Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao cao 6 thang dau nam 2008 dau nam 2008

Bao cao 6 thang dau nam 2008 dau nam 2008

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 377|Likes:
Published by dongut72
dong
dong

More info:

Published by: dongut72 on Jun 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2010

pdf

text

original

 
 
1
Y BAN NHÂN DÂN C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAMHUY
N VĂN BÀN
Đ
c l
p - T
 
do - H
nh phúc
S
: 132/BC - UBND
 
Văn Bàn, ngày 16 tháng 6 năm 2008
 
BÁO CÁOK
t qu
th
 
c hi
n nhi
m v
phát tri
n KT-XH, ANQP 6 tháng đ
u nămph
ươ 
ng h
ư 
ng nhi
m v
6 tháng cu
i nă
m 2008
I.
K
t qu
th
 
c hi
n nhi
m v
phát tri
n KT - XH 6 tháng
đ
u n
ă
m2008:
 
1. S
n xu
t Nông nghi
p - Lâm nghi
p:a. Tr
ng tr
t:* V
Xuân:
- Cây lúa: Di
n tích gieo tr
ng 2.223 ha đ
t 104,8% KH t
nh giao,
đ
t 100,2% KH huy
n giao,
đ
t 104,8% so v
 
i cùng k 
. N
ă
ng su
t
ư 
c
đ
t 52,3 t
 /ha
đ
t99,6% so KH,
đ
t 100,5 % so cùng k 
. S
n l
ư 
ng
ư 
c
đ
t 11.635 t
n
đ
t 99,9% soKH,
đ
t 105,5% so cùng k 
.- Cây Ngô: Di
n tích gieo tr
ng 1.489 ha
đ
t 111 % KH giao,
đ
t 122,4% sov
 
i cùng k 
(Trong
đ
ó có 14 ha t
ă
ng v
). N
ă
ng su
t
ư 
c
đ
t 34,3 t
 /ha
đ
t 96,3%so v
 
i KH,
đ
t 96,6% so cùng k 
. S
n l
ư 
ng
ư 
c
đ
t 5.100 t
n
đ
t 106,8% so v
 
iKH,
đ
t 118,1% so cùng k 
.- Cây
đ
u t
ươ 
ng: Di
n tích gieo tr
ng 47 ha
đ
t 20% KH giao,
đ
t 20,6% so v
 
icùng k 
. N
ă
ng su
t
ư 
c
đ
t 10 t
 /ha, s
n l
ư 
ng
ư 
c
đ
t 47 t
n.- Cây L
c: Di
n tích gieo tr
ng: 45 ha
đ
t 33,1 % KH giao.- Cây s
n: Th
c hi
n 1.624 ha
đ
t 127,6 % KH giao, so v
 
i cùng k 
 
đ
t113,8 %.- Cây rau
đ
u các lo
i th
c hi
n 372 ha so cùng k 
 
đ
t 92,3 % gi
m 31 ha.
* K
t qu
s
n xu
t t
ă
ng v
 
đ
ông xuân:
T
ng di
n tích th
c hi
n345,74/374 ha
đ
t 92,3 % KH giao trong
đ
ó (Lúa xuân 284,43 ha/245 ha
đ
t 116,1% KH giao, cây ngô 12,1 ha, cây
đ
u t
ươ 
ng 25,14 ha
đ
t 24,17 % KH c
n
ă
m trong
đ
ó có 14 ha MH khuy
n nông, cây l
c th
c hi
n 24,07 ha
đ
t 96,3 % KH giao).
* V
hè thu:
 
Đ
ã t
ch
c gieo m
, làm
đ
t xong và chu
n b
gieo c
y 654 haru
ng 1 v
t
i các xã vùng cao c
a huy
n.
*
Gi
ng và v
t t
ư
phân bón: C
ơ 
b
n cung
ng
đ
, k 
p th
 
i v
,
đ
áp
ng nhuc
u s
n xu
t c
a nhân dân.
b. Ch
ă
n nuôi - Thú y
:- Trong 6 tháng
đ
u n
ă
m 2008 d
ch b
nh không x
y ra trên
đ
a bàn, tuynhiên do rét
đ
m, rét h
i kéo dài trong tháng 2 n
ă
m 2008 nên toàn huy
n thi
t h
i3.529 con gia súc trâu, bò, ng
a b
ch
t rét.
Đ
u tháng 3 n
ă
m 2008 t
i xã Khánh
 
