Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25.6.2010.

25.6.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 398|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS SPORTVIJESTI
Nezakonitosti u Komorimora juda buduzaustavqene
Petak 
25. jun 2010.
Broj12.244Godina
LXVII
U Bosni iHercegovini nema niprava nipravde
странa
 4 
странa
12
странa
 48
DANAS
 Avduki},Muminovi} i Miki}po ja~awaBorca
MILORAD DODIK, PREDSJEDNIK VLA DE REPUBLIKE SRPSKE, ZA “GLAS SRPSKE“
Op{tinama i Civilnojza{titi23,1 milionmaraka
странa
8
Vlada RSPrema saznawima slu  `bi koje prate djelovawe islamskih terorista u BiH 
27
U nekoliko ku}a u nasequ Mali Sitne{i kod Srpca sa vodomu{lo na desetine zmi ja ko je su vlasnici doma}instava rukama hva tali i izbacivali iz svo jih objekata
I daqe ugro `e no oko1.000 doma }in stava
странa
7
Mu{karac u odi jelu kamerom snimao prostor parkinga, dolazak  Milorada Dodika i raspored pratwe, a svih {est vehabi ja rasporedilo se oko hotela “Pri jedor“
странa
5
 
Ve  habi je  kon stan tnopra te kre  tawe  Do dika
   F   O   T   O  :   S .   I   L   I   ]
VI ZA ZBOG STRA  HEU OD VE ZA BiH SA  TERORIS TI M
странe
2 i 3
Strah Evrope odglobalnog terorizma predvo |enog islamskim fundamentalizmom i od toga da BiH nepostane zemqa -transmisi ja islamskih terorista definitivno zadr`ava odluku o viznoj liberalizaci ji Nesumwivo da jeSilajxi} ~ovjekTurske. U politi~kim krugovima svi zna ju da Turskaneskriveno sto ji iza politike ko ju promovi{e Silajxi}, a nerecimo Ti hi}, Lagumxija iliRadon~i}
Voda se postepeno povla~i iz poplavqenih op{tina u RS
[erif Patkovi},jedan od vehabijaPoplave u Srpcu 
 
FOTO: S. JOVI^I]
F O  O :  I 
 
Vijesti dana
Mogu}e je da ima nekih qudi koji su miqenici me|unarodne zajednice, ali ja ne spadam u wih. Imam dva `uta kartona kod me|unarodne zajednice, ali sada ne bih o tome.
Slobodan Nagradi}, potpredsjednik PDP-a
BAWALU KA 
- Zamjenikmi- nistrainostranihposlovaRus- keFederaci jeVladimirTitov razgovara}etokomposjete BiH, u okviruko je}e posjetiti Bawaluku i Sara jevo, sa wenim zvani~nicima o aktuelnojpoli- ti~kojsituaci ji u zemqi i sa- radwiizme|udr`ava, rekli su  ju~e u AmbasadiRuskeFedera- ci je u BiH.- Zamjenikministrainos- tranihposlovaRuskeFederaci-  jeposjeti}esutraBawalukui tokom te posjetesasta}e se i razgovarati sa ruko vodstvom Srpske- istakli su u Ambasadi. Dodali su da zamjenikrus- kogministrainostranihposlo- vaTitovdolazi u zvani~nupo- sjetu BiH.- Tokomposjetebi}eodr`a- nekonsultaci jeministarstava inostranihposlovadvi jezemqe nanivouzamjenikaministara. Premaprotokoluposjete, TitovbidanasuSara jevutreba- loda se sastanesaministrom inostranihposlovaBiHSvenom  Alkala jem, ~lanovimaPredsje- dni{tvaBiH, visokimpredsta- vnikomValentinomInckom, te zamjenikomministrainostra- nihposlovaBiHAnomTri{i}- Babi}.Teme o ko jima}e Titovraz- govaratiprilikomsusreta sa zvani~nicimaRS i BiH, kako su kazaliu AmbasadiRuske Federaci je, su unutra{wopo- liti~kasituaci jauBiH, bila- teralniodnosi, teme|usobna saradwaBiHiRuskeFedera- ci jeuSavjetubezbjednosti UN.
