Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30.06.2010.

30.06.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 283|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Srijeda
30. jun 2010.
Broj12.248Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS HRONIKVIJESTI
Us tavnepromjenesamo u okvirupresude izStrazburaBojan Goli}pristaona ~etirimjesecazatvoraProna{aotartufe uGorwojMravici kodPrwavora
странa
 4 
странa
10
странa
15
странa
23
Komarci uro jevima napada ju stanovnike
Nikola [piri} obratio se UO
PIC
-a na po~etku zasjedawa
31
Revizorski izvje{taji o radu  institu cija BiH za 2009. godinu  Marko Nicovi}, ~lan Svjetske asocijacije {efova policija
Naj~e{}i propusti napravqeni u procesu  javnih nabavki, planirawu i kori{}ewu buxetskih sredstava, te naknada za smje{taj slu`benika. Ima insti tuci ja ko je zaslu`u ju negativno mi{qewe, smatra Majki}eva
 
 Te rori ti }e  poku {a ti napa de u RSi Srbi ji
странa
5
Radi kalni islamisti o~igledno idu agresivno u osva jawe teritori je. Saudijska Arabi ja i Iran finansira ju takav plan u celom svetu. Mo`emo o~ekivati po ja~avawe sli~nih naloga iz inostranstva, is takao Nicovi}
Marko Nicovi}
FOTO: GLAS SRPSKE
Top destinaci ja ovog qeta Egipatza ko ji se u ovomperiodu ci jene kre }u od 319 evra panavi{e. U Tunisu u  hotelu sa trizvjezdice saavioprevozom iz Beograda deset dana na bazi polupansiona ko{ta 265 evraU agenci jama u Srbi ji isti~u da najve }e interesovawe vlada za Gr~ku,posli je ko je ide Crna Gora. [to se ti~edrugih destinaci ja, Turska, Egipat iTunis su standardno popularne pogotovo za porodice
U AGENCIJA MA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA DOVOQNI PRODA JOM ARAN @MA NA 
 DES TINCI JE EGI PAT ICRNA GOR
странa
7
ne po{tu  ju Zakon o  javnim nabavkama
странa
3
Posqedwiteroristi~ki akt u Bugojnu nasupozorava da smo svi za jedno jahali na sporednomkolosi jeku, istakao [piri}
странa
2
 
Bawalu ka
 
2
srijeda, 30. jun 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO-BiH sve vi- {eposta jepodi jeqenodru{- tvo i dru{tvoparalelnih svjetova bez dodirnihta~a- ka. Vi{eputa sam na ovuopasnostupozoravaopredsta- vnikedoma }ih i me |unaro- dnihinstituci ja i, na `alost, ostaousamqen u nasto jawima da se ne{to promi jeni.
Rekao je to ju~e u obra- }awupredsjedava ju}iSavjeta ministaraBiHNikola[pi- ri} na sjednicipoliti~kih direktoraUpravnogodbora Savjeta za primjenumira (
PIC
) u Sara jevu. - Posqedwiteroristi~ki akt uBugojnu nas upozorava da smo svi za jednoja hali na spo- rednomkolosi jeku i da je to u su{tinina jozbiqni jaopa- snost za BiH u vremenuispred nas. Da li su ciqevi i usloviko je je postavqalame|u naro- dnaza jednica ka tobo`wem zatvarawu
OHR
-a bilisamomaskaispredogledala, u ko jem mnogi ne `ele da se vide, po- kaza}evri jeme. Bli jedaslika
OHR
-a danaspotvr|u je da su se mnogiumorili od `ongli- rawa~i jaje ci jenaizuzetno velika- naglasio je. Dodao je da o~eku jestan- dardepoliti~kepristojnosti, me|usobnogpo{tovawa i ne- pristrasnosti i od me|unaro- dneza jedniceprisutne u BiH. - Slawemporuka{ta bibilodobro za gra|ane BiH, kao i poruka da bi posto je}i establi{menttrebalo dapla- tici jenu u oktobru i da je BiHpotrebnaalternativa, sa- mo}e proizvestikontraefe- kat i na dr`avnomnivoumo`estvoritisituaci juko ju smo imali u Mostaruposli je lokalnihizbora- kazao je [piri}.Dodao je da ta mogu}nost svakakoprodu`avapotrebu za prisustvomme|unarodneza je- dnice u BiH, “a ako je to ciq,onda smo na dobromputu“. - Izjavevisokogpredsta- vnikako jipozivagra|ane BiH da na izborimaiskoris- tesvo ja tzv “bonskaovla{- }ewai promi jenestawetako {to }e izabratinovequde, ne govori u prilognepristra- snostiko ju mi o~eku jemo od me|unarodneza jednice- rekao  je [piri}.Istakao je i da se imeno- vawau instituci jama BiH ~estoispolitizu ju i proble- matizu ju. Dodao je da je ulazak BiH u
MAP
dat uslovno, podpretpostavkom da se ri je{i pitawevojneimovine, ali i da se to pitawesvakimdanom sve vi{epolitizu je i posta je predmetompredizbornekam- pawe. Naglasio je da samo u dr`avipoput BiH ne pred- stavqaprvorazrednipoliti- ~kiskandal~iwenica daambasadorizemaqa~lanica
PIC
-arazmatra jupitawe buyeta BiHbez prisustvaije- dnognadle`nogdoma}egsago- vornika.Upravniodbor
PIC
-aju~eposli jepodnezapo~eoje dvo- dnevnusjednicu u Sa ra jevu, a posli jeju~era{wegzasje- dawaministarfinansi jai trezoraBiH DraganVranki} istakao je da je na sjednici konstatovano da u BiH ne- manapretka, te da se treba “manutipolitikanstva i okrenutiekonomskimre- formama“.
