Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
raport de evvaluare

raport de evvaluare

Ratings: (0)|Views: 698|Likes:
Published by Vica Iancu

More info:

Published by: Vica Iancu on Jul 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
1
Anexă laHCL nr.494 din 22 mai 2008
RAPORTULDE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎNPOTRIVAINCENDIILOR ÎN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTĂDIN MUNICIPIUL ORADEA
Pentru
trimestrul I al anului 2008 , situaţia operativă şi evenimentele deosebitepetrecute au scos în evidenţă necesitatea intensificării controalelor de prevenire a incendiilor ,în special la locuinţele cetăţenilor din municipiul Oradea. Astfel, în luna ianuarie s-aintervenit cu mijloacele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” ,la 14 incendii, înluna februarie, la 13 ,iar în luna martie la 12.Cauzele principale ale acestor incendii au fost :- necurăţarea periodică a coşurilor de fum de la casele cetăţenilor. Această cauză semanifestă în municipiu şi pe fondul lipsei de „coşarii”, meserie care a dispărut în ultimul timp.Se impune revitalizarea acestei meserii, prin cuprinderea unui organism de specialitate înorganigrama unei regii autonome, eventual la R.A.P.A.S. sau RER Ecologic.- folosirea cu multă neglijenţă a lumânărilor aprinse în diferite locaţii ,inclusiv înbiserici.- scurtcircuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalaţiilor electrice.- executarea lucrărilor cu foc deschis ,sudură, taiere, polizare, fără a se lua măsurilecorespunzătoare şi eliberarea unui Permis de lucru cu foc.- curăţirea zonelor cu vegetaţie uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurilelegale.Pentru prevenirea cu mai multă eficienţă a cauzelor generatoare de incendii, s-aintensificat activitatea de pregătire a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţăde tipul I înfiinţat prin H.C.L. nr.244/2008,care îşi desfăşoară activitatea 2 ore pe săptămână, în timpul programului de serviciu.De asemenea, s-a întocmit un Plan de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate la controlul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana„ ,transmis tuturor regiilor autonome şi unităţilor de învăţământ.
Conform
art.18 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentruaprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor la Legea 307/2006, acesteevaluări trebuiesc aduse şi la cunoştinţa Consiliului Local printr-un raport de evaluare alnivelului de apărare împotriva incendiilor cuprinzând capitolele următoare :
A. Implementarea Noilor Prevederi Legale apărute în anul 2007
Sau studiat şi aprofundat normele - Ordinul 163/2007-Normele Generale de Apărare Împotriva Incendiilor la Legea 307/2006- Reactualizat sau întocmit noile documentele prevăzute- S-au publicat principalele prevederi în presa Consiliului Local- Ordinul M.A.I 132/2007-Metodologia elaborări Planului de Analiză şi Acoperire aRiscurilor 
 
2
- Ordinul M.A.I. 158/2007-privind criteriile de performanţă ale serviciilor private pentrusituaţii de urgenţă- Ordinul M.A.I.160/2007-privind Regulamentul de planificare,organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire la serviciile private şi voluntare pentrusituaţii de urgenţă- Hotărârea Guvernului nr. 160/2007-privind Portul, descrierea uniformei şiechipamentului de protecţie pentru personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii deurgenţă.- Hotărârea de Guvern 1739/2007-privind Categoriile de Construcţii şi amenajări supuseavizării/autorizării privind securitatea la incendiu- Ordinul M.I.R.A. 106/2007-PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE ANGAJARE acadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
B. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite
- Nu s-au reactualizat documentele de autoritate si specifice de apărare împotriva incendiilor la unele regii autonome, conform prevederilor art.19 din Legea 307/2006 si art.17-18 dinOMIRA nr.163/2007 referitor la:- refacerea dispoziţiilor cu numirea cadrelor tehnice;- organizarea instruirii personalului angajat;- reglementarea fumatului si focului deschis;- planificarea executarea controalelor proprii in domeniul apărării împotriva incendiilor launele regii autonome şi Administraţii subordonate Consiliului Local;- nu s-a realizat întocmirea centralizatoarelor cu dotările in domeniul apărării împotrivaincendiilor la unele regii autonome şi Administraţii subordonate Consiliului Local;- nu s-a solicitat si obţinut autorizaţiile de securitate la incendiu pentru Bazinul Olimpic siSala Sporturilor, se încalcă astfel art.19 lit.c si art.30 din Legea 307/2006, precum si HGRnr.1739 art.1 lit.p.- nu s-a reorganizat apărarea împotriva incendiilor pe locul de munca si întocmirea planurilor de evacuare in conformitate cu anexele 1-2 din OMIRA nr.163/2007, la unele regii autonomeşi Administraţii subordonate Consiliului Local .
a. DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV.
1.) Nu se respecta prevederile art.2.5.36.;4.2.35; 3.6.8. din Normativ P.118/1999 si art.108din Normele generale de PSI aprobate de OMIRA nr.163/2007 in sensul ca:- Nu se asigura trape pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinţi cu deschidere automatasau manuala de la nivelul solului la hale legume-fructe, lactate si carne din
piaţa Decebal
si
Sala sporturilor „Antonio Alexe”.
- Nu se asigura compartimentarea prin elemente de construcţie rezistente la foc la: hala delegume-fructe fata de spatiile vecine cu alta destinaţie (comerţ) la Piaţa Decebal, arhivaPrimăriei fata de atelierul de întreţinere;- Caile de acces şi evacuare din cadrul Scolii cu clasele I – VIII Ioan Slavici si Centrul decazare nr.2 sunt blocate cu diferite materiale combustibile( mobilier, etc.);- La Căminul de cazare nr.1 nu s-a realizat cea de-a doua cale de evacuare- Deschiderea uşilor de evacuare se face contrar fluxului de evacuare la Sediul primăriei(parţial) si Cămin de bătrâni;
 
