Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.6

10.6

Ratings:
(0)
|Views: 495|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
^etvrtak 
10. jun 2010.
Broj12.231Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI DRU[TVOVIJESTI
[piri}: Pismoambasadora UO
PIC
-aprvorazredni skandal[panskim “talgo“ vozomod Sara jeva do Dobo ja zatri ~asaNe zna se kada}e SPC bitivra}ena zgrada Bogoslovi je u Sara jevu
странa
2
странa
5
странa
6
Milan Lane Jovanovi} za “Glas Srpske“
POSLIJE OBRA^U NA UBICA ZORA NA \IN\I]A U ZA GREBU 
 “Po sle Mun di ja la  do la zim u Srpsku i Bawalu ku“
странa
3
Gerald M. Stajnberg, akademik i savjetnik  vlade Izraela, za “Glas Srpske“
31
 
UHP[ENK LINI], PO LI CI JA TR @ISIMOVI ]
NN svo je po dru  `nice BiH koris  tikao ba ze za ope raci je 
Mitropolit Nikolaj nalo`io smjenu Odbora za gradwu hrama Svetog Save u Fo~i
странa
 47
странe
16 i 17
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Posle pucwave u Zagrebu i hap{ewa Sretka Kalini}a, jednog od osu|enih za ubistvo premi jera \in|i}a, mogu se o~ekivati nova hap{ewa ~lanova “zemunskog klana“, ko ji su verovatno pove zani i sa Darkom [ari}em, ka`e Veqovi}Priprema se atentat na Dodika od strane  “zemunskog klana“. Atentator bi trebalo da bude Sretko Kalini}, ko jem bi logisti~ku podr{ku posli je atentata u Sara jevu dala kriminalna grupa Ramiza Delali}a ]ele, navedeno u Informaci ji MUP-a Kantona Sara jevo iz 2006.
странa
 4 
Sretko Kalini} Gerald M. Stajnberg
Do}i }u sa Milo{em Krasi}em s ko jim sam nerazdvo jan. Nas dvo jica `e limo da posetimo premi jera Republike Srpske Milorada Dodika. On je veli ki ~ovek, Srbin, mnogo je uradio za na{ narod, rekao Jovanovi}
DANAS
Smi jewen Odborna ~e  lu saKrsmanovi }em
 
2
~etvrtak, 10. jun 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Moj prijedlog bio je da otvorimo ambasade u nama susjednim ili bliskim zemqama, kao {to su Albanija, Slovenija, dr`ave EU, a on- da da krenemo u one gdje bismo mogli imati zna~ajne privredne efe- kte, kao {to su zemqe Kavkaza.
Sven Alkalaj, ministar inostranih poslova BiH 
SA R JEVO- Pismoam- basadoraUpravnogodbora za primjenumira(
PIC
) u vezisa buyetominstituci ja BiH ne poma `e BiH, udaqavasa- govornike od stola i u svakoj normalnojzemqitakavpo- tez bio bi prvorazrednipo- liti~kiskandal.
