Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
12_Irinei

12_Irinei

Ratings: (0)|Views: 254|Likes:
www.nationalmuseum.md
www.nationalmuseum.md

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Jul 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

 
:2:
R}pjfarmj
/ y,l,/ sho, MMM ^TSMMM[/ lp, 0/ 077=/ :2:+:16,
Мвлдп
 
дж
 
йозалюс
 
вбо
 
пдрчмимодрз
 
Йзачдд
+
 оз
$
Кылщобъещ 
+
Кмвмлд
-
а
 
Едфдлбаъем
+
Смрдл
+
ъемн
 
бизчсдд
 
кюом
 
 щърчмнърам
 
а
 
Едфдлбаб
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
,
М
 
лбмксмвдпмърд
 
бб
 
мречюрдш
 
аозвюез
 
ймамчдо
 
бэб
 
рмйвз
/
емйвз
 
амжйозаошо
 
Пмовзаъещь
 
пдрчмимодь
,
Мл
 
ъцд
+
рзо
/
црм
 
ырм
 
лб
 
пблбб
 
азглм
/
цбп
 
ърчмдрбояъ
+
рам
 
зчсдбчбнъемйм
 
вмпз
,
Имъбэзш
 
ичдсмвю
 
ечзш
/
зчсдизърючя
 
адвбо
/
црм
 
кмояфдлърам
 
ъашэбллмъощгдрбобн
 
бизчсдд
 
лб
 
дпбьр
 
лд
+
еземйм
 
мкчзжмазлдш
/
з
 
плмйдб
 
дж
 
лдс
 
ичмърм
 
лб
 
имлдпзьр
 
ъпюъоз
 
ъашэбллмвбнърадн
,
Лб
 
кюом
 
взгб
 
имвймрмаобллюс
 
езлвдвзрма
 
вош
 
чщемимомгблдш
 
а
 
ъзл
 
ъашэбллдез
/
з
 
им
 
чзъ
+
имчшгблдь
 
Ъашрбнфбйм
 
Ъдлмвз
 
чщемимозйзря
 
чзжчбфзомъя
 
рмояем
 
 оду
/
дпбьэдс
 
ъибудзоя
+
лмб
 
вщсмалмб
 
мкчзжмазлдб
,
Ечмпб
 
рмйм
/
ъмйозъ
+
лм
 
 Вщсмалмпщ 
 
чбйозпблрщ 
 
а
 
езгвмн
 
бизчсдд
 
вмоглю
 
кюод
 
вбнърамазря
 
мвлз
 
ъбпдлзчдш
/:7
 щбжвлюс
 
 щцдодэ
 
д
 
вм
97
ичдсмвъедс
 
фемо
 $
Дърмчдш
:==3/ 20:-,
Им
 
чбемпблвзудд
 
Ъашрбнфбйм
 
Ъдлмвз
 
вщсма
+
люб
 
ъбпдлзчдд
 
ичбвимозйзомъя
 
 щърчздазря
 
а
 
гдамидълюс
 
пбързс
/
црмкю
 
лдцрм
 
лб
 
пбфзом
 
 щцбклмпщ 
 
ичмубъъщ 
,
Лзчшвщ 
 
ъ
 
 щцбклюпд
 
еозъ
+
ъзпд
 
а
 
ъбпдлзчдд
 
вмоглю
 
кюод
 
лзсмвдряъш
 
д
 
гдоюб
 
импбэблдш
вош
 
ичбимвзазрбобн
 
д
 
 щцблдема
,
Имъобвлдс
 
рчбкмазомъя
 
чзъъбошря
 
им
 
амжчзърлюп
 
йчщиизп
,
А
 
мвлмп
 
импбэблдд
 
пмйод
 
ичмгдазря
 
лб
 
кмобб
:7
 щцблдема
,
Ечм
+
азрд
 
лбмксмвдпм
 
кюом
 
дпбря
 
ъеозвлюб
/
рзе
 
езе
 
цзърм
 
ъизоялюб
 
емплзрю
 
дж
+
жз
 
лбвмързрез
 
импбэблдн
 
дъимояжмазодъя
 
влбп
 
вош
 
еозъ
+
ълюс
 
жзлшрдн
