Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Questionnaire - Malto 2010

Questionnaire - Malto 2010

Ratings: (0)|Views: 105 |Likes:
Published by agnesanand

More info:

Published by: agnesanand on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
1.⡪ø¡¬ø° GAø, põÂ÷¶ñ£ù ÜNMô£î M¶ â¶?2.â° ÞóCªèdó êî à´?3.꣰«ð£¶ èî ܬî ð£ð£, ܬî «èð£ â¡ø¶ ò£?4.õô¬ñ»¬ìòõ ñA¬ñò£ù¬õè¬÷ âù° ªêî£ â¡Áªê£¡ù¶ ò£?5.å¼ «õ¬ôè£KJ¡ ñè¡ ó£ü£õ£ù£¡. Þõ¡ ò£?6.ÜGò£òñ£ ä²õKò¬î êð£FAøõ¡ âî ðø¬õ°êñ£ùñ£J¼Aø£¡?7.ò£¼¬ìò ï£èO ÌI ð°èðì¶?8.ó£ü£M¡ ðK²î vîôº ó£xòF¡ Üóñ¬ù»ñ£J¼Aø¶ â¶?9.ⶠÞóîè£ô®è÷£ IFèð®¼Aø¶?10.ܬî ÞHóðê¶ Hó¹èO å¼õÂ ÜPòM¬ô. â¬î?11.â¬î «ðCù£ Þ¬ñJ½ ñÁ¬ñJ½ ÜõÂ°ñ¡Qèð´õF¬ô?12.âF ¬õó£Aò ð£ó£´õ¶ ïô¶ ?13.àJ«ó£«ì ªêîõ¡ ò£?14. âð® ªê«î«ù£ Üð®«ò «îõ¡ âù° ªê¶ êKè®ù£â¡ø¶ ò£?15.àÀ¶, Yóèº â¬õè÷£ Ü®èð´?16.â¬õè èìò ð£îÉ÷£J¼Aø¶?17.îì¬ùò£è 199 Ü®è Ü®èðìõ¡ ò£?18.â¬î ªêõ¶ âAFò¼° ܼõ¼ð£J¼°?19.Þõ¼¬ìò Høîï£ ªè£ì£ì «õîF ºîô£õî£èÃøð´÷¶. ò£ Þõ?20.«õî£èñF è£íð´ ºî ݪñ¡ âî õêùF õ¼Aø¶?21.꾬ô ªè£¡ø¶ ò£?22.ⶠðK²îñ£», cFò£» ñò£» Þ¼Aø¶?23.«îõ¡ â¡Á õ£¬î Þô£î ¹vîè â¶?24.«ò£ò£W âî bèîKC¬ò ªè£¡ø£¡?25.â«óIò£ âî ó£ü£¾è£è ¹ôð ð£®ù£¡?26.Þ¬ñªð£¿¶ ࡬ù ¬èM«ì¡ â¡Á ò£¬ó «îõ¡ ¬èMì£?27.â«óIò£ õ£î è£ôF bèîKêù à¬óî ªð ò£?28.Þõ¼¬ìò ð£ìè ÝJóF° «ñô£ù¬õ. Þõ ò£?29.Üê«ô£I¡ Ý«ô£ê¬ùè£óù£Aò ÜA«î£ «ð½°ð«êð£À° â¡ù àø¾?30.ªêîõèÀè£è ªñ£¬ì Ü®ð¬î °P¶ «õîF â°ªê£ôðð´Aø¶?31.èîKìF ܬìò£÷¬î «è â¡Á ªê£L» «è÷£î ó£ü£ ò£?32.1,85,000 «ð¬ó å«ó Þó£FKJ êèKî¶ ò£?33.«îõ¬ìò ï£ñ ÜFêò â¡Á Ãøðì¶ ò£¼°?34.Míð ðE Þ®ºöèè¬÷» ñ¬ö¬ò» õóõ¬öî¶ ò£?35.àè êð÷«ñ «ð£¶ªñ¡Á Þ¼è â¡Á ÃPò bèîKC ò£?36.ÝMªè¡Á M¬îAøõ¡ ÝMJù£«ô â¬î ÜÁð£¡?37.ⶠàAó¬î ñ£Á?38.Þ¼¹ «è£ì£K¬ò IîèðE¡ bèîKC ò£?39.ªèH° äð¶ ä𶠫ðó£è åO¶ ¬õ¶ Üðº îa¼ªè£´¶ ðó£ñK¶ õî¶ ò£?40.60 ðìíèÀ÷ «îê â¶?41.ó£ü£è÷¬ìJ Üìè ðíðì å«ó å¼ Ýê£Kò¡ ò£?42.èîè âKAø ÜAQ èìL àJ«ó£«ì î÷ðì Þ¼õ ò£?43.«îõ¡ Üî° ¹F¬ò ªè£ì£ñ ë£ù¬î MôA ¬õî£. âî°?44.î£iF¡ å¼ ñ¬ùM° Üõ¬ìò å¼ ê«è£îK° å«ó ªðò.Üªðò â¡ù?45.ã¿ Éè¬÷ ªè£ì i¬ì è®ò¬î «õîF â°õ£CA«ø£, è®ò¶ ò£?46.âî ¹îèF õîèèO¡ ªð£¼è ªè£õ£Kô£îî£ Ü¿¶¹ô¹õî£è õ£CA«ø£?47.Þ«ò² 40 ï£è àðõ£êI¼î£. Þõ£Á 40 ï£èàíõ¼î£F¼î ñø Þ¼õ ò£?48.ð¾L¡ ªê£îè£óK ÜõÂ° º¡ Þ«ò²¬õ ãÁªè£ì Þ¼õò£?.49.ð¾ ÞóCèðìH¡¹, âî á¼° ªê¡ø£?50.«õîF «îõ¬ìò ñÂû¡ â¡Á ºîô£õî£è ܬöèð´ñQî¡ ò£?
«èMè
1.Which is the living and enduring imperishable seed?2.Where will be shouts of joy & victory?3.Who said, May the Lord see this & call you to account?4.The Mighty one has done great things for me. Who said this?5.Son of a slave girl became a king. Who was he?6.
The man who gains riches by unjust means is compared to which bird?