 
2
Yên Trung có 3 con trâu ch
t, t
i xã N
m Xây có 3 con l
 
n ch
t do b
nh t
huy
ttrùng.- Công tác tiêm phòng trên
đ
àn gia súc, gia c
m cho các xã, th
tr
n trong k 
In
ă
m 2008 k 
t qu
nh
ư
sau: THT trâu, bò 18.470 li
u
đ
t 88 % KH,
đ
t 113,5 % sov
 
i cùng k 
; THT l
 
n 14.000 li
u
đ
t 90 % KH,
đ
t 99% so v
 
i cùng k 
; D
ch t
l
 
n14.000 li
u
đ
t 90% KH,
đ
t 99% so v
 
i cùng k 
; LMLM trâu, bò 7.500 li
u
đ
t89% KH,
đ
t 99 % so v
 
i cùng k 
; Cúm gia c
m 3.000 li
u
đ
t 100% KH,
đ
t 300% so v
 
i cùng k 
; D
i chó 250 li
u
đ
t 100 % KH,
đ
t 100 % so v
 
i cùng k 
.- Công tác ki
m soát gi
t m
:
 
Ki
m soát trâu, bò 50 con, L
 
n th
t 2.056. X
 lý 6 con l
 
n th
t không
đ
m b
o tiêu chu
n v
sinh thú y, thu n
p 12.800.000
đ
ng.- Công tác ki
m d
ch: Ki
m d
ch v
n chuy
n 310 con trâu t
i D
ươ 
ng Qu
197 con l
 
n th
t t
Khánh Yên H
chuy
n ra ngoài t
nh. Phúc ki
m v
n chuy
n l
 
nth
t 519 con, l
 
n gi
ng 249 con qua ch
t ki
m d
ch Tân An
đ
i Lai Châu và LàoCai.- Ch
 
đ
o tri
n khai th
c hi
n h
tr
 
h
u qu
cho các xa, th
tr
n trong
đ
 
t rét
đ
m, rét h
i theo quy
t
đ
nh c
a UBND t
nh.
c. Công tác khuy
n nông và B
o v
th
 
c v
t:
 
* Công tác Khuy
n nông:
H
th
ng Khuy
n nông c
ơ 
s
 
 
đ
ã phát huy t
t trong công tác tuyên truy
n v
n
đ
ng, t
p hu
n, h
ư 
ng d
n chuy
n giao khoa h
c
thu
t v
công tác nuôi tr
ng,ch
ă
m sóc và b
o v
cây tr
ng, v
t nuôi cho nhân dân. Trong 6 tháng
đ
u n
ă
m 2008
đ
ã t
ch
c
đ
ư 
c 29 l
 
p t
p hu
n cho 986 l
ư 
t ng
ư 
i
đ
t 100% KH.T
ch
c th
c hi
n 4 mô hình khuy
n nông trên toàn huy
n: Mô hình
đ
ut
ươ 
ng xuân 14 ha
đ
t 100% KH d
ki
n t
ng k 
t vào cu
i tháng 6; Mô hình tr
ngkeo tai t
ư 
ng 60 ha
đ
ã hoàn thành khâu ch
n
đ
i
m và ch
n h
; Mô hình lúa xuân 0,7ha; Mô hình ngô xuân gi
ng NK66, NK4300 th
c hi
n
 
03 xã m
i xã 0,5 ha.
* Công tác b
o v
th
 
c v
t:
 Th
ư 
ng xuyên ki
m tra tình hình sâu, b
nh h
i trên cây tr
ng, d
báo sâub
nh, ra thông báo
đ
nh k 
và h
ư 
ng d
n s
d
ng thu
c b
o v
th
c v
t. Di
n tíchlúa b
nhi
m sâu b
nh h
i r
y là 857 ha có nguy c
ơ 
phát tri
n thành d
ch xong
đ
ã
đ
ư 
c phun thu
c phòng tr
sâu h
i k 
p th
 
i, h
u qu
có 4 ha b
m
t tr
ng. Hi
n nay
đ
ã ti
n hành ki
m tra, thanh tra thu
c b
o v
th
c v
t 1 cu
c, m
 
01 l
 
p h
ư 
ng d
ncách nh
n bi
t và phòng tr
các lo
i sâu b
nh h
i lúa v
 
i 50 ng
ư 
i tham ra.
d. Ho
t
đ
ng kinh t
trang tr
i
:Toàn huy
n tính
đ
n nay có 33 trang tr
i trong
đ
ó 1 trang tr
i t
i xã V
ă
n S
ơ 
n
đ
t tiêu chí trang tr
i theo qui
đ
nh còn 32 trang tr
i
đ
ang làm th
t
c h
s
ơ 
côngnh
n. Trong
đ
ó: Kinh doanh t
ng h
 
p 27 trang tr
i, lâm nghi
p 2 trang tr
i, ch
ă
nnuôi 4 trang tr
i. Trong th
c t
s
trang tr
i tr
c ti
p s
n xu
t các l
 ĩ 
nh v
c tr
ngtr
t, ch
ă
n nuôi, th
y s
n, ch
bi
n còn ít ch
ư
a t
ươ 
ng x
ng v
 
i ti
m n
ă
ng c
a huy
ncó nhi
u
ư
u th
v
ngu
n l
c
đ
phát tri
n kinh t
trang tr
i.
 
