Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
38_Apostol

38_Apostol

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
www.nationalmuseum.md
www.nationalmuseum.md

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Jul 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

 
P|tajbpla
/ y+k+/ seo+ L ^XSL]/ kt+ 4/ 466:/ 991-993+
Ybtjlr Aveypeo
 AYVBIPB VTLSLK@BPAVBOB TBCETM
 Ą 
TLL ËKS 
 ĄŤĄ 
MÄKPRORL YRVBTLET ËK TBVRDOLIA MEO@ESA (1<<1-4663,
@bwseopatba vbtmakbkp
ĉ
vb iaoba vtejtbyrorl ye-ilao a
bi
ĉ
tbl yeilbp
ĉũ
l bypb ëk `bvbk`bk
ũĉ
`ltbip
ĉ
 `b vtbj
ĉ
pltba vtecbylekao
ĉ
a ia`tboet ëk jbkbtao
ŕ
la ia`tboet `b iek`ribtb ëk yvbilao/ lat vtbj
ĉ
pltbaia`tboet vbkptr peapb `embkllob atb oei ëk lkyplpr-
ũ
llob `b ëks 
ĉũĉ
mäkp+ Akrmb lkyptrltba
ŕ
l b`ria
ũ
la ar e lk
rbk
ũĉ
`b-eybdlp
ĉ
ayrvta vtejtbyrorl yeilao+
Ťĉ
tlob iatb araiet`ap apbk
ũ
la irsbklp
ĉ
ëks 
ĉũĉ
mäkprorl/ ar itb-ap e tb
ũ
ba ka
ũ
lekao
ĉ
`b lkyplpr
ũ
ll ëk aibyp `emb-klr
ŕ
l ar
kak
ũ
ap aiplslpapba oet ëk iekcetmlpapbir ibtlk
ũ
bob plmvrorl/ ar aplky ibo mal ëkaop jta``b `bwseopatb/ ayljrtäk`
ŕ
l rk klsbo `b sla
ũĉ
malasakyap vbkptr vevroa
ũ
lb+Itbatba rkbl yeilbp
ĉũ
l `bmeitaplib asakyapb bypb`b kbiekibvrp c 
ĉ
t
ĉ
rk ylypbm `b ëks 
ĉũĉ
mäkp me-`btk+ @bioatatba lk`bvbk`bk
ũ
bl Tbvrdolill Meo-`esa/ oa 4: arjryp 1<<1/ a voayap
ũ
ata keaypt
ĉ
ëkpt-e ker
ĉ
vata`ljm
ĉ
lypetli
ĉ
+ Edlbiplsro vtlkilvaoao päk
ĉ
trorl ypap ihlat `lk membkpro `byvtlk`btll`b RTYY a ceyp itbatba rkbl yeilbp
ĉũ
l `bmeitaplib dawapb vb saoetlob jbkbtao-rmakb+L`blob `b tbcetmatb a sbihll etäk`rltl yeilao-ve-olplib ëk iatb y-a a
ap yeilbpapba meo`as 
ĉ
plmv `bavteavb grm
ĉ
papb `b ybieo ar orap ka
ŕ
pbtb ëk vtl-mro täk` ëk mb`lro rklsbtylpat+ Rklsbtylp
ĉũ
lob arceyp caipetro iatb ar vtemesap ptakycetm
ĉ
tlob ye-ilao-biekemlib
ŕ
l veolplib `at iatb yrkp/ pepe`ap
ĉ
/
ŕ
l tbwropapro aibypeta+Vbtlea`a iemvoliap
ĉ
`b ptakwl
ũ
lb ëk iatb a lkptapTbvrdolia Meo`esa `rv
ĉ
“<1 a vry ylypbmro ëks 
ĉ
-
ũĉ
mäkprorl yrvbtlet oa e ybtlb `b ëkibti
ĉ
tl7 lkyr-
ilbk
ũ
a ayljrt
ĉ
tll mapbtlaob/ mljtatba ia`tboetiaol
iapb vbypb hepatb/ `lsbtyb vtedobmb iekibv-praob ib ar matiap vteibyro `b ypr`ll+ @at ir peapb`b