2
petak, 25. jun 2010.
GLAS SRPSKE
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
StrahEvrope od globalnog terorizmapredvo|enogislam- skimfundamentalizmomi od to- gada BiH ne postanezemqa-transmisi jaislamskihteroris- ta i evropskihislamista- de- finitivno jo{ zadr`avaodluku o viznojliberalizaci ji. Izjavio je to u intervjuu “GlasuSrpske“ predsjednikVla- deRepublikeSrpskeMilorad Dodik idodao da je jedan od do- kaza za tu tvrdwu i to {to je BiHostala bez vizneliberalizaci je iakoje ispunilasvih167 uslova. - Ovim su opetka`weniSrbi u RS ko ji ne pripada ju tom svi jetu. Do`ivio sam da me sa diplomatskimpaso{em BiH, ko-  jinosim, odstrane na putu za SAD na aerodromu u jednom evropskomgradu. Posqedwisam u{ao u avionsamozato{to imam BiH paso{. Aondatvrdeda lokalnevlastinisune{to  uradile. Ne,mi smo sve uradili, a kod wih posto ji taj skriveni strah{to opetdovodi do apsurda kompletnusituaci ju- ka`eDo- dik.
GLAS: Kakogledate na pritiskeameri~kogdr`avnog sekretaraHilariKlintonu vezi sa vojnomimovinom i am- basadoromUpravnogodboraSa- vjeta za implementaci jumirau vezi sa buyetima BiH i entite- ta?DODIK:
Problem je {to suse integracioni i evroatlantski procesibazirali na koncepci ji rje{avawapitawako jazadiru u  unutra{weodnose u okviru BiH. Pri jenekolikogodinauop{te ni jebilova`nopitawevojne imovine, jer je vojska i sada u objektimako jekoristinesmeta- no. Odjednom se po javqujepro- blem i potreba da vojska kao ima svo juimovinu. U mnogimdrugim zemqama~lanicama
NA TO
-a voj-ska se nalazi na privremenim lokaci jama. Samo se ovdjetra`i  upis te imovinegruntovno i vla- sni~ki na nivou BiH. Predsta- vnicime|unarodneza jednice su 2000. godinepreciznorekli da imovinako ja se zatekla na pros- toruentitetapripada tom enti- tetu, {to je bilaosnova za sprovo|eweprivatizaci jepri- vrednogsektora u RS.
OHR
 je tegodineutvrdio i da vojnaimovi- napripadaentitetima u ko jima se nalazi. Kasni je smo imali transformaci ju tog stava u okvirusamog
OHR
-a, naravno,kako je wimaodgo varalo. Mnogi qudi ne razumi ju ta pitawa, ali to je su{tinskopitaweodnosa u okviru BiH. Mislim da pri je- dlogHilariKlinton ide za tim da se ukwi`i tih 69 lokaci ja, od ~ega 24 u RS, a da ostalorje{a- vamoposli je. Ne, to je jedinstve- nopitawe i ono se ne mo`epodi jeliti. Mi pri hvatamo da se te24 lokaci je iz RS kwi`e na Ministarstvoodbrane BiH, ali one ne mogu da buduprometovane i one, kad prestanevojnapotreba za wima, mora ju da buduvra}ene RS. To mora da pi{e u zakonu i sporazumu, i s drugestrane, da sva preostalaimovinaizvan te 64 lokaci jetreba i mora da se kwi`i na entitet u kome se na- lazi. To je na{ odgovor. Isti taj stav o kwi`ewu69 lokaci ja ~uosam od nekihbo{wa~kihpred- stavnika, alimi }emoostati dosqednisvomstavu i ne}emo ga promi jeniti. Taj problem}e se ri je{ititako ili }e ostati otvoren do kra ja.