7.In whose days was the earth divided?8.Which place is the kings sanctuary and the temple of the Kingdom?9.Which is stained with footprints of blood?10.None of the rulers of this age understood it. What is it?11.What words will not give forgiven in this age or the age to come?12.When is it fine to be zealous?13.Who is considered dead even while living?14.Now God has paid me back for what I did to them. Who said this?15.What are caraway and cummin beaten with?16.What are the dust of Gods feet?17.Who got 199 lashes as punishment?18.What is detestable to Egyptians?19.Whose birthday celebration is mentioned first in Bible?20.Which verse has the first Amen in Bible?21.Who killed Saul?22.Who is holy, righteous and good?23.Which book in the Bible doesnt have the word Lord?24.Which prophet did King Jehoiakim kill?25.For which king did Jeremiah composed laments?26.For a brief moment I abandoned you. Who did the Lord abandon?27.Who was the prophetess who lived during Jeremiahs period?28.His songs numbered a thousand and five. Who is he?29.How is Absaloms advisor Ahithophel related to Bathsheba?30.Where does Bible talk about the custom of shaving a manshead when someone dies?31.Which king did not ask God for a sign even when he was asked to ask for a sign?32.Who put to death 1,85,000 men in one night?33.Who was told that the name of the Lord is beyond understanding?34.Who called upon the Lord to send thunders and rain?35.Which prophet said, Be content with your pay?36.What will the one who sows to please the spirit will reap from the spirit?37.What turns away wrath?38.Which prophet made the iron axe-head float?39.Who took a 100 prophets & hid them in 2 caves, fifty in eachand had supplied them with food and water?40.Which country has 60 large walled cities?41.Who was the only priest buried with the kings?42.Two were thrown alive into the fiery lake of burning sulphur.Who are they?43.Which bird was not endowed with wisdom or given a share ofgood sense?44.One of Davids wives and one of Davids sisters share the samename. What is that name?45.Where in Bible is a house built with 7 pillars? Who built it?46.In which book do we read that the merchants of the earth with weapand mourn over her because no one buys their cargoes any more?47.Jesus fasted for 40 days - likewise who are the other two, whodid not eat for 40 days?48.Name the 2 relatives of Paul, who had accepted Jesus evenbefore him?49.Where did Paul go immediately after his conversion?50.Who was called as Man of God first in Bible?
QUESTIONS
 
