekim-10 Kas
ı
m aras
ı
Samsun-Ankara Yürüyü
ş
üne kat
ı
l
ı
r.Sadece bo
ş
zamanlar 
ı
n
ı
de
ğ
il, tüm zamanlar 
ı
n
ı
ve ömrünü sosyalizmu
ğ
runa mücadeleye ay
ı
rma karar 
ı
verir. Devrimci Ö
ğ
renci Birli-
ğ
i’nde boylu boyunca devrimci mücadeleye girer. Mitingler, yürü-
ş
ler, i
ş
galler, grevler, köylü hareketleri. Kanl
ı
Pazar, Tütün Mi-tingleri.
 
ALEV
İ
L
İ
K, D
İ
 N, ULUS, B
İ
L
İ
M VE POL
İ
T
İ
KA ÜZER 
İ
 NE2
Ayn
ı
dönemde, Devrimci Ö
ğ
renci Birli
ğ
i'ne Yap
ı
 
İş
çileri Sendika-s
ı
’nda (Y
İ
S) yer veren
İ
smet Demir ile tan
ı
ş
ı
r ve birlikte i
ş
çi hareketve örgütlenmelerine kat
ı
l
ı
r. Ambarl
ı
Termik, Nuh Çimento,
İ
zmitRafinerisi, Taksim Opera
İ
n
ş
aat
ı
ve daha bir y
ı
ğ
ı
n irili ufakl
ı
i
ş
çi ör-gütlenme ve direni
ş
lerinde Yap
ı
 
İş
çileri Sendikas
ı
(Y
İ
S) ba
ş
kan
ı
 
İ
s-met Demir’e yard
ı
m eder.10 Haziran 1969 olaylar 
ı
ndan sonra
İ
zmir Alia
ğ
a Rafineri in
ş
aa-t
ı
nda örgütlenmek üzere
İ
smet Demir ile
İ
zmir’e gider. Yaz boyu
İ
zmir’de in
ş
aat ve mensucat i
ş
kollar 
ı
nda ve Alia
ğ
a’da örgütlenmeçal
ı
ş
malar 
ı
nda bulunur.1969 Sonbahar 
ı
, Deniz, Cihan, Taylan’larla Türkiye’de yeni bir Vietnam için gerilla sava
ş
ı
n
ı
ba
ş
latma haz
ı
rl
ı
klar 
ı
na kat
ı
l
ı
r. Ancak Taylan’
ı
n öldürülü
ş
ü ve Deniz’in tutuklan
ı
ş
ı
ile gerçekle
ş
mez.FKF’nin Dev-Genç oldu
ğ
u kongrede
İ
stanbul Bölge Yürütme’yeve Genel Yönetime seçilir.Gerilla Sava
ş
ı
n
ı
ö
ğ
renmek üzere Filistin’e gider. Dört buçuk aysonra Türkiye’de
İş
çi S
ı
n
ı
ı
içinde uzun vadeli çal
ı
ş
mak için döner-ken arkada
ş
lar 
ı
yla Cerablus ve Kargam
ı
ş
aras
ı
nda hudutta yakalan
ı
r.Linç tehlikesi ve i
ş
kence ile tan
ı
ş
ı
r. Nizip ve Antep Cezaevlerinde iki buçuk ay kal
ı
r. Tahliyeden sonra
İ
zmir’e gidip Alia
ğ
a’daki çal
ı
ş
ma-lara kat
ı
l
ı
r. Bunlar 
ı
n yan
ı
s
ı
ra Hikmet K 
ı
v
ı
lc
ı
ml
ı
’n
ı
n ç
ı
kard
ı
ğ
ı
Sos-yalist gazetesinin örgütlenmesinde çal
ı
ş
ı
r. Bu gazetede ilk yaz
ı
lar 
ı
n
ı
 yazar.
ı
v
ı
lc
ı
ml
ı
’y
ı
ve Türkiye’yi anlamak için Tarih’e yönelir, bir yan-dan Bo
ğ
az Köprüsü
İ
n
ş
aat
ı
nda
İ
smet Demir ile örgütlenme çal
ı
ş
ma-lar 
ı
na kat
ı
l
ı
r, di
ğ
er yandan vekay
ı
nameler, fütüvvetnameler,
İ
 bni Bi- bi, Urfal
ı
Matyos, Taberi tarihlerine dalar.1971 12 Mart’
ı
ndan sonra TS
İ
P’i kuracaklar 
ı
n hiç bir 
ş
ey yapma-ma çizgisine ele
ş
tirilerde bulunur ve örgütlenme giri
ş
imleri nedeniy-le disiplinsizlik suçlamalar 
ı
na u
ğ
rar. Fabrikalarda so
ğ
uk demirci ola-rak i
ş
çilik yapar ve örgütlenme çal
ı
ş
malar 
ı
na kat
ı
l
ı
r. Dev Genç
İ
s-tanbul davas
ı
ndan tutuklan
ı
r. Davutpa
ş
a K 
ı
ş
las
ı
’nda be
ş
ay hapis ya-tar. Tahliye olduktan sonra tekrar i
ş
çilik ve örgütlenme çal
ı
ş
malar 
ı
nadevam eder.12 Mart dönemi biterken K 
ı
v
ı
lc
ı
m gazetesini ç
ı
kar 
ı
r. Arkada
ş
lar 
ı
yla

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Harbi Öztürk liked this
vuraldogan liked this
faruk64 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->