GLAS: Rekli ste da su re-zultatiSamitaEU i zemaqa zapadnogBalkanaodr`anog u Sara jevuveomamali. Za{to? DODIK:
Zbogevidentnogne uspje ha. To je po definici ji bio neformalniskup. Ni po zakqu~cima tu ni jebiloni{ta spektakularno. Evo,sad to vi{e niko i ne pomiwe. To je karika- turalnapri~a, pretenciozna i prepotentna, nasto jawe da se po- ka`epotreba za ubrzani ji put u EU, a Evropa je suo~ena sa ogro- mnimproblemima i nemajedin- stvenpristup o pro{irewu. Trebada budemosvjesni da Evro- pavi{eni jeprimamqivamlada za uda ju, kao {to je to bilareci- mo za Bugarsku ili Rumuni juko-  jima su na raspolagawusta jali ogromnifondovi. Mi moramo da stanemo i tra`imona~in na ko ji treba dase kre}emodaqe. Nara- vno, civilizacijskavri jednost evropskeide je nemo`e da bude sporna, ali svjesnou~lawewe uEU ni jevi{etakoolak{ava ju}e i lagano i ne dono  sisamoprivi- legi je, nego i ogromneprobleme.
GLAS: Za{to i poredis-puwewasvihpostavqenihuslo-vanemavizneliberalizaci je za BiH?DODIK:
Da, svih167 uslova je ispuweno, a liberalizaci je  jo{ nema. Uvjeren sam da posto ji skepticizam u Evropiu vezi sa bo jazni od globalnogterorizma predvo|enogislamskimfunda- mentalizmom i od toga da BiH ne budetransmisi jaislamskihte- rorista i evropskihislamista. Taj strahdefinitivno jo{ za- dr`avaodluku o viznojlibera- lizaci ji za BiH. Time smo opet ka`weni mi Srbi i RS, jer mine pripadamo tom svi jetu. Ispu- nili smo svih167 uslova i nismo dobiliviznuliberalizaci ju, a rani je je Srbi ja uz ispuwenih80 odstouslovadobilaliberaliza- ci ju. Neki za to krivelokalne vlasti. Za{to? Ne odlu~u jemo mi o viznojliberalizaci ji! Jasno je da posto jenekiskriveniuslovi ili nekaskrivenasvi jest ili skrivenistrah.Do`ivio sam da me sa di- plomatskimpaso{em BiH, ko ji nosim, odstrane na putu za Ame- riku na aerodromu u jednom evropskomgradu. Posqedwi sam u{ao u avionsamozato{to imampaso{ BiH. Jasno je da u EU posto jiskrivenistrahkada  je BiH u pitawu, a i daqeevrop-skestrukturetra`eja~awe i centralizaci ju BiH i nasto je da oja~a juSara jevopri jesvega. Sa- ra jevotrebarazvlastiti,a ne oja~ati, jer samotakomo`ena nekina~in da seizbjegnekon- centraci jaislamskihterorista. ^iwenica je i da je, pri jedeset ili pet godina, kada su se nekezemqeu~lawivale u EU, mo- ralo da se ispunimnogomawe obaveza ili reforminego{to se to sadastavqapred nas. Takoizgleda da smo mi ka`wenistal- nimpove}awembro jazahtjeva.
GLAS: Kakvi su utisci saboravka naMe |unarodn omeko-
TURSKA UVIJEK 
stajala izabo{wa~kih stavova i posebno Silajxi}a
VLA DIMIR
Titov sutra sarukovodstvom RS u Bawaluci
Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije u posjeti BiH
 Ti tov sa zvani~nicima o si tu aci ji u zemqi
Nadam se da }e nastojawa zvani~nika iz Srpske i porodica poginulih i nestalih tokom proteklog ra- ta u Sarajevu uroditi plodom i da }e se uskoro osnovati komisija za ispitivawe stradawa Srba u Sarajevu. Ako uskoro ne do|e do toga, o~ekujem i reakciju me|unarodnih organizacija!