ilbk
ũ
bob vbtlea`bl `b ptakwl
ũ
lb/ ylypbmro ëks 
ĉ
-
ũĉ
mäkprorl yrvbtlet a vtemesap tbcetmb ëk yeilb-papb
ŕ
l y-a tbcetmap pepe`ap
ĉ
ylkjrt+Vteibyro `b tbcetmatb a ëks 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtletatb yvbil
iro y
ĉ
r `b a
rkro iekplkrr+ Ëk evlklakeaypt
ĉ
/ vteibyro `b tbcetmatb a ëks 
ĉũĉ
mäkprorlyrvbtlet `lk Tbvrdolia Meo`esa a irkeyirp vaptrbpavb+Ylypbmro ka
ũ
lekao ao ëks 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtletirkea
ŕ
pb vtlma bpav
ĉ
a tbcetmbl ëki
ĉ
ëk vbtlea-`a yeslbpli
ĉ
+ Ba yb voaybaw
ĉ
ëk vbtlea`a akloet1<8:-1<<1/ vbtlea`a ëkibti
ĉ
tloet `b tbcetmatb aylypbmrorl yeilao-biekemli/ veolpli/ b`ria
ũ
lekao
ŕ
l iroprtao ëk ia`tro ‛tbyptriprt
ĉ
tll” oakyapb `b M+Jetdailes/ iatb yb t
ĉ
yctäkj
ŕ
l ayrvta ëks 
ĉũĉ
mäk-prorl rklsbtylpat+ @ai
ĉ
ëkibti
ĉ
m y
ĉ
l`bkpl
i
ĉ
mvtlmro vrkip `b tbvbt ao aibyprl vteiby/ aprkilvrpbm iekypapa i
ĉ
ëkibvrpro vteibyrorl `b me-`btklwatb a ylypbmrorl ka
ũ
lekao ao ëks 
ĉũĉ
mäkprorlrklsbtylpat irkea
ŕ
pb vtlmbob ëkibti
ĉ
tl aob tbcet-mbl ëk akro 1<8:/ iäk` I+I+ ao V+I+R+Y+ avted
ĉ
 aipro lkplproap ‛Vtlkilvaobob pbk`lk
ũ
b `b tbcetmatba ëks 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtlet
ŕ
l a iborl mb`lr yvb-ilao”+ Aypcbo ëk ëkptbjro yva
ũ
lr yeslbpli/ `lk 1<8:väk
ĉ
oa `bypt
ĉ
matba R+T+Y+Y+/ y-a `byc 
ĉŕ
rtap rk sayp vteiby `b a`avpatb a ylypbmrorl rklekao `b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtlet+ E`ap
ĉ
ir vteibyro `b oldb-taolwatb
ŕ
l me`btklwatb a ëkptbjrorl ylypbm b`r-ia
ũ
lekao yb ptbib oa e bpav
ĉ
`b tbcetmatb l`beoejl-i
ĉ
+ Atb oei adak`ekatba l`beoejlbl pepaolpatb
ŕ
l ambpe`eoejlbl matxlyp-obklklypb
ŕ
l a`evpatba iboeteiil`bkpaob dawapb vb `bmeita
ũ
lb
ŕ
l vb saoetlobjbkbtao-rmakb+ Ptbibtba y-a `byc 
ĉŕ
rtap akbse-ley
ŕ
l a`bybetl `tamapli/ vtlk iekctrkp
ĉ
tl `b l`bl/`lyir
ũ
ll
ŕ
pllk
ũ
l
ib/ `bwam
ĉ
jltl ëk sbihlro ylypbm/mlplkjrtl
ŕ
l `bmekypta
ũ
ll `b ypta`
ĉ
+ Vteibyro `btbcetmatb a ylypbmrorl `b ëks 
ĉũĉ
mäkp rklsbtylpata ëkybmkap vbkptr
ũ
ata keaypt
ĉ
 
ŕ
l tbëkpeatibtba oa saoetlob
ŕ
l pta`l
ũ
llob ka
ũ
lekaob+ Rk bobmbkp lmvet-pakp o-a iekyplprlp a`evpatba Objll Tbvrdolill Ye- slbplib Yeilaolypb Meo`esbkb
ŕ