Predstavni~ki dom PS BiH
Rasprava o zakonu o popisu stanovni{tva
BAWALU KA- Predstavni~ki dom ParlamentaBiH danas bi, u drugom~itawu,
trebalo da razmotriPri jedlogzakona o popisustanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH 2011. godi- ne, ~i ji je tekstpripremilaposebnaparlamentarnakomisi ja. PoslanikSNSD-a u Parlamentu BiH Du{ankaMajki}ni je optimista o pitawudono{ewazakona o popisustanovni{tva na nivou BiH.- Bo{wa~kimpoliti~arima su sadava`ni jiizbornirezulta- ti i, zna ju}iwihovdomet, o~eku jem da glasa juprotivovogzakona - istakla je Majki}eva. Premawenimri je~ima, sporni~lan48, ko jim se ka`e da }e posli jeregulisawakompletnogpovratkaza- kon o popisustupiti na snagu,je “tolikorastezqiv i mo`ezna- ~iti da se to ne}edogoditinikadaiistakla da je za SNSD samoovaj~lanproblemati~an. V. [.
Nevjerovatno da bezbjednosne agencije u BiH nisu ni{ta preduzele da sprije~e teroristi~ki napad u Bugojnu, a znale su da u BiH postoji opasnost od napada. Svuda u svijetu, ako postoje i najmawe sumwe za napad, bezbje- dnosne agencije uvode vanredne mjere za{tite. Svuda u svijetu, osim kod nas.
Ema l: ma i a ic@gma l.com
Pitam se ho}e li zakon o popisu stanovni{tva ikada biti usvojen ili }emo jo{ najmawe deset godina `ivjeti u dr`avi u kojoj ne}emo znati koliko nas ima?
Ema l: liska_kop@yahoo.com
www.glassrpske.com
MOSTAR-
Politi~ka akademi jaHrvatskedemokrat- skeza jednice (HDZ) BiH ju~e  je otvorena u obnovqenojzgra- diDoma HDZ-a BiH u Mosta- ru, javila je Srna.LiderSavezanezavisnih soci jaldemokrata(SNSD) MiloradDodik~estitao je HDZ-u BiH nadosada{wimrezultatimaiistakao da je ova strankastabilanpoliti- ~kifaktor u BiH.Premawegovimri je~ima, to je razlog{to je SNSDiza-brao HDZ BiH za partnera namnogimte{kimpitawima u ovom i u budu}emvremenu. - Zato smo mi iz SNSD-ave} odrani jeopredi jeqeni za to da podr`imova{egkandi- data za hrvatskog~lanaPred- sjedni{tva BiH i budite sigurni da }e svi na{i~la- novi i simpatizeriglasati za Bor januKri{to-rekaoje Do- dik na otvarawuPoliti~ke akademi je HDZ-a BiH. On je dodao da je akademi-  jadobraporukadrugimstran- kama, jer to zna~iusmjeravawe snage u stvarawebudu}nosti. Predsjednik HDZ-a BiHDragan^ovi}je istakaoda otvaraweobnovqenezgradesjedi{ta HDZ-a BiH pred- stavqaveliki dan za BiH.-HDZ `eli da budepre- dvodnica u BiH-rekao je ^o- vi}.Glavnisekretar HDZ-a HrvatskeBrankoBa~i}rekao  je, u ime predsjednicehrvat- skog HDZ-a JadrankeKosor, da Hrvatskapodr`ava BiH na evroatlantskomputu kao zemqu tri ravnopravnanaroda.