Istakao je to ju~e u Sara-  jevupredsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola[pi- ri} i istakao da je ipakjo{mogu}ena}irje{eweko jim ne}ebitiugro`ena ni BiH nitientiteti. - Samo u BiH prvorazre- dnipoliti~kiskandalni je da ambasa dori
PIC
-a govore obuyetuzemqe, a da me kaopredsjedava ju}egSavjetami- nistara BiH nikoni jeupi- tao{ta o tomemislim-rekao je [piri}, preni jela je Srna.Naglasioje da je zakonja- san i da }e se primjewivatiovogodi{wibuyetskiokvir ako ne budeusvo jenokvirni buyet BiH za 2011. godinu.- Svi ko jibudui{liizvanzakonskihokviraza- pravo~inemedvje|uuslugu BiH, ali sam uvjeren da }emose svi kretati u okviruzada- tihresursako jeimamo- ista- kao je [piri}.Dodao je da je u BiH po-trebnosjesti i razgovarati da bi biloprona|e nonaj- boqemogu}erje{ewekada jeri je~ o buyetuinstituci ja BiH.On smatra da je mogu}e na}irje{ewapremako jim ne}ebitiugro`enani jedna funkci jaentiteta, ni BiH. - Ni jenajve}ipri jateq BiH onajko jika`e da je po- treban{to ve}ibuyetski okvir na dr`avnomnivou.Buyetskoplanirawejeste stvardogovora i kompromisa i ubi je|en sam da }e do toga do}i- izjavio je [piri}.  Ambasadorizemaqa~la- nica UO
PIC
-a 4. junaizrazi- li su zabrinutost da bi funkcionisawe i sposobnost instituci ja BiH da odgovore na zakonskeuslove, kao i  usloveko je je potrebnoispu- niti za procesevropskihin- tegraci ja, moglibiti  ugro`enizbogneadekvatnog dr`avnogbuyeta.- Da bi BiH preduzela kqu~nereforme i postigla napredak na putuevropskih integraci ja, izuzetno je va- `no da dr`ava ima institu- ci jeko jedobrofunkcioni{u i da razvi jaagenci jeko je su formirane s ciqemsprovo- |ewareformipotrebnih za evropskeintegraci je- navo- di se u saop{tewuambasado- razemaqa~lanica UO
PIC
-a. Ambasadoripoziva ju Fiskalnisavjet BiH da obe- zbi jedi da buyetinstituci ja BiH za 2011. godinubudeut- vr|en “u obimuko jiomogu}a- vauspje{no i efikasno funkcionisawedr`avnih instituci ja“. Planirano je da sred- stva za buyetinstituci ja BiH u 2011. budupove}ana u odnosu na ovu godinu. Spor- no je 200 miliona KM odUprave za indirektnoopo- rezivawe, jer ovajiznostra`iMinistarstvofi- nansi ja BiH za instituci je BiH, za koliko bi bili o{te}enibuyetiRepub likeSrpske i FBiH.
Rajko Vasi}, izvr{ni sekretar SNSD-a
 “Silajxi} proizvodDobrovoqa~ke ulice“
BAWALU KA- Izvr{nisekretarSNSD-a RajkoVasi}oci-  jenio jeju~eu Bawalucidajepolitika
bo{wa~kog~lana ipredsjedava ju}egPredsjedni{tvaBiHHarisaSilajyi}apozna- ta, sobziromna to dajeon“di jeterataibo{wa~kepolitike“. - Silajyi}jeproizvodDobrovoqa~keuliceuko jojsustradali vojniciJNAimogu}eje da }e raditikao{tojetonekadara- diouimeRBiHiprivatizovaneisara jevizovaneBiH- rekao  jeVasi} i dodao da je sadapoznatodajeIstanbulskadeklara- ci japrivatnihirSilajyi}aida qudiuEvropipolakoshvata-  jusu{tinuianga`manSilajyi}aiTurske. Vasi} je kazao da opozicionascenauRS, ~etirimjesecapri je izbora, neposto ji, kao{toneposto jinipoliti~kiprogram ko jibiokupioopozici ju. V.K.
Ne mogu da shvatim da ne samo da jo{ nije podignuta optu`nica protiv Atifa Dudakovi}a, nego glavni tu`ilac BiH ka`e da ne zna ni da li }e, ni kada, bi- ti podignuta. Pa, zar onoliki mrtvi i nestali nisu dovoqan dokaz?
E-ma l: mi ivoj.sr@gma l.com
Pitam se kako je mogu}e da se prilikom glasawa BiH u UN ne po{tuje protokol i da li }e neko za to da odgovara. Vaqda treba da se zna ko, {ta i kako ra- di, a ne da BiH svoj glas za ne{to daje na osnovu voqe nekoliko qudi. Sva{ta.
