Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
26. i 27.6.2010.

26. i 27.6.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 332|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2010

pdf

text

original

 
Subota inedjeqa
26. i 27. jun 2010.
Broj12.245Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS SVIJETVIJESTI
Nezakonitoste~enaimovinavrijedna6.000.000 KMSavjet Evropeoci jeniopreuveli~anim opasnostod
H1N1
Zbog poplavasli jedi padproizvodwei BDP-au Srpskoj
странa
2
странe
12 i 13
странa
21
Zavr{en prvi upisni rok na univerzitetima u Srpskoj
27
DANAS
Na sjednici NSRS 6. ju la Nacrt zakona o statu su dr`avne imovine
RA SPODJELA NOVCA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH
me  dicina, pravo i ekono mi ja FBiH zbog 
OH
-ane  }e da ri je {i pi tawe imovine 
странa
7
Od tri miliona maraka za 73 instituci je kulture u 2010. godini samo jedna instituci ja iz RS dobila ve}i iznos. Najvi{e novca dobili Zemaqski muzej BiH 850 hiqada i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 410 hiqada maraka Poruka je sada jasna, sedam sara jevskih insti tuci ja predstavqa BiH u zemqi i svi jetu. Instituci je RS su lokalnog zna~a ja. Politi~ki ovo je te`a centralizaci ja od centralizaci je vojske, carine, ~ak i polici je, rekao Riso jevi}
KUL TRE U RSSMO MRVICE
Predsjedavaju  }i i ~lanovi Savjeta ministara BiH obi{li Rafineriju nafte Brod
Srpska trpi veliku {tetu zbog zabrane raspolagawa imovinom, {to usporava i proces privatizaci je i brojne druge programe i pro jekte, rekao Rado ji~i}
странa
5
Na bawalu~kom Medicinskom fakultetu planiran upis 210 studenata, a pri javilo se oko 470 kandidata. Na Ekonomski i Pravni fakultet u Bawaluci pri javilo se 350 odnosno 450 kandidata, a planiran upis po 310 studenata
странa
25
 
Kontrolni centarRafinerije u Brodu 
Odlu ku o
 
kva li t t  oteti izraqarazli~itih lobija
M U  Z E J  S R P S K  E je d i  n i  i z  R Sdo b io  ve  } i i z nos  no v  c a
странa
3
F O O :  S  . I  L  I 
 
2
26. i 27. jun 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Du{anka Majki} pritiskom poku{ava da isprovocira podizawe isforsiranih optu`nica. Neka se ona i ostali delegati koji imaju primjedbe na moj rad prijave na konkurs za tu`ioca i vide da taj hqeb nije nimalo lako jesti.
Milorad Bara{in, glavni tu  `ilac BiH 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA- Agenci ja za upravqawenelegalnoste- ~enomimovinomima }ezna- ~ajnuulogu u suzbi jawu organizovanogkriminala i korupci je, te }e jednimdi je- lompreventivnouticati na spre~avawekrivi~nihdjela ove vrste u budu }nosti.
