Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
136Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Irul Maraitha Nizhal - TheN

Irul Maraitha Nizhal - TheN

Views: 5,143|Likes:
Published by kingstonmanoj

More info:

Published by: kingstonmanoj on Jul 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

04/27/2011

pdf

text

original

அதிகாைல சரியனி இளஞசட அநத காைல ளி இதமாக இநத.மனைத அழ ுத்த ும் பாரம் ஒர ுபுறம் இர ுந்தால ும் இயறைகயி எழிலி த மனைத பிவாதமாக திபினா மினா. அநத பிரமாணமான வீ கபீர,

அொபாதா
திநத ொவரளி க,வீட்டின் வாயில்வைர இர ுபுறம ும்
ீராக  ங ோராஜாக, எங ்
க ும ் ெசயற்ைக வண
ணம்

ோதாாம அறதமா இநத அநத ோதாதி ஒடொமாத ோதி அவள கலகைத ொகாஞ மககதா ொதன. வீடா அ து? மாளிைக என்பதுெபாருத்தமாக இருக்கும்

.
அவ மனதி பரவி இநத இன ரியாத ிமதி அவ
வியப்பாக இருந்தது. இதி உள மனிதக அவ அோத
ிமதிைய தவாகளா? உளகிய ொப ொகாஞ
பிைகயிைமமா தா வாயிைல ோாகி அடத அைய
ைவத்தாள் மிதுனா. இவள ொபரிய வீ வாயிலி ஒ

காவலாளிைய  காோாோம எ அவ எணிொகாணட இைகயிோலோய, "என்னம்மா ேவண்டும் ? ீஙக யா?"என்று ோகவிகோளாட ஒ ோவைலயா அவைள ோாகி விைரந வநதா.

எதிர்பாராது ேகட்ட குரல் என்றாலும், எதிர்பார்த்திருந்த ேகள்வி
தா எபதா தடமாாம அவளா பதிக நத. "இஙோக
நதர தாதா.. ாைர பாக ோவணட. என் ெபயர் மிதுனா. நதான
ஐய ா ேபத ்
த ி என ்
ற ுெசா ன்
னால் சார ு
க்
ுெத ரிய ும ்."
நதர னாோலோய தகவ தநதிபா ோபா,
ேவைலயாளின் பாவைன
உடேன மாறி ஒரு மரியாைத
அவைன
ொதாறிொகாண. "அயா ொானாஙகமா.ஆனா இன்
னிக ்
ருவீங்கன்னு ெத ரியா து. ீஙக உள ோபாஙக. முன்னைறக்கு வலது
பக அையி தா ொபரியவ இோபா இபா. "என்று ெசால்லி
வழியும் காண்பித்துவிட்டு ேதாட்டத்திற்கு தண்ணீர் விட்ட குழாைய
றி ைவக ொவிா.
ஹ்ம ்ம .. வழி காண்பித்தேதா டு அவன் ேவைல முடிந்துவிட்டது.

இனி உோள ொ என ொால ோபாகிா? 'என் தாத்தா காசிக்கு ொலோவண இபதா.. எனக்கு ேவறு ேபாக்கிடம் இல்லாததால், ீஙக எ தாதாவிற உயி ிோகித எபதா, ொகாஞ ா..

என் தாத்தா வரும் வைர, உஙக பாகாபி இக அமதி
ொகாடஙக'என்றா? எவ்வளவு சங்கடமாக இருக்கிறது? இநத
தாதாவிற ஏ இொதலா ரியமாோ எகி?
ஆனால், இதைன வஙகளாக தா தாயாக,தநைத
தநைதயாக ஒ ை இி அைமயாக வள, த கைி
ஆைச வாழ்நாளில் ஒரு முைற காசிக்கு ெசன்று வருவது ஒன்று தான்
என்று அவர் க றியேபாது அவேள தான் இந்த ேயாசைனைய அவருக்கு
ூ
ொானா. ிபாக இநத நதர தாதா வீ விடஙக எ
விைல எா, ஒ ல ோலஸ ஹாஸலி பாகாபாக

இோப தாதா எ ிய அவதா. அவ தா ஒ வார கழி இநத நதர தாதாைவ பறி அவ ொாலி அவைள மதிக ைவ இஙோக அபி ைவதா.

ஏேதாெவார ு ேலடீஸ்
ஹாஸ்டலில்
அவைள
விட
அவர ு
க்
உபாைல.

நதர அவரி ொஙகிய ணப. பாய ிோகித. ஒோர டப ோபால அநிோயாயமா. பி காலோபாகி தத டப எ விதி அவகைள பிரித. அோத விதி பல

வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தற்ெசயலாய் சந்திக்கவும் ைவத்தது.

பிரிநத  அோத தியி ொதாஙகிய காலகதி தா நதானதி இநத காி பய, அத விைளவாக மினாவி இநத'நதரவன' பய.

முகம்க டபார்த்தறியாத அந்த சுந்தரம் தாத்தா
ூ
.. அயா எ
ொால ோவணடோமா.. அவ அவைள எப எதிொகாவா? அவ
அவைள ாகோவ தினா, அவர டபதா அவ
வரவு
நல்வரவா குமா?
காவலாளியி பாவைனயி இநத
வரேவ ற்புத்தைம ற ொதபளித. அவ ோம ழபி
தயங,

அநத காவலாளி ொான னைையோய அைநவிா.ேமற்ெகாண்டு தாேன வலபக்க அைற ேநாக்கி ொவதா அல ர ொகாடபதா எ அவ த தக ொதவாோ ில அ எட ைவ, பாதி ாதியிநத அநத அை கதவி ைக ைவக, "ேவறு ஏதாவது ேபசுங்கள் , தாதா!"