 Appeal for Malto Cause
Þî CPòK å¼õÂ° â¬î ªêbè«÷£,ܬî âù«è ªêbè. ñ«î» 25
:
40
èìî 30 Ý´èO, ñ£«î£ Þù ñèªð¼ñ÷M Þ«ò²¬õ ªê£î Þóêèó£è ãÁªè£´÷ù. «îõ¡ ªðèÙ ðìî£KèO¡Þ¬ì«ò ÞMù ñèO¡ ÝóðèM¬ò °P¶ãMù£. Þ¡ø÷M 1600° «ñðì °ö¬îè13 ðOèO ðJ¡Á õ¼A¡øù. å¼ ðO° æÝ® ²ñ£ 3 ôê ªêôõ£Aø¶. «ñ½ 5000 °«ñðì °ö¬îè èM ªðø îò£ø£è à÷ù.Þî «î¬õ Ýì£ì£è ÜFèK¶ªè£«ìõ¼Aø¶. Þî ïðEJ âè«÷£´ ¬è«è£¶ªêòð´è. îè¬÷ Ýèv´ 8 ï£ ï¬ìªðÁ
‘Unite for Malto - Carnival’
° èó ÃH ܬöA«ø£.ªüH»è, ð° ªðÁè, ªð£¼ÀîMò£î£°è
!
In the past 30 years, Malto Tribe in Jharkhand has cometo Christ in large numbers. Lord stirred the hearts ofmany professionals in Bangalore to support the growingeducational need of this tribe. Today, 1600 plus childrenare being educated through 13 schools. It costs around3 lakhs per annum to run a school. Still there are over5000 children waiting for primary education. The needis enormous and growing! Join hands towards thiscause. We extend our warm welcome to you for theupcoming Carnival on 8th August 2010 at St. Mark’sCathedral premises at 11.00 a.m. May the Lord JesusChrist bless you abundantly.FMPB Professionals Forum
ðFL °PHì«õ®ò¬õ
 
/ To be mentionedin answer sheet :
ªðò
 
 / Name :
ºèõK
/ Address :
ܬô«ðC â
 
 / Mobile No. :
ªî£¬ô«ðC â
 
 / Telephone No.:
I¡ Üê
 
 / E-mail :
M¬ìè õ¶ «êó «õ®ò ºèõK
/Answers to be sent to :
Rev. DANIEL VIJAYARAJ
No. 252, 9th Cross, H.M.T. Layout, R.T. Nagar,Bangalore - 560 032.
Ph : 9886327316, 9980540915, 9845996569,E-mail : danielfmpb@gmail.com
î¡ù£õº÷õè îè è£E¬èè¬÷
‘FMPB, Chennai’
 
°
DD
 
Üô¶
Cheque
 
àì¡ ÜÂðô£.
Those interested can send their offerings with
D.D. / Cheque
in favour of
‘FMPB, Chennai’.
Responses can also reach us throughE-mail : carnivalquiz2010@gmail.com
  
 L a s t  D a t e 2 3 r d  J u l y  2 0 1 0
FMPB PROFESSIONALS FORUM
BANGALORE
Carnival Quiz - 2010
 WIN ATTRACTIVE PRIZESIPOD, MOBILE PHONES,GOLD COINS & MORE ... ...
MFº¬øè
1.âô£ õòFù¼ ð° ªðøô£2.å¼õ å¼ º¬ø ñ£«ñ â¿îô£3.ðFè õ¶ «êó«õ®ò è¬ìC ï£
23 ü§¬ô 2010.
4.ªðèÙ õ£CèÀ° ñ´«ñ.5.õêù Ýî£ó¶ì¡ ðF î¼õ¶ ÜõCò.6.âô£ «èMèÀ° ðô êKò£ù M¬ì â¿FJ¼H¡ °½è º¬øJ ðK²è «îªî´èð´.7.ðK²è Ýèv´ 8 «îF ï¬ìªðÁ
‘Unite forMalto - Carnival’
 
 õöèð´.
RULES
1.Open for all ages.2.Only one response per participant permitted.3.Responses should reach us on or before
23rd July 2010.
4.Open only for those who reside in Bangalore.5.Responses should have proper Bible references.6.If many qualify, winners will be chosen based onlots.7.Prizes will be distributed during ‘Unite for Malto -Carnival 2010’ on 8th August 2010.
UNITE FOR MALTO CARNIVAL 2010
An event for helping the education ofMALTO children.
Date:
8th August 2010 (Sunday), 11.00 a.m.
Venue:
St. Mark’s Cathedral
# 1, M.G. Road, Bangalore - 1.
 Your participation will help us reachthe goal of providing education to6,000 needy children.
 