,
А
 
езгвмн
 
емплзрб
 
вмогбл
 
кюо
 
ичдъщрърамазря
 
лзвждчзрбоя
/
црмкю
 
ъобвдря
 
жз
 
имабвблдбп
 
ъбпдлзчдърма
,
Мкм
 
аъбс
 
лзчщ 
+
фблдшс
 
мл
 
мкшжзл
 
кюо
 
ъммкэзря
 
чщемамвъращ 
 
вщсмалмн
 
фемою
,
Ъбпдлзчдързп
 
жзичбэзозъя
 
мрощцзряъш
 
дж
 
вщсмалмйм
 
жзабвблдш
 
кбж
 
абвмпз
 
лзцзояъраз
,
Дс
 
пмйод
 
лзабэзря
 
чмвърабллд
+
ед
/
емрмчюс
 
а
 
ъбпдлзчдд
 
 щймэзод
 
мкбвмп
,
А
 
рчзибжлмн
 
вмоглю
 
кюод
 
цдрзряъш
 
гдрдш
 
ъаш
+
рюс
 
д
 
ъмцдлблдш
 
 щцдрбобн
 
Убчеад
,
Ичд
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
 
аъбйвз
 
кюод
 
убчемая
/
кмоялдуз
 
д
 
кдкодмрбез
,
Езгвюн
 
ъбпдлзчдър
/
вмърдйфдн
 
имолмн
 
жчбомърд
/
ичдлмъдо
 
ичдъшйщ 
 
лз
 
абчлмъря
 
дпибчзрмчщ 
,
Аюищъелдед
 
вщсмалюс
 
ъбпдлзчдн
 
дпбод
 
ичбдпщэбърам
 
ибчбв
 
рбпд
/
ерм
 
лб
 
имощцдо
 
мкчзжмазлдш
,
Чзж
 
а
 
ваз
 
ймвз
 
ваз
 
 ощцфдс
 
 щцблдез
 
имъюозодъя
 
а
 
зезвбпдь
/
жз
 
ем
+
рмчмн
 
кюоз
®
жзечбиоблз
¾
взллзш
 
ъбпдлзчдш
:
,
Ъбпдлзчдш
 
лбъоз
 
аъб
 
чзъсмвю
 
им
 
мкщцблдь
 
ырдс
 
ърщвблрма
 
а
 
зезвбпдд
/
з
 
рзегб
 
мкбъибцдазоз
 
дс
 
мвбгвмн
 
д
 
мкщаяь
,
Им
 
мемлцзлдд
 
вщсмалмн
 
зезвбпдд
 
млд
 
вмоглю
 
кюод
 
абчлщряъш
 
а
 
ъамь
 
ъбпдлзчдь
 
а
 
езцбъраб
 
ичбимвзазрбобн
,
Рзедп
 
мкчзжмп
/
ичбимвзазрбояъедн
 
ъмърза
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
 
имимолшоъш
 
дъеоьцдрбоялм
 
жз
 
ъцбр
 
аюищъелдема
 
ъммрабръращьэбн
 
зезвбпдд
,
Чбфда
 
мречюря
 
а
 
Едфдлбаб
 
вщсмалщь
 
ъбпд
+
лзчдь
/
пдрчмимодр
 
Йзачддо
 
имвзо
 
ичмфблдб
 
а
 
Ъашрбнфдн
 
Ъдлмв
 
д
 
мкчзрдоъш
 
ъ
 
идъяпмп
 
е
 
емпзлвщьэбпщ 
 
чщъъедпд
 
амнъезпд
 
звпдчз
+
 ощ 
 
И
,
А
,
Цдцзймащ 
, ®
Лщглм
 
 щърчмдря
 
вщсмалщь
 
ъбпдлзчдь
/
идъзо
 
зчсдизърючя
 
звпдчзощ 
/
д
 
мкщцзря
 
а
 
лбн
 
аъбп
 
рбп
 
ичбвпбрзп
/
емрмчюб
 
ичбимвзьръш
 
а
 
вчщйдс
 
вщсмалюс
 
ъбпдлзчдшс
¾$
 Омрмуедн
:=:9/ 2-,
 
Аозвюез
/
мидчзшъя
 
лз
 
ъамн
 
 одцлюн
 
миюр
/
ичбвомгдо
 
 щърчмдря
 
Едфдлбаъещь
 
вщсмалщь
 
ъбпдлзчдь
 
им
 
мкчзжущ 
 
Едбаъемн
 
вщсмалмн
 
зезвбпдд
/
имолюн
 
ещчъ
 
емрмчмн
 
