Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
shaktikant

shaktikant

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by spchheda4996

More info:

Published by: spchheda4996 on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2010

pdf

text

original

 
Shaktikant.com
HÉÊ{lÉ §Éa
£±ÉàSÉÊù]©É: ÊWÅqNÉÒ{ÉÒ +{Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »~ÉÒe PÉ÷ÉeÉàSÉÉ 
±»ÉÇ eÉÊ´ÉÇ{É {ÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÉ{É´É´ÉŶÉ{ÉÉ ©ÉÚ³{ÉÉ ¶ÉÉàyÉH qÊù«ÉÉ< Y´ÉÉà{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à {ÉÒH²«ÉÉ l«ÉÉùà +àH ÷É~ÉÖ©ÉÉÅoÉÒ 1831©ÉÉÅ +àH HÉSÉ¥ÉÉà ¾Y NÉ<HÉ±É »ÉÖyÉÒ Y´«ÉÉà ¾lÉÉà. {«ÉÚ«ÉÉàHÇ ÷É<©»É{ÉÉ Ê´É[ÉÉ{ÉÒ HɱÉÇ Ê]©Éùà ±ÉL«ÉÖÅ Uà Hà NÉɱÉÉ~ÉÉNÉÉà»É ÷É~ÉÖ{ÉÉà ¾àÊù«É÷ {ÉÉ©É{ÉÉà HÉSÉ¥ÉÉà 175 ´ÉºÉÇ Y´Éà±ÉÉà. +à ùÒlÉà +±ÉÉ»HÉ{Éà HÉÅcà ù¾àlÉÒ ´¾à±É ©ÉÉU±ÉÒ 115 ´ÉºÉÇ Y´Éà±ÉÒ. +à{ÉÒ Ê´ÉùÖu©ÉÉÅ +à W ÷É~ÉÖ©ÉÉÅ ù¾àlÉÒ Ê~ÉN©ÉÒ W³©ÉÉU±ÉÒ £GlÉ +Éc »É~lÉɾ Y´Éà Uà. ¶ÉÖÅ HÉ©É? HÉSÉ¥ÉÉ +{Éà ´¾à±É ©ÉÉU±ÉÒ +ÉùÉ©ÉoÉÒ +ɾÉù Hùà Uà. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà +ɾÉù Hùà Uà. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà SÉɱÉà Uà. +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ H¾à´ÉlÉ Uà Hà AlÉÉ´É³É »ÉÉà ¥ÉÉ´ÉùÉ,yÉÒù »ÉÉà NÉŧÉÒù. ©ÉÉùÒ ¥ÉÉ qà¶ÉÒ H¾à´ÉlÉ H¾àlÉÉÅ Hà
AlÉÉ´É³Ò ¥Éà +ÉÅ÷É ´ÉyÉÖ ©ÉÉùà.
21©ÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ +{Éà lÉà ~ɾà±ÉÉÅ +eyÉÒ 20©ÉÒ »ÉqÒ AlÉɴɳ AlÉɴɳ +{Éà AlÉɴɳ©ÉÉÅ W ùÉSÉÒ Uà +{Éà ùÉSÉà Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà ¾´Éà
»±ÉÉà{Éà»É {ÉÒ ]ÖÅ¥Éà¶É C~ÉeÒ Uà. WùÉ yÉÒùÉ ~ÉeÉà.AlÉɴɳà +ÉÅ¥ÉÉ {É ~ÉÉHà lÉà H¾à´ÉlÉ Wà´ÉÒ W ´ÉÉlÉ Xà»É࣠ùÉàG»É {ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉÉqùÒ+à Hùà±ÉÒ.
yÉàù <] +à »±ÉÉà{Éà»É <{É +£à»ÉÇ Ê´ÉSÉ ùÉ<~É{»É yÉà©É +à{e +à »±ÉÉà{Éà»É Ê´ÉSÉ ùÉà÷»É yÉà©É.