E-ma l: slobodanka_pavlichich@yahoo.com
www.glassrpske.com
PISMO
PIC
-a
ne poma`eBiH
Tomislav Tomqanovi}
Klub Hrvata podr`aoZakon o popisu u RS
SA R JEVO-
Ministar- stvoinostranihposlova BiH ni jepre uzeloulogu Predsjedni{tva BiH jer je to nemogu}e, ali posto je qudi u ovojzemqiko jivoleda se pona{a juona kokako se wimasvi|a, izjavio je ju- ~e u Sara jevu~lanPredsje- dni{tva iz RepublikeSrpske Neboj{aRadmano- vi}.Predsjedni{tvo BiH je na Radmanovi}evzahtjevdo- ni jelozakqu~akko jika`e da trebaobavitiposebnu raspravu o odnosima u MIP-u BiH.Na pitawe da li jePredsjedni{tvo BiH ras- pravqalo o Istanbulskoj deklaraci jiRadmanovi} je od govorio da ni jeipono- viostav da je ta deklaraci-  janeva`e}a,jer je pri hva}e- na bez saglasnostiPredsje- dni{tva BiH.- Posto jijedanbroj stranaka iz opozici je u RS ko jipotpunonepotrebno stalnopri~a ju o deklaraci-  ji. Ri je~ je o dokumentuko ji  je neva`e}i i ko ji ne proi- zvodinikakvopravno ni politi~kodejstvo za Bosnu i Hercegovinu- kazao je Ra-dmanovi}.@. D.
ISTANBULSKA 
deklaracija neva`e}a
Dodik - Gilmur
RS ne }e dati saglasnost da BiH prizna Kosovo
BAWALU KA- Srpskane }edatisaglasnost da za jedni~ke instituci jeBiH prizna jusamoprogla{enunezavisnostKo- sova i Metohi je
i u potpunostipodr`avateritori jalniin- tegritetSrbi je u skladu sa me|unarodnimpravom. Izjavio je toju~e u Bawalucipremi jer RS MiloradDodik tokomrazgovora sa predstavnikomgeneralnogsekretaraUN u BeograduEndrjuomGilmurom, saop{teno je iz Vlade RS. Ukazu ju}i na ~iwenicu da je BiH nestalna~lanicaSavjeta bezbjednosti UN, da ima potpisanSporazum o stabilizaci ji i pridru`ivawu sa EU i da je na putu
NA TO
integraci ja, Do- dik je oci jenio da glavnuprepreku za ~lanstvo u EU pred- stavqaposto jaweprotektorata
OHR
-a.V. K.
BAWALU KA-
KlubHrva-tauVi je}unarodaRepubli- keSrpskeju~ejeoci jenioda tekstZakonaopopisustano- vni{tvaRSnizakogani je diskriminatorski, jerjeri-  je~ostandardnomtekstuko-  jitretiraovutematiku. - Zakontretiraipopisli- cako jasenalazeuinostran- stvu, takoda}eigra|ani ko jisezateknuizvanBiH mo}idabudupopisani-re- kaojenovinarimau Bawalu- cipredsjednikKlubaTomi- slavTomqanovi}posli je sjedniceKluba. Dodao je da sutimaktomobu hva}enaipitawavjerei  jezika, {toKlubHrvatapo- dr`ava. On je naveodazakon “ne}eimatiefektaprema vani“, jer}eserezultatipo- pisamo}ikoristitisamoza potrebeRS.V.K.
UIO BiH 
[piri} je kazao da imenovawe novog direktora Uprave za indirektno oporezivawe (UIO) BiH zavisi od stava svih ~lanova Savjeta ministara BiH. - Ne znam ho}e li biti imenovan direktor UIO BiH, a sva pisma koja do|u do mene bi}e prezentovana ~lanovima Sa- vjeta ministara. Nije uvijek najbitnije {ta ja mislim, bitno je kakav }e stav imati Savjet ministara - rekao je [piri} novinarima govore}i o zahtjevu Sindikata UIO BiH da se imenuje novi direktor UIO.
Gilmur i Dodik 
FOTO: G. [URLAN
 
Samo u BiH ambasadori
PIC
-a govore o buxetu zemqe, a da me kao predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH niko nije upitao {ta o tome mislim, rekao [piri} i dodao da wihovo pismo udaqava sagovornike od stola
Nikola [piri}, predsjedavaju}i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine
Pismoambasa dora
PIC
-aprvora zre dni skan dalPismoambasa dora
PIC
-aprvora zre dni skan dalPismoambasa dora
PIC
-aprvora zre dni skan dalPismoambasa dora
PIC
 
-aprvora zre dni skan dalPismoambasa dora
PIC
-aprvora zre dni skan dalPismoambasa dora
PIC
-aprvo ra zre dniskan dal
Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske
Posebna ras prava o odno sima u MIP-u 
Neboj{a Radmanovi}
 
F O  O :  S F O  O : G   L  S  S  S 
Nikola [piri}
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 10. jun2010.