ъмързаошо
 
ам
+
ъбпя
 
еозъъма
,
Дж
 
лдс
 
ибчаюб
 
цбрючб
 
ъцдрзодъя
 
лджфдпд
 
еозъъзпд
/
ишрюн
 
д
 
фбърмн
ъчбвлд
+
пд
/
з
 
ъбвяпмн
 
д
 
амъяпмн
аюъфдпд
 
еозъъзпд
,
Им
 
 щързащ 
 
вщсмалюс
 
фемо
 
а
 
ъбпдлзчдшс
 
ичб
+
имвзазодъя
 
ъобвщьэдб
 
вдъудиодлю
5
ъомабъ
+
лмъря
/
ъабръезш
 
дърмчдш
/
йбмйчзтдш
/
пзрбпзрд
+
ез
/
тдждез
/
тдомъмтдш
/
Ъашэбллмб
 
Идъзлдб
/
йбчпблбардез
/
дърмчдш
 
Убчеад
/
счдърдзлъезш
 
зчсбмомйдш
/
вмйпзрдцбъемб
/
лчзаърабллмб
 
д
 
изърючъемб
 
кмймъомадб
/
изъсзодш
,
Мкшжзрбоя
+
люп
 
кюом
 
д
 
джщцблдб
 
 озрдлъемйм
/
йчбцбъем
+
йм
 
д
 
вчбалббачбнъемйм
 
 шжюема
/
з
 
лбпбуемйм
 
:
Едфдлбаъезш
 
вщсмалзш
 
ъбпдлзчдш
 
ъамдс
 
идрмпуба
 
мр
+
ичзаошоз
 
а
 
Едбаъещь
 
вщсмалщь
 
зезвбпдь
,
Дйщпбл
 
Дчдлбн
$
Рзтщлш
-
ЪРЧЗЛДУЮ
 
ДЖ
 
ДЪРМЧДД
 
ЕДФДЛБАЪЕМН
 
 ВЩСМАЛМН
 
ЪБПДЛЗЧДД
 
MM, Kjrapmjoa
Ř
m iapiar
ĉ
pm
:20
д
 
тчзлущжъемйм
тзещоярзрдалюп
,
Ещчъ
 
км
+
ймъомадш
 
цдрзо
 
ъзп
 
чбермч
 
дод
 
ичбтбер
/
имъ
+
емояещ 
 
ырм
 
кюо
 
йозалюн
 
ичбвпбр
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
,
Кщвщэдб
 
изърючд
 
вмоглю
 
кюод
 
ймрмадряъш
 
е
 
чщемимомгблдь
 
кщеазоялм
 
ъ
 
пм
+
пблрз
 
имърщиоблдш
 
а
 
вщсмалмб
 
жзабвблдб
/
абвя
 
млд
 
ичджазлю
 
кюод
 
ързря
®
ъмояь
 
жбпод
 
д
 
ъаб
+
рмп
 
пдчз
¾ $
Пт
, 1/ :9+:2-,
А
 
зайщърб
:4:0
й
,
звпдчзо
 
Цдцзйма
 
имчщцдо
 
йщкбчлзрмчщ 
 
Кбъзчзкдд
 
Ъезчозрщ 
 
Ърщчжб
$
чзъ
+
имчшгблдб
:007-
ъмйозъмазря
 
ъ
 
пдрчмимодрмп
 
Йзачддомп
 
аъб
 
вбнърадш
 
им
 
мречюрдь
 
вщсма
+
лмн
 
ъбпдлзчдд
 
д
 
длюс
 
фемо
 
а
 
ечзб
,
Едфдлбаъедн
 
зчсдизърючя
/
кщвщцд
 
 щабчбл
/
црм
 
имощцдр
 
имомгдрбоялюн
 
мрабр
 
дж
 
Ъашрбн
+
фбйм
 
Ъдлмвз
/
 щгб
97
ъблршкчш
:4:0
й
,
джвзо
 
 щезж
 
мк
 
 щцчбгвблдд
 
а
 
ймчмвб
 
вщсмалмн
 
ъбпд
+
лзчдд
,
А
 
ъамбп
 
 щезжб
 
пдрчмимодр
 
Йзачддо
 
ми
+
чбвбодо
 
д
 
убод
 
ъбпдлзчдд
5 ®
А
 
фемоб
 
вмоглю
 
мкщцзряъш
 
вбрд
 
езе
 
вщсмаблъраз
/
рзе
 
д
 
длюс
 
ъмъомадн
,
 Щцзэдбъш
 
ъамбн
 
мкчзжмазллмъряь
 
д
 
ичдпбчлюп
 
имабвблдбп
 
кщвщр
 
ичмджамвдря
 
козймичдшрлмб
 
аибцзроблдб
 
