Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
43_Conditii

43_Conditii

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
www.nationalmuseum.md
www.nationalmuseum.md

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Jul 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2010

pdf

text

original

 
365
Condi
ţ
iile de publicare în revista „Tyragetia”
Stima
ţ
i colegi,
Revist
ă
prevede publicarea studiilor arheologice, istorice, muzeogra
ce, rezultatele cercet
ă
rilor
ş
tiin
ţ
elor interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, ocrotirea patrimoniului. Articolele
ş
i alte tipuri de lucr
ă
ri
ş
tiin
ţ
i
co-muzeogra
ce vor re
ecta din punct de vedere geogra
c spa-
ţ
iul balcanico-carpato-pontic
ş
i teritoriile limitrofe. Articolele pot
prezentate în limbile român
ă
, rus
ă
, englez
ă
, german
ă
, francez
ă
.Toate materialele prezentate spre publicare urmeaz
ă
a
recenzate de membrii Colegiului de redac
ţ
ieprecum
ş
i de al
ţ
i speciali
ş
ti în domeniu.În cazul unui aviz negativ, Colegiul de redac
ţ
ie nu este obligat s
ă
comenteze decizia sa. Volumul manuscriselor nu va dep
ăş
i 100 mii caractere, (aproximativ 2,5 c.a.), inclusiv bibliogra
a, re-zumatele
ş
i ilustra
ţ
iile. Textul lucr
ă
rilor trebuie prezentat în form
ă
de manuscris
ş
i în format electronic:
 Microsoft Word 
;
Times New Roman; Font size 12; Space 1,5.
 Articolele trebuie s
ă
 
e înso
ţ
ite de un rezumat în trei limbi: român
ă
; rus
ă
; englez
ă
(german
ă
sau francez
ă
).Plan
ş
ele (ilustra
ţ
iile), în format A4, se vor prezenta în form
ă
gra
c
ă
clar
ă
, cu numerotarea pozi
ţ
iei
ec
ă
rui obiect. Materialul ilustrativ trebuie s
ă
 
e înso
ţ
it de o lista a plan
ş
elor cu o legend
ă
exhaustiv 
ă
 (tradus
ă
 
ş
i în limbile rezumatului). Plan
ş
ele (TIF, JPG – nu mai pu
ţ
in de 300 dpi)
ş
i lista lor (
 Microsoft Word 
) se va prezenta
ş
i în format electronic.Notele bibliogra
ce se prezint
ă
în original în textul manuscrisului: (Teodor 2005, 172,
g. 7/4-6; Müller1953, 123, Abb. 15/4-6;
Петров
1999, 15,
рис
. 3/4-6).Explica
ţ
iile, comentariile, precum
ş
i referin
ţ
ele la fonduri de arhiv 
ă
, muzee etc. se vor face la subsolulpaginii.Bibliogra
a se prezint
ă
în ordine alfabetic
ă
, la sfâr
ş
itul textului.
 Modul de citare a monogra
 fi
ilor:
Boardman
 
1988:
J. Boardman, Grecii de peste m
ă
ri. Colonizarea greac
ă
 
ş
i comer
ţ
ul timpuriu (Bucure
ş
ti1988).
Козуб
1974:
 
Ю
.I.
Козуб
,
Некрополь
 
Ольв
iï V-IV 
ст
.
до
 
н
.e. (
К 
 ï
ив
1974).
 Modul de citare a articolelor publicate în culegeri de lucr 
ă
ri 
ş
tiin
ţ 
 fi
ce:
Behren 2005:
Claudia von Behren, Sklaven und Freigelassene auf bosporanischen Grabreliefs. In: (Ed. V.Cojocaru) Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Coloni-zation to the Ottoman Conquest (Ia
ş
i 2005), 167-194.
Ванчугов
1981:
 