Ema l: zazi3212@yahoo.com
Radnice prijavquju la`ne pqa~ke u kladionicama, ~ovjek se rawava da bi prijavio la`ni napad... Sve to zvu~i kao scenario nekog kriminalisti~kog fil- ma, ali je, na`alost, rije~ o na{oj realnosti.
Ema l: te icmarko9980.bl@gma l.com
www.glassrpske.com
Poplave
GLAS: Kakva je Va{a procjena situ - acije u RS poslije obilaska po- plavqenih podru ~ja?DODIK:
Stawe je veoma lo{e, apreduzeli smo sve mjere spre- ~avawa nastanka ve}e {tete. Otkad se mjeri vodostaj rijeke Vrbawe, u utorak je izmjeren najve}i. [teta u naseqima i u poqoprivredi je velika. Kad se tu dodaju prethodne nepogode otprije mjesec- dva, {teta u poqoprivre- di, infrastrukturi, doma}instvima, privre- di, elektrosektoru bi}e ogromna. Pro- cjewujemo da }e to biti mo`da ~ak i vi{e od 100 miliona maraka. U mqekari u Dubici voda je na~inila dosta {tete, u Srpcu sam vidio da je nekoliko farmi pili}a strada- lo, a samo u jednoj ima {est hiqada uni{te - nih tovnih pili}a. U srijedu sam bio u Jawi, tamo je prera|iva~ka industrija “Semberka“ potpuno pod vodom. Ovo je mo`da najobimni- ji oblik elementarne nepogode sa najve}om {tetom koja se, akumulirano gledano, desila u jednom trenutku.
Treba da budemo svjesni da Evropa vi{e nije primamqiva mlada za udaju, kao {to je to bila recimo za Bugarsku ili Rumuniju kojima su na raspolagawu stajali ogromni fondovi. Mi moramo da stanemo i tra`imo na~in na koji treba da se kre}emo daqe. Naravno, civilizacijska vrijednost evropske ideje ne mo`e da bude sporna, rekao Dodik
Milorad Dodik, predsjednik Vlade
NEMA UKI DAWA EU OD VE ZA BiH 
Milorad Dodik u razgovoru sa novinarom “Glasa Srpske“
 
GLAS SRPSKE
petak, 25. jun 2010.
3
SARAJEVO - Predsjednik SDA Sulejman Tihi} obavijestio je ~lanove Kolegijuma ove stranke da se, bez obzira na to {to je dobio najve}i broj kandidatura za ~lana Predsje- dni{tva BiH zahvaquje na povjerewu i ne prihvata kandida- turu.Tihi} je ju~e razgovarao sa preostalim kandidatima, a na sjednici Predsjedni{tva SDA, koja }e biti odr`ana 26. juna u [amcu, predlo`i}e kandidata za ~lana Predsjedni{tva BiH, saop{teno je ju~e iz ove stranke.
Ti hi} odbio kandidatu ru za ~lana Predsjedni{tva BiH 
nomskomforumu u SanktPe- terburgu?DODIK:
Taj forum seodr`avapod pokroviteqstvom predsjednikaRuskeFederaci je i za wegapozivnicedobi ja ju oni qudi za ko je se misli da mogudo- prini jetirazumi jevawu i konci- pirawunekihbudu}ihevropskih i svjetskihekonomskihtrendova. Na forumu je va`nou~estvovati da bi se moglovidjeti na ko ji na~in se razmi{qa u globalnom smislu i ko ja su svjetskakretawa. Ocjenaglobalnekrize je da nema ekonomi je i zemqe u svi jetuko ja ni jedo`ivjelaposqedice te krize. Interesan tnopitawe je biloprocjenatoga da li je kriza na vrhuncu ili je u opadawu. Od- govor na to pitawe je veomate- {kodati.[to se ti~edirektnihkon- takata, sastanke uz doma}inovo  umi je}emo`ete da organizu jete u trenutku i da razmi jenitein- formaci ju. Tamo sam sreoqude iz naftneindustri je, odnosno “Zarube`wefta“i iz VladeRu- si je, potpredsjednika, ministra ekonomi je, ministraenergetike, predstavnikeVne{ekonombanke ko jafinansirapro jekatovdje, predstavnike“Gasproma“. Razgo- varali smo o pro jektimako ji se ovdjeostvaru ju i svjetskojeko- nomskojkrizi. [to se ti~e nas, mi smo i 2009. godineimali produkci juko ja je bila na nivou 2008. godine, a u ovomperiodu isto je kao i pro{legodine.