лз
 
ъмъбвлдб
 
лз
+
чмвю
/
тмчпдчщш
 
 щ 
 
лдс
 
имомгдрбоялюн
 
мкчзж
 
чмъъднъемйм
 
чщемамвъраз
 
ырдп
 
ечзбп
¾ $Wh+whsyidm :=9:/ 3=-,
 
Йщкбчлзрмч
 
Ърщчжз
 
ймамчдо
 
Ыежзчсщ 
5 ®
А
 
Едфдлбаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлз
+
чдд
 
вмоглм
 
мкщцзряъш
 
д
 
ъабръемб
 
ьлмфбърам
 
аичбвя
 
вм
 
 щърчмнъраз
 
йчзгвзлъемйм
 
 щцдодэз
¾$
Изчсмпмадця
:=:9/ =-,
Ичбимвзазрбояъедн
 
ъмърза
 
фемою
 
кюо
 
ътмч
+
пдчмазл
 
дж
 
 оду
/
емрмчюб
 
ъмрчщвлдцзод
 
ъ
 
аоз
+
вюемн
 
бэб
 
а
 
кюрлмъря
 
бйм
 
Ыежзчсмп
 
Пмовмаю
 
д
 
Азозсдд
,
Плмйдб
 
дж
 
лдс
 
кюод
 
аюищъелдезпд
 
Едбаъемн
 
вщсмалмн
 
зезвбпдд
,
Рбп
 
гб
 
 щезжмп
 
аозвюез
 
Йзачддо
 
лзжлзцдо
 
чбермчз
/
ичбтберз
 
д
 
ыемлмпз
,
Ам
 
йозаб
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
/
езе
 
 щимпдлзомъя
 
аюфб
/
вмогбл
 
кюо
 
ърмшря
 
ичмрм
+
дбчбн
 
Ибрч
 
Ещлдуедн
/
кюафдн
 
вм
 
ырмйм
 
чбе
+
рмчмп
 
 Шъъемн
 
вщсмалмн
 
фемою
/
з
 
чзлбб
 
ичбим
+
взазрбобп
 
Иморзаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
,
Ичбтбермп
 
кюо
 
лзжлзцбл
 
Дазл
 
Лбърбчмадц
/
ичбимвзазафдн
 
а
 
Едбаъемн
 
вщсмалмн
 
зезвб
+
пдд
 
д
 
а
 
 Шъъемн
 
фемоб
/
емрмчюн
 
ймрмадоъш
 
ичдлшря
 
пмлзфбъедн
 
имърчдй
,
 Вмоглмъря
 
ыем
+
лмпз
 
жзлшо
 
Дъдвмч
 
Йбчкзлмаъедн
,
Ечмпб
 
рмйм
/
кюоз
 
ъмързаоблз
 
 щцбклзш
 
ичмйчзппз
,
Ърщвбл
+
рзп
 
ичбвърмшом
 
джщцзря
 
Ъашэбллмб
 
Идъзлдб
 
Абрсмйм
 
д
 
Лмамйм
 
Жзабрма
/
езрбсдждъ
/
чдрмчд
+
ещ 
 
д
 
тдомъмтдь
/
з
 
рзегб
 
 озрдлъедн
/
йчбцбъ
+
едн
/
ъозашлъедн
/
чщпюлъедн
 
д
 
чщъъедн
 
 шжюед
,
Ичбвимозйзомъя
 
мречюря
 
ъчзжщ 
 
ваз
 
еозъъз
5
имв
+
ймрмадрбоялюн
 
д
 
йчзппзрдцбъедн
,
Ичбимвзаз
+
рбобп
 
имвймрмадрбоялмйм
 
еозъъз
 
вмогбл
 
кюо
 
ързря
 
Дъдвмч
 
Йбчкзлмаъедн
/
з
 
ичбимвзазрбобп
 
йчзппзрдцбъемйм
Дазл
 
Лбърбчмадц
,
Рзедп
 
мкчзжмп
/
е
 
мершкчь
:4:0
й
,
ичзердцбъед
 
аъб
 
кюом
 
имвймрмаоблм
 
е
 
лзцзощ 
 
жзлшрдн
,
Мв
+
лзем
 
мречюрдб
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
 
ичдфомъя
 
мромгдря
 
вм
 
ждпю
:4:9
й
,
Йозалмн
 
ичдцдлмн
 
