Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PVR 2010 Internet

PVR 2010 Internet

Ratings: (0)|Views: 979|Likes:
Published by piliph2717

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: piliph2717 on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2010

pdf

text

original

 
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТНА УЛИЦА ******************
ТЕКСТ
ОБЯСНЕНИЯ 
Раздел I
Общи положенияЧл. 1
. (1) Управлението, представителството,правата и задълженията на собствениците иобитателите и правомощията на органите нажилищната сграда в режим на етажна собственост,намираща се в град *******, област *********,община *********, район ********, на улица******** № ******, (
 Етажната собственост
) сеосъществяват при условията и по реда на Закона зауправление на етажната собственост (
 ЗУЕС 
), чл. 37 – 41 и 45 – 47 от Закона за собствеността (
 ЗС 
), чл. 38,185, 186 от Закона за устройство на територията идругите действащи в страната нормативни актове.
 Идеята на този Правилник епо-скоро да служи като Ръководство задомоуправителя и да му развързва ръцете кое-как, затова и тук и на други местасе препраща към ЗУЕС, коетоне е типично.От друга страна, за разликаот ППВР е избегнатопреписването на закона,което само разводнява ивкарва в чудене.
(2) Този правилник установява правила, с коитоуточнява и допълва техните разпоредби поотношение на вътрешния ред в Етажнатасобственост.Раздел II
Органи на Етажната собственостЧл. 2
. Всички решения в Етажната собственост,които по силата на закона или на настоящияправилник не са отнесени в компетентност наУправителя или Контрольора, се вземат от Общотосъбрание на собствениците (
Общото събрание
). Тообаче може да се произнесе по въпроси откомпетентността на Управителя и Контрольора,както и да им възложи временно и другиправомощия.
Общата компетентност яимаше по ПУРНЕС и като че ли не е излишно да се укаже,че все пак главните решениясе взимат от ОС. А тук има и възможност заизземване на компетенност.
Чл. 3
. Редовното годишно Общо събрание, коетоизбира органи и приема бюджета за следващатагодина, се свиква в периода 16 септември 16октомври.
идея
Чл. 4
. (1) Поканите за Общото събрание, разписките
 Идеята е всички разписки и
 
за връчването и протоколите за залепването сеоформят съобразно Приложения № 1 и 2.
протоколи да се съставят наедин лист – на чийто гръб еотпечатана поканата, за даняма спорове. Е, заиндивидуалните покани и разписки, които неясно защо ЗУЕС изисква да се издават,няма как да стане на 1 лист.
(2) Поканата се обявява на елтаблото в срока по чл.13 ал. 1 ЗУЕС.(3) Когато самостоятелен обект се използва от лица, различни от собствениците, поканата засобствениците1. се връчва на собственика, ако се яви предвръчителя; или2. се връчва на пълнолетен обитател или друго лице,като представителната му власт по чл. 13 ал. 5 ЗУЕСсе установява от Домовата книга или чрез писменопълномощно, което се предава на връчителя; или
 Възможност пълномощното за съобщения да е записано в Домовата книга. И да е ясно – обитателите неса пълномощници, ако не живеят със собсвеника.
3. се залепва с лепяща лента на вратата на обекта – востаналите случаи.
 Не е нужно залепване с лепило
(4) В случаите по предходната алинея на вписан вДомовата книга обитател се връчва отделна покана,като му се съобщава правото на съвещателен глас.
 Щом имат право насъвещателен глас, значи може и да се канят.
(5) Наред с правилото на чл. 13 ал. 2 и 6 ЗУЕС,връчената на собственик покана се счита връчена ина обитателите, които заедно с него пребивават вобекта, а връчената на обитател покана се считавръчена и на другите обитатели на обекта.
Тук си създаваме още 2фикции във връзка с горнатаалинея.
(6) При поискване Управителят предоставя бланка запълномощно за Общото събрание съобразноПриложение № 3.
 Идея
Чл. 5
. (1) Съсобствениците на един или няколкообекта могат да упълномощят общ представител заучастие в Общото събрание. В този случай,доколкото от пълномощните не следва друго, зацелите на чл. 14 ал. 4 ЗУЕС се счита, че сепредставлява само един собственик.
 Полу-задължително, за даняма тарапана на ОС. Поправително тълкуване натримата собственици.
(2) Когато едно лице е упълномощено от повече оттрима собственици, то само избира кои от тях дапредставлява, като по възможност своевременноуведомява останалите.
идея
Чл. 6
. (1) При започване на събранието се съставятаблица, в която срещу имената на присъстващите сеотбелязват представляваните от тях идеални частиот общите части на сградата с оглед Приложение №4. Преценката за кворум от найалко 67 % в
2
/
26
 
първоначално обявения час по чл. 15 ал. 1 ЗУЕС,както и за решенията по чл. 17 ал. 4 ЗУЕС сеизвършва според сумата на втората колона натаблицата.(2) Когато не са представени всички идеални части,в трета колона на таблицата се преизчисляватпроцентите, които представените от съответнотолице идеални части представляват спрямо всичкипредставени на събранието идеални части.Мнозинството по чл. 17 ал. 2 и 3 ЗУЕС се определяспоред третата колона.
Тези изчисления наистина сасложни и идеята е да се заостри вниманието върхутях.
(3) Таблицата се включва в началото на протокола отсъбранието.
Чл. 7
. (1) Съобщенията за изготвения протокол отОбщото събрание, разписките за връчването ипротоколите за залепването се оформят съобразноПриложение № 5.(2) В 7-дневен срок от провеждане на събранието наелтаблото се залепва съобщението по чл. 16 ал. 7изр. 2 ЗУЕС, като в него се посочва съдържанието на решенията и възможността за оспорване.(3) Съобщение се връчва на само на собствениците,вкл. неприсъствалите, за което те се подписват на разписка на последния лист на протокола или наприкачен допълнителен лист. Прилага се съответночл. 4 ал. 3.
Тук вече сме отрязалиобитателите, но напомняме,че и неприсъствалитесобственици. И да енеразделно от протокола, зада няма (съмнения във)фалшификации.
(4) Поисканите от собствениците преписи отпротокола са за сметка на Етажната собственост.
Чл. 8
. (1) За всяка година Общото събраниеопределя Управител и Контрольор.
Моята ЕС е малка, имаедноличен управител седногодишен мандат.
(2) За всяка година Общото събрание определя итрима собственика, които при нужда да участват всъставянето на констативни протоколи по чл. 57ЗУЕС, като един от тях е Контрольорът.
Това е важно при ЕС седнолични органи, защотоиначе трябва при нарушенияда се свиква нарочно общосъбрание – вж. чл. 52 ПВР.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 се избират при съблюдаванепринципа за последователно представяне наапартаментите.
Традиционните ЕС са пълнисъс скандали и„отчуждаване” от общитедела. Като че липротиводействието е да сеангажират повече хора: иличрез често редуване, или чрезголям УС + касиер + КС – всеки да си има длъжност.
(4) Собственик, чийто ред е да бъде управител, носпрямо когото са налице освобождаващите
Опит, не знам колко успешен,да се противодейства на
3
/
26

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
piliph2717 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->