Kazao je to u petak“Glasu Srpske“ novoimenovani v.d. direktoraAgenci je za up- ravqawenelegalnoste~enom imovinomZoranSta- ni{qevi}.Naglasio je da u Srpskoj jo{ nemapreciznihpodataka o trenutnojvri jednostiimo- vineste~enenelegalnimrad- wama i dodao da posto je nagovje{ta ji da je vri jednost ove imovine oko {estmili- onamaraka.Komentari{u}iinfor- maci ju da je rani je iz Minis- tarstvapravdeupu}endopis sudovimada se pripremare- gistarimovine, Sta- ni{qevi} je istakao da tre- nutnonemainformaci judo- kle se stiglo saovim,tepotvrdio da se u sudovimapri- premaregistarimovineko ja }e se oduzimati. Dodao je da Agenci jazva- ni~nopo ~iwe sa radom1. jula, za {ta su stvoreni svi predu- slovi.- Predsto ji nam da donese- moPravilnik o unutra{woj organizaci jiradnihmjesta i da propi{emoobrasce i evi- denci je da bismopunimkapa- citetompo~eli sa radom, a konkretnirezultatio~eku ju se za ko jimjesec- rekao je Sta- ni{qevi}.Napomenuo je da je sli~na agenci janedavnoformirana u Srbi ji i da su ve} ostvareni odre|enikontakti sa ta- mo{wimnadle`nim.- Imamodre|enasaznawa o raduDirekci je u Srbi jiko-  ju}u posjetitiidu}ihdana, a to }e bitiprilika da vidim kako su to oni ri je{ili i sa- mutematiku sa ko jom se oni susre}u, kada je ri je~ o ~uvawu i skladi{tewuimovineste- ~enenelegalnimradwama- rekao je Stani{qevi}.Kada je ri je~o prostori-  jama u ko jima}e bitismje{te- naAgenci ja, Stani{qevi} je kazao da }e za po~etak, dok se ne na|eadekvatanprostor,  Agenci jabitismje{tena u zgradiVlade RS.- U svakomslu~a ju, tra`i- }emoadekvatnorje{ewe za rad  Agenci je. Moramo da proci je- nimokoliko}e radnikabiti zaposleno na osnovu~ega}emo tra`itikapacite  teko ji}emo}i da zadovoqepotrebera- da- naglasioje Stani{qevi} i dodao da Vladaposjedu je odre|eneobjekteko ji bi se mogli, uz odre|enaulagawa, prilagoditipotrebamarada. Narodnaskup{tina RS u  januaru je usvo jilaZakon o oduzimawuimovineste~ene izvr{ewemkrivi~nihdjela, ko jim}e se imovinaste~ena kriminalommo}ioduzimati u faziistrage, odnosnokada se  utvrdi da posto jiosnovsumwe da je odre|enaimovinaste~e- nakrivi~nimdjelom, jer se ne}e~ekatipravosna`nasud- skapresuda da bi se imovina oduzela.
Ambasador BiH u Beogradu
Tra`e se termini posjete Silajxi}a
BEOGRAD- Ambasador BiH u Srbi jiBori{aArna ut izjavio je u petak u Beograduda je “vrlo`iva“ politi~ka aktivnost
predsjednikaSrbi jeBorisaTadi}a i predsjeda- va ju }egPredsjedni{tva BiH HarisaSilajyi}a u vezi sa Silajyi}evomposjetomSrbi ji. - Tra`e se termini i sigurno je da }e do}i do te posjete. Samo je pitawevremenakada}e to dogoditi, ali ona }e bi- tirealizovana- rekao je Arna utSrni, uo~iokruglogstola “Dobrisusjedi- garantstabilnostiregiona“. Okrugli sto otvorioje predsjednikOdbora za spoqnepo- sloveNarodneskup{tineSrbi jeDragoqubMi}unovi}, ko-  ji je naglasio da je u posqedwevri jemedo{lo doveoma velikogpomaka u stvarawudobrosusjedskihodnosa na zapa- dnomBalkanu.
Prosto je nevjerovatno da glavni tu`ilac BiH Mi- lorad Bara{in i daqe tvrdi da nema dovoqno do- kaza u “predmetu Atif Dudakovi}“ i drugim slu~ajevima zlo~ina nad Srbima. Pa {ta su onda `rtve, brojni svjedoci, dokumenta, video-snimci...
E-ma l: mirkomi ic.mg@gma l.com
Nadam se da }e se izna}i novac da bi se nadokna- dila {teta nastala od poplava u Srpskoj. Zaista mi je `ao qudi koji su ostali bez imovine. Nadam se i da }emo pokazati solidarnost i pomo}i onima koji su u nevoqi.