1
.ÉÑÚßÈÚ ÈÚß}Ú ß¡«ÛËÚÈÛVÚ¥æDؾÚßßÈÚ ¸Þd ¾ÚáÛÈÚâ ´¥Ú ß?
2
.D}ÛÓÔÚ ¨Ú´Ê¬¾Úßà ÚßYæ àÞÎÚÈÚã GÆÇÈæ?
3
.
¾æ ßÔæ àÞÈÚ«æÞ «æ àÞt É^ÛÂÑÚÆ
 
GM¥Ú ß ¾Ú áÛÁÚß ÔæÞØ¥ÚÁÚß?
4
.
ËÚOÚ¡«ÛWÁÚ ßÈÛ}Ú«Ú ß «Ú«ÚVæ ¥æàsÚ  u D®ÚOÛÁÚVÚ×Ú«Úß ÈÚ áÛt¥Û§«æ
B¥Ú«Ú ß ¾Ú áÛÁÚß ÔæÞØ¥ÚÁÚ ß?
5
.¹ ¥ÛÒ¾Úß ÈÚß«Úß @ÁÚÑÚ«Û¥Ú«Úß. @ÈÚ«Úß ¾ÚáÛÁÚß?
6
.AÒ¡®ÛÒ¡VÚ×Ú«Úß @«ÛÀ¾ÚßÈÛW ÑÚM®Û¦ÒOæàMsÚÈÚ«Ú«Úß ¾ÚáÛÈÚ ®ÚPÐVæÔæ àÞÆÑÚÅÛW¥æ?
7
.¾ÚáÛÁÚ¦«ÚVÚ×ÚÆǺڠàÉß¾Úßß ÒÞØ}Úß?
8
.¾Ú áÛÈÚ ÑÚ  ¤×ÚÈÚâ ´ ÁÛdPÞ¾Úß ®ÚÉ}ÛÃľÚß ÈÚ ß}Úß¡@ÁÚÈÚß«æ?
9
.¾ÚáÛÈÚ®Úloy¥ÚÔæeæ  geÛsÚßVÚ×Ú ß ÁÚ  ¡ÈÚß¾ÚßÈÛWÈæ?
10
.Ú«Úß BÔÚÅæàÞOÛ©OÛÂVÚ×ÚÆǾÚáÛÁÚà @¾ڠßÆÄÇ. B¥Úß H«Úß?
11
.Ú¥ÚÅÛÇVÚÆ ®ÚÁÚ¥ÚÅÛÇÆ OÚÐÉßÑÚÄ°sÚ¥ÚÈÚáÛ}ÚßVÚ×ÛÈÚ â´ÈÚ â´?
12
.¾Ú áÛÈÛVÚÈæß_`ÒOæ à×Ú ßÙÈÚ â´¥Úß J×æÙ¾Úߥڠß?
13
.¾ÚáÛÁÚ«Ú ß ¶¥Ú ßPÁÚßÈÛVÚÄà ÑÚ  ¡ÈÚÁÚß GM¥Úß ®ÚÂVÚ{ÑÚÅÛ¿ß}Ú ß?
14
.
«Û«Ú ß @ÈÚÂVæÈÚ áÛt¥ÚM}æ¾æ ßÞ ¥æÞÈÚÁÚ ß «Ú«ÚÈÚ áÛt¥Û§«æ
GM¥Úß ¾ÚáÛÁÚ ßÔæÞØ¥ÚÁÚ ß?
15
.Â¾Ú ß fÞÂVæ¾Úß«Úß ÈÚ ß}Úß¡fÞÂVæ¾Úß«Úß JOÚßQÈÚ â´¥Ú ß ¾Ú áÛÈÚâ ´VÚØM¥Ú?
16
.Ú®Û¥Ú¥Ú ¨Ú à×Úß H«ÛWÈæ?
17
.
199
HlßVÚ×Ú«Ú ß ÌOæ Ð¾ÚáÛW Ôæ àM¦¥ÚÈÚÁÚß ¾ÚáÛÁÚ ß?
18
.IVÚ߮ڠ ¡ôÀÂVæ@ÑÚÔÚ ÀÈÛWÁÚ ßÈÚ¥Úß H«Ú ß?
19
.¾ÚáÛÁÚd«Ú½¦«Ú¥Ú A^ÚÁÚzæ ÑÚ ÀÈæÞ¥Ú¥ÚÆÇÈæ à¥ÚÄß ¶Áæ¾Ú ßÄ°no¥æ?
20
.ÑÚ}ÚÀÈæÞ¥Ú¥ÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚÈÚ^Ú«ÚÈæàlo Èæ à¥ÚÄ ·ÛÂVæ 
AÈæß«é
GM¶ ®Ú¥ÚÈÚ«Úß Ôæ àM¦¥æ?
21
.ÑèÄ«Ú«Úß ¾ÚáÛÁÚ ß OæàM¥ÚÁÚ ß?
22
.®ÚÂËÚߥڠ ªÈÚã «ÛÀ¾Ú ßÈÚã Õ}ÚÈÚ ã AWÁÚßÈÚM¢Ú¥ÚߧH«Úß?
23
.ÑÚ}ÚÀÈæÞ¥Ú¥Ú¾Ú áÛÈÚ®Ú â´ÑÚ  ¡OÚ¥ÚÆÇ
%«Úß
GM¶ ®Ú¥ÚBÁÚßÈÚâ ´¦ÄÇ?
24
.¾æ ßÔæ àÞ¾Ú áÛPÞÈÚß«Úß ¾Ú áÛÈÚ ®ÚÃÈÛ¦¾Úß«Úß Oæ àM¥Ú«Ú ß?
25
.¾æ ßÁæÉßÞ¾Ú ß«Ú ß ¾ÚáÛÈÚ@ÁÚÑÚ«Ú OÚ ßÂ}Úß ®Ú  ÃÅÛ®Ú×Ú«Ú ß ÁÚ_Ò¥Ú«Ú ß?
26
.¾ÚáÛÁÚ«Ú ß ¥æÞÈÚÁÚß OÚÐyÈÚáÛ}Ú  Ã ¸no¥Úߧ, ÈÚ ßÔÛ OÚä®æ¿ßM¥ÚÑæÞÂÒOæ àMsÚ«Ú ß?
27
.¾æßÁæÉßÞ¾Úß«ÚOÛÄ¥ÚÆÇfÞÉÑÚß~¡¥Ú  § ®ÚÃÈÛ¦¬ ¾Ú áÛÁÚ ß?
28
.ÑÛÉÁÚ¥ÚI¥Úß WÞ}ÚVÚ×Ú«Úß ÁÚ_Ò¥ÚÈÚÁÚ ß ¾Ú áÛÁÚß?
