Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Somlósi Lajos Bevezetés az alacsonyfrekvenciás és a frekvenciákon túli geobiológiába

Somlósi Lajos Bevezetés az alacsonyfrekvenciás és a frekvenciákon túli geobiológiába

Ratings: (0)|Views: 1,648 |Likes:
Published by ultrabox

More info:

Published by: ultrabox on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
Somlósi LajosBEVEZETÉS AZ ALACSONYFREKVENCIÁSÉS A FREKVENCIÁKON TÚLIGEOBIOLÓGIÁBAA CSIPKERÓZSA, A KÖKÉNY ÉS AGALAGONYATAVALYI VIRÁGBABORULÁSA ÜRÜGYÉN
A Kárpát-medence tájtemplomában, ahol gyógyvízbl is több fa-
ő
kad (ill. fakasztható), mint a földkerekségen együttvéve, evilágivalónk szellemi rezgése, vagyis kozmikus valóságunk szelle-mi vezetje, Szz Mária olyan bgesen adja szeret inseit,
ő ű ő ő
mint sehol másutt.Égi Édesanyánknak csak az utóbbi kétszáz évben hitelesneknevezett jelenéseit is sok volna felsorolni, mert anyai intései márezres nagyságrendek. A Kárpát-medencei üzenetek csak rit-
ű
kán szöveges intések, akkor is nagyon rövidek és tömörek,mint Csíksomlyón: „Gyertek, látásom van.” A hosszú szöve-ges magyarázó intések a nyugati világ értetlenségének szól-nak. A világon eddig végbement jelenések helyeit a legmaga-sabb rend szakrális földrajz köti egybe a lélek a földi létben
ű
lehetséges legmagasabb beavatási fokával. Az utóbbi húsz év-ben több mint kétszáz Mária kép és szobor könnyezett vért– nullás vért. Vér = tudatminség, tovább = isteni tudat. A
ő
nullás vér mindenkinek adható, azaz: ADJ! Mindhiába, a maembere nem akarja tudni hol van, és miért. Az üzeneteketmegérteni, vagyis a Bölcsesség Istenasszonyát méltóságábavisszahelyezni csak egyénileg lehet. Az Istenanya tisztelete aTeremt és a természet tisztelete, az életet alkotó négy selem
ő ő
tisztelete is. Ma nem tiszteljük a négy selemet, és az ezekbl
ő ő
épül testünket sem.
ő
Hol van az a tudatszint, amelyet Theophylaktos Simokattesígy ír le: „A tüzet, a levegt és a vizet tisztelik, a földnek verse-
ő
ket dalolnak, de csak azt imádják, aki a létez mindenséget al-
ő
kotta, s ezt Istennek nevezik.”Alig százötven éve, hogy elért bennünk a nyugati társadalmaktébolya; hogy az életet alkotó négy selemet zsarnoki módon
ő
próbáljuk kordában tartani és kirabolni. Rákényszeríteni aka-ratunkat az egész Teremtésre: a vízfolyások eltérítése, az erdk
ő
nyakló nélküli irtása, a végeláthatatlan szennyáradat visszaere-getése a természetbe, a mellénk rendelt állatvilág példátlan gyil-kolása stb.Nem a modern civilizáció teljes elvetésérl van szó, hanem an-
ő
nak az igen mély érzelmi kötésnek a felébresztésérl, amely min-
ő
 
ket Földanyánkhoz, ezen belül a Kárpát-medencéhez köt.Ami ebben a gócpontban történik, az hat ki a perifériák-ra. Ezt többek közt a Habsburg hatalom-iparosok is tudták éskegyetlen tudatossággal pusztítottak mindent, ami ezen a terü-leten a fizikai és szellemi térben tartást ad. (Nyelvünk és valóstörténelmünk pusztítása, szent helyeink lerombolása, beleért-ve Szz Mária- és Boldogasszony-szentélyeinket, Szent Margit
ű
koporsójának összezúzása, a Szent Korona átalakítása, a Földutolsó csillagvárosának lerombolása, stb.) Sajnos ez a sorozatnem szakadt meg a Habsburgokkal.Figyeljük meg, hogyan változott a világ a fejünk fölött eb-ben a FELiratban, vagy inkább a szavak mágiájábanASSUNTA
1
EST IMPERATRIX ORBIS UNIVERSIAUSTRIA EST IMPARARE OMNIUM UNIVERSALISAMERICA EST IMPARARE OMNIUM UNIVERSALISAztán egy mondat a nagyhatalmi politikában magukat„illuminátus”-nak mondóktól, akik a megszerzett féltudást ahatalom érdekében használják:
 Aki Kelet-Európát uralja, uralja a Világ-szigetet is; Aki uralja a Világ-szigetet, uralja a Világot.
(John Halford Mackider utánZbigniew Brzezinski igazán „illuminált” vallomása.)Mi élünk a Föld szívcsakrájának közelében, így feladatainkis ehhez kötdnek. Itt az egyén misszióját is annak a népnek a
ő
missziójával kell összehangolni, amelynek fia. A magyarság nemszármazást, hanem tudatállapotot, bels értéket jelent. A ma-
ő
gyarság csak akkor tud fejldni, ha az egyén és a nép szint-
ő
 jén is képes a példamutató áldozatra, áldozatra kész, felté-tel nélküli szeretetre. Amíg a Kárpát-medencében kétséguralkodik, addig a világban is kétség uralkodik. Azt azon-ban mindannyiunknak önmagával kell eldöntenie, hogy holkezddik a vakhit, a személyes megtapasztalás vagy az egyé-
ő
ni hitvallás és a bizonyosság.Óriási az a misztérium, ami a magyarságban a Boldog-asszonyához való ragaszkodásában még mindig él. t csak a
Ő
magyarság nevezi Boldogságosnak és Szépnek. Mária a hitemiatt Boldogasszony.Boldogasszonyunk = (energetikailag egyenl) Regina
ő
Hungarorum = Mária Király = Életfa; Mária = Élet, vagyisaz élettl függ az élet!
ő
Az Életfa itt él köztünk mindig, ennek semmi szükségesincs sem hitrendszerekre, sem tudományra… A hitnélküliségöntörvény és embertelen. Az Istenanya nélkül elárvul a vallás,
ű
egész népek és az ember. A Teremt Istenanya kiveszett a jog-
ő
rend szerint él népek tudatából és vallásából.
ő
Ha a magyarság összefogna, engeszteldne és megbocsá-
ő
tana, a Földet menthetné meg! Ha az egyén nem gondolja,mondja és cselekszi ugyanazt, akkor ott nem a Regina Hunga-rorum jelenik meg, hanem a legvadabb démoni energiák. A Re-gina Hungarorum fényl energia-perdületének függleges met-
ő ő
szete egy ember nagyságú ketts kereszt, vagyis az Életfa, amely
ő
minden gonoszságot a testbl kisöpör.
ő
 