3
BAWALUKA - SDS podnosi inicijativu Narodnoj skup{tini RS za odr`avawe referenduma o pristupawu
NA TO
-u u skladu saZakonom o referendumu i gra|anskim inicijativama koji je neda- vno stupio na snagu, najavio je lider ove stranke Mladen Bosi}. Bosi} je na ju~era{woj konferenciji za novinare u Bawaluci ka- zao da je formiran Inicijativni odbor koji treba da sprovede proceduru, prema kojoj je potrebno prikupiti deset hiqada potpi- sa gra|ana RS i da tu ne}e biti nikakvih problema.
Bosi}: Referendum o pristu pawu 
NA TO
-u 
RAZGOVARAO: PERICA PE]ANAC
pecanac@glassrpske.com
Fondaci ja za qudskapra- va i slobode i humanitarnu pomo}
(
IHH
)
 je razotkrivena kao teroristi~kaorganiza- ci ja, ko jasvo jepodru`nice u BiH koristi kao baze za izvo|eweoperaci ja. Ako se sukob sa SAD po ja~a, mogu}e  je da }emovidjetiaktivnos- ti
IHH
na Balkanuprotivne ameri~kiminteresima, a bi- }emo i svjedociumi je{anos- ti ove organizaci je u napade na ne muslimanskemete, kao {to su crkve i sli~neinsti- tuci je.Ovo je u intervjuu za“GlasSrpske“ izjavioakade- mik i savjetnikizraelske vladeGerald M. Stajnberg. Stajnberg je istakao da je
IHH,
premanavodima sa vlas- tite veb stranice, aktivna u podr{cibrojnimpro jektima  u BiH u vezi sa islamom, ukqu~u ju}iizgradwuvjerskih objekata i pla}aweimama. - Me|utim, o~igledno je da
IHH
podr`ava i teroris- ti~keakti vnosti- naglasio  je Stajnberg.
GLAS: Tajneslu `be SADi Izraela,
CIA
i Mosad,ozna~ili su jo{ 2006. tursku humanitarnuorganizaci ju
IHH
kao teroristi~k  u. Ko jisuzadaci i ciqevi ove or- ganizaci je na podru~ju Bliskogistoka i Balkana? STAJNBERG:
Izrael jeorganizaci ju
IHH
stavio vanzakona jo{ 2008, kao jednu od 30 organizaci jako jepripa- da ju“Bo`jemjedinstvu“. Ova krovnaorganizaci jaislam- skihdobrotvornihdru{tava  je, prematvrdwamaameri~kog Ministarstvaprivrede, us- mjeravalapomo}Hamasu, zbog ~ega je od strane tog minis- tarstva2008. go dineprogla- {ena za teroristi~ku.
IHH
sprovodibrojnehumanitarne, obrazovne i vjerskeaktivnos- ti{iromislamskogsvi jeta. Premanavodima sa vlastite veb stranice, ova organiza- ci ja je aktivna u podr{ci brojnimpro jektima u BiH u vezi sa islamom, ukqu~u ju}i izgradwuvjerskihobjekata i pla}aweimama. Me|utim, o~igledno je da
IHH
podr`a-va i teroristi~keaktivnos- ti. Premaizvje{ta judanskog Instituta za me|unarodne studi je iz 2006, turskeslu- `bebezbjednosti su jo{ 1997. sproveleistragu, posli jesa- znawa da je
IHH
nabavqalaoru`je od islamisti~kihgru- pa. Premanavodima tog iz- vje{ta ja, detaqno su preg- ledaneprostori je
IHH
 u Is-tanbulu, a lokalnipredsta- vnici su uhap{eni. Snage bezbjednostiotkrile su niz dokaza, kao {to su vatreno oru`je, eksplozivi, uputstva za izradueksplozivnihsred- stava. Posli jeanalizezapli-  jewenihdokumenata, turske bezbjednosneslu`be su zakqu~ile da su “pritvoreni ~lanovi
IHH