 
3
e. Lâm nghi
p:
- Giao khoán B
o v
r
ng 17.814,5 ha
đ
t 100% KH (Trong
đ
ó Ban qu
n lýr
ng phòng h
10.414,5 ha, Công ty TNHH lâm nghi
p 7.400 ha).- Tr
ng r
ng s
n xu
t 265 ha
đ
t 63 % KH t
nh giao (Trong
đ
ó Ban qu
n lýr
ng phòng h
th
c hi
n 160 ha, d
án h
tr
 
PTSX ch
ươ 
ng trình 135 giai
đ
o
n 2th
c hi
n 105 ha), khoanh nuôi xúc ti
n tái sinh 733 ha.- Ch
ă
m sóc r
ng tr
ng các n
ă
m 136,86 ha
đ
t 100 % KH giao- Th
ư 
ng xuyên ki
m tra công tác qu
n lý b
o v
r
ng và PCCR trên
đ
a bànhuy
n, c
ng c
ki
n toàn 27 Ban ch
 
đ
o v
PCCCR c
p huy
n, c
p xã, t
ch
cki
n toàn
đ
ư 
c 298 t
 
đ
i PCCCR v
 
i 3.034 thành viên.- S
v
vi ph
m trong công tác qu
n lý và b
o v
r
ng
đ
ư 
c ki
m tra pháthi
n và x
lý k 
p th
 
i. Trong 6 tháng
đ
ã ki
m tra, phát hi
n và x
lý 24 v
vi ph
mlu
t b
o v
và phát tri
n r
ng gi
m 8 v
so v
 
i cùng k 
.- K
t qu
 
đ
ã x
lý xong 24/24 v
t
ch thu 38,257 m
3
g
tròn, 17,826 m
3
 
g
 x
, 2 xe mô tô, thu n
p ngân sách nhà n
ư 
c 67.691.000
đ
ng ti
n ph
t.
 d. Công tác Th
y l
 
i - PCLB - TKCN:
- Ban ch
 
đ
o th
ư 
ng xuyên theo dõi, ki
m soát n
m b
t tình hình
đ
ng th
 
ich
 
đ
o các xã, th
tr
n chu
n b
l
c l
ư 
ng phòng ch
ng và
ng phó k 
p th
 
i tìnhhình x
u x
y ra, nh
m
n
đ
nh s
n xu
t và
đ
 
i s
ng nhân dân.- Th
ư 
ng xuyên ki
m tra kh
c ph
c các công trình h
ư
h
ng, n
o vét kênhm
ươ 
ng
đ
i
u ti
t n
ư 
c ph
c v
s
n xu
t v
xuân và chu
n b
cho s
n xu
t v
hè thun
ă
m 2008. Ch
 
đ
o công tác phòng ch
ng và kh
c ph
c k 
p th
 
i h
u qu
các
đ
 
t tìnhhình thiên tai.
2. V
s
n xu
t CN - TTCN, th
ươ 
ng m
i và d
ch v
:
Th
c hi
n t
t công tác qu
n lý nhà n
ư 
c trong l
 ĩ 
nh v
c công nghi
p, ti
u th
 công nghi
p. Các Doanh nghi
p và HTX c
ơ 
b
n duy trì ho
t
đ
ng t
t, ch
p hànht
t các quy
đ
nh trong s
n xu
t kinh doanh, ch
p hành ngh
 ĩ 
a v
 
đ
i v
 
i nhà n
ư 
c.- T
ng giá tr
s
n xu
t công nghi
p
ư 
c
đ
t 8.247 tri
u
đ
ng (Công tyTNHH lâm nghi
p 7.075 tri
u
đ
ng, Công ty TNHH Tân An 1.172 tri
u
đ
ng).- T
ng giá tr
s
n xu
t kinh doanh ti
u th
công nghi
p 6 tháng
đ
u n
ă
m
ư 
c
đ
t 8.145, 8 tri
u
đ
ng
đ
t 77,5 % KH t
nh giao, 28,5 % KH huy
n giao.
3. Công tác tài nguyên và môi tr
ư 
ng:a. Công tác qu
n lý
đ
t
đ
ai:
- Th
ư 
ng xuyên ki
m tra, rà soát và qu
n
đ
t trên
đ
a bàn huy
n. Tri
nkhai h
i ngh
t
p hu
n ki
m kê
đ
o d
c
đ
a chính cho các xã, th
tr
n và các t
ch
ckinh t
 
đ
óng trên
đ
a bàn huy
n. Hi
n nay
đ
ã ti
n hành
đ
o
đ
c xong 5 xã (V
ă
n S
ơ 
n,Võ Lao, Khánh Yên Th
ư 
ng, Khánh Yên Trung, Th
tr
n Khánh Yên)- Hoàn ch
nh quy ho
ch s
giai, k 
ho
ch s
d
ng
đ
t
đ
o
n 2006 - 2010 c
phuy
n, c
p xã. Bàn giao và c
p gi
y CNQSD
Đ
cho các h
trúng
đ
u giá,
đ
nh giá

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
daktokt liked this
daktokt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->