29
.@·ÛÐÅæàÞÈÚß«Ú ÑÚÄÔÛVÛÁÚ«Û¥Ú @ÕÞ}æàÞ±æÅé«Úß ·æ}æжØVæ ¾ÚáÛÈÚ ÂÞ~ÑÚM¶M©¾Ú áÛW¥Ú  §«Ú ß?
30
.¹«Ú ß ÑÚ}Û¡VÚ }ÚÅæ·æàÞØÒOæà×Ú ßÙÈÚ ÑÚM®Ú  Ã¥Û¾Úß OÚßÂ}Úß ÑÚ ÀÈæÞ¥Ú¥ÚÆÇGÆÇ ÔæÞ×ÚÄ°no¥æ?
31
.¥æÞÈÚÁÚ ß ¬Þ«Ú ß VÚ ßÁÚ ß}Ú«Ú ß OæÞØOæ àÞ GM¥Ú ß OæÞØ¥ÚÁÚ à OæÞØOæ à×Ú Ù¥ÚÁÛd«Ú ß ¾Ú áÛÁÚ ß?
32
.JM¥æÞ ÁÛ~þÚßÆÇ 
1
,
85
,
000
d«ÚÁÚ«Úß ÑÚMÔÚÂÒ¥ÚÈÚÁÚß ¾Ú áÛÁÚß?
33
.
%«Ú«ÛÈÚ ßÈÚ â´ AËÚ`¾Ú ß%OÚÁÚÈۥڥڠߧ
GM¥Úß ¾Ú áÛÁÚß ÔæÞØ¥ÚÁÚß?
34
.VÚßsÚßVÚ«Úà ÈÚß×æ¾Ú ß«Ú ß OÚ×ÚßÕÑÚßÈÚM}æ¥æÞÈÚÁÚÆÇÈæ àÁæ¿ßloÈÚÁÚ ß ¾Ú áÛÁÚß?
35
.
¬ÈÚ ß½ ÑÚM¶×Ú¥ÚÆÇ ä®Ú  ¡ÁÛWÂ
GM¥Ú ß ¾Ú áÛÈÚ®ÚÃÈÛ¦ ÔæÞØ¥Ú«Ú ß?
36
.A}Ú ½«Ú«Ú ß OÚßÂ}Ú ß ¸}Úß¡ÈÚÈÚ«Úß A}Ú½¬M¥ÚH«Ú«Úß Oæ à¾Ú ßßÀÈÚ«Úß?
37
.¾Ú áÛÈÚâ ´¥Ú ß Òlo«Úß AÂÑÚßÈÚ â´¥Ú ß (ËÚÈÚ ß«Ú®ÚtÑÚßÈÚ â´¥Ú ß)?
38
.¾ÚáÛÈÚ®ÚÃÈÛ¦¾Ú ßß Oæ àsÚÆ }æÞÅÛsÚ ßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥Ú«Úß?
39
.«ÚàÁÚß ®ÚÃÈÛ¦VÚ×Ú«Úß }æVæ¥ÚßOæàMsÚß IÈÚ}æëÈÚ}Úß¡ ÈÚßM¦¾Úß«ÛW VÚÉVÚ×ÚÆÇ@sÚWÒlßo @«Ú®Û«ÚVÚ×Ú«Ú ß Oæàlßo ÑÛP¥ÚÈÚ«Úß ¾ÚáÛÁÚß?
40
.
60
®ÚloyVÚ×ÚÆÇÁÚßÈÚ ®èØVæ àÞsæVÚØM¥Ú ºÚ¥ÚÃÈÚ áÛsÚÄ°lo ¥æÞËÚ ¾Ú áÛÈÚâ´¥Ú ß?
41
.¾ÚáÛÈÚJ¶¹«æÞ ¾Ú áÛdOÚ«Ú«Úß ÁÛdËÚ½ËÛ«Ú¥ÚÆÇ ÑÚÈÚáÛ© ÈÚáÛsÚÄ°lo«Úß?
42
.¹ÁÚ«Ú ß fÞÈÚÑÚÕ}ÚÈÛW VÚM¨Ú¦M¥ÚD¾ڠßßÈÚ·æMP¾Ú ß OæÁæ¾Ú ßÆÇÔÛOÚÄ°loÁÚ ß. BÈÚÁÚß ¾Ú áÛÁÚß?
43
.¾Ú áÛÈÚ®ÚPÐVæ¥æÞÈÚÁÚ ß eÛk«ÚÈÚ«Ú ß ÈÚ ßÁæÈÚ áÛt, ÉÈæÞOÚÈÚ«Ú ß ¥Ú¾Ú ß®ÛÆÑÚ¥æB¥Û§«æ?
44
.¥ÛÉÞ¥Ú«ÚÔæMsÚ~¾Ú ßÈÚÁæ à¶¹×Ú à ÔÛVÚ à @ÈÚ«ÚÑÚÔæ àÞ¥Ú¾ڠßÈÚÁæ à¶¹×Ú à JM¥æÞ ÔæÑÚÁÚ«Úß ÔÚM_OæàMt¥Ú§ÁÚß. A ÔæÑÚÁæÞ«Ú ß?
45
.H×Ú ß OÚM¶VÚ×Ú«Ú ß OÚt¥Ú ß ÈÚ ß«æ¾Ú ß«Ú ß OÚnoÁÚ ßÈÚ â ´¥Ú ß - ÑÚ ÀÈæÞ¥Ú¥ÚÆÇGÆÇ¥æ? ¾Ú áÛÁÚ ß B¥Ú«Ú ß OÚno¥ÚÁÚß?
46
.ºÚ àÅæ àÞOÚ¥ÚÈÚ%OÚÁÚ ß @ÈÚ×Ú¬Éß}Ú  ¡ÈÛW @}Ú ß¡ àÞ×ÛsÚ ß}Û¡-
«ÚÈÚ ß½ ÔÚ ßVÚ×Ú ÑÚÁÚ ßVÚ×Ú«Ú ß Oæ àMsÚ ßOæ à×Ú ßÙÈÚÈÚÁÚ ß B«Ú à ¾Ú áÛÁÚ à BÄÇÈÚÅÛÇ
- ¾Ú áÛÈÚ®Ú â ´ÑÚ  ¡¥ÚÆÇ B¥Ú«Úß K¥Ú ß}æ¡ÞÈæ?
47
.¾æ ßÞÑÚ ß ÑÛÊÉß