жзвбчгед
 
ързом
 
мръщрърадб
 
имвсмвшэбйм
 
импб
+
эблдш
ъчбвъра
 
лз
 
зчблвщ 
 
лб
 
сазрзом
/
з
 
ъамбйм
 
жвзлдш
 
вош
 
ъбпдлзчдд
 
бизчсдш
 
лб
 
дпбоз
,
А
 
 шл
+
азчб
:4:9
й
,
ичмрмдбчбн
 
Ибрч
 
Ещлдуедн
 
имвзо
 
лз
 
дпш
 
пдрчмимодрз
 
Йзачддоз
 
чзимчр
/
а
 
емрм
+
чмп
 
ичбвомгдо
 
вм
 
имърчмблдш
 
ъмкърабллмйм
 
жвзлдш
 
жзлшря
 
имв
 
ъбпдлзчдь
 
ваб
 
емплзрю
 
ам
 
армчмп
 
ырзгб
/
ичбвмързаобллюб
 
имоемалдемп
 
Йчзкмаъедп
,
Мъпмрчба
 
дс
 
д
 
лзнвш
/
црм
 
млд
 
ичд
+
ймвлю
 
вош
 
вщсмалмн
 
фемою
/
аозвюез
 
ичдлшо
 
чбфблдб
 
мречюря
 
ъбпдлзчдь
 
д
 
джвзо
 
ъобвщь
+
эдн
 
 щезж
5 ®.
А
 
ъбпдлзчдд
 
кщвщр
 
мкщцблю
 
аъбпщ 
 
лбмксмвдпмпщ 
5
 шжюезп
/
йчзппзрдеб
/
идъяпщ 
,
Ъашэбллдед
 
д
 
вдземлю
/
дпбьэдб
 
вбрбн
 
вм
+
ърдйфдс
4+
 обрлбйм
 
амжчзърз
/
вмоглю
 
мричз
+
адря
 
дс
 
лз
 
 щцбкщ 
,
Чмвдрбод
 
вмоглю
 
кщвщр
 
лбърд
 
чзъсмвю
 
им
 
ъмвбчгзлдь
 
ъамдс
 
вбрбн
/
мкщцблдб
 
гб
 
кщвбр
 
кбъиозрлюп
,
Рчдвузря
 
вбрбн
 
дж
 
ъбпбн
 
кбвлмйм
 
вщсмаблъраз
 
кщвщр
 
лзсмвдряъш
 
лз
 
кбъ
+
иозрлмп
 
мкбъибцблдд
/
аеоьцзш
 
дс
 
ъмвбчгзлдб
 
а
 
ъбпдлзчдд
¾ $
 Омрмуедн
:=:9/ :23+:26-,
Едфдлбаъезш
 
вщсмалзш
 
ъбпдлзчдш
 
лзсмвдозъя
 
а
 
ырдс
 
емплзрзс
 
вм
 
емлуз
:4:2
й
,/
дкм
 
а
 
лмшкчб
 
ырмйм
 
ймвз
 
пдрчмимодр
 
Йзачддо
 
ъммкэдо
 
мкбч
+
ичмещчмчщ 
 
Ъашрбнфбйм
 
Ъдлмвз
 
елшжь
 
 З 
,
Йм
+
 одуюлщ 
/
црм
 
млз
 
ибчбабвблз
 
а
 
убчемалюн
 
вмп
 
ичд
 
езтбвчзоялмп
 
ъмкмчб
,
 З 
 
а
:4:1
й
,
аозвюез
 
идъзо
 
бпщ 
/
црм
 
вмп
/
а
 
емрмчмп
 
чзжпбэблз
 
ъбпд
+
лзчдш
/
мкабрфзо
/
ързо
 
лбщвмкбл
 
д
 
взгб
 
мизъбл
 
вош
 
амъидрзллдема
 
вщсмалмн
 
фемою
/
емрмчмн
 
рбибчя
 
рчбкщбръш
/
имырмпщ 
 
лмамб
 
жвзлдб
,
Лмамб
 
жвзлдб
 
вош
 
Едфдлбаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
 
ърчмдомъя
 
ъ
:4:9
им
:4:6
йй
,
Ъ
03
ъблршкчш
:4:6
й
,
ъчзжщ 
 
им
 
жзабчфблдд
 
ърчм
+
дрбояъраз
 
жвбъя
 
лзцзодъя
 
жзлшрдш
,
Ырм
 
кюо
 
кмояфмн
 
ващсырзглюн
 
емчищъ
 
водлмн
:9
ъз
+
гбл
/
фдчдлмн
6
ъзгбл
 
д
 
аюъмрмн
3
ъзгбл
0
,
Лз
 
ибчамп
 
ырзгб
 
лзсмвдодъя
 
цбрючб
 