E-ma l: darko_go umbov ki@yahoo.com
www.glassrpske.com
 AGENCIJA 
po~iwe sa radom1. jula
Iv Leterm i Steven Vanakere
Prioritet podr{ka zapadnom Balkanu
BRISEL- Pro{ireweEvropskeuni je i pru `aweevrop- skebudu }nostisvimdr`avamazapadnogBalkana
osta}e jedan od prioritetaEU i tokompredsto je}eg{estomjese- ~nogbelgijskogpredsjedavawa EU, izjavili su u petaku Briselupremi jer i potpredsjednikbelgijskevlade, Iv Le- term i StevenVanakere. Vanakere, ko ji je i {ef belgijskediplomati je, rekao je da EU moraiskoristiti“istorijskumogu}nostko ja se stvori- la“ za pro{irewe i da sve dr`aveko jete`eprikqu~ewu u Uni jumora juimatievropskubudu}nost, prenosiTanjug. - Radi}emo na tome da se procesprikqu~ewaHrvatske okon~a, a da integraci jezapadnogBalkanapostanuintenzi- vni je- rekao je Vanakere.
BAWALU KA-
PredsjednikVladeRepublikeSrpskeMi- loradDodikoci jeniojeu petak u Bawalucidaseopo- dizawuspomenikapapiJova- nuPavluDrugomuBawaluci nebipolemisalodani jepo- ~elapredizbornakampawa. - Dani jepo~elapredi- zbornakampawanevjeru jem dabiseuop{tepolemisalo opodizawuspomenikapapi. Ve}inastanovnikaSrpske supravoslavnihri{}ani, a netoleranci jaiiskqu~i- vostnisuprimjerenepravo- slavnomhri{}anstvu- kazao je DodikSrni.Dodao je dafundamentali- zamipravoslavqenaprosto neidujednosdrugim. “Uzto, miznamokosmo, odaklesmoi~i jismo“, izjaviojeDodik.
SA RA  JEVO
- Zamjenikministrainostranihposlova RuskeFede raci jeVladimir Titovizjavio je u petak u Sa- ra jevu da, sobzirom na nasto-  jawa BiH da budepunopravan ~lan EU, {to RuskaFedera- ci japodr`ava, trebaraditi na zatvarawuKancelari jevi- sokogpredstavnika(
OHR
).Titov je u razgovoru sa predsjedava ju}im i ~lanom Predsjedni{tva BiH iz RS HarisomSilajyi}em i Neboj- {omRadmanovi}emistakaoda  je Rusi jazainteresovana za spoqnopoliti~kidi jalog u regi jiBalkanauop{te, a po- sebno u BiH idodao da nes- talno~lanstvoSavjetu bezbjednosti UN pokazu je da je BiH normalna i suverena dr`ava.Radmanovi} je kazao da je
OHR
davnotrebalotran- sformisati, iako oko toga posto jineslagawe i u BiH i u me|unarodnojza jednici. - BiH ne mo`eaplicira- ti za kandidatskistatus u EU dok je visokipredstavnik u BiH i dok se to pitawe ne ri- je{i- istakao je Radmanovi}. On je pozdravioruskaulagawa  u BiH i naglasio da u tojoblastiposto jipotenci jal za daqaulagawa.Silajyi} je kazao da samo balansiranapolitikaRusi je prema BiHmo`epomo}i u rje{avawuaktuelnihproble- ma.Titovjeurazgovorusami- nistrominostranihposlova BiHSvenomAlkala jemrekao dawegovazemqa`elidapla- sirain vestici jenaci jeloj teritori jiBiH.  Alkalajjeistakaova- `nostpodr{keRuskeFedera- ci jeBiHnaputukaEU, kaoipotrebuintenzivirawaeko- nomskesaradweiposjetana visokomnivou. U subotu je Titovtrebalo daposjetiBawalukui sastane sesarukovodstvomRepublike Srpske.V.K.
Premijer RS o spomeniku papi
Reakci ja opozici je u funkci ji kampawe
TITOV:
Rusija zainteresovana za daqa ulagawa
Stani{qevi} je istakao da }e u Agenciji biti zaposleni brojni kadrovi razli~itih stru~nih sprema i obrazovnih profila, a za po~etak bi}e zaposleno oko 15 radnika. - Mora}emo da imamo i obez- bje|ewe, kao i fizi~ke ra- dnike, ali i istaknute radnike sa zavr{enim vi{im i visokim obrazovawem - re- kao je Stani{qevi}.
