Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78. Acatistul Sfantului Cuvios Onufrie de la Verona

78. Acatistul Sfantului Cuvios Onufrie de la Verona

Ratings: (0)|Views: 139 |Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Maria Ioana on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2012

pdf

text

original

 
Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie
de la Vorona
 
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5) 9/22 sep
Condac 1
Iubitor 
 
de
 
viaţă
 
sihăstrească
 
şi
 
duhovnicesc
 
 povăţuitor 
 
către
 
mântuire,rugător 
 
fierbinte
 
şi
 
luminător 
 
al Sihăstriei
 
Voronei, pilduitor al monahilor 
 
şi prieten al
 
Îngerilor, ţie
 
cu
 
evlavie
 
îţi
 
cântăm:
 
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Icos 1
Făcătorul Îngerilor din pruncie te-a chemat să slujeşti Domnului şi să fiicandelă luminoasă pentru neamul tău dreptcredincios, Părinte,
 
că viaţă cuvioasăai arătat, pentru care şi noi îţi cântăm unele ca acestea:Bucură-te, floare aleasă răsădită în pământul Moldovei!Bucură-te, că din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt!Bucură-te, curacopilărie, plăcută Lui Dumnezeu, tinereţea taDomnului ai închinat-o!Bucură-te, că mintea ţi-a fost pururea la Dumnezeu!Bucură-te, că ai urmat Lui Hristos, Care te-a umbrit cu puterea Harului Sfânt!Bucură-te, că prin acestea
Calea Adevărului
ai aflat-o!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 2
Pentru curata-ţi viaţă, înzestrat fiind cu strălucită înţelepciune, Cuvioase Părinte, ai ajuns să slujeşti înînalte dregătorii,
 
căutând să împlineşti şi
 
datoriile lumeşti,
 
însă fără a uita vreodată de
 
Dumnezeu,
 
Căruia mereu I-ai cântat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Auzind îndemnul Mântuitorului:
Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede
 
de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi
 
urmeze
 
 Mie,
şi aflând
 
de viaţa monahală cu bună rânduială din ţara
 
Moldovei,
 
Sfinte Părinte, ai
 
lăsat patria
 
ta
 
şi
 
dregătoria
 
lumească şi ai
 
venit la
 
Mănăstirea
 
Dragomirna
 
din
 
 părţile
 
Sucevei.
 
Pentru
 
aceasta
 
auzi
acum:
Bucură-te, doritor al vieţii desăvârşite şi împlinitor al chemării Lui Hristos!Bucură-te, că nu te-a robit slava omenească şi ai căutat viaţa pustnicească!Bucură-te, că ai dorit cele netrecătoare!Bucură-te, că ai urmat calea smereniei!Bucură-te, că ai găsit liman duhovnicesc!Bucură-te, că la Mănăstirea Dragomirna ai fost binecuvântat!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 3
Cine nu te va ferici, Părinte Onufrie, pe tine cel care cu înţelepciune ai hotărât să alungi din viaţa ta toateispitele măririi deşarte şi prin viaţă neîntinată să te faci plăcut Lui Hristos. De aceea, te-ai străduit să fii înger întrup şi neîncetat ai cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Din Sfântul Munte Athos a venit la Mănăstirea Dragomirna Cuviosul Stareţ Paisie şi te-a aflat, SfintePărinte, şi foarte mult s-a folosit de viaţa ta şi de adânca ta smerenie. Statornică şi duhovnicească prietenie v-aunit, că şi tu ai deprins de la el alese virtuţi monahiceşti. Minunându-ne de aceasta, te lăudăm cântându-ţi:Bucură-te, că pe Stareţul Paisie duhovnic l-ai ales şi el cu folositoare sfaturi te-a întărit!Bucură-te, că pentru viaţa ta aleasă Cuviosul Paisie mult te-a preţuit!Bucură-te, că şi tu sfetnic de nădejde i-ai fost şi adesea cu el te-ai sfătuit!Bucură-te, că împreună aţi strălucit prin virtuţi!Bucură-te, că şi pe Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului l-ai întâlnit!Bucură-te, că şi cu acesta duhovnicească prietenie ai statornicit!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 4
Vrednic
 
lucru
 
este
 
 
te
 
cinstim,
 
Cuvioase Părinte, căci cu osârdie ai căutat monahi cu viaţă îmbunătăţităşi de la dânşii ai învăţat să biruieşti valurile mării învolburate ale acestei vieţi. Aşa, Sfinte, ai cunoscut pe
1
 