என்றுகீொர
ஆண
ர
ஒ அவைள
தட
ிதிய.ramanichandran ramani chandran rc tamil novel story
இஇஇஇஇ இஇஇஇஇஇ இஇஇஇஇ- 2
அை வாயிலி ிழலாயைத கணட தைல திபிய அநத
வளமானர
ொாநதகார,
கடகடத
கோதாட
ிதானமாக எந அவளோக வநதா.வந்த அந்த இைள ஞன் அேத
ோகாபோதாோ ோகா, "யா ீ? கதைவ த அமதி ோக
'basic manners'  ொதரியாதா?"
அவ அவமானமாக இநத.
இநத அையாக
இோமா எ எணதி கதவி ோம ைகைய ைவ
விட்டாள் தான். ஆனால் பாதி சாத்தியிருந்த கதவு அப்படி எளிதாய் திறந்து
ொகாள..உோள இவ யாோனா ோபிொகாணபா எ
அவ எப ொதரி? அதற இவள கடைமயா? வீ ட்டிற் கு
வந்த விருந்தாளியிடம்? அவ என ோவணடொமா ஒட ோகா?
அல, அப தா இவக ரகிய ோபினாகளா?ஊர ு
க ்ேக

ோகப உரக ோபிவிட தன ோம பாநதா எப? அபோய ிதபர ரகிய ோப ோவணடொமா கதைவ தாளிடொகாணட ோப ோவணயதாோன? அவ ோகாப ிொகாணட வர அவ ரியா பதி தர வாொயடைகயி, அவ ோம கடொகன ொபாரிநதா.

"Hello?! ோக ரியவிைலயா? தமி தாோன?"எரிச்சலும்,

கிணமா அவ வினவ,ேவகமாய் ைகப்ைபயில் கிடந்த அந்த கதைத எடதா மினா. கோரதி ொவட அவைர அைவிி

அவைள
ஒ
ளித

பாைவ பாொகாணநத அவைன தவி, அவ'ேவறு ஏதாவது ேபச ொான' அநத தாதாவி ொ ீனா. அவதா அவ ோத வநத நதர தாதாவாக இக ோவணட. இநத கடவ ைனயி அவொகன ோப?!

கதைத ோமொலநதவாரியாக பவிட, "வாம்மா , உைன
ொராப எதிபாதிநோத.

பயதி கைளதிபா. ளி , ஏதாவது சாப்பிட்டுவிட்டு வாம்மா. ஆற அமர ோபலா.", என்று பாசமாய் க றினார்

ூ
.
"தாதா,ா.." என அவள் ஏேதா க ற வந்தைத தடுத்து
ூ
,
"எல்லாம்,
அ ோபிொகாளலா.. இைத உ வீா
ிைனொகா
அமா"
என்றார்.
அவர உபரி உளைத ொதா, ரி என தைல ஆயவ,
அவைன ஒ ொவறி பாைவ பாதா.
என்ைன கதைவ தட்டி விட்டு வரச்ெசான்னாேய, இோபா பா,உ
தாதா என ொகாடத உரிைமைய எ அவ
பதிலயாகதா அவ அவைன ோாகினா.

அவளி கடைமயாக ோபியதற ஒ வதைதோயா அல ைநத பமாக, அதீத ோகாபைதோயா அவனி எதிபாதவ

மிஞ்சியது ஏமாற்றேம. ஒ ரிய பாைவைய மடோம அவபா

ொதியவ, ேமற்ெகா ண்டு ேபச விருப்பேமா , ொதோபா இலாதவ ோபால க ோார ஒ ொப வி த தாதாைவ ோயாைனோயாட பாதா.

அவ பாைவைய கவனித ொபரியவ,
"முத் துவிடம்

ொாலியிநோத.. இவ ஒ அைைய ஒழி ைவக.. அவனி.. ோபா ோபா அவனி ொாலி விபா.."என்று ோகாைவயாக ோப யா கைள ோபா கணகைள

ம டிக்ெகாண்டார்
ூ
.
அவைர ொதாநதர ொய விபாம, ஒ ைகயைவி'வா '
என்று ைசைக ெசய்த அவன், பிோனாட அவ வகிாளா,இைலயா
என்று க ட சட்ைட ெசய்யாது அைறைய விட்டு ெவளிேயறினான்
ூ
.
அவன ரித ை ஈட ொகாடக அவ கித
ட ேவ ண்டியி ருந்த து.
மகா அலட்சியம் தான்! 'வா' என்று வாய் திறந்து அைழத்தால்,

த உயரதி ஒ இ ைந விடவானா.மன துள் ியவாோர அவைன ோவக ோவகமாக பிொதாநதவ அவ ொன ொவளி வாயிலி ிறக, அவ கி மீது கிட்டத்தட்ட

ேமாதிேய விட்டாள்.

Activity (136)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jeyanthibala liked this
palanisathiya liked this
palanisathiya liked this
Usha Ravi liked this
Usha Ravi liked this
Usha Ravi liked this
shan_ahamed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->