+oÉÉÇlÉà HÉà<~ÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ lÉ©Éà ©ÉÅoÉùNÉÊlÉ+à SÉɱÉÉà, yÉÒùWùÉLÉÉà lÉÉà W ~ÉÊù~ÉH´ÉlÉÉ +É´Éà Uà +à´ÉÒ W ùÒlÉà ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÉ yÉÒ©ÉÉ SÉɱÉÉà lÉÉà »ÉeÒ X+Éà UÉà. HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe©ÉÉÅ V«ÉÉÅ AlÉÉ´É³Ò ¥Éà+ÉÅ÷É ´ÉyÉÖ ©ÉÉùà lÉà´ÉÒ H¾à´ÉlÉ Uà l«ÉÉÅ {É´ÉÒ {É´ÉÒ ´É¾Ö +É´Éà +{Éà yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà HÉ©É HùlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉ»ÉÖ+Éà +à H¾à´ÉlÉ H¾àlÉÒ, Wà{ÉàLÉÉlÉÉ ´ÉÉù, Wà{Éà ¾ÅNÉlÉÉ ´ÉÉù +à{ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ §É±ÉÒ´ÉÉù. ~ÉiÉ +É »ÉÉ»ÉÖ¶ÉɾÒ-AÎGlÉ ¾lÉÒ. qùàH PÉù©ÉÉÅ l«ÉÉùà ¥ÉɳH{Éà yÉÒùàyÉÒùà SÉÉ´ÉÒ{Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à´ÉÉlÉÖÅ. lÉ©Éà XiÉÉà UÉà Hà ~ÉÉIÉ ©ÉֻɱɩÉÉ{É C§ÉÉÅ C§ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒlÉÉÅ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉà ¾´Éà C§ÉÉÅ C§ÉÉÅ~ÉÉiÉÒ lÉÉà ~ÉÒ+à UÒ+à ~ÉiÉ XiÉà +ÉWà +eyÉÖÅ +©ÉqÉ´ÉÉq +{Éà ©ÉÖÅ¥É< C§ÉÉÅ C§ÉÉÅ LÉÉ«É Uà. +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÒ +àH ¡ÉL«ÉÉlÉ qÖHÉ{Éà C§ÉÉÅ C§ÉÉÅ §ÉÊW«ÉÉÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÉÅ W DSÉÒ eÉàH »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ~ÉlÉùÉ{ÉÉÅ DSÉÉ ÷à¥É±É Uà! +É´ÉÉÅ ÷à¥É±É «ÉÖùÉà~É©ÉÉÅ {É SÉɱÉà. 20©ÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ ´É¾à±ÉÉ»Éù WÖ+É{É ùà©É{É {ÉÉ©É{ÉÉ +ÉùÉàN«É¶ÉÉ»mÉÒ+à H¾à±ÉÖÅ Hà
OÉà÷à»÷ +à»»ÉÉÊ»É{É +Éè£ ±ÉÉ<£ <] ¾à»÷.
AlÉɴɳàY´Éà Uà lÉà AlÉÉ´É³à ©Éùà Uà. +ÉyÉÖÊ{ÉH Y´É{É{ÉÉà ©ÉÉà÷É©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Éà LÉÚ{ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +ÉW{ÉÒ ~ÉÉNÉ±É Wà´ÉÒ ]e~É Uà.~ÉùÅlÉÖ +É ±ÉàLÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É lÉÉà W Uà Xà ´ÉÉSÉH ©ÉÉ-¥ÉÉ~É ~ÉÉàlÉà +{Éà »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà SÉÉ´ÉÒ SÉÉ´ÉÒ{Éà Ê{ÉùÉÅlÉà ¥Éà»ÉÒ{Éà +{ÉàSÉÚ~ÉSÉÉ~É W©É´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à. ©ÉàÅ PÉiÉÉ SÉÖ»lÉ Wä{É +{Éà »ÉÉyÉÖ+Éà{Éà W©ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà HeH ùÒlÉà ©ÉÉä{É ~ÉɳlÉÉ Xà«ÉÉ Uà. HÖ+ɱÉɱɩ~ÉÖù©ÉÉÅù¾àlÉÉ +àH HÖÅq{É qÉà¶ÉÒ AùÖ±ÉÒHÉÅSÉ{É +ɸɩɩÉÉÅ +É´«ÉÉ. lÉà ~ÉeLÉÖÅ £àù´ÉÒ{Éà §ÉÓlÉ »ÉÉ©Éà ÷à¥É±É ùÉLÉÒ{Éà +àH±ÉÉ +àH±ÉÉ W©ÉlÉÉ.Wä{ÉÉà{ÉÒ +É ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ lÉo«É Uà. ©ÉÉùÒ ~ÉÖmÉÒ W©ÉlÉÉÅ W©ÉlÉÉÅ LÉÚ¥É ´ÉÉlÉÉà HùlÉÒ ¾¶Éà +{Éà W©ÉiÉ{ÉÒ HÉà< SÉÒW NɳɩÉÉÅ §ÉùÉ< NÉ<+{Éà Y´É LÉÉà«ÉÉà +à ùÒlÉà §ÉÉùlÉ{ÉÉ Ê©ÉʱÉ÷ùÒ +£»Éù ©ÉÖLÉùY ~Éùqà¶É NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà ¶ÉÉ¾Ò W©ÉiÉ©ÉÉÅ W©ÉlÉÉÅ W©ÉlÉÉÅ ´ÉÉlÉÉà HùlÉÉ ¾lÉÉ l«ÉÉùà NɳɩÉÉÅ ©ÉÉU±ÉÒ §ÉùÉ< NÉ<. ¹ÉÉ»É ùÖÅyÉÉ< NÉ«ÉÉà +{Éà »oɳ ~Éù W ©ÉùÒ NÉ«ÉÉ.