RA DNICI
Sli~na agen cija nedavno formirana u Srbiji i da su ve} ostvareni odre|eni kontakti sa tamo{wim nadle`nim
Incko
U BiH je postignut slab na- predak u ispuwavawu petciqeva i dva uslova, kojeje definisao Savjet za primjenu mira kao predu- slov za zatvarawe
OHR 
-a,ocijenio je visoki pred- stavnik u BiH Valentin In- cko tokom sastanka sa Titovom.- Politi~ki lideri u BiH treba da iskoriste ovu pozitivnu atmosferu da usmjere napore na kqu~na pitawa koja brinu gra|a- ne ove zemqe - dodao jeIncko.
Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije u BiH
 Tre ba ra di ti na za tvarawu 
OHR
-a
Zoran Stani{qevi}
F O  O :  S  . I  L  I 
Zoran Stani{qevi}, v. d. direktora Agencije za upravqawe nelegalno ste~enom imovinom
Milorad Dodik 
FOTO: GLAS SRPSKE
 
GLAS SRPSKE
26. i 27. jun 2010.
3
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmano- vi} ~estitao je 28. jun, Vidovdan, komandantu Tre}eg pje{adijskog (RS) puka Oru`anih snaga BiH Rajku Kne`evi}u i svim pripadni - cima Vojske RS, koji ovaj datum obiqe`avaju kao krsnu slavu, prenosi Srna. @elim da Tre}i pje{adijski (RS) puk i ubudu}e ~u- va i razvija najsvjetlije tradicije Vojske RS, ~iji je nasqednik i ba{tinik, te da kao sastavni dio Oru`anih snaga BiH doprinosi miru i stabilnosti u BiH, navodi se u Radmanovi}evoj ~estitki.
Izbjegli i raseqeni
Za povratak14,2 milionamaraka
SA R JEVO-
Komisi ja za izbjeglice i raseqena lica u BiH izvr{ila je raspodjelu14,2 miliona marakako ji}e u ovojgodi- nibitiusmjereni na odr`ivipovratakrase- qenihlica i povratnika  u 83 op{tine u BiH iBr~ko distriktu. Od ovogiznosa, za elektrifikaci-  jubi}eizdvo jeno5,23 mi- liona, dok }e u ostale pro jektebitiulo`eno 18,8 miliona KM, prenosi Srna.
OEBS
Slabaza{titasvjedoka
MOSTAR-
Pravnisavje- tnikMisi jeOEBS-a uBiHNelaSefi}izjavila  je u petak u Mostaru da je Savjetministara BiH 2008. godineusvo jiodr`a- vnuStrategi ju za rad na predmetimaratnihzlo~i- na, ali je posli jevi{e od godinu, vrlomalou~iweno na poboq{awupolo`a ja svjedoka, posebnoos-  jetqivekategori je`rtava ratnihzlo~ina, javile su agenci je.
Ilija Filipovi}
Dobriodnosi saCrnom Gorom
SA RA  JEVO-
Zamjenikpredsje dava ju}egDomana- rodaParlamentaBiH Ili jaFilipovi}izjavio  je u petaktokomsastanka sa parlamentarnomdelega- ci jomCrneGore da tazemqaiBiHima judobresusjedskeodnose, ko jimogu bitiprimjerdrugimaure- gionu, apotvrdatogajei bilateralnisporazumo granici, prviuregionu, ko jibitrebalodabudepo- tpisanusko ro, prenose agenci je.
HDZ BiH - UHSP BiH
Sporazum ostrate{kompartnerstvu
MOSTAR-
PredsjednikHDZ-a BiH Dragan^ovi}i predsjednikUjediwene Hrvatskestrankeprava (UHSP) BiH MiqenkoMilo{potpisali su u pe- tak u MostaruSporazum o strate{kompartnerstvu te dvi jestranke, saop{teno  je iz HDZ-a BiH.