 HRVATSKA 
podr`ava BiH kaozemqu triravnopravna naroda
ME\UNARODNA 
zajednica mora dabude nepristrasna
Miroslav Laj~ak
Treba potisnuti pri~e iz pro{losti
MOSTAR- MinistarspoqnihposlovaSlova~keMiroslav Laj~akrekao je ju~eu Mostaru
da BiHtreba da potisnepri~u o pro{losti, isti~u}i da je du`nostpoliti~aratra`ewerje- {ewa za pitawa iz sada{wosti, preni jela je Srna. - Kadagovorite o sada{wimotvorenimpoliti~kimpita- wima, nemojtegovoriti o pro{limzlo~inima. Timeneka se ba- vesudskiorgani, a du`nostpoliti~ara je tra`ewerje{ewa iz sada{wosti-rekao je Laj~ak, doda ju}i da se u EU malogovori o pro{losti.Laj~ak je naveo da poli ti~kiliderimora juda reduku  jusvoj strana~ki i te hni~kisubjektivizam i egoizamradidostizawa za jedni~kogciqa.
Lider SNSD-a na otvarawu Politi~ke akademije HDZ-a BiH u Mostaru
Par tneri po te {kim pi tawima
SA R JEVO
- BiH ne mo`eo~ekivatidaqetrgovinske koncesi je i ustupke od EU s obziromna toda Ustav BiH  jo{ ni jeuskla|en sa Evrop- skomkonvenci jom o qudskim pravima, ~ime je prekr{en i Privremenisporazumizme|u BiH i EU, izjavio je direktor Odjeqewa za zapadniBalkan u Generalnomdirektoratu Evropskekomisi je za pro{i- rewePjerMirel.Mirel je ju~e u Sara jevuka- zaoda je tojedna od neposre- dnihposqedica, a ostale posqediceakose Ustavdo- voqnobrzo ne uskladi sa ovomkonvenci jom, sigurno}e usli-  jediti.- Rok za implementaci jupre- sudeSuda u Strazburu je iste- kao, a ako uskla|ivaweUstava potra jeprevi{edugo,Evrop- skakomisi ja}e sa dr`avama ~lanicama EU morati da ra- zmotriposqedice-rekao je Mirelposli jesastankaPri- vremenogodbora za pra}ewe sprovo|ewaPrivremenogspo- razuma.@. D.
Bu gojno
Upravni odbor
PIC-
a ju~e je najo{trije osudio bomba{ki na- pad na policijsku stanicu u Bugojnu, ocijeniv{i da nije rije~ samo o ataku na ovaj grad, ve} i na institucije BiH i zajedni- ~ke vrijednosti, prenijela je Srna. Izra`avaju}i svoju solidarnost sa `rtvama i wihovim poro- dicama, Upravni odbor
PIC
-a istakao je da se ekstremistima “ne smije dozvoliti da na{tete dr`avi BiH“.
Pjer Mirel
FOTO: GLAS SRPSKE
Pjer Mirel
BiH ne mo`e o~ekiva ti daqe ustupke od EU 
Ne mogu da shvatim qude koji sumwaju u ono {to rade bezbjednosne agencije u ovoj zemqi.
Sadik Ahmetovi}, ministar bezbjednosti BiH 
Posqedwi teroristi~ki akt u Bu gojnu nas upozorava da smo svi zajedno jahali na sporednom kolosijeku i da je to u su{tini najozbiqnija opasnost za BiH u vremenu ispred nas, istakao [piri}
Nikola [piri} se obratio UO
PIC
-a na po~etku zasjedawa
BiH sve vi {e pos ta jepo di jeqeno dru{ tvo
 
Sjednica
PIC
-a u Sarajevu 
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 30. jun2010.
3
SARAJEVO - Zamjenik ministra odbrane BiH Marina Pende{ odr`ala je ju~e sastanak sa ekspertskim timom Oru`anih sna- ga Danske koji ima zadatak da pripremi pje{adijsku jedinicu OS BiH za upu}ivawe u misiju
ISAF
u Avganistanu u sastavu danskog kontingenta Regionalne komande Jug. Tokom posjete danskog tima razgovarano je o obuci, sertifikaciji, finansi- jama, terminima obuke i upu}ivawu jedinice, logisti~koj po- dr{ci jedinici i drugim zna~ajnim pitawima u vezi sa pripremom i upu}ivawem pje{adijske jedinice za obezbje|i- vawe OS BiH u misiju
ISAF
.