3
- Accesul autospecialelor de intervenţie pe intrarea A in incinta Cetăţii Oradea este imposibildin cauza înaltimii reduse a intrării, încălcându-se prevederile art.108 din OMIRAnr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 
b. DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC.Instalaţia electrica de iluminat se utilizează cu improvizaţii si deficiente, după cumurmează:
- Corpurile de iluminat sunt suspendate direct de conductorii electrici sub tensiune ( Centrulde cazare nr.2), nu au globuri de protecţie adecvate mediului de lucru (magaziile secţiilor 1 si2 OTL, arhiva Scolii generale A. Roman, Scoala Oltea Doaman, Casa de cultura amunicipiului); in tablourile electrice se utlizează:sigurante electrice supradimensionate(Capela Hasas si Oraseneasca, ScoalaAlex.Roman,Scoala Decebal, Depozit Primarie, Centrul de ingrijire copii de pe str. TraianLalescu, Camera troliu din Policlinica mixta); circuite suprasolicitate la P-ta Decebal;-Lipsa iluminatului de siguranta pentru evacuare, veghe si interventie la P-ta Cetate, ScoalAlex. Roman, Scoala nr.11, Centrul de cazare temporara nr. 2, Camin de cazaere temporaranr.1, Scoala Dacia, Scoala G. Cosbuc, camin de batraini C. Beniamin, S.C. RER EcologicService – Punct de Lucru Petofi, casa pompelor OTLSe incalca, astfel prevederile art.5.1.35.; 5.2.36; 5.2.53; 7.13.1; 7.13.9 din NormativulI.7/2002- Materialele combustibile din componenta rafturilor arhivei mari a primariei,a unor scoliprecum si sarpantele cladirilor din incinta Cetatii nu sant ignifugate,
iar lucrarea deignifugare a maerialelor combustibile din componenta acoperisului sediuluiprimariei are termenul de valabilitate expirat
, ceea ce contravine prevederilor Normativului C.58-96;-Instalatia de protectie contra trasnetului nu este realizata la Cetatea Oradea, Scoalagenerala G. Cosbuc corp A si B, iar la Scolile Alex. Roman, L. Suciu, O. Doamna, Generalanr. 11, nu este verificata de persoane autorizate pe baza de document, incalcandu-se astfelprevederile art.5.1 si 2.2.1 din Normativ I20/2000;- Nu se asigura dotarea complecta cu stingătoare la P-ta Cetate, P-ta Nufărul, Bazin Olimpic,Centrul de cazare nr.2, S.C. RER Ecologic Service – P.L. Petofi iar la Sala Sporturilor acestea nu sunt verificate periodic conform prescripţiilor fabricantului, de către personalatesta in acest sens;- Nu exista instalaţie automata de detectare – semnalizare incendii la Sala Sporturilor”Antonio Alexe”, contrar prevederilor art.4.2.1 din Normativul I 18/2002.-Nu se asigura trecerea automata de pe sursa de energie de baza pe cea alternativa(motogenerator) la Sala Sporturilor “Antonio Alexe”, se incalca astfel prevederileart.7.13.8,7.13.15 si tabel 7.13 lit.a din Normativul I7/2002
ALIMENTAREA CU APĂ A MUNICIPIULUI
- O parte din hidranţi stradali nu sunt marcaţi cu indicatoare conform STAS 297.-Există un număr de aproximativ 30 de hidranţi stradali a căror capace sunt descompletate,fapt ce nu asigură condiţii optime la intervenţie în caz de incendiu, încălcându-se prevederileNormativului NP 086/2005.-Nu este asigurată dotarea completă a hidranţilor cu accesorii la :Grădiniţa nr. 25,Şcoala“Nicolae Bălcescu”, Cetatea Oradea, Casa de Cultură a municipiului, încălcându-seprevederile Normativului N.P. 086/2005 atr.4.16

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->