еозъъз
/
а
 
ем
+
рмчюс
 
мкщцзодъя
 
ъбпдлзчдърю
/
езкдлбр
 
чбе
+
рмчз
/
ичбимвзазрбояъезш
 
емплзрз
 
д
 
кмоялдуз
,
Лз
 
армчмп
 
ырзгб
 
рзегб
 
лзсмвдодъя
 
цбрючб
 
0 
:
ъзгбля
’ 0/:9
п
,
 
Дйщпбл
 
Дчдлбн
$
Рзтщлш
-/
рчзлдую
 
дж
 
дърмчдд
 
 Едфдлбаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
:29
 щцбклюс
 
еозъъз
 
д
 
мкфдчлюн
 
жзо
 
ъ
 
пбърмп
 
вош
 
ибацбъемйм
 
смчз
,
А
 
жзоб
 
ичмсмвдод
 
ыежзпблю
/
ичмамвдодъя
 
кбъбвю
 
лз
 
амъечбълюб
 
базлйбоя
+
ъедб
 
д
 
зимърмояъедб
 
црблдш
/
ичмджлмъдодъя
 
ъомаз
 
д
 
чбцд
/
ъ
 
емрмчюпд
 
мкчзэзодъя
 
е
 
 щцб
+
лдезп
 
ърщвблрю
 
аюъфдс
 
еозъъма
,
Жвбъя
 
гб
/
лз
 
армчмп
 
ырзгб
/
чзжпбърдозъя
 
д
 
кдкодмрбез
/
йвб
 
счзлдодъя
 
елдйд
/
мрибцзрзллюб
 
а
 
Едфдлбаъ
+
емн
 
рдимйчзтдд
 
д
 
имвзчбллюб
 
пдрчмимодрмп
 
Йзачддомп
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
,
 Вчщйзш
 
ърмчмлз
 
йозалмйм
 
ъбпдлзчъемйм
 
емч
+
ищъз
 
кюоз
 
мрабвблз
 
козймчмвлмпщ 
 
ьлмфбъращ 
 
Кбъъзчзкъемйм
 
ечзш
,
Жз
 
ырдп
 
жвзлдбп
 
лзсмвд
+
 одъя
 
ещслш
/
ибезчлш
/
ъеозв
 
ъ
 
имйчбкмп
/
ъзчзн
/
лбъемояем
 
гдоюс
 
импбэблдн
/
емльфлш
 
д
 
ещ 
+
цбчъемб
 
гдояб
,
Имжзвд
 
аъбс
 
имърчмбе
 
кюо
 
чзж
+
кдр
 
абодемобилюн
 
ъзв
,
А
:43:
й
,
кюо
 
жзомгбл
 
тщлвзпблр
 
ъбпдлзчъемн
 
убчеад
 
а
 
цбъря
 
ъашрдрбобн
 
Азъдодш
 
Абодемйм
/
Йчдймчдш
 
Кмймъомаз
 
д
 
Дмзллз
 
Жозрмщърмйм
/
д
 
им
 
мемлцзлдд
 
ърчмдрбояъраз
 
а
 
тбачзоб
:430
й
,
счзп
 
кюо
 
мъашэбл
,
А
 
емлуб
67+
с
 
ймвма
TMT
ърмобрдш
 
лзцзозъя
 
чб
+
емлърчщеудш
 
ъбпдлзчъемйм
 
емчищъз
/
емрмчзш
 
жзабчфдозъя
 
ъищърш
07
 обр
 
ичд
 
бидъемиб
 
Дз
+
емаб
,
Лз
 
пбърб
 
ързчмйм
 
емчищъз
 
кюом
 
имърчмб
+
лм
 
лмамб
 
цбрючбсырзглмб
 
жвзлдб
,
 Вдезърбчдш
 
ъммкэдоз
 
жзчзлбб
 
козймцдллюп
/
з
 
цбчбж
 
лдс
 
д
 
аъбп
 
ъашэбллмъощгдрбошп
 
бизч
+
сдд
/
црм
:
тбачзош
:4:9
й
,
ъмйозълм
 
 щезжщ 
 
пдр
+
чмимодрз
 
Йзачддоз
 
лзцдлзьръш
 
жзлшрдш
 
а
 
ъб
+
пдлзчдд
,
Мречюрдб
 
Едфдлбаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
/
ъмърмшомъя
9:
 шлазчш
:4:9
й
,
Рмчгбърам
 