namjeravali da  u~estvu ju u sukobima u Avga- nistanu, BiH i ^e~eni ji“. Izvje{tajdanskogInstituta citirafrancuskogsudi ju @an-Lu jaBri`i jea, speci ja- lizovanog za slu~a jevetero- rizma, ko ji je izjavio: “Analizomlistetelefon- skihpoziva
IHH
otkriveno je vi{epozivapremaskrovi- {tu “Al-Kaide“ u Milanu obavqenih1996, a pozivani su i bro jevial`irskihtero- rista-operativaca{irom Evrope. Me|upozivanima bio  je i zloglasni Abu el-Mali, koga su ameri~kebezbjedno- sneslu`beprozvale“Osama bin Ladenjunior“. Premaiz- vje{ta jima, Abu el-Mali je bio aktivan i u BiH.Bri`i-  je je tako|eizniodokazeko ji potvr|u ju da je
IHH
logisti- ~kompodr{kom i slu`ewemkao paravanaktivnou~estvo- vao u kovawu “Al-Kaidine“ zavjeres ciqempostavqawa eksplozivnenaprave na aero- drom u Los An|elesu1999. Kao {to je ve} re~eno,
IHH
 je~lan“Bo`jegjedinstva“. Premanavodimaizraelskog Informativnogcentra za obavje{tajnudjelatnost i te- rorizam(
ITIC
) iz 2002, ovateroristi~kaorganizaci ja je prekoHamasovihhumanitar- nihorganizaci japrebaciva- lanovacporodicamabom- ba{a-samo ubicako ji su ubi- listotineIzraela ca. U je- dnomizvje{ta ju
ITIC
-aprilo`ene su i fotografi je na ko jimavode}iqudi
IHH
do~eku julidereHamasaHa- ni ju i Ma{ala. Nakon{to je ministarodbraneJe hudBa- rak2008. potpisaoodlukuko-  jom se
IHH
stavqa van zakona,predstavnik ove organizaci je nastavio je da tajnodjelu je na Zapadnojobali, prebacu ju}i novac na ra~unehumanitar- nihorganizaci ja iza ko jih sto jiHamas, sve dok ni jede- portovan u Tursku. Ameri~ki Stejtdepartmentsmatra da
IHH
odr`avakontakte sa li- derimaHamasa u Turskoj, Si- ri ji i po jasuGaze.
GLAS:
IHH
ima niz kan-celari ja u Federaci ji BiH, ali o ovojorganizaci jiovdje se maloznalo, sve do posqed-wihde{avawa u Gazi? STAJNBERG:
IHH
 je ra-zotkrivena kao teroristi~ka organizaci ja, ko jasvo jepo- dru`nice u BiH koristi kao baze za izvo|eweoperaci ja. Ukolikose sukob sa SAD po-  ja~a, mogu}e je da }emovidjeti aktivnosti
IHH
na Balkanuprotivneameri~kimintere- sima, a bi}emo i svjedoci  umi je{anosti ove organiza- ci je unapade na nemusliman- skemete, kao {to su crkve isli~neinstituci je.
GLAS: Zna~i li to da je
IHH
prakti~noizgradila ifrastrukturu i logisti- ~kubazu za “Al-Kaidu“usrcuEvrope?STAJNBERG:
Ovo je da-kakova`nopitawe, me|utim nemamoinformaci ja o tome.
GLAS:Da li
IHH
imapodr{kuturskihvlasti? STAJNBERG:
Nabavku
IHH
brodovako ji su prevozi- lihumanitarnupomo} u Ga zu finansirale su lokalne vlasti u Istanbulu, a za ra- zliku od ostalihputnika, te- roristi ove organizaci je  ukrcali su se posebno, i taj- no. Smatramo da to potvr|u je saradwuizme |u
IHH
i tur-skihvlasti, ko je su ovu orga- nizaci ju snabdi jevalenovcem i drugimsredstvima. Pored togapremi jer i drugi~lano- viturskevladedali su ~vrstupoliti~ku i diplo- matskupodr{kunasto jawima
IHH
 u kidnapovawu ili  ubistvimaIzraelaca.