В
.
П
.
Ванчугов
,
Поселение
 
позднего
 
бронзового
 
века
 
 Ялпуг
-IV 
в
 
Нижнем
 
Подунавье
.
В
 
сб
.: (
Отв
.
ред
.
П
.
О
.
Карышковский
)
Памятники
 
древних
 
культур
 
Северо
-
Западного
 
Причерноморья
 (
Киев
1981), 91-102.
 Modul de citare a lucr 
ă
rilor publicate în edi 
ţ 
ii periodice (reviste, anuare etc):
Postic
ă
2005:
Gh. Postic
ă
, Complexul monumental din piatr
ă
din secolul XV descoperit în citadela Orhei-ului Vechi. Revista Arheologic
ă
S.N. I, 2, 2005, 371-387.
Рехо
1973:
 
М
.
Рехо
,
 Атическа
 
рисувана
 
керамика
 
в
 
тракийския
 
погребален
 
контекст
.
Наблюдения
 
върху 
 
съдовете
,
открити
 
в
 
България
. A 
рхеология
31, 2, 1973, 11-19.
 Modul de citare a materialelor publicate în volumele simpozioanelor 
ş
i conferin
ţ 
elor 
ş
tiin
ţ 
 fi
ce:
Trohani 2004:
G. Trohani, Aspects concernant des rituels de fondation chez les geto-daces. Tracians andcircumpontics world. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chi
ş
in
ă
u-Vadul lui Vod
ă
, 6-11 september 2004, II, Chi
ş
in
ă
u 2o04, 332-337.
Бибикова
1972:
В
.
И
.
Бибикова
,
О
 
доместикации
 
 лошади
 
на
 
Юго
-
Востоке
 
Европы
.
Матер
i
али
XIII
конференц
ii I
нституту 
 
археолог
ii
 АН
 
 УРСС
(
К 
 ï
ив
, 1968),
К 
 ï
ив
1972, 106-110.
În cazul utiliz
ă
rii unor prescurt
ă
ri în text, precum
ş
i în bibliogra
e, se anexeaz
ă
o list
ă
de abrevieri.La sfâr
ş
itul textului se anexeaz
ă
date despre autor: numele, prenumele; gradul
ş
tiin
ţ
i
co-didactic;func
ţ
ia; institu
ţ
ia; adresa; telefon, fax, e-mail.
 Anual, termenul de prezentare a materialelor este 1 decembrie
 
366
The following conditions for publishing in the „Tyragetia” journal will apply 
Dear Colleagues,
The journal provides publications on various aspects of archaeology, history, museology, results of sci-enti
c researches in interdisciplinary sciences in the
eld of archeology and history, protection of cul-tural heritage.Contributions and other types of scienti
c-museological works should re
ect the Balkan-Carpathian-Pontic regions and the neighboring territories from the geographic point of view.Contributions should be submitted in Romanian, Russian, English, German and French. All material presented for publication will follow review by the Editorial Board members and otherspecialists.The Board is not obliged to comment negative reviews.The volume of the manuscripts shouldn’t exceed 100,000 signs, (approximately 2,5 ens), including bibli-ography, summaries and illustrations. The texts of the contributions should be submitted in the form of manuscripts and in electronic format:
 Microsoft Word 
;
Times New Roman; Font size 12; Spa
с
e 1,5.
 Articles should be accompanied by a summary in three languages: Romanian, Russian, English (Ger-man or French).Illustrations should be provided in A-4 format with all the objects supplied by numbers. The tablesthemselves should be numbered; a complete list of the tables should be offered and accompanied by relevant information (translated in the language of the summary).Tables (TIF, JPG - not less than 300dpi) and lists (
 Microsoft Word)
of illustrations should be provided in electronic format.Bibliographical notes in the text of the manuscript should be presented in the original: (Teodor 2005,172,
g. 7/4-6; Müller 1953, 123, Abb. 15/4-6;
Петров
1999, 15,
рис
. 3/4-6).Bibliography should be provided at the end of a contribution in the alphabetical order.
 Monographs:
Boardman
 
1988:
J. Boardman, Grecii de peste m
ă
ri. Colonizarea greac
ă
 
ş
i comer
ţ
ul timpuriu (Bucure
ş
ti1988).
Козуб
1974:
 
Ю
.I.
Козуб
,
Некрополь
 
Ольв
iï V-IV 
ст
.
до
 
н
.e. (
К 
 ï
ив
1974).
 Samples of articles published in scienti 
 fi
c collections:
Behren 2005:
Claudia von Behren, Sklaven und Freigelassene auf bosporanischen Grabreliefs. In: (Ed. V. Cojocaru) Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest (Ia
ş
i 2005), 167-194.
Ванчугов
1981:
 