GLAS: Ko ji su razlozistal- nogprodu `avawaboravka
OHR
-aovdje, stalno se spomiweis- puwavaweforme“pet plus dva”?DODIK:
Ma to suizmi{qenestvari. To nigdje nesto ji u Dejtonu. Uop{te ne pos- to ji ni
PIC
. Ne posto ji ni
OHR
na ovakavna~in kao kancelari ja,  jer visokipredstavnik po Dej- tonskomsporazumuje i wegova kancelari ja. Ovdje se kancelari-  japretvorila u konstantu, samo se mi jewajuvisokipredstavnici. Problem je u tome{to svi jet ne zna {ta }e sa BiH, jer je za-robqenikide je da BiH sa doda- tnomcentralizaci jommo`e da budeodgovor za evropskeinte- graci je i stabilnost. Ja mislim da to ni jeispravan put, ali na- `alost, jo{se na{ glasi argu- mentine ~u ju, nego se na wih reagu jepovr{no, burno i sa pre- drasudama. Mi smatramoda samo dejtonska BiH sa tri ovla{}ewa ko ja je dobila u Dejtonu i devet nadle`nosti  jedinai pravamje- ra za odr`ivost ove zemqe. Svakadrugapri~a o tomekakozbog evropskih ili nekihdrugihin- tegraci jatre ba da se dodatno centralizu je BiH ne doprinosi dugoro~nowenojodr`ivosti i stabilnosti. Upravozbogtoga sva nasilnarje{ewako ja su na- metalistrancipolakozapada ju u krizu i jednogdana}e sama po sebipostatiapsurd. Jedinipra- vikoncept, ako tadauop{teneko bude`elio da spasava BiH, bi}e  upravovra}aweizvornimprin- cipimaDejtona. Mi smo spre- mni da to uradimo.
GLAS: Analiti~aritvrde da EU ima dovoqnosvo jihpro- blema,od Gr~ke po [pani je i da  je umorna od BiH. Zbogtoga supredsjedniciSrbi je iHrvatske BorisTadi} i Ivo Josipovi} dobilizadatak da normalizu ju odnose u regionu. Vjeru jete li da  }e se to i ostvariti? DODIK:
Ovdjenisunenor- malniodnosi. U BiH su potpuno legitimni i legalniodnosi. Oni podrazumi jeva justrane u BiH definisaneDejtonom na na~in na ko ji je to uredioAneks 4 Dejtonskogsporazuma, to jest Ustav BiH. To su odnosiizme|u stranako je se zovuRepublika Srpska i Federaci ja BiH i za je- dni~keinstituci je. I u okviru toga ovo {to imamoovdje je po- tpunolegitimnasituaci ja. Li- ~nomislim da ta situaci jani je dobra, ali mo`e li nekoda ka`e da je potpunodobrasituaci ja u Hrvatskoj, Srbi ji, Turskoj ili Gr~koj? ^iwenica je da ovdjene- prikosnovenovlada mir, i to je  jakova`no.