GLAS: Kakokomentari- {eteizjavuturskogministra inostranihpo slova da je Tur- skaizradilanovudoktrinu o “obnoviosmanskogcarstva“ na Balkanu, kroz“obnovuoto- manskogBalkana“? STAJNBERG:
Ova izjava je samo jo{ jedandokazpono- vnogbu|ewaturske“Nove otomanskepolitik e“ i nas-to jawa da Istanbulpro{iri svojuticaj na Bliskiistok, CentralnuAzi ju, kao i na Balkankroz BiH.
GLAS: Ko je su namjere
IHH
bilekada su poslale “humanitarnikonvoj“ pre- maGazi? Da li je do{lo dozahla |ewaodnosaTurske i Izraela i da li je mogu}oru `anisukob ove dvi je zemqe?STAJNBERG:
Stvarnana-mjeraorganizatorakonvo ja, a to su
IHH
i drugeradikalne grupepoputMe|unarodnogpo- kreta za solidarnost, bila je da poku{a juisprovocirati konfrontaci ju sa izrael  skimsnagamakako bi privukli pa`wusvjetskejavnosti i da  je pridobi ju za svo jejednos- tranovi|ewestawa u Gazi. Tursko-izraelskiodnosi su pogor{aniposli jedolaska na vlastTa jipaErdogana i wegoveislamisti~kiori jen- tisaneParti jepravde i ra- zvo ja. Premi jerErdogan je poznat po nerazumnim i opa- snimodlukama. Me|utim, uko- likobudepora`en na izborimasqede}egodine, odnosiizme|uIzraela i Tur- skeveomabrzo se moguvrati- ti u normalnostawe.
O^IGLEDNO
da
IHH
podr`avateroristi~ke aktivnosti
Mogu}e da }emo vidjeti aktivnosti
IHH
na Balkanu protivne ameri~kim interesima.
IHH
aktivna upodr{ci brojnim projektima u BiH u vezi sa islamom, ukqu~uju}i izgradwu vjerskih objekata i pla}awe imama. O~igledno da podr`ava i teroristi~ke aktivnosti, istakao Stajnberg
Gerald Stajnberg
FOTO: GLAS SRPSKE
GLAS: Predsjedavaju  }i Predsjedni{tva BiH Haris Silajxi} je bez saglasnosti ~lana Predsjedni{tva iz RS poslao ambasadoru BiH   u @enevi instru kciju da glasa za antiizraelsku  Rezolu ciju o Gazi. Kakvo je va{e mi{qewe o tome?STAJNBERG:
Iako nisam upo-znat sa odnosima unutar Predsjedni{tva BiH, Izrael je veoma ~esto izlo`en dvos- trukim standardima i jednos- tranim rezolucijama UN su- protnim me|unarodnom pra- vu, u kojima se Izrael okrivquje zato {to preduzi- ma legitimne bezbjednosne mjere s ciqem za{tite wego- vih gra|ana. Ti procesi, kao i aktivnosti Savjeta za qud- ska prava UN, u velikoj mjeri su diktirani od strane Orga- nizacije islamske konferen- cije (OIK), ~ije zemqe~lanice mogu da kontroli{u ishod glasawa.
SILAJXI] I OIK Biografija
Gerald M. Stajnberg je izra- elski akademik i profesor politi~kih nauka. Doktori- rao je na Univerzitetu Kor- nel 1981. godine, a diplomu iz fizike stekao je na Uni- verzitetu Kalifornije u San Dijegu 1975. godine. Stajnberg je profesor na Univerzitetu Bar Ilan. Osniva~ je Projekta za rje- {avawe sukoba i pregovore. Anga`ovan je kao savjetnik Vlade Izraela. ^lan je Me -|unarodnog akademskog odbora Izraelske revije za pravna pitawa. Predstavnik je Izraela u Organizaciji za bezbjednost i saradwu u Evropi, te u~esnik u blisko- isto~nim mirovnim pregovo- rima. Kolumnista je uglednih svjetskih listova kao {to su “Xeruzalem post“, “Fajnen- {el tajms“, “Interne{nel herald tribjun“ i “Ne{enel post“.
Gerald M. Stajnberg, aka demik i savjetnik vlade Izraela, za “Glas Srpske“
IHH
svo je po dru  `nice u BiH  ko ris ti kao ba ze za ope raci je

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Djordje Stankovic liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->