©ÉÉÊ´ÉÇ{É ¾àÊù»É {ÉÉ©É{ÉÉ {ÉÞ´ÉŶɶÉÉ»mÉÒ+à
yÉ <´ÉÉ౫ÉÖ¶É{É +Éè£ ÂÖ©É{É ±ÉÉ<£ +à{e H±SÉù
{ÉÉ©É{ÉÖÅ ~ÉÖ»lÉH ±ÉL«ÉÖÅ Uà. lÉà©ÉiÉà HÂÖÅ UàHà ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà LÉÉ«É Uà. Wà ¡ÉÉiÉÒ yÉÒ©ÉÖÅ yÉÒ©ÉÖÅ LÉÉ«É Uà lÉà ~ÉUÒ ¥Éà»ÉÒ{Éà ´ÉÉNÉÉà³à ~ÉiÉ Uà. lÉ©ÉÉùÉ +ÅOÉàY©ÉÉy«É©É©ÉÉÅ §ÉiÉà±ÉÉ qÒHùÉ-qÒHùÒ Wà
£É»÷£Ýe
{Éà £É»÷©É£É»÷ LÉÉ«É Uà »ÉÉoÉà NÉ~~ÉÉÅ ©ÉÉùà Uà, q±ÉÒ±ÉÉà Hùà Uà, lÉà{Éà »ÉÉ«ÉÊ{÷Ê£H»Él«É »É©ÉX´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÚ³ +ÅOÉàY©ÉÉÅ ©ÉÉÊ´ÉÇ{É ¾àÊù»É{ÉÒ ´ÉÉlÉ ±ÉLÉÖÅ UÖÅ.
The food passage and the air passage cross each other of the long pharynx with the strangeconsequence noted by charles Darwing in that every particle of food and drink which we swallow has to passover the orifice of the trachea with some risk of falling into the lungs.
+É ±ÉÉÅ¥ÉÉ ´ÉÉG«É{ÉÉà »ÉÉqÉà +oÉÇ Uà Hà HÖqùlÉà ¶ÉùÒùùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ +àH HÉ«É©ÉÒ HÉà«ÉeÉà ©ÉÚH¬Éà Uà Hà ¹ÉÉ»É{É³Ò +{Éà +}É{ɳҠ+É~ÉiÉÉ NɳÉoÉÒ {ÉÒSÉà £à£»ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +àH¥ÉÒX{Éà JÉà»É Hùà Uà. +à©ÉÉÅ Xà lÉ©Éà ´ÉÉlÉÉà HùlÉÉÅ HùlÉÉÅ Hà LÉÚ¥É AlÉɴɳoÉÒ LÉÉ+Éà lÉÉàlÉ©ÉÉùÉà HÉàʳ«ÉÉà ¹É»É{ɳÒ{Éà ùÖÅyÉÒ {ÉÉLÉÒ{Éà LÉlÉù{ÉÉH ~ÉÊùiÉÉ©É ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. +à÷±Éà W +É~ÉiÉà »ÉÚlÉÉÅ »ÉÚlÉÉÅ LÉÉ<+à ~ÉÒ+à lÉÉàWÚ{É´ÉÉiÉÒ qÉqÒ {ÉÉ ~ÉÉeà Uà. AlÉɴɳà AlÉɴɳà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÚ´ÉÉoÉÒ +ÅlÉùÉ¶É +É´Éà Uà. ¾àeHÒ +É´Éà Uà. »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ©É¾n´É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù{ÉÉùÉ +©ÉàÊùH{É eÉ«ÉàÊ÷ʶɫÉ{É eÉè. ¾Éàùà»É £±ÉàSÉù{Éà +É~ÉiÉà «ÉÉq Hù´ÉÉ Xà<+à. 1895©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà £±ÉàÊSÉù]©É ©ÉÖ´É©Éà{÷

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->