Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gazeta Noworudzka nr 686

Gazeta Noworudzka nr 686

Ratings:
(0)
|Views: 1,835|Likes:
Published by GaleriaKlodzko
Gazeta Noworudzka nr 686
Gazeta Noworudzka nr 686

More info:

Published by: GaleriaKlodzko on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2011

pdf

text

original

 
22222
   N   r   6   8   6
 
REKLAMA
 
33333
   N   r   6   8   6
Pawe³ Golak  p.golak@gazetanoworudzka.pl 
Na pocz¹tek od naczelnego
Dwa dni temu wróci³em z bardzo krótkiegourlopu. By³em nad Ba³tykiem, a dok³adniewMiêdzyzdrojach. Na pozór ten kurort maniewiele wspólnego z Now¹ Rud¹. Jednak,gdy porównamy dok³adnie obydwa miasta,oka¿e siê, ¿e maj¹ wiele wspólnego.
Przede wszystkim turystyka, której rozwój jest wpisany w strategie obydwu miejscowoœci.Tylko, ¿e Miêdzyzdroje to miasto turystyczneinikogo chyba nie trzeba o tym przekonywaæ.Inaczej jest w przypadku Nowej Rudy, gdziewidok turysty na ulicach miasta to rzadkoœæ.Kolejne porównanie to dzia³alnoœæ CentrumInformacji Turystycznej. W nadmorskimkurorcie jest prowadzone przez miejscowy,Miêdzynarodowy Dom Kultury. W Nowej Rudzie podlega pod Miejski Oœrodek Kultury.Czyli podobnie. Tylko, ¿e w Miêdzyzdrojach,aby skorzystaæ z pomocy tej instytucji niejednokrotnie trzeba staæ w d³ugichkolejkach. To nie dziwi, zw³aszcza, ¿e znajdujesiê w samym sercu miejscowoœci, czyli tu¿ obok Alei Gwiazd.W Nowej Rudzie odnalezienie CIT przez turystê graniczy z cudem. Obecnie, podobnotylko na czas rewitalizacji noworudzkiegorynku, znajduje siê w budynku MOK-u.Natomiast przez ostatnie lata by³o w budynku Urzêdu Miejskiego, w ma³o atrakcyjnym dlaturystów miejscu.W dodatku jego pracownicy nie mog¹ siê poszczyciæ piêknym wyposa¿eniem i spor¹ iloœci¹ materia³ów promocyjnych.Jest jeden plus, ka¿demu turyœcie pracownicy mog¹ poœwiêciæ sporo czasu, bo dziennienoworudzkie CIT odwiedza zaledwie kilkaosób. Na koniec jeszcze jedno porównanie.Od 15 lat w Miêdzyzdrojach goszcz¹ gwiazdy  polskiego show biznesu podczas WakacyjnegoFestiwalu Artystów. Jest tam te¿ aleja gwiazd,ale taka z prawdziwego zdarzenia. Dooko³atrawniki z równo przyciêt¹ traw¹.W Nowej Rudzie mamy Noworudzki Filmowy Zawrót G³owy, na który przyje¿d¿a jednaogólnopolska gwiazda rocznie. Mamy te¿ mini alejê gwiazd z „bardzo równie” przyciêt¹ traw¹,a raczej chwastami.
A
KTUALNOŒCI
Spraw¹ oœrodkaw Œciborzuzajmuje siê s¹dObecniw³aœciciele ¿¹daj¹ odszkodowania
Ponownie g³oœno jest opokopalnianym oœrodkuw Œciborzu. Dwa latatemu kupi³a go prywatnaspó³ka ze Œwidnicy zaponad milion z³otych.Pomimo to, do dzisiajoœrodek nie dzia³a.Jak t³umaczy GrzegorzSza³êga, wiceprezes„Ekoferie” powodem jestbrak umowy dzier¿awy nanajbardziej atrakcyjn¹ czêœæ oœrodka. To w³a-œnie tam znajduje siêm.in. bar, sto³ówka, han-gar ze sprzêtem wodnymi betonowy pirs wraz zpla¿¹.– Niedawno okaza³o siê,¿e gmina nie tylko niemia³a umowy dzier¿awyna grunt, na którym zbu-dowany jest betonowypirs, ale obiekt ten pod-lega nakazowi natych-miastowej rozbiórki – do-daje.To jeden z powodów, dlaktórych do dzisiaj spó³kanie zap³aci³a ca³ej kwoty.Wp³acone zosta³o jedy-nie25 proc. czyli ok. 400tys. z³.
Kupili kota w worku?Kupili kota w worku?Kupili kota w worku?Kupili kota w worku?Kupili kota w worku?
W³adze Nowej Rudy, zda-niem przedstawicieli spó³-ki, zatai³y przed nimi ist-nienie nakazu rozbiórki, atak¿e braku umowy nagrunty.Sprawa trafi³a do s¹du.Jednak trwaj¹ce miesi¹-cami postêpowaniesprawi³o, ¿e pod koniecczerwca podczas sesjirady miejskiej cz³onko-wie zarz¹du spó³kiwyg³osili oœwiadcze-nie, w którym zarzu-cili burmistrzowi To-maszowi Kiliñskie-mu zatajanie infor-macji przed nowo-rudzkimi radnymi.Burmistrz TomaszKiliñski sprawysprzeda¿y oœrodka w Œci-borzu w ogóle nie chce ko-mentowaæ.– Informacje podane woœwiadczeniu spó³ki s¹ nieprawdziwe. Nierucho-moœæ zosta³a w ca³oœciwydana spó³ce. W tejsprawie toczy siê odrêb-ne postêpowanie s¹dowe– ucina rozmowê bur-mistrz.Podobnie wypowiada siê Andrzej Behan, przewod-nicz¹cy Rady Miejskiej wNowej Rudzie. – Do cza-su zakoñczenia sprawy ws¹dzie, wstrzymuje siê od jakichkolwiek komentarzydotycz¹cych oœrodka„Fregata” w Œciborzu ispó³ki „Ekoferie” – mówi.Tymczasem zdaniemPaw³a Czerwika, kierow-nika zbiornika wodnegow Otmuchowie by³y w³a-œciciel oœrodka wiedzia³o k³opotach z pirsem.– Moim zdaniem po-przedni w³aœciciel oœrod-ka wypoczynkowego„Fregata”, w tym wypad-ku miasto Nowa Ruda,doskonale wiedzia³o obardzo z³ym stanietechnicznym pirsu w mo-menciesprzeda-¿y obiektu– wyjaœniaCzerwik.Warto dodaæ, ¿e spraw¹ nie zajmuje siê MarekCygan, Powiatowy In-spektor Nadzoru Budow-lanego w Nysie. Jegozdaniem nakaz rozbiórkipirsu zosta³ wydany przezRegionalny Zarz¹d Go-spodarki Wodnej we Wro-c³awiu, a nie inspektoratbudowlany. – To by³aumowa miêdzy dwomastronami, a ja nie bra³emw tym udzia³u – twierdzi.
 Arkadiusz Balcerzak 
a.balcerzak@gazetanoworudzka.pl 
Betonowy pirs to czêœæ oœrodka, w którym jeszcze kilka lat temu wypoczywali górnicy

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->