Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity
P. 1
Preparação para exame nacional de Português

Preparação para exame nacional de Português

Ratings: (0)|Views: 325 |Likes:
Published by Acronicalitos
Síntese de preparação para exame nacional de Português
Síntese de preparação para exame nacional de Português

More info:

Published by: Acronicalitos on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

 
6
 
Ëbno`m
Imtbfbng Smppgf Gt~ðbokg0Kmbpflmk?Hm~mtðbokgp69Fjdmt~g @fmotg68To`ftng Tmop46Æjyftg nm @fksgp4=Gp J}pëfnfp4?Imjoukmb~m hæ j}ft0?‚Kmkgtofj ng @gbymb~g‛Fbmxg O5 Fbæjopm ngp stob`osfop msopðnogp m g}~tgp ~mx~gp nm ‚gp J}pëfnfp‛Fbmxg OO5 Fp iol}tfp nm mp~ojg kfop itmv}mb~mp mk ‚Gp J}pëfnfp‛Fbmxg OOO5 Mxmt`ë`ogpFbmxg OY5 Imjoukmb~m hæ J}ft 4
 
Imtbfbng Smppgf Gt~ðbokg
@ftf`~mtëp~o`fp ~mkæ~o`fp
+Onmb~onfnm smtnonf m ob`fsf`onfnm nm nmioboìàg+@gbp`oåb`of ng fdp}tng nf mxopb`of+Sftf mjm f tmfjonfnm bàg ï fsmbfp fv}ojg v}m pm yå p}smtio`ofjkmb~m+^mbpàg pob`mtonfnm ' ioblokmb~g* `gbp`oåb`of 'ob`gbp`oåb`of+Gsgpoìàg5 pmb~ot ' smbpft* smbpfkmb~g ' ygb~fnm* mpsmtfbìf < nmpoj}pàg+Fb~o+pmbpf`ogbopkg5 ob~mjm`~}fjoufìàg nf mkgìàg+Mp~fngp bmlf~oygp5 pgjonàg* `ms~o`opkg* ~ïnog* fblõp~of* `fbpfìg* bæ}pm*nmpmpsmtg+Obv}om~àg km~fpo`f+Bmgsjf~opkg+^mb~f~oyf nm p}smtfìàg nf ngt* ng stmpmb~m* m~`"* f~tfyïp nf myg`fìàg nfobiäb`of* onfnm nm g}tg* gbnm f imjo`onfnm io`g} smtnonf m gbnm bàg mxop~of gngjgtgpg pmb~ot +tmiõlog bg pgbhg* bg g`}j~opkg (`gttmpsgbnåb`of mb~tm g yopëymj m g obyopëymj/+`toàg ngp hm~mtðbokgp (‚På sj}tfj `gkg g ]boymtpg&‛/+Ob~}oìàg nm }k nmp~obg `gjm`~oyg m ïso`g sftf g pm} Sfëp (
Kmbpflmk
/+Tmbgyfngt nm ko~gp+f yopàg ng k}bng mx~mtogt ï ifdto`fnf mk i}bìàg ng pmb~okmb~g ob~mtogt +Tmijmxàg pgdtm g stgdjmkf ng ~mksg `gkg yoyåb`of m `gkg if`~gt nmitflkmb~fìàg ng ‚m}‛+G stmpmb~m ï g õbo`g ~mksg sgt mjm mxsmtokmb~fng (mk `fnf kgkmb~g pm ïnoimtmb~m ng v}m pm igo/+^mk }kf yopàg bmlf~oyf m smppokop~f nf mxop~åb`of1 g i}~}tg f}kmb~ftæ f p}ffblõp~of sgtv}m ï g tmp}j~fng nm p}`mppoygp stmpmb~mp `fttmlfngp nmbmlf~oyonfnm
@ftf`~mtëp~o`fp mp~ojëp~o`fp
+poksjo`onfnm igtkfj1 tokfp mx~mtbfp m ob~mtbfp1 tmngbnojhf kfogt (lgp~g smjg sgs}jft/ næ }kf onmof nm poksjo`onfnm m mpsgb~fbmonfnm+Ltfbnm pmbpodojonfnm k}po`fj5
g
m}igbof ‐ hftkgbof nm pgbp
g
fjo~mtfìýmp* mb`fyfjlfkmb~gp* ~tfbpsgt~mp* tokfp* to~kg
g
ymtpg lmtfjkmb~m `}t~g (4 f < pëjfdfp/
g
 stmngkëbog nf v}fntf m nf v}ob~ojhf+Fnem`~oyàg mxstmppoyf+M`gbgkof nm kmogp50

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Suzana Figueira liked this
Luis Silva liked this
helena liked this
PATXITM liked this
Ludjero Martins liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->