GLAS: A gdjedolazi do pro- blema?DODIK:
U trenutkukada nekipoku{ava ju da seinterve- ni{u u politi~kimodnosima da bi promi jeniliinstitucional- nu i politi~kustrukturu BiH. E tu ve} nasta juproblemi, a tipro- blemi ne mogu dabuduri je{eni intervenci jama sa strane. Nara- vno da je dobro da predsjednici Hrvatske i Srbi je, kao i drugi predsjednici, ovdjedolaze. Oni su na taj na~insamodemantovali stereotipeko ji su posto jalikao onaj o RS ko jiposto ji u Hrvat- skoj. Mi ovdjeimamorealan`i- vot i realneinstituci je, realne  uspje he i realneprobleme kao {to ih ima i Hrvatska ili biloko drugi. Nisu u pravu oni ko ji misle da su Tadi} i Josipovi} dolaziliovdje da nas discipli- nu ju. Pro{la su ta vremena. Samo oni ko jiima jusna`anpodani~ki mentalitetmi sle da uvi jekneko sa stranetreba da do|eovdje i da ne{tomodelira. Ne, oni su ovdje do{li kao pri jateqi, primqeni su kao dobrigosti u veomapar- tnerskimodnosima. Dan posli je boravkaJosipovi}a u Bawaluci, on je rekao da o~eku je da Vlada RS i VladaHrvatske u|u u rje{a- vaweproblemako jeimamo. @e- limjavno da ka`em da samspreman da sa VladomHrvatske rje{avamo te probleme.
GLAS: Srbi ja jeprihvati- laukqu~eweTurske kad je u pi-tawuregionalnasaradwa BiH, Srbi jei Hrvatske. Vi imate druga~i jistav o tome. Mo `e li Turska da doprinesenormali- zaci juodnosa? DODIK:
Naravno da ne mo- `e,jer se ona ovdjepona{anavi-  ja~ki. U dobrenamjereTurske mi ovdje ne mo`emo da vjeru jemo, ni- titreba. Nekismatra ju da ni je potrebnobititakodirektan, jer  je Turskajedna od mo}nihzemaqa  u regionu. Bio sam svjedokna multilateralnimsastancima, recimo na sjedniciSavjeta za primjenumira, gdjeu~estvu je Turska kao predstavnikOrgani- zaci jeislamskihzemaqa, da je ta zemqauvi jekzastupalaidenti- ~anstavko ji ima bo{wa~kastrana. I nikad se nisuusmjeri- li na to da razumi judruge u BiH i da modelira jusopstvenestavo- ve na bazispozna ja o pozici jama drugih. Tu je na{ stavjasan ispremni smo da bilokome to objasnimo. Za{to i kakoSrbi ja komunicira sa Turskom, to je za- istastvarSrbi je i nemamnamje- ru,ni `equ, nitiimammogu}nosti da uti~em na to, a oni sigurnoima junekesvo jera- zloge. Ako se Srbi jasaglasi sa  ulogomTurske u BiH na ovajna- ~in, mi }emo se i wihovomstavu suprotstaviti. I to je veomaja- sno. Mi }emo to prepoznatiuvi-  jektamogdje se to po javquje i uvi jek}emoveomajasnoreagova- ti na to otvorenopitawe.
GLAS: Mo `e li Turska daprizemqipolitikuHarisa Silajyi}a i da je svede na de- mokratskumjeru? DODIK:
Nesumwivo da jeSilajyi}ovdje~ovjekTurske, to se ne skriva. U politi~kimkru- govima svi zna ju da Turskanes- krivenosto ji iza politikeko ju promovi{eSilajyi}, a ne reci- moTi hi}, Lagumyija ili Radon- ~i}. Mo`da bi odgovor na to za{to je Silajyi}takavkakav  jestebilaupravospozna ja da ga podr`avamo}nazemqaTurska.