Cuvioşii Paisie de la Neamţ şi pe Vasile de la Poiana Mărului şi împreună aţi lăudat pe Dumnezeu cântându-I:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Auzind de marii sihaştri din părţile Voronei, Sfinte Onufrie, şi mistuit de dorul păcii duhovniceşti, te-aiînchinoviat în Mănăstirea Vorona cu sete nestinsă de a spori în cele sfinte. Iar de aici, Cuvioase Părinte, te-airetras în liniştea codrului din apropiere, unde ai petrecut vreme de un sfert de veac în aspră nevoinţă şi înrugăciune neîncetată. Minunându-ne de această neobosită nevoinţă, cu evlavie îţi cântăm:Bucură-te, podoaba obştii Mănăstirii Vorona!Bucură-te, mult nevoitorule în cele duhovniceşti!Bucură-te, că în liniştea pădurii pe Hristos L-ai găsit!Bucură-te, sfinţitor al locurilor tainice!Bucură-te, rugător pentru mântuirea multora!Bucură-te, slujitor al virtuţilor creştineşti!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 5
În codrii Voronei, candelă luminoasă te-ai arătat, mult nevoitorule Părinte, că prin pilda vieţii şi prinînvăţăturile tale ai fost vrednic îndreptător pentru mulţi călugări pe care i-ai călăuzit către viaţa cea sfântă, pe toţi povăţuindu-i ca neîncetat să-I cânte Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Chemat la sfânta taină a Preoţiei te-ai înfricoşat, cinstitorule de Dumnezeu, că prin adânca ta smerenie tesocoteai nevrednic. Cunoscătorul inimilor Dumnezeu te-a învrednicit cu acest mare dar. Cu sfială zicem:Bucură-te, om duhovnicesc şi vieţuitor al pustiei!Bucură-te, rugător fierbinte şi sfătuitor înţelept!Bucură-te, povăţuitor luminat!Bucură-te, purtător al Harului Ceresc!Bucură-te, lumină mare a Voronei!Bucură-te, candelă a sfinţeniei!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 6
Luminându-te cu pilda vieţii sfinte a Părinţilor Atoniţi, ai rânduit şi pentru monahii Mănăstirii Voronaaceeaşi pravilă de trăire îmbunătăţită, îndemnându-i a cânta Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Vieţuire îngerească petrecând în post şi în îndelungi privegheri,
 
Sfinte
 
Onufrie,
 
te-ai făcut
 
ucenicilor tăiicoană vie de rugăciune şi te-ai învrednicit a primi
 schima cea mare
de la duhovnicul tău, Stareţul Paisie,
 
care te-a chemat la
 
Mănăstirea
 
Dragomirna
 
şi
 
te-a făcut
 
schimnic.
 
Pentru
 
sporirea
 
ta
 
duhovnicească,
 
Sfinte,
 
îţi
 
cântăm:
Bucură-te, că pe Maica Domnului ai avut-O mereu rugătoare!Bucură-te, că nimic din cele trecătoare nu ai iubit!Bucură-te, că pe cele nestricăcioase le-ai dobândit!Bucură-te, cel ce ai primit cunună nepieritoare!Bucură-te, prieten al Îngerilor şi luminător al monahilor!Bucură-te, cunoscător al tainelor sfinte şi călăuză a nevoitorilor!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 7
Vestea vieţuirii sfinte şi puterea rugăciunilor tale, Cuvioase, s-a răspândit în toată Moldova. Din locuriîndepărtate mulţi credincioşi au venit la tine, şi ca un preabun Părinte pe toţi cu multă dragoste i-ai primit, dândmângâieri, mijlocind cu rugăciunile şi tămăduind prin acestea multe boli ale celor suferinzi. Cei care s-auînvrednicit de mari daruri prin rugăciunile tale,
 
cu
 
mulţumire
 
I-au
 
cântat
 
Lui
 
Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Urmând pilda marilor sihaştri din pustia Egiptului, Cuvioase, ai întemeiat obşte monahală la SihăstriaVoronei, unde mulţime de călugări s-a adunat, toţi voind a-ţi fi în preajmă şi a te avea ca doctor sufletesc, că pentru toţi ai fost un călugăr pilduitor, duhovnic şi stareţ. Cinstind Sfintele tale Moaşte să zicem aşa:Bucură-te, întemeietorul obştei de la Sihăstria Voronei!Bucură-te, vieţuitor, pilduitor şi fierbinte rugător!
2
 