Vijesti
Platforma zapregovore o “Satelitu“
BEOGRAD-
Vladinakomisi ja zavr{i}esqede}esedmicepla- tformu za pregovore sa izrael- skomkompani jom“Imiyset“ o otplatidugapovodomafere “Satelit“, izjavio je u petak agenci jamadr`avnisekretar u MinistarstvupravdeSrbi je SlobodanHomen. On je istakao da }e platformom za pregovore bitiutvr|enkonkretaninteresSrbi je u pregova- ra~kompostupku, odnosnoko je su vrsteproizvoda i dobaradanaspotrebneSrbi ji.
PI[E: MARINA ^IGOJA
marinacigo ja@glassrpske.com
BROD- Rafineri janaf- teBrodpostigla je impozan- tnerezultate na poqu kvalitetaproizvoda, za- po{qavawa i ekonomskograzvo ja i ubi je |en sam da }e Savjetministara BiH do kra jajunadoni jetiodluku o izmjenamaidopunamaOdlu- keokvalitetute~nihgori- va, ko ja}e biti u interesu i gra |ana BiH i Rafineri je.
Rekao je to u petaku Bro- dupredsjedava ju}iSavjeta ministaraBiHNikola [piri}, posli jeobilaska Rafineri jeko ju je posjetio saministromindustri je, energetikeirudarstvaRS SlobodanomPu halcemimi- nistrimaizSavjetaminis- tara.Oni su posjetiliRafine- ri ju s ciqemupoznavawa o aktuelnomstawu u woj i po- trebedono{ewaodluke o iz- mjenama i dopunamaOdluke o kvalitetute~nihnaftnihgo- riva.[piri} je rekao da se“dono{eweizmjenaove odluke moraotetiizraqapoliti- kanstvairazli~itihlobi ja ko jiposto je u BiH“. - BiH pokazateqeposlo- vawaRafineri jeuBroduko- ristikadaseobra}a me|unarodnimfinansijskim instituci jama, jertipodaci sna`nopodupirurastirazvoj BiH- kazao je [piri}.On je naglasio da je veoma va`no da je postignutstan- dard“evro5”u proizvodwidizelgorivako ji~ini60 od- stoproizvodweRafineri je. - Posto jeproblemikada je ri je~ o proizvodwibenzina i  upravozbogtoga se tra`i i dopunaodlukeko jom bi se Ra- fineri ji dao dodatni rok da dostignestandard“evro 5” i u ovomdi jelu- kazao je [pi- ri}.On je naglasio da je u2008. i 2009. godini u rekon- strukci juRafineri jeulo`e- no240 milionaevra, te dafabrika, ko ja je do pri jedvi-  je ili tri godinebilapra- zna, trenutnozapo{qava1.659 radnika.[piri} je rekaodapos- to jekomponentezako jeuRa- fineri jiBroddo30. juna 2011. godinemora jubitizado- voqenievropskistandardi,  jedandiograni~nevri jednos- tisumporado30. juna2012. godine,aukupnegrani~ne vri jednostizaaromatedopo- lovine2013. godine, ko jise prvenstvenoodnosenabenzi- ne.- Timebiprocesinvesti- rawaod 530 milionaevrabio zakqu~eniimalibismojednu odnajmoderni jihrafineri ja nafteuregionu- naglasioje [piri}.[piri}ni je`elio da komentari{e{ta }e bitiako Savjetministara ne produ`i rok Rafineri ji. - Rafineri ja je ozbiqna kompani ja da ne bi imalaal- ternativu, ali nemojte da pri- ~amo o tome dok odluka ne budedonesena- rekao je [pi- ri}.Ministarfinansi jai trezoraBiHDraganVranki} rekao je da jeRafineri ja,kao veomazna~a janobjekat za ~i- tavu BiH, potpunonepotrebno do{la u sferupolitikanstva. - Danas sam se uvjerio da je ovdjeinvestiranomnogo. Rezultati su vidqivi i ako }emo za dvi jegodineimati rafineri juevropskogstan- darda,ja sam za to da u~inimo sve da to zaistabudetako- ka- zao je Vranki}.Dodaoje da ovakvainves- tici jazaslu`u jepa`wu te da  je potrebnopokazatimaloto- leranci je za to. - Apsolutno sam za za{ti- tu~ovjekovesredine. Ali is- totakomoramoznati da i u nekimdrugimsferamanismo postiglievropskestandarde. Mi smo na evropskomputu imoramoispunitimnogostva- ri u politici, pa ih ne ispuwavamo. Ne mislim da binam privredasadamoglane- {tou~initi- naglasio je Vranki}.Direktor“Optimagrupe“ JurijBelovrekaojedaje predstavnikeSavjetaminis- taraBiHiVladeRSupoznao saradomiplanovimaRafi- neri jeBrod.- UOptimagrupi“, ko ju ~ineRafineri janafteBrod, Rafineri jauqaModri~a, Pe- troliOptimagrupazaposle- noje oko3.000 qudi- kazao jeBelov.