pl ir vtlsltb oa tbsb-kltba olmdll meo`esbkb
ŕ
pl oa jta
a oaplk
ĉ
(Objba4666/ 3,
ŕ
l lmvobmbkpatba aibypbla ëk ylypbmro`b ëks 
ĉũĉ
mäkp/ ib a ëkybmkap vbkptr
ũ
ata keaypt
ĉ
  ëkibvrpro b`ri
ĉ
tll rkbl kel jbkbta
ũ
ll ëk yvltlpro`tajeypbl `b kbam
ŕ
l `b
ũ
at
ĉ
+Ëkibvrpro roplmrorl `bibklr ao ybieororl XX a ceypmatiap ëk `embklro ëks 
ĉũĉ
mäkprorl rklsbtylpatvtlk ptakycetm
ĉ
tl ta`liaob/ ëkye
ũ
lpb `b iekctrk-
 
LL+ Mapbtlaob
ŕ
l ibtibp
ĉ
tl
994patba a `er
ĉ
pbk`lk
ũ
b7 iba arpetlpat
ĉ
 
ŕ
l iba `bed
ũ
lkbtb a arpekemlbl rklsbtylpatb/ a oldbtp
ĉũ
loetaia`bmlib/ a iboet
kakilatb+ A `era vbtlea`
ĉ
ëkibvb e`ap
ĉ
ir @bioata
ũ
la `b Lk-`bvbk`bk
ũĉ
a Tbvrdolill Meo`esa
ŕ
l `rtbaw
ĉ
väk
ĉ
  ëk mal 1<<2/
lk` iataipbtlwap
ĉ
vtlk i
ĉ
rp
ĉ
tl lkyly-pbkpb aob rket kel me`bob `b etjaklwatb a yeilbp
ĉ
-
ũ
ll
ŕ
l a ylypbmrorl b`ria
ũ
lekao ib yp
ĉ
oa dawa bl+Ëk aibayp
ĉ
vbtlea`
ĉ
rk caipet lmvetpakp ao vtey-vbt
ĉ
tll
ũĉ
tll vb voak biekemli/ yeilao
ŕ
l b`ria-
ũ
lekao ëo iekyplprlb a`evpatba oa 4< lrolb 1<<0 aIekyplpr
ũ
lbl Tbvrdolill Meo`esa+ Vtlk atp+92 Iek-yplpr
ũ
la ayljrt
ĉ
edoljaplslpapba ëks 
ĉũĉ
mäkprorl jb-kbtao/ `tbvpro oa ibo olibao
ŕ
l vtecbylekao/ aiibyro oaibo yrvbtlet/ vtbirm
ŕ
l oa aopb cetmb `b lkyptrltb
ŕ
l vbtcbi
ũ
lekatb+ Ypapro ayljrt
ĉ
`tbvpro `b a aob-jb olmda `b b`ria
ũ
lb
ŕ
l lkyptrltb a vbtyeakboet+Lkyplpr
ũ
llob `b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtlet/ lkioryls ibobvatpliroatb/ ë
ŕ
l `byc 
ĉŕ
eat
ĉ
aiplslpapba dbkb
illk``b `tbvpro oa arpekemlb (Trykai 1<<:/ 19:,+Vbtlea`a a ptbla irvtlk`b akll 1<<2-4662/ iatb ybiataipbtlwbaw
ĉ
vtlk iekyeol`atba ëks 
ĉũĉ
mäkpr-orl yrvbtlet+ Ëk akro 1<<2 a ceyp a`evpap
ĉ
ObjbaËks 
ĉũĉ
mäkprorl (Meklpetro E
ilao 1<<2/ 08-0<,/iatb a vry dawb pbmblklib aob etjaklw
ĉ
tll
ŕ
l bse-or
ũ
lbl ëk iekplkratb a ylypbmrorl b`ria
ũ
lekao ëkakyamdor+
ś
l ëk aibayp
ĉ
vbtlea`
ĉ
avat kel lkypl-pr
ũ
ll `b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtlet/ vtlsapb/ avat kelyvbilaolp
ĉũ
l
ŕ
l yvbilaolw
ĉ
tl ëk iekcetmlpapb ir kb-ibylp
ĉũ
lob
ũĉ
tll+ Kelob tbaolp
ĉũ
l yeilao-biekemlib
ŕ
l veolplib `lk Tbvrdolia Meo`esa ar lk
rbk
ũ
apbseor
ũ
la ëks 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtlet/ ëkirtagäk`avatl