40
¦«Ú D®ÚÈÛÑÚÈÚ áÛt¥Ú«Úß. B¥æÞ ÂÞ~
40
¦ÈÚÑÚ H«Ú«Ú à ~«Ú¥æB¥Ú  § B¬¶¹ÁÚß ¾Ú áÛÁÚß?
48
.®èĬWM}Ú ÈÚ ßßM^æ PÃÑÚ  ¡«Ú«Ú ß «ÚM¸¥Ú®èÄ«ÚB¶¹ÁÚ ß ÑÚÊd«ÚÁÚ ß (ÑÚM¶M©OÚÁÚß) ¾Ú áÛÁÚß?
49
.®èÄ«Úß }Ú%«Ú«Úß OÚMsÚßOæ àMsÚ }ÚOÚÐy GÆÇVæ ÔæàÞ¥Ú«Ú ß?
50
.ÑÚ}ÚÀÈæÞ¥Ú¥ÚÆÇ ¥æÞÈÚÁÚ ÈÚ ß«ÚßÎÚ À«æM¥Ú ß OÚÁæ¿ßÒOæ àMsÚ Èæ à¥ÚÄ ÈÚÀP¡ ¾Ú áÛÁÚß?
®Ú   ÃËæ-VÚ×Ú ß
1.Which is the living and enduring imperishable seed?2.Where will be shouts of joy & victory?3.Who said, May the Lord see this & call you to account?4.The Mighty one has done great things for me. Who said this?5.Son of a slave girl became a king. Who was he?6.
The man who gains riches by unjust means is compared to which bird?
7.In whose days was the earth divided?8.Which place is the kings sanctuary and the temple of the Kingdom?9.Which is stained with footprints of blood?10.None of the rulers of this age understood it. What is it?11.What words will not give forgiven in this age or the age to come?12.When is it fine to be zealous?13.Who is considered dead even while living?14.Now God has paid me back for what I did to them. Who said this?15.What are caraway and cummin beaten with?16.What are the dust of Gods feet?17.Who got 199 lashes as punishment?18.What is detestable to Egyptians?19.Whose birthday celebration is mentioned first in Bible?20.Which verse has the first Amen in Bible?21.Who killed Saul?22.Who is holy, righteous and good?23.Which book in the Bible doesnt have the word Lord?24.Which prophet did King Jehoiakim kill?25.For which king did Jeremiah composed laments?26.For a brief moment I abandoned you. Who did the Lord abandon?27.Who was the prophetess who lived during Jeremiahs period?28.His songs numbered a thousand and five. Who is he?29.How