В
.
П
.
Ванчугов
,
Поселение
 
позднего
 
бронзового
 
века
 
 Ялпуг
-IV 
в
 
Нижнем
 
Подунавье
.
В
 
сб
.: (
Отв
.
ред
.
П
.
О
.
Карышковский
)
Памятники
 
древних
 
культур
 
Северо
-
Западного
 
Причерноморья
 (
Киев
1981), 91-102.
 Articles published in journals:
Postic
ă
2005:
Gh. Postic
ă
, Complexul monumental din piatr
ă
din secolul XV descoperit în citadela Orheiului Vechi. Revista Arheologic
ă
S.N. I, 2, 2005, 371-387.
Рехо
1973:
 
М
.
Рехо
,
 Атическа
 
рисувана
 
керамика
 
в
 
тракийския
 
погребален
 
контекст
.
Наблюдения
 
върху 
 
съдовете
,
открити
 
в
 
България
. A 
рхеология
31, 2, 1973, 11-19.
Contributions to conference proceedings:
Trohani 2004:
G. Trohani, Aspects concernant des rituels de fondation chez les geto-daces. Tracians andcircumpontics world. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chi
ş
in
ă
u-Vadul lui Vod
ă
, 6-11 september 2004, II, Chi
ş
in
ă
u 2o04, 332-337.
Бибикова
1972:
В
.
И
.
Бибикова
,
О
 
доместикации
 
 лошади
 
на
 
Юго
-
Востоке
 
Европы
.
Матер
i
али
XIII
конференц
ii I
нституту 
 
археолог
ii
 АН
 
 УРСС
(
К 
 ï
ив
, 1968),
К 
 ï
ив
1972, 106-110.If abbreviations are used, a list of them should be provided.
Personal data about the author should be provided at the end of the text: name, surname; academicdegree; function; institution; address; phone and fax numbers and e-mail.
The deadline for contributions to be published: 1 December
 