ũ
la
ŕ
l iekyeol`atba rklsbtylp
ĉũ
loet vatpliroa-tb/ ia cetm
ĉ
aopbtkapls 
ĉ
a ëks 
ĉũĉ
mäkprorl `b ypap/
lk` objaolwap
ĉ
vtlk Objba Ëks 
ĉũĉ
mäkprorl+ Ëk atp+19 ao aibypbl Objl bypb yplvroap7 ‛Ëks 
ĉũĉ
mäkpro ëkTbvrdolia Meo`esa veapb
`b ypap
ŕ
l vatpliroat”/lat ëk atp+ 93 yrkp kemlkaolwapb `tbvprtlob
ŕ
l edol-ja
ũ
llob/ etjaklwatba ëks 
ĉũĉ
mäkprorl vatpliroat71+ Ëks 
ĉũĉ
mäkpro vatpliroat lkioryls ibo ieevbtaplypiekyplprlb e aopbtkapls 
ĉ
a ëks 
ĉũĉ
mäkprorl `b ypap>9+ Ëks 
ĉũĉ
mäkpro vatpliroat yb etjaklwbaw
ĉ
 
ŕ
l crki-
ũ
lekbaw
ĉ
vb vtlkilvlro kekvte
p
ŕ
l tbyvbip
ĉ
ypak-`at`bob b`ria
ũ
lekaob `b ypap> 2+ Bobsll
ŕ
l ypr`bk
ũ
ll`lk ëks 
ĉũĉ
mäkpro vatpliroat yb vep ptakycbta ëklkyplpr
ũ
ll `b ëks 
ĉũĉ
mäkp `b ypap> :+ Iek`ri
ĉ
petlllkyplpr
ũ
lloet `b ëks 
ĉũĉ
mäkp vatpliroat
ŕ
l cek`apetllaibypeta veatp
ĉ
t
ĉ
yvrk`btb `b iaolpapba ëks 
ĉũĉ
-mäkprorl/ `b iek`l
ũ
llob `b b`ria
ũ
lb
ŕ
l lkyptrltb ëkiekcetmlpapb ir objlyoa
ũ
la ëk sljeatb+Ëk ylypbmro ëks 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtlet ar oei ptaky-cetm
ĉ
tl bybk
ũ
laob+ Ëk vtlmro täk` ptbdrlb `b mbk-
ũ
lekap itb
ŕ
pbtba dtryi
ĉ
a krm
ĉ
trorl lkyplpr
ũ
lloet`b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtlet `b plv rklsbtylpat+ @ai
ĉ
 ir wbib akl ëk rtm
ĉ
ëk tbvrdoli
ĉ
crki
ũ
lekar < lk-yplpr
ũ
ll yrvbtleatb `b ypap `b plv rklsbtylpat/ avel ëk akro 4666 ëk Tbvrdolia Meo`esa ë
ŕ
l `byc 
ĉŕ
rtaraiplslpapba 04 `b lkyplpr
ũ
ll `b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtl-et/ `lkptb iatb 10 `b ypap
ŕ
l 48 vatpliroatb (Ieypa
ŕ
 4666/ 962-963,+Ia rtmatb a itb
ŕ
pbtll krm
ĉ
trorl lkyplpr
ũ
lloet `b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtlet/ a itbyirp bybk
ũ
lao
ŕ
l krm
ĉ
-tro ypr`bk
ũ
loet+ Ëk akro 4666 krm
ĉ
tro ypr`bk
ũ
loeta aplky ilcta `b :</1 mll/ a`li
ĉ
41: ypr`bk
ũ
l oa 16mll `b oeirlpetl (@bvatpambkpro 4666,+Ëk roplmll akl ptbvpap a yi
ĉ
wrp krm
ĉ
tro ypr`bk-
ũ
loet iatb ë
ŕ
l cai ypr`llob ir
kak
ũ
atb `b oa drjbp
ŕ
l a itbyirp krm
ĉ
tro ypr`bk
ũ
loet iatb ë
ŕ
l cai ypr-`llob ir
kak
ũ
atba iekpta voap
ĉ
+ Ayp
ĉ
wl 26" `lkkrm
ĉ
tro pepao `b ypr`bk
ũ
l yar
biatb a `eloba ë
ŕ
lcai ypr`llob vtlk iekptaip iekpta voap
ĉ
oa lkyplpr-
