Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Кривични закон

Кривични закон

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:

More info:

Published by: Школа Лукићево on Jul 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2010

pdf

text

original

 
 
КРИВИЧНИ ЗАКОНИК
 
ОПШТИ ДЕО
 
ГЛАВА ПРВА
 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Нема кривичног дела нити казне без закона
 
Члан 1.
 
Никоме не може бити изречена казна или друга кривична санкцијаза дело које пре него што је учињено законом није било одређено као кривичнодело, нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција која закономније била прописана пре него што је кривично дело учињено.
 
Нема казне без кривице
 
Члан 2.
 
Казна и мере упозорења могу се изрећи само учиниоцу који јекрив за учињено кривично дело.
Основ и границе кривичноправне принуде
 
Члан 3.
 
Заштита човека и других основних друштвених вредностипредставља основ и границе за одређивање кривичних дела, прописивањекривичних санкција и њихову примену, у мери у којој је то нужно за сузбијањетих дела.
Кривичне санкције и њихова општа сврха
 
Члан 4.
 
(1)
Кривичне санкције су: казне, мере упозорења, меребезбедности и васпитне мере.
 (2)
Општа сврха прописивања и изрицања кривичних санкција јесузбијање дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићенекривичним законодавством.
 
(3) Кривичне санкције се не могу изрећи лицу које у време када једело учињено није навршило четрнаест
 
година. Васпитне мере и другекривичне санкције могу се изрећи малолетнику под условима прописанимпосебним законом.
 
 
- 2 -
ГЛАВА ДРУГА
 
ВАЖЕЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ
 
СРБИЈЕ
 
Временско важење кривичног законодавства
 
Члан 5.
 
(1)
На учиниоца кривичног дела примењује се закон који је важиоу време извршења кривичног дела.
 (2)
Ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном
 
или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца.
 (3)
На учиниоца кривичног дела које је предвиђено
 
законом саодређеним временским трајањем примењује се тај закон, без обзира на то кадму се суди, ако тим законом није друкчије одређено.
 
Важење кривичног законодавства на територији Србије
 
Члан 6.
 
(1)
Кривично законодавство Републике Србије важи за сваког кона њеној територији учини кривично дело.
 (2)
Кривично законодавство Србије важи и за сваког ко учиникривично дело на домаћем броду, без обзира где се брод налази у времеизвршења дела.
 (3)
Кривично законодавство Србије важи и за сваког ко учиникривично дело у домаћем цивилном ваздухоплову док је у лету или у домаћемвојном ваздухоплову, без обзира где се ваздухоплов налазио у времеизвршења кривичног дела
.(4)
Ако је у случајевима из ст. 1. до 3. овог члана у страној државипокренут или довршен кривични поступак, кривично гоњење у Србији предузећесе само по одобрењу републичког јавног тужиоца.
 (5)
Кривично гоњење странца у случајевима из
 
ст. 1. до 3. овогчлана може се, под условом узајамности, уступити страној држави.
 
Важење кривичног законодавства Србије за учиниоцеодређених кривичних дела извршених у иностранству
 
Члан 7.
 
Кривично законодавство Србије важи за сваког ко у иностранствуучини кривично дело из чл. 305. до 316. и чл. 318. до 321. овог законика или изчлана 223. овог законика, ако се фалсификовање односи на домаћи новац.
 
 
- 3 -
Важење кривичног законодавства Србије за држављанинаСрбије који учини кривично дело у иностранству
 
Члан 8
.
(1)
Кривично законодавство Србије важи за држављанина Србијеи кад у иностранству учини које друго кривично дело, осим кривичних деланаведених у члану 7. овог законика, ако се затекне на територији Србије илиЦрне Горе или буде екстрадиран државној заједници Србија и Црна Гора.
 (2)
Под условима из става 1. овог члана кривично законодавствоСрбије важи и за учиниоца који је постао држављанин Србије пошто је учиниокривично дело.
Важење кривичног законодавства Србије за странцакоји учини кривично дело у иностранству
 
Члан 9.
 
(1)
Кривично законодавство Србије важи и за странца који вантериторије Србије учини према њој или њеном државаљанину кривично дело икад нису у питању кривична дела наведена у члану 7. овог законика, ако сезатекне на територији Србије или Црне Горе или буде екстрадиран
 
државнојзаједници Србија и Црна Гора
.(2)
Кривично законодавство Србије важи и за странца који премастраној држави или према странцу учини у иностранству кривично дело за којесе по закону земље у којој је учињено може изрећи казна затвора од пет годинаили тежа казна, ако се затекне на територији Србије, а не буде екстрадиранстраној држави. Ако овим закоником није друкчије одређено, суд у таквомслучају не може изрећи тежу казну од оне која је прописана законом земље
 
укојој је кривично дело учињено.
 
Посебни услови за кривично гоњење за кривично делоучињено у иностранству
 
Члан 10.
 
(1)
У случају из чл. 8. и 9. овог законика кривично гоњење се нећепредузети, ако је:
 1)
учинилац потпуно издржао казну на коју је у иностранствуосуђен;
 2)
учинилац у иностранству правноснажном пресудом ослобођенили му је казна застарела или опроштена;
 3)
према неурачунљивом учиниоцу у иностранству извршенаодговарајућа мера безбедности;
 4)
за кривично дело по страном закону за кривично гоњењепотребан захтев оштећеног, а такав захтев није поднет.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->