Az Életfa és az Élet tisztelete a természetet és a testünket al-kotó négy selem tisztelete, ami saját fizikai testünk templom-
ő
má történ újraalakításával kezddik. Testünket megbecsül-
ő ő
ni és dolgoztatni kell. Addig teljes tévút minden szellemi út, imavagy meditáció, amíg a fizikai testet nem tisztítottuk és dolgoztat-tuk meg. Szellemi er csak akkor léphet be, ha a fizikai test erre
ő
A menybement Szz Már
ű
ia
el van készítve. A fizikai test meg csak akkor léphet elre, ha ez
ő
a lélek és a szellem szintjén már eldöntetett.A magyar ember belül tiszta kell maradjon; folyamatosan sa- ját templomában kell tartózkodjon. Csak a belül tisztátalan vádol- ja a másik tisztátalant. Aki belül tiszta, az nem foglalkozik a másiktisztátalanságával, más dolga van.Jelen pillanatban tömegek szédültek az autó-TV-számító-gép „szenthárom-ságába”. Kapaszkodva a tolható bevásárló-kosárba, mint az imazsámolyba a fogyasztás katedrális méret
ű
templomaiban. A test templomát elszennyezzük az élelmiszer-nek mondott, halott anyagok tömegével. A fizikai síkon szeny-nyezett embertl nem lehet elvárni, hogy lelki és szellemi síkon
ő
tiszta legyen. Aki nem eszik él anyagot, az ne várja az ébredést
ő
vagy a beavatást. A szennyezett és materiális ember a félelmetnem engedheti el.Az elemek már nem élnek, erejükbl még annyira telik, hogy
ő
a Teremtt újra felismerjük. Az elemek olyan pusztító erejét zú-
ő
dítottuk magunkra, hogy kénytelenek vagyunk ébredezni. Föld-anyánk folyamatos frekvenciaváltását éljük tudattalanul. Most ittvan az átformáló er, de mi nem vagyunk hajlandók lemon-
ő
dani semmirl, pedig élethelyzeteinket tényként kéne elfo-
ő
gadnunk. Ha élethelyzeteink megoldásában nem vagyunkhajlandók az anyagi világból kilépni, akkor a változások a mirészvételünk nélkül zajlanak, így a fizikai szinten fájdalom-ként és betegségként jelentkeznek. Ami nem tetszik a mai vi-lágban, az életünkben, azt úgy tüntethetjük el, hogy mi ma-gunk megváltozunk. Már a XVIII. században Chaldini németfizikus a hegedjére helyezett vékony fémlemezeken a vál-
ű
tozó homokformákkal bizonyította, hogy más-más frekven-cia más és más formát hoz létre. Vagyis minden megvalósultforma saját frekvenciánk eredménye: ha mi változunk, a vi-lág is változik! Most meg kellene érteni, hogy a modern em-ber nem a fejldés csúcsára érkezett, hanem katasztrófa eltt
ő ő
áll, mind materiális, mind spirituális szinten.Kizsigerelt Földanyánk öngyógyító frekvenciaváltása akár sze-líden, hosszú id alatt is végbemehetne, de jelenlegi éretlen ter-
ő
mészetünkkel arra ítéltük magunkat, hogy egy ismeretlen világ-ban éljünk, az univerzum törvényeinek teljes elfelejtésével, ígya gyors változások lehetségét teremtjük meg és fokozzuk
ő
tovább. Elértük, hogy idegenként élünk egy ellenséges világ-ban, amelynek egyetlen öngyógyító rezdülése mindenestl
ő
idézjelek közé teszi mindazt, amit jelenleg filozófiának, val-
ő
lásnak, mvészetnek és politikának hívunk.
ű
Ha szeretetteljessé válik a világ, az kevesebb áldozatot, haharciasak maradunk, az sok áldozatot követel. A szeretetteljes

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ottilia Pribilla liked this
Ivett Fehér liked this
Hajnalka Török liked this
13Scorpion13 liked this
Ottilia Pribilla liked this
Zoltán Pályi liked this
Zoltán Pályi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->