GLAS: Kakvomprocjewuje- teposjetu i razgovore sa delega- ci jomSrbi je na tre }oj sjedniciSavjeta za saradwui  jeste li definisalipriorite- tesaradwe u budu }emperiodu? DODIK:
Po~eo je da sestvarautisak da je odnosizme|u RS i Srbi jena niskomnivou i da je ugro`en. Mismo, naravno, protivdeklaraci jeko jaunilate- ralnotretirasamoSrebrenicu,  jer smatramo da treba da se osude svi zlo~ini, naravno,ne iskqu~u ju}ionaj u Srebrenici. [to se ti~eIstanbulskedekla- raci je,ona je za nas nelegalna i nelegitimna i kao takva ne pos- to ji, jer ni jebilokonsenzusa i ni jebilolegitimiteta da to po- tpi{eHarisSilajyi}. [ta je Srbi jau~inila ilini jeu~ini- la,to je wihovproblem. U takvojatmosferipo~ele su da se {ire pri~eo sukobimarukovodstva RS i Srbi je. I sve je to demantovano krozupravo taj sastanak, ko ji je potvrdiosna`nojedinstvo po mnogimpitawima. Naravno,uz partnerstvoko jepodrazumi jeva da na nekimpitawima i nemamo  ujedna~enestavove. Zainteresova- nost iz Srbi jeko ju mi `elimo da vidimo u okviruwenihdejton- skihobaveza u BiH i u okviru RS sigurno se odr`ava. Privredna i svakadrugaaktivnost se nesme- tanoodvi ja. Mi smo razvili odnose na nivouinstituci ja i ja- vnihustanova na gotovosvimni- voimai obavezalise da se u idu}a tri mjesecapotpi{umemo- randumi o saradwi. Nama je jasna me|unarodnapo zici jaSrbi jei mi izvan te dejtonskepozici je ne tra`imonikakvudrugu.
TRA  @IMO OD
Srbije samo ono{to joj je obavezapo Dejtonu
Republike Srpske, za “Glas Srpske“
VIZA ZBOG STRA HSATERORIS TIMA 
FOTO: S. ILI]
Imovina na teritori ji RS weno vlasni{tvo
BAWALU KA-
Pomo}nikministrapravde RS NikolaKo- va~evi}izjavio je ju~eSrni da je VladaRSutvrdilaNacrt zakona o statusudr`avneimovineko ja se nalazi na terito- ri jiSrpske,a pod zabranom je raspolagawa, ko jipredvi|a da se imovina na teritori ji RS smatrawenimvlasni{tvom. - Ovajzakonpredvi|a da se imovinako ja se nalazi na terito- ri ji RS smatravlasni{tvom RS. Zakon ne tretiraimovinuko ja se nalazi van granica BiH. On otvaramogu}nost da Vlada RS sporazumom sa Savjetomministara BiH da na kori{}ewe bez naknadeimovinuSrpskeinsti tuci jama BiH radiobavqawa poslova iz nadle`nosti tih instituci ja- rekao je Kova~evi}.
Novi dokazi za izru~ewe Ejupa Gani }a
LONDON-
Srbi ja je ponudilanovedokaze Sudu u Vestminsteru kao podr{kuwenomzah- tjevu za ekstradici juoptu`enog za ratnezlo- ~ine i biv{egratnog~lanaPredsjedni{tva RBiHEjupaGani}a, javio je ju~e AFP. Tu`ilac za krivi~nadjela na teritori-  jiEngleske i Velsa Ben Votson, nastupa ju}i u ime Srbi je, rekao je da se u podnesenomdokumentu na 200 stranicana- lazedokaziko ji u pret hodnimistragama u “slu~a juGani}“ nisuuzeti u obzir. Srpskopravosu|eteretiGani}a da je naredionapad na kolonu JNA u Dobrovoqa~kojulici.P. P.
 
Planiran napad na dansku ambasadu
KOPENHA GEN-
Indone`anskapolici jauhapsila je tri osobeosumwi~ene da su planirale teroristi~ki napad na  AmbasaduDanske u Yakarti, glavnomgraduIndonezi je. Predstavnikindone`anskepolici jeTotoKarnavi jansa- op{tio je ju~e da su planovi za bomba{kinapadotkriveni kada su prekju~euhap{ene tri osobe na ostrvuJava. Kod uhap{enih su pritomna|enidi jelovi za sklapawe bombe, prenoseagenci je. - Sigurnismo da su oni `eqeli da bombomnapadnudan- skuambasaduzbogafere sakarikaturamaprorokaMu hameda - rekao je Karnavi janlistu“Yakartaglob”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->