367
 Условия
 
для
 
публикации
 
в
 
журнале
«Tyragetia»
 Уважаемые
 
коллеги
,
В
 
журнале
 
будут
 
опубликованы
 
научные
 
статьи
 
по
 
археологии
,
истории
,
музеологии
,
результаты
 
междисциплинарных
 
научных
 
исследований
 
в
 
этих
 
областях
,
а
 
также
 
работы
 
по
 
охране
 
культур
-
ного
 
наследия
.
Статьи
 
и
 
другие
 
типы
 
научно
-
музееведческих
 
работ
 
должны
 
отражать
 
территорию
 
балкано
-
кар
-
пато
-
понтийского
 
региона
 
и
 
соседние
 
территории
.
Статьи
 
могут
 
быть
 
представлены
 
на
 
румынском
,
русском
,
английском
,
немецком
 
и
 
французс
-
ком
 
 языках
.
Материалы
 
представленные
 
к
 
публикации
,
рецензируются
 
членами
 
редакционной
 
коллегии
,
а
 
также
 
другими
 
специалистами
.
Коллегия
 
не
 
обязана
 
комментировать
 
негативные
 
рецензии
.
Объем
 
рукописи
 
не
 
должен
 
превышать
100.000
знаков
(
примерно
2,5
авторских
 
 листа
),
включи
-
тельно
 
библиография
,
резюме
 
и
 
иллюстрации
.
Тексты
 
статей
 
должны
 
быть
 
представлены
 
в
 
виде
 
рукописи
 
и
 
в
 
электронном
 
формате
:
 Microsoft Word 
;
Times New Roman; Font size 12; Spa
с
e 1,5.
Статьи
 
должны
 
сопровождаться
 
резюме
 
на
 
трех
 
 языках
:
румынском
,
русском
,
английском
(
не
-
мецком
 
или
 
французском
).
Иллюстрации
(
таблицы
)
в
 
формате
 
 А 
4
должны
 
быть
 
представлены
 
в
 
четкой
 
графической
 
форме
 
с
 
 указанием
 
номера
 
каждого
 
предмета
.
Иллюстрации
 
должны
 
сопровождаться
 
списком
 
таблиц
 
с
 
полной
 
информацией
(
переведенным
 
на
 
 языках
 
резюме
).
Таблицы
(TIF, JPG-
не
 
менее
300 dpi)
и
 
списки
(
 Microsoft Word 
)
иллюстраций
 
должны
 
быть
 
представлены
 
в
 
электроном
 
формате
.
Библиографические
 
сноски
 
представляются
 
в
 
тексте
 
рукописи
 
в
 
оригинале
 
согласно
 
следующим
 
критериям
: (Teodor 2005, 172,
g. 7/4-6; Müller 1953, 123, Abb. 15/4-6;
Петров
1999, 15,
рис
. 3/4-6).
Библиография
 
должна
 
быть
 
дана
 
в
 
конце
 
текста
 
статьи
,
в
 
алфавитном
 
порядке
.
 Примеры
 
для
 
 монографий
:
Boardman
 
1988:
J. Boardman, Grecii de peste m
ă
ri. Colonizarea greac
ă
 
ş
i comer
ţ
ul timpuriu (Bucure
ş
ti1988).
Козуб
1974:
 
Ю
.I.
Козуб
,
Некрополь
 
Ольв
iï V-IV 
ст
.
до
 
н
.
е
. (
К 
 ï
ив
1974).
 Примеры
 
для
 
 работ
,
опубликованных 
 
в
 
сборниках 
:
Behren 2005:
Claudia von Behren, Sklaven und Freigelassene auf bosporanischen Grabreliefs. In: (Ed. V.Cojocaru) Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Coloni-zation to the Ottoman Conquest (Ia
ş
i 2005), 167-194.
Ванчугов
1981:
 
В
.
П
.
Ванчугов
,
Поселение
 
позднего
 
бронзового
 
века
 
 Ялпуг
-IV 
в
 
Нижнем
 
Подунавье
.
В
 
сб
.: (
Отв
.
ред
.
П
.
О
.
Карышковский
)
Памятники
 
древних
 
культур
 
Северо
-
Западного
 
Причерноморья
 (
Киев
1981), 91-102.
 Примеры
 
для
 
 работ
,
опубликованных 
 
в
 
периодических 
 
изданиях 
:
Postic
ă
2005:
Gh. Postic
ă
, Complexul monumental din piatr
ă
din secolul XV descoperit în citadela Orhei-ului Vechi. Revista Arheologic
ă
S.N. I, 2, 2005, 371-387.
Рехо
1973:
 
М
.
Рехо
,
 Атическа
 
рисувана
 
керамика
 
в
 
тракийския
 
погребален
 
контекст
.
Наблюдения
 
върху 
 
съдовете
,
открити
 
в
 
България
. A 
рхеология
31, 2, 1973, 11-19.
 Примеры
 
для
 
 работ
,
опубликованных 
 
в
 
 материалах 
 
конференций
 
и
 
семинаров
:
Trohani 2004:
G. Trohani, Aspects concernant des rituels de fondation chez les geto-daces. Tracians andcircumpontics world. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chi
ş
in
ă
u-Vadul lui Vod
ă
, 6-11 september 2004, II, Chi
ş
in
ă
u 2o04, 332-337.
Бибикова
1972:
В
.
И
.
Бибикова
,
О
 
доместикации
 
 лошади
 
на
 
Юго
-
Востоке
 
Европы
.
Матер
i
али
XIII
конференц
ii I
нституту 
 
археолог
ii
 АН
 
 УРСС
(
К 
 ï
ив
, 1968),
К 
 ï
ив
1972, 106-110.
Если
 
в
 
статьи
 
использованы
 
сокращения
,
тогда
 
список
 
сокращений
 
прилагается
.
В
 
конце
 
текста
 
статьи
 
прилагается
 
также
 
краткая
 
информация
 
об
 
авторе
:
фамилия
,
имя
,
 ученая
 
степень
,
должность
 
и
 
место
 
работы
,
адрес
,
телефон
,
факс
, e-mail.
Ежегодно
 
последний
 
срок
 
представления
 
рукописей
1
декабря

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->