Tre }i pje{adijski puk da razvija tradicije Vojske RS
Reloti ~etiri godine zatvora za prevaru
BAWALU KA 
- FrawoRelota (55) iz Zenice osu|en je u petaku Okru`nomsuduBawalukana ~etirigodinezatvora, zbogkrivi~nihdjelaor- ganizovanogkriminala, falsifikovawaisprava i prevare.Presuda je izre~enaposli jepri hvatawaspora- zuma o priznawukrivice. Premaoptu`nici, Re- loti se stavqa na teret da je o{tetiobawalu~ko preduze}e “Dep-ot” za vi{e od300 hiqadamaraka kao pripadnikzlo~ina~kogudru`ewako je je formiranokra jem2008. godine, a ko je je djelova- lo i u toku2009. godine na teritori ji RS.
N. T.
 Alagi} tra`io da kupi ru~ni baca~
BAWALU KA 
- KemalAlagi}, ~i ji je nadimakDi- vqak, ~lan je ve habijskogpokreta, a bavi se ilegalnom kupovinomoru`jako jeproda je u FBiH, javila je u pe- takSrna.PremasaznawimaSrneod obavje{tajnihagenci ja iz regiona, Alagi}, ko ji je ro|en u Qubi ji, pri jedesetak dana u Pri jedoru je od jednoglicatra`io da kupiru- ~nibaca~, a polici ja je u proteklomperioduprimi je- tila da on kod sebe ima ve}ukoli~inunovca, iako ni jezaposlen. Istiizvorinavo de da je pri jeproteklograta u BiH  Alagi}slu`iozatvorskukaznu u Sloveni jizbog  ubistva.
VRANKI]:
Rafinerija nepotrebno do{la u sferu politikanstva
Predsjedavaju}i i ~lanovi Savjeta ministara BiH obi{li Rafineriju nafte Brod
Odlu ku o kva li te tu oteti iz raqa razli~itih lobija
BiH pokazateqe poslovawa Rafinerije u Brodu koristi kada se obra}a me|unarodnim finansijskim institucijama, jer ti podaci sna`no podupiru rast i razvoj BiH, kazao [piri}
Prvi zamjenik direktora “Optima grupe“ Slavko [}epanovi} napomenuo je da je privatizacijom brodske Rafinerije obrazovana “Nestro grupacija“ koju ~ine ~etiri preduze}a, odnosno “Optima grupa“ iz Bawaluke, Rafinerija nafte Brod, Ra - finerija uqa Modri~a i “Petrol“ iz Bawaluke.Komentari{u}i unutra{we dugove u Rafineriji, [}epa- novi} je rekao da su najve}a dugovawa prema investitoru, ve}inskom vlasniku Rafine- rije, koji je ulo`io ogromna sredstva u Rafineriju Brod.
[]EPA NOVI] Radnici
Nedo [krga koji je uRafineriji zaposlen 13 godina rekao je da su radnici zadovoqni uslovima rada. - Prije dvije godine ni- smo uop{te imali pla- te, a danas je sve mnogoboqe. Plate su redo- vne i nemamo zamjerke na trenutne uslove ra- da. Poslije moderniza- cije postrojewa rad je znatno lak{i, a s ob- zirom na to da }e bitijo{ ulagawa, vjerujemo da }e biti i boqe - ka-zao je [krga.
Obilazak Rafinerije u Brodu 
F O  O :  M . D  L  O  I 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->