Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

Ratings: (0)|Views: 657 |Likes:
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์, ประเภทของคอมพิวเตอร์, ชนิดของคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์, ประเภทของคอมพิวเตอร์, ชนิดของคอมพิวเตอร์

More info:

Published by: Peeraphong Meepuangphol on Jul 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
บทที ่3วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
3.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์
หากพิจารณาตามคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ คำาว่า "คอมพิวเตอร์" ควร แปลว่า ผู  ้คำานวณ ซึ งหมายถึง อุปกรณ์ที ใชู ในการคำานวณ เช่น การบวก ลบ ค้ณ หาร ถูาจะยึดความหมายนี  คอมพิวเตอร์จะไม่มีลักษณะอะไรที  แตกต่างไปจากเครื องคิดเลขธรรมดา ความจรงแลูวเครื องคอมพิวเตอร์มี คุณลักษณะและความสามารถที ดีกว่าเครื องคิดเลขหลายเท่า ดังนั นการ  ใหูความหมายของคอมพิวเตอร์จึงเป็น "คอมพิวเตอร์คือ เครื องคำานวณอิเล็กทรอนิกส์มีการทำางานแบบ อัตโนมัติ ทำาหนูาที เหมือนสมองกล สามารถแกูปัญหาต่างๆ ทั งที ง่าย และซับซูอนตามคำาสังของโปรแกรม ขั นตอนการทำางานจะประกอบดูวย การรับโปรแกรมและขูอม้ลในร้ปแบบที เครื องสามารถรับไดู แลูวทำาการ คำานวณ เคลื อนยูายขูอม้ล เปรียบเทียบ จนกระทังไดูผลลัพธ์ตามที  ตูองการ"จากความหมายจะเห็นว่า เครื องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที สามารถ ทำางานไดู3 อย่าง คื  
1. รับโปรแกรมและข้อมู
โปรแกรมในที นี หมายถึงชุดของคำาสังที  จะใหูคอมพิวเตอร์ทำางาน ซึ งเราเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วน ขูอม้ลนั นอาจจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที ตูองการใหูคอมพิวเตอร์ทำาการ ประมวลผล
 
บขูอม้พธ์
 
 
2. ทำ าการประมวลผล
หมายถึง การจัดระเบียบแบบแผนของ ขูอม้ล เพื อใหู ไดูผลลัพธ์ตามที ตูองการ ซึ งทำาไดู โดยการคำานวณ เปรียบ เทียบ วิเคราะห์ โดยใชูส้ตรทางวิทยาศาสตร์หรอคณิตศาสตร์ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี ทำาไดู โดยอาศัยคำาสังหรือโปรแกรมที เขียนขึ น  
3. แสดงผลลัพธ์
คือ การนำาผลลัพธ์ที ไดูจากการประมวลผลเสร็ เรยบรูอยแสดงออกในร้ปแบบต่างๆ ที ผู  ้ ใชูเขูาใจและนำาไปใชูประโยชน์  ไดูประเภทของคอมพิวเตอร์ถูาจำาแนกตามลักษณะวิธีการทำางาน ภายในเครื องคอมพิวเตอร์แลูว สามารถแบ่งไดูเป็นสองประเภทใหญ่ คื
3.1.1 แอนะล็อกคอมพิวเตอร์(Analog Computer)
แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ เป็นเครื องคำานวณอิเล็กทรอนิกส์ที ไม่ ไดู ใชู ตัวเลขเป็นหลักของการคำานวณ ไมูบรรทัดคำานวณถือเป็นตัวอย่างหนึ  ของแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ โดยใชู ไมูบรรทัดที มีขีดแสดงตำาแหน่งของ ตัวเลข การคำานวณจะใชู ไมูบรรทัดหลายอันมาประกบรวมกัน เพื อหา ผลลัพธ์เช่น การค้ณ จะเป็นการเลื อนไมูบรรทัดหนึ งไปตรงตามขี ตัวเลขที เป็นตัวตั งและตัวค้ณในไมูบรรทัดหนึ ง แลูวไปอ่านผลค้ณที ขี ตัวเลขซึ งอย่  ้บนอีกไมูบรรทัดหนึ งแอนะล็อกคอมพิวเตอร์แบบ อิเล็กทรอนิกส์จะใชูหลักการทำานองเดียวกัน โดยแรงดันไฟฟูาแทนขี
 
ตัวเลขตามแนวยาวของไมูบรรทั   ไมูบรรทัดคำานวณที ใชู ในอดีตและ  ไมูบรรทัดคำานวณในปัจจุบั แอนะล็อกคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที แยก ส่วนทำาหนูาที เป็น ตัวกระทำาและเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ จึงเหมาะ สำาหรับงานคำานวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที อย่  ้ ในร้ปของสมการ คณิตศาสตร์ เช่น การจำาลองการบิน การศึกษาการสันสะเทือนของตึ เนื องจากแผ่นดินไหว ขูอม้ลตัวแปรนำาเขูาอาจเป็นอุณหภ้มิความเร็วหรื ความดันอากาศ ซึ งจะตูองแปลงใหูเป็นค่าแรงดันไฟฟา เพื อนำาเขูาแอนะ ล็อกคอมพิวเตอร์ผลลัพธ์ที ไดูออกมาเป็นแรงดันไฟฟูากับเวลาซึ งตูอง แปลงกลับไปเป็นค่าของตัวแปรที กำาลังศึกษา  ในปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแอนะล็อกคอมพิวเตอร์เท่าไรนักเพราะ ผลการคำานวณมี ความละเอียดนูอย ทำาใหูมีขีดจำากัดใชู ไดูกับงานเฉพาะ บางอย่างเท่าน น

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Saithong Sungkha liked this
Saithong Sungkha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->