Preduzetnik se ubio kod gradona~elnika Vr{ca
VR[AC-
Privatnipreduzetnik L.L. poku{ao je samo-  ubistvotokomju~era{wegsastanka sa gradona~elnikom Vr{ca u wegovomkabinetu. Posli jeoperaci je je podlegao povredama, javio je B92. U saop{tewuSkup{tineop{tineVr{acnavodi se da je L.L. tokomsastankaju~eujutro u8.40 ~asovaizvukaopi- {toq i pucaosebi u stomak. Povri je|enom je ukazana qekarskapomo} i operisanje u vr{a~kojbolnici,ali je u popodnevnim~asovimapreminuo. Sastanku na kome se desioincident su, poredgradona~el- nika,prisustvovala i dva slu`benikaop{tine, ali osim preduzetnika,nikoni jepovri je|en.
Nastavak ro~i{ta  u “slu~a ju Staro vlah“
SA R JEVO-
USuduBiHdanasbitrebalodaseodr`i novoro~i{tepotu`biko jusuJeremi jaiAleksandarSta- rovlahpodni jeliprotivBiHzanaknadu{tete, nakon{to suihpripadnici
SFOR
-abrutalnopretukli1. aprila2004. godineuParo hijskomdomuuPalama. Zadanasjena javqenosvjedo~ewevje{takamedicinske strukedoktoraFarukaKulenovi}ai@arkaSavi}a, ko jisu izjavetrebalodada junaro~i{tu17. ma ja. Wihovosvjedo- ~ewejeodgo|enopo{tosenisumogliizjasnitioumawewu radnesposobnostiStarovla ha.  AdvokatStarovla haMilkoPucarzaro~i{teje zatra`io ivje{ta~ewedoktoraJeliceKo jovi}izBawaluke.
Ostavke zbog teroristi~kog napada u Bugojnu
BU GOJNO-
Reis-ul-ulema IZ u BiHMustafaCeri}izjavio je ju~e u Bugoj- nutokomposjeteporodicipolicajca Ta rikaQubu{ki}a, ko ji je ubi jen u teroristi~komnapaduve habi ja na po- licijskustanicu, da bi naj~asni jebi- lo da oni ko jinisu u stawu daobezbi jedegra|anima da mirnospava ju, podnesuostavkei prepusteonimako jizna ju, ho}e i moguda ~uva ju red i mir. - Uznemiru je~iwenica i pretpostavka da ima jo{ qudi ko ji bi u na{emdru{tvu i za jednicimoglida po~ineovako ne{to- istakao je Ceri}, prenoseagenci je.
Pripreme Oru  `anih snaga BiH za Avganistan
PI[E: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
BAWALU KA- Kancela- ri ja za revizi juinstituci-  ja BiH objavila je ju~e revizorskeizvje{ta je o po- slovawu63 instituci je BiH za 2009. godinu, od ko-  jihni jedanni je bio nega- tivan, a ve }ina instituci jadobila je mi{qewe sa rezervom.
Me|uinstituci jamako je su dobilemi{qewe sa re- zervomuglavnom su one ko je su i rani jeimale ili nega- tivnerevizorskeizvje{ta je ili mi{qewe sa rezervom.Premaizvje{ta jimare- vizora, naj~e{}ipropusti napravqenisu u procesuja- vnihnabavki, planirawu i kori{}ewubuyetskihsred- stava. Nekeinstituci jeni- suotklonilenedostatke iz 2008. godinepremapreporu- cirevizora. Izvje{tajzarezervom dobilisu, izme|uostalih, Ministarstvoodbrane BiH, Institut za nestalalica BiH, Ministarstvo za qud- skaprava i izbjeglice BiH i Ministarstvoinostranih poslova BiH, ko ji su me|u instituci jamako je su najlo- {i jeposlovale. U izvje{ta ju oMinis- tarstvuodbrane BiH se me|u brojnimnerealizovanim preporukamanavodenea`ur- nost u kretawu i kwi`ewudokumentaci je i dos- tavqawaiste za pla}awe,{to je premaizvje{ta ju, ozbiqanproblemMinistar- stva.U revizorskomizvje{ta-  ju o raduInstituta za nes- talalicanavodi se, izme|u ostalog, da procesplani- rawa u ovojustanovini je efikasan, da nisupreduzete efikasnemjeresciqempo- {tovawaprocedurapropi- sanih za sprovo|ewe postupakajavnihnabavki. - Ni jeuspostavqensis- temko jiobezbje|u jedosqe- dnuprimjenuprocedurapro- pisanihPravilnikom o na- ~inukori{}ewasredstava Instituta za ekshumaci je i identifikaci je- pi{e u