is Absaloms advisor Ahithophel related to Bathsheba?30.Where does Bible talk about the custom of shaving a manshead when someone dies?31.Which king did not ask God for a sign even when he was asked to ask for a sign?32.Who put to death 1,85,000 men in one night?33.Who was told that the name of the Lord is beyond understanding?34.Who called upon the Lord to send thunders and rain?35.Which prophet said, Be content with your pay?36.What will the one who sows to please the spirit will reap from the spirit?37.What turns away wrath?38.Which prophet made the iron axe-head float?39.Who took a 100 prophets & hid them in 2 caves, fifty in eachand had supplied them with food and water?40.Which country has 60 large walled cities?41.Who was the only priest buried with the kings?42.Two were thrown alive into the fiery lake of burning sulphur.Who are they?43.Which bird was not endowed with wisdom or given a share ofgood sense?44.One of Davids wives and one of Davids sisters share the samename. What is that name?45.Where in Bible is a house built with 7 pillars? Who built it?46.In which book do we read that the merchants of the earth with weapand mourn over her because no one buys their cargoes any more?47.Jesus fasted for 40 days - likewise who are the other two, whodid not eat for 40 days?48.Name the 2 relatives of Paul, who had accepted Jesus evenbefore him?49.Where did Paul go immediately after his conversion?50.Who was called as Man of God first in Bible?
QUESTIONS

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Arul Chennappa added this note
where will be shouts of joy & victory?
1 hundred reads
JebarajDG liked this
abusidik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->