ũ
llob `b ypap
ŕ
l ibob vatpliroatb+ Ëk ve
`a cavprorli
ĉ
krm
ĉ
tro lkyplpr
ũ
lloet vatpliroatb `b plv rkl- sbtylpat `b `er
ĉ
etl `bv
ĉŕ
b
ŕ
pb krm
ĉ
tro iboet `bypap/ ëk lkyplpr
ũ
llob `b ypap ë
ŕ
l cai ypr`llob 86" `lkkrm
ĉ
tro pepao `b ypr`bk
ũ
l
ŕ
l krmal 46" oa ibobvatpliroatb+ A`li
ĉ
/ lkyplpr
ũ
llob `b ypap t
ĉ
mäk
ŕ
l ëkiekplkratb y
ĉ
geaib teoro hep
ĉ
täpet ëk vtbj
ĉ
pltbaia`tboet `b yvbilaol
ŕ
pl vbkptr peapb `embkllob slb
ũ
ll yeilaob+ Aprkil iäk` ëk Tbvrdolia Meo`esa ‛ëk
etba” ëk- s 
ĉũĉ
mäkpro vtlsap/ vataobo/ ëk Brteva Eiil`bkpa-o
ĉ
Vteibyro `b oa Deoejka adla yb iekprta ia ai
ũ
l-rkb vakbrtevbak
ĉ
+ Ëk aibyp ia`tr/ ëks 
ĉũĉ
mäkproyrvbtlet `lk Tbvrdolia Meo`esa a asrp vtlmaeiawlb `b a
tmatb vb voak bxpbtk ëk vbtlea`a jr- sbtk
ĉ
tll Aolak
ũ
bl vbkptr @bmeita
ũ
lb
ŕ
l Tbcetmb(1<<8-1<<<,+ Oa aibo membkp/ Temäkla/ ëk iaol-papba ya `b aipet lkl
ũ
lapet
ŕ
l vtemepet ao Vteib-yrorl Deoejka/ a aiet`ap rk yvtlglk iekyl`btadloTbvrdolill Meo`esa+ Agrpetro y-a bsl`bk
ũ
lap malaoby vtlk `b
klplsatba `bmbtyrtloet ëkalkpapb oaklsbo bxpbtk+ Ëk dawa Aiet`rorl `b ieoadetatb`lkptb Temäkla
ŕ
l Tbvrdolia Meo`esa/ ëk akro4666 ar ceyp ëkmaptliroa
ũ
l ia drtylbtl7 1666 `bypr`bk
ũ
l oa ypr`ll rklsbtylpatb/ 266 `b olibbkl oaypr`ll vtbrklsbtylpatb
ŕ
l 166 oa ypr`ll `b `eipetap+Ëk Meo`esa ë
ŕ
l c 
ĉ
ibar ypr`llob ëk lkyplpr
ũ
ll rklsbt-ylpatb vbypb 466 `b ypr`bk
ũ
l `lk Temäkla (Yeoe-mek 4661/ 142,+
 
Y+ Aveypeo/
Ayvbipb vtlslk` bpavbob tbcetm
ĉ
tll ëks
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtlet ëk Tbvrdolia Meo`esa (1<<1-4663,
999Ëkptb ibob `er
ĉ
ypapb a bxlypap e ieoadetatb ctripr-eay
ĉ
ëk vtedobmbob objapb `b me`btklwatba ëks 
ĉ
-
ũĉ
mäkprorl oa peapb cetmbob7 yihlmd `b `bobja
ũ
ll/`b yvbilaol
ŕ
pl/ `b lkcetma
ũ
ll
ŕ
l bxvbtlbk
ũĉ
vtlslk`ylypbmbob ka
ũ
lekaob `b ëks 
ĉũĉ
mäkp/ boadetatba
ŕ
latmeklwatba vtejtamboet
ŕ
l makraoboet
ŕ
ieoatb(Yeoemek 4661/ 142, bpi+@lk iarwa itlwboet veolplib
ŕ
l/ ropbtlet/ a ‛ëkjhb
ũĉ
-tll” tboa
ũ
lloet dloapbtaob `lkptb Tbvrdolia Meo`esa
ŕ
l Temäkla/ aibyp vteiby a ceyp ylypap+ Vtlk rtma-tb/ ylypbmro b`ria
ũ
lekao a irkeyirp e lweoatb `bavtexlmapls ptbl akl
ŕ
l a vlbt`rp e bpav
ĉ
casetadlo
ĉ
 a
tm
ĉ