лз
+
цзомъя
 
а
 
счзпб
 
Кмгбърабллмн
 
 одрщчйдбн
/
им
 
мемлцзлдд
 
емрмчмн
 
кюо
 
мръощгбл
 
пмобкбл
 
м
 
лдъимъозлдд
 
Ъашрмйм
 
 Вщсз
 
лз
 
 щцблдема
/
з
 
жз
+
рбп
 
кюом
 
ичмамжйозфблм
 
плмймобрдб
 
Узчъемн
 
тзпдодд
 
д
 
ичмджлбъблм
 
ъомам
,
 Щцблдед
 
уб
+
 омазод
 
ечбър
/
д
 
дс
 
мечмиошод
 
ъашрмн
 
амвмн
,
 Взобб
 
а
 
мвлмп
 
дж
 
еозъъма
 
ъбпдлзчдд
 
кюом
 
ъмабчфблм
 
пзомб
 
мъашэблдб
 
амвю
/
д
 
имъоб
 
ичмамжйозфблдш
 
плмймобрдн
 
аъб
 
еозъъю
 
ме
+
чмидод
 
ъашрмн
 
амвмн
,
А
 
емлуб
 
ичзжвлдцлмн
 
убчбпмлдд
 
кюо
 
жзцдрзл
 
ичдезж
 
мк
 
мречюрдд
 
Едфдлбаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
,
 Щцдрбошп
 
ачщцдод
 
ъидъед
 
 щцблдема
/
д
 
 щцбклюн
 
ймв
 
лз
+
цзоъш
,
Ибчаюп
 
 щцблдезп
 
ъбпдлзчдд
 
кюом
 
мр
 
амъяпд
 
вм
 
ваблзвузрд
 
 обр
,
Ичзавз
/
гбозьэдс
 
мкщцзряъш
 
а
 
Едфдлбаъемн
 
вщсмалмн
 
ъбпдлз
+
чдд
 
мезжзомъя
 
лбплмйм
,
А
 
вбля
 
бб
 
мречюрдш
 
а
 
ъидъезс
 
цдъодомъя
 
аъбйм
 
вбъшря
 
 щцблдема
/
ишря
 
дж
 
емрмчюс
 
 шаошодъя
 
ичбвързадрбошпд
 
вщсмалмйм
 
ъмъомадш
,
Им
+
адвдпмпщ 
/
кмояфзш
 
цзъря
 
 щцзэдсъш
 
кюод
 
 щчмгблузпд
 
Едфдлбаз
/
езе
 
мрпбцзбръш
 
а
 
чшвб
 
дърмцлдема
/
абвя
 
ъбоя
+
ъемб
 
лзъбоблдб
 
кюом
 
ичмдлтмчпдчмазлм
 
мк
 
мречюрдд
 
ъбпдлзчдд
 
ймчзжвм
 
имжвлбб
 
ймчмвъ
+
емйм
,
А
:4:9
й
,
им
 
козймъомаблдь
 
пдрчмимодрз
 
Йзачддоз
 
а
 
фемощ 
 
жзцдъошодъя
 
д
 
лбйчзпмр
+
люб
 
вбрд
,
 Вош
 
лдс
 
кюо
 
мчйзлджмазл
 
имвйм
+
рмадрбоялюн
 
еозъъ
/
йвб
 
млд
 
 щцдодъя
 
цдрзря
 
д
 
идъзря
,
 Вош
 
ырмйм
 
еозъъз
 
кюоз
 
ъмързаоблз
 
ъибудзоялзш
 
ичмйчзппз
/
а
 
емрмчщь
 
асмвдод
 
ъобвщьэдб
 
ичбвпбрю
5
пмовзаъедн
/
чщъъедн
/
йчбцбъедн
 
д
 
 озрдлъедн
 
 шжюед
/
ыобпблрзчлзш
 
пзрбпзрдез
 
д
 
езрбсдждъ
,
Лм
 
дж
 
аъбйм
 
ичбвщъ
+
пмрчбллмйм
 
а
 
ичмйчзппб
 
чбзоялм
 
ичбимвз
+
азодъя
 
рмояем
 
црблдб
 
д
 
идъяпм
 
лз
 
чщъъемп
 
д
 
 озрдлъемп
 