izvje{ta ju. Mi{qewe sa rezervomdobilo je iMinistarstvo za izbjeglice i qudskapra- va, a u izvje{ta ju je navede- no da procedurejavnih nabavkinisubilesprovede- ne u skladu sa odredbamaZa- kona o javnimnabavka ma BiH. Revizoriskre}u pa`wu na slabostisistema internihkontrolau vezi sa popisomimovine i obaveza. Revizori su utvrdilii odre|enenedostatke i pro- pusteko ji se odnose nasis- teminternihkontrola, a nisusprovedene ni odre|e- nepreporukerevizora za ot- klawawenedostatakako ji su uo~enirevizi jom u 2008. godini.Kada je ri je~ o naknada- matro{kovasmje{ta jazva- ni~nika, mjese~nanaknada za smje{tajzamjenikami- nistrabila je 800 maraka, a za savjetnikazamjenikami- nistra550 maraka, {to je vi{e od predvi|enog. Revizori su skrenuli pa`wu na nekolikonepra- vilnosti i u Upravi za in- direktnooporezivawe. - Tu, pri jesvega, misli- mo na pitaweisteklogman- datadirektora i nekim od ~lanovaUpravnogodbora. Proceszapo{qavawa uUIO je tako|eimaoodre|e- nihnedostataka i propusta- navodi se u izvje{ta ju. Doda je da unutra{waor- ganizaci jaUpraveni je u po- tpunostiuspostavqena na zadovoqava ju}ina~in. Dodato je da su odre|eni nedostaci i propustiuo~e- ni i pri realizaci jiteku- }ihizdataka(plate, naknade i sl.), kao ikod or- ganizaci jeslu `be za javne nabavke, evidentirawu i pra}ewupotenci jalnihfi- nansijskihefekatazbog sudskihsporova - Ni je u redu to {to susvi izvje{ta jiKancelari je za revizi juinstituci ja BiH pozitivni ili sa rezervom,  jer je sigurno da ima insti- tuci jako jezbogsvogpona- {awa u raspolagawujavnom imovinomzaslu`u junegati- vnomi{qewe- rekla je“GlasuSrpske“ predsjedava-  ju}aKomisi ji za finansi je i buyetDomanarodaParla- menta BiH Du{ankaMaj- ki}.Dodala je da predsto je izbori, pa }e usli jeditiza- ti{je, ali da }e posli je izbora oni ko jibudukon- struisalivlastmorati ozbiqni je da se pozabavere- vizorskimizvje{ta jima. DirektorCentra za is- tra`ivaweratnihzlo~ina RS JankoVelimirovi}, ko- mentari{u}iizvje{taj o raduInstituta, rekao je da  je ovo dokaz da ta institu- ci ja jo{ ni jeza`ivjela u svompunomkapacitetu. - Neop hodno je otkloni- ti sve nerealizovaneprepo- rukeko je su dobili u izvje{ta ju i utvrditiza{to to ni jeura|eno, jer je kra-  jwirezultatnezadovoqstvo rezultatimaradaInstituta - istakao je Velimirovi}. Dodao je da ovajizvje{taj pokazu je da ni jeopravdana ide jako ja je posto jalakada se osnivaoInstitut i da je on kori{}en u drugesvrhe.
VELIMIROVI]:
Izvje{taj pokazao neopravdanost osnivawa Instituta
Mnoga ministarstva BiH ne poslu ju dobro
FOTO: GLAS SRPSKE
 
Mada izvje{taj o radu Mi- nistarstva za qudska pra- va i izbjeglice nije usvojen na sjednici Savjeta minis- tara, iz wega je vidqivoda svi zadaci nisu reali- zovani i da aktivnosti Ministarstva nisu u po- tpunosti pratile plan i program rada za 2009. go- dinu, pi{e u izvje{taju re- vizora.
PROGRA MI
Naj~e{}i propusti napravqeni u procesu javnih nabavki, planirawu i kori{}ewu buxetskih sredstava, te nakna da za smje{taj slu`benika. Ima institucija koje zaslu`uju negativno mi{qewe, smatra Majki}eva
Revizorski izvje{taji o radu institucija BiH za 2009. godinu ili pozitivni ili sa rezervom
Insti tu ci je ne po{t ju  Zakon o ja vnim na bav kama

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nemanja Kukrika liked this
meforea liked this
meforea liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->