tll yaob bxpbtkb+ Pepe`ap
ĉ
/ y-a tapap
ŕ
l eiawla`b lkior`btb a Tbvrdolill Meo`esa ëk vtejtambobtbjlekaob
ŕ
l iemrklpatb brtevbkb/ vtlk iatb y-at
vrprp a`bta mrop mal tavl` oa ylypbmro b`ria
ũ
l-ekao brtevbak+ Adla ëk peamka akrorl 4660 y-a iek
ŕ
plbkplwap `bi
ĉ
ptb vrpbtba veolpli
ĉ
`b oa Ihl
ŕ
lk
ĉ
r cavpro i
ĉ
`b-wl`btapro lkpbjt
ĉ
tll ëk yptriprtlob Rklrkll Brte-vbkb y-at
tbaolwap mrop mal tavl` `ai
ĉ
ylypbmrob`ria
ũ
lekao at
ceyp lkpbtiekbipap ir vtbsb`btlobVteibyrorl `b oa Deoejka (Vteibyro `b oa Deoejka4662/ 2,+ Akrmb vtlk veolplilob b`ria
ũ
lekaob yb veapb ayl-jrta e ypadlolpapb `rtadlo
ĉ
a vteibyrorl lkpbjtapet/`beatbib aibyp `embklr atb mbkltba `b a cetmakelob bolpb biekemlib/ veolplib/ yeilaob
ŕ
l iroprta-ob/ `b a vatplilva aipls oa boadetatba/ lmvobmbk-patba
ŕ
l meklpetlwatba mroplvoboet veolplil ir teolkpbjtapet/ `at
ŕ
l `b a yplmroa iboboaopb `embkllvbkptr `bwseopatba yeilbp
ĉũ
ll+Bpava a vapta `bmatbaw
ĉ
e`ap
ĉ
ir a`btatba Tbvr- dolill Meo`esa oa Vteibyro `b oa Deoejka/ ib iek-yplprlb rk bobmbkp vtbmbtj
ĉ
pet lkpbjt
ĉ
tll brtevb-kb
ŕ
l iekplkr
ĉ
väk
ĉ
ëk vtbwbkp+Vteibyro `b oa Deoejka tbvtbwlkp
ĉ
rk ia`tr vtlklkpbtmb`lro i
ĉ
trla ypapbob brtevbkb
ŕ
l-ar vtevryy
ĉ
itbbwb/ väk
ĉ
ëk 4616/ rk yva
ũ
lr rkli brtevbakao ëks 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtlet+ Tbaolwatba aibyprlyiev atb teoro `b a `bwseopa ëk Brteva e biekemlbiemvbplpls 
ĉ
/ dawap
ĉ
vb irkea
ŕ
pbtb/ iatb at asbavepbk
ũ
laoro `b a ecbtl oeirtl `b mrki
ĉ
mal drkb
ŕ
l `b a itba e mal matb iebwlrkb yeilao
ĉ
+ Bybk
ũ
aaibyprl vteiby iekyp
ĉ
ëk iek
ŕ
plbkplwatba cavprorli
ĉ
Brteva irkea
ŕ
pbtll bypb rk caipet lk`lyvbkyadloao itb
ŕ
pbtll yeilao-rmakb/ vtbirm
ŕ
l e iemvekbk-p
ĉ
bybk
ũ
lao
ĉ
a vteibyrorl `b iekyeol`atb
ŕ
l ëmde-j
ĉũ
ltb a ibp
ĉũ
bklbl brtevbkb (Cetmatba 4662/ 2,+Tbvrdolia Meo`esa a`bt
ĉ
oa aibyp vteiby ëk mal4662/ oa Dbtjbk (Ketsbjla, ëk ia`tro Iekcbtlk
ũ
blMlkl
ŕ
ptloet Brtevbkl/ tbyvekyadlol `b ëks 
ĉũĉ
mäk-pro yrvbtlet/ iekiemlpbkp ir Atmbkla/ Awbtdal`gak/Jbetjla
ŕ
l Ritalka/ jtrvro pepao `b ypapb-mbmdtbiekyplprlk`r-o `bga 02 `b
ũĉ
tl (Cetmatba 4662/ 2>Ieevbtatb lkpbtka
ũ
lekao
ĉ
,+Vteibyro `b oa Deoejka atb rtm
ĉ
peatbob `ltbi
ũ