Bucură-te, povăţuitor înţelept!Bucură-te, milostiv şi blând păstor!Bucură-te, cărturar duhovnicesc, cunoscător al Filocaliei!Bucură-te, ostenitor al răspândirii scrierilor sfinte!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 8
Către
 
apusul
 
vieţii,
 
depărtându-te de
 
tulburările
 
lumeşti,
 
Cuvioase
 
Onufrie,
 
ai vieţuit
 
într-o
 
 peşteră
 
 pe
 
malul pârâului Vorona, făcându-ţi din ea poartă a cerului cu alese rugăciuni, şi te-ai luminat de dorul pentru Hristos până la cel din urmă ceas al vieţii tale, neîncetat cântându-I:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Văzând trăirea ta în netulburată linişte sihăstrească, Sfinte Părinte, cu adevărat înţelegem că viaţa pustnicilor este fericită. Luminându-te cu Dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai preschimbat-o în grădină deviaţă duhovnicească. Pentru aceasta şi noi zicem:Bucură-te, că pe diavol cu postul şi cu rugăciunea l-ai ruşinat!Bucură-te, că din învăţăturile Sfintei Scripturi te-ai adăpat!Bucură-te, că ai iubit Sfintele Scripturi şi ai cercetat scrierile Sfinţilor Bucură-te, că ai urmat sfatul duhovnicilor tăi şi de Cuvântul Lui Hristos te-ai pătruns!Bucură-te, odor de mare preţ al Voronei!Bucură-te, rugător fierbinte al Moldovei!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 9
Săvârşind călătoria acestei vieţi, Părinte Onufrie, şi cunoscând dinainte ceasul despărţirii sufletului detrup, ai mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru darul vieţii îndelungate pe care l-ai primit de la El. După ce ai petrecut
 
 pe
 
 pământ
 
89
 
de ani,
 
Hristos a luat în braţele
 
Sale
 
fericitul
 
tău
 
suflet.
 
Minunându-ne
 
de
 
frumoasa
 
ta
 
viaţă,Sfinte, împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Înţelepţii mult vorbitori nu pot arăta în cuvinte petrecerea ta din această viaţă. Firea îngerească s-aminunat de vieţuirea ta, Cuvioase, că trup având ai trăit ca un Înger şi mutarea ta la cele veşnice a fost însoţită demulte minuni. Văzând noi puterea Lui Dumnezeu arătată prin cei ce-L iubesc, îţi spunem aşa:Bucură-te, purtător al Duhului Sfânt, că ai cunoscut taina sfârşitului tău!Bucură-te, primitor al darurilor cereşti!Bucură-te, luptător duhovnicesc neînfricat!Bucură-te, primitor al Sfintelor Taine înainte de ceasul morţii!Bucură-te, vieţuitor împreună cu Sfinţii!Bucură-te, cel ce ai ajuns la liman fericit!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!Condac 10
Împăratul David a spus că
 Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!
iar viaţa ta, Cuvioase, a adeveritcele spuse de psalmist. Dumnezeu a arătat slava Lui prin tine, care ai mers pe calea cea strâmtă, purtând jugulvieţii pustniceşti,
 
al neîncetatelor nevoinţe,
 
al rugăciunii stăruitoare.
 
Suindu-te din putere în putere,
 
Sfinte,
 
te-aimutat în locaşurile cele veşnice, cântând Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Lumină
 
din
 
Lumina
 
Lui Hristos ai gustat în această lume trecătoare, Cuvioase
 
Onufrie, şi
 
după moarteata,
 
ai
 
răsărit
 
ca
 
o lumină strălucitoare prin
 
Sfintele tale Moaşte
 
din care izvorăsc tămăduiri
 
celor 
 
care ţi se roagă:Bucură-te, Sfinte al Lui Dumnezeu Cel Preasfânt!Bucură-te, purtător al darului vindecării şi tămăduitor al bolilor grele!Bucură-te, făcător de minuni prin Harul Duhului Sfânt!Bucură-te, luminător al închinătorilor!Bucură-te, vindecător al celor neputincioşi!Bucură-te, ajutător grabnic al celor suferinzi!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Onufrie
 
şi
 
roagă-te
 
să scăpăm de
 
patimi,
 
să ne
 
smerim
 
şi să ne
 
sfinţim
 
duhovniceşte!
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fericire71 liked this
raluca_rotar6253 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->