 шжюезс
,
Джщцблдб
 
езрбсдждъз
 
ичм
+
смвдом
 
им
 
амъечбълюп
 
влшп
,
Лбъпмрчш
 
лз
 
аъб
 
ичдадобйдд
/
ичбвмързаошбпюб
 
кщвщэдп
 
ърщ 
+
вблрзп
 
ъбпдлзчдд
/
вщсмаблърам
 
лб
 
ъибфдом
 
мричзаошря
 
ъамдс
 
вбрбн
 
лз
 
 щцбкщ 
 
а
 
Едфдлба
,
Рзе
/
дж
19
ърщвблрма
 
вщсмалмн
 
ъбпдлзчдд
/
мкщцзафдсъш
 
жвбъя
 
а
:4:9
й
,/
 одфя
 
ъбпбчм
 
кюод
 
дж
 
вщсмалмйм
 
ъмъомадш
,
Мкбъимембллюн
 
рзедп
 
имомгблдбп
 
вбо
/
пдрчмимодр
 
Йзачддо
 06
тбачзош
:4:9
й
,
джвзо
 
лмамб
 
чзъимчшгблдб
/
ъмйозълм
 
емрмчмпщ 
 
ичбвщъпзрчдазодъя
 
пбчю
 
лзезжзлдш
 
им
 
мрлмфблдь
 
е
 
вщсмаблъращ 
/
лб
 
гбозафбпщ 
 
мрвзазря
 
ъамдс
 
вбрбн
 
лз
 
мкщцблдб
 
а
 
ъбпдлзчдь
,
 З 
 
ъзпд
 
вбрд
 
дж
 
вщсмалмйм
 
ъмъом
+
адш
/
вмърдйфдб
 
ишрлзвузрдобрлбйм
 
амжчзърз
/
жз
 
мрезж
 
 щцдряъш
 
вмоглю
 
кюод
 
мрцдъошряъш
 
дж
 
 щцбклмйм
 
жзабвблдш
 
д
 
мричзаошряъш
 
а
 
зчпдь
5®
Рзе 
 
езе 
 
а
 
ърчзлб
 
 плмйдб
 
вбрд
 
ъашэбллм
+
д
 
убчемалмъощгдрбобн
 
амаъб
 
лбйчзпмрлю
 
д
 
им
 
лбйчзпмрлмърд
 
лб
 
 пмйщр
 
жзлшря
 
ъаш
+
эбллдцбъедб
 
дод
 
вдземлъедб
 
 пбърз
/
апбърм
 
лдс 
 
аърщизьр
 
а
 
вщсмалмб
 
жазлдб
 
вчщйдб
 
дж
 
ъабръемйм
 
жазлдш
/
щцдафдбъш
 
йчзпмрб
,
 Вбрд
 
 гб
 
вщсмалмйм
 
ичмдъсмгвблдш
 
мързьръш
 
лз
+
 чзалб
 
ъ
 
жбпъедпд
 
мкюазрбошпд
,
 Аждчзш
 
ъ
 
км
+
 обжлбллюп
 
ъбчвубп
 
лз
 
рземб
 
лбчзвблдб
 
лб
+
емрмчюс 
 
ъашэбллм
+
д
 
убчемалмъощгдрбобн
 
м
 
козйб
 
ъамдс 
 
вбрбн
/
изърючъемь
 
аозъряь
 
щабэзбп
 
аъбс 
 
ъашэбллм
+
д
 
убчемалмъощгдрб
+
 обн
 
лбичбпбллм
 
мкщцзря
 
вбрбн
 
ъамдс 
,
Ълзцз
+
 оз
 
а
 
вмпзс 
 
цдрзря
 
им
+
 чщъъед
 
д
 
им
+
 пмовзаъед
/
дод
 
им
 
ечзнлбн
 
 пбчб
 
им
+
 пмовзаъед
/
имрмп
 
 
а
 
аюъфдс 
 
бизчсдзоялюс 
 
щцдодэзс 
 
ичд
 
лзфбн
 
 чбждвблудд
 
д
 
имв
 
лзфдп
 
имибцблдбп
,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aleksey Ak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->