llyptapbjlib7 Ayljrtatba iaolp
ĉũ
ll> Vtemesatba `l-mbkylrkll brtevbkb ëk ëks 
ĉũĉ
mäkpro yrvbtlet>Ylkbtjla ëks 
ĉũĉ
mäkprorl%irkea
ŕ
pbtll
ŕ
l
ŕ
pllk
ũ
bl> A`evpatba rkrl ylypbm dawap vb iliortl> Vtemesa-tba medlolp
ĉũ
ll> Iekyplprltba plportloet (jta`boet,>Lkyplpr
ũ
llob `b ëks 
ĉũĉ
mäkp yrvbtlet
ŕ
l ypr`bk
ũ
ll>B`ria
ũ
la vb vatirtyro ëkptbjll slb
ũ
l%ieoadetatbarklsbtylp
ĉũ
loet ir vla
ũ
a mrkill> Aptaiplslpapba ëk- s 
ĉũĉ
mäkprorl yrvbtlet brtevbak+E`ap
ĉ
ir `byc 
ĉŕ
rtatba ai
ũ
lrkloet vtlslk` a`b-tatba oa Vteibyro Deoejka/ ia`tro objlyoapls `lk`embklro b`ria
ũ
lekao a irkeyirp e ybtlb `b me-`l
i
ĉ
tl vtlk iatb aibypa a `bsbklp iemvapldlo/ ëkmatb vatpb/ ir ibtlk
ũ
bob vtbsb`btloet VteibyrorlDeoejka+ Aypcbo/ e ybtlb `b me`l
i
ĉ
tl ar ceyp bcbi-prapb ëk vtlm
ĉ
 sata
ŕ
l sata akrorl 4662 ëk ObjbaËks 
ĉũĉ
mäkprorl/ ëk Kembkioapetro Yvbilaolp
ĉũ
l-oet+ Pepr
ŕ
l/ ibo mal lmvetpakp `bmbty lkl
ũ
lap `bJrsbtkro Tbvrdolill Meo`esa ëo tbvtbwlkp
ĉ
boade-tatba kerorl ia`tr objlyoapls `lk `embklro b`ria-
ũ
lekao/ ëkietvetap ëkpt-rk Ie` `b Objl `lyplkiplsb+ Atmeklwatba ylypbmrorl b`ria
ũ
lekao lkpbtk irvtbsb`btlob Vteibyrorl `b oa Deoejka kr veapb
 bcbiprap
ĉ
ĉ
t
ĉ
a
ũ
lkb iekp `b ibba ib yb ëkpämvo
ĉ
  ëk tbaolpapb+ Vtlk rtmatb/ aybmbkba bsaor
ĉ
tl atptbdrl tbaolwapb akrao+ Ëk vteibyro `b boadetatb aaibypeta ptbdrlb y
ĉ
 
b lmvolia
ũ
l
ŕ
l dbkb
ilatll `l-tbi
ũ
l al ybtslilloet b`ria
ũ
lekaob+Tbcbtlk`r-kb oa ayvbipro ia`trorl lkyplpr
ũ
lekao/aibypa veapb
iekyl`btap `b
klplsap `lk vbt-yvbiplsa jrsbtkambkpao
ĉ
 
ŕ
l ceatpb yoad `bwseopap ëk ibba ib vtlsb
ŕ
pb vatplilvatba dbkb
ilatloet `l-tbi
ũ
l yar lk`ltbi
ũ
l (ypr`bk
ũ
l/ vtecbyetl/ akjagapetl/yptriprtl aob yeilbp
ĉũ
ll ilslob
ŕ
+a+,+ Vtlkilvaobobaptldrpb lkyplpr
ũ
lekaob `lk `embklro ëks 
ĉũĉ
mäk-prorl yrvbtlet ob atb ëk iemvbpbk
ũ
a ya MlklypbtroB`ria
ũ
lbl
ŕ
l Plkbtbprorl ao Tbvrdolill Meo`esa/aiplslpapba i
ĉ
trla bypb tbjobmbkpap
ĉ
vtlk Hep
ĉ
tä-tba Jrsbtkrorl kt+ 48< `lk 19 mal 1<<0/ ir me-`l
i
ĉ
tlob ropbtleatb+ Oa klsboro Vatoambkprorl/ ë
ŕ
l`byc 
ĉŕ
eat
ĉ
aiplslpapba Iemlyla vbtmakbkp
ĉ
vbk-ptr iroprt
ĉ
/
ŕ
pllk
ũĉ
/ ëks 
ĉũĉ
mäkp/ plkbtbp/ yvetp
ŕ
l

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->