Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Default

Default

Ratings: (0)|Views: 260|Likes:
Published by mazeandzest

More info:

Published by: mazeandzest on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2010

pdf

text

original

 
เรียน กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสรรหา ผ  ู  ้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน  ูกจ้าง บ  ุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าท  ุกท่าน
 
ในโอกาสที วาระการดารงตาแหน  ่งอธิการบดีจะสิ นสุดลงในเดือนตุลาคม และกระบวนการสรรหาอธิการบดีใหม ่ได้เร มต้นแล้ว มีคาถาม
 
มีความเป็นห ่วงมาก มายที ถามผมในฐานะผู้สมคร อธิการบดี เมื อสามปีที แล้วว  ่า ผมคิดอย ่างไร
?
อาจารย์  าชัยยงมีความตั งใจที จะสมัครเป็นอธิการบดีอยู  ่หรือไม ่
?
คนอื น ๆ เขาพิมพ์เอกสารเป็นเล  ่ม สวยงามแจกจ ่ายแก ่บุคลากรทุกคนทั งมหาวิทยาลัย ทาไมอาจารย์   ชัไม ่าเอกสารพิมพ์เผยแพร  ่บ้าง
?
าไมอาจารย์  าชัย ไม ่มาเดิน ไ ม ่มาพบก  ับชาวธรรมศาสตร์ในงาน ่างๆ
?
ผมขอเรียนประชาคมทุกท ่านทราบดังนี ครับ
 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยย  ่อมบริหารมหาวิทยาลัยไปตามวิสัยทัศน์ไปตามบุ คลิก และตามแนวทาง ของตนเอง ซึ งย ่อมมีผู้ที เห็นด้วยและเห็นต  ่างเป็นธรรมดา
 
ในช ่วงที  ่านมาผมได้รับทราบ ไดรับการบอกเล ่าจากคณาจารย์จากบุคลากร จากนักศึกษาและ ศิษย์เก ่าจานวนไม ่น้อย ที เห็นและที รู้สึกอึดอัดก   ับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ก  ับสภาพและทิศทางที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอยู  ่และมีหลายท ่ อยากให้ผมยังคงเสนอตัว อาสามาทาหน้าที  อธิการบดี ผมจึงไม ่ลังเลเลยที จะอาสามาให้ชาวธรรมศาสตร์ ให้กรรมการสรรหา ให้ส ภามหาวิทยาลั ได้พิจารณา นี คือประการที  
1
 
ประการที  
2
ขอขอบคุณที เป็นห ่วงว ่าคนในธรรมศาสตร์ที ไม ่เห็นหน้าผม จะลืม จะไม ่เข้าใจ จะไม ่รู้จักผมครับ
 
  ็คงต้องฝากเพื อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์ท รู้จัก ที เชื อมั  นในตัวผมช ่วยสื อสารแนวคิดผม อสารส ่งต ่อข้อความนี  ่อ ๆ ไปให้ด้วย
 
สาหรับเรื องที อยากให้ผมไปปรากฏตัวในงานประชุม งานสัมมนาต  ่าง ๆ ที มีบุคลากรมาก ๆ นั  คงจะทาได้บ้างเฉพาะตามที เหมาะที ควร เพราะเราไม  ่มีหน้าที ใด ๆ จะไปเที ยวเดิน เที ยว ประชาสัมพนธ์ ตนเองในงานต ่าง ๆ เสมือนหนึ งเป็นผู้บริหารนั น คงไม ่เหมาะ สาหรับผู้บริหารนั น เขามีหน้าที และมี ความชอบธรรมที จะปรากฏตัวให้ประชาคมเห็น
 
สาหรับผมเองในฐานะนายกธรรมศาสตร์สโมสร คนแรกท มาจากการเลือกตั  ซึ 
 
มีหน้าที โดยตรงในการจัดก   ิจกรรม
 
โครงการต ่าง ๆ และได้าไปมากมายหลากหลายก   ิจกรรมแล้วนั น โดยหน้าที 
 
 
2
 
  ็สามารถปรากฏตัว สามารถเข้าร ่วมงานของธรรมศาสตร์สโมสรได้โดยชอบธรรม แต ่ผมระมัดระวังไม ่ใช้งาน ไม ่ใช้ตาแหน ่งหน้าที ไปแสวงประโยชน์แสวงคะแนนนิยมในการสรรหาอธิการบดีโดยไม  ่ชอบครับ
 
ประการสุดท้าย
 
สาหรับเพื อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์ท เรยกร้อ งและอยากเห็นเอกสารนโยบายเป เล ่ม ๆ ของผมในขณะน นั น ผมคงต้องขัดใจท ่าน ผมขอเรียนว ่า ตามขั นตอน
 
ตามข้อบังคั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว ่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ
.
. 2553
ข้
18
นั น ได้ระบุให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหา
ตามลาดับขั  นตอน
 
ไว ่
.
 
ขั นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม
 
ให้กรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื อรับฟังความคิดเห็ นของ
 
ประชาคมในเรื องสาคญ ๆ กล ่าวคือ
 
สถานะปัจจุบันของธรรมศาสตรทิศทางของมหาวิทยาลัยที ประชาคมต้องการใน อนาคต คุณลักษณะของอธิการบดีที ประชาคมต้องการ เสียก  ่อน เพื อกรรมการสรรหาจักได้ประมวลและ สรุปเป็นทิศทางของมหาวิทยาลัวเผยแพร  ่ให้ประชาคมและสภามหาวิทยาลัยทราบเพื อใช้เป็น แนวทางในการสรรหาอธิการบดีต ่อไป
 
.
 
ขั นตอนการรับสมัครและการเสนอชื อ
 
กรรมการสรรหาจะแจ้งให้หน ่วยงานต ่าง ๆ รวมทั งสมาคมธรรมศาสตร์ในพระ
 
บรมราชูปถัมภ์และองค์การนักศึกษา เสนอชื อผู้สมควรดารงตาแหน  ่งอธิการบดี และให้รับสมัครบุคคลด้วย
 
.
 
ขั นตอนการสรรหาและกระบวนการพิจารณา
 
กรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกกลั นกรอง ตามวิธีการที คณะกรรมการสรรหาก   าหนดและทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื ผูที ตอบรับการทาบทาม จัดทานโยบายแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยที สอดคล้องก   ับความคิดเห็นของประชาคมและสอดคล้องก  ับนโยบายของสภามหาวิทยาลัเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต ่อกรรมการสรรหา
 
หลังจากนั  นกรรมการสรรหาจะมีหน้าที  ในการจัดพิมพ์ นโยบายแผนงานและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของแต่ละท่านเผยแพร่ต่อประชาคมต่อไป
 
โดยเหตุผลและลาดัขั นตอนที   าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล  ่าว มานี กรรมการสรรหาจึงได้นัประชุมประชาคมเพื อรับฟังความคิดเห็นของทุกท  ่านในวันที  
13
กรกฎาคม
2553
เวลา
9.00-12.00
ที จะถึงนี 
 
 
 
3
 
อันที จริง ประชาคมธรรมศาสตร์จานวนมากคงจะได้มีโอกาสได้เห็นได้  ่านนโยบายและแผนงานการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผมมาแล้ว เมื อ
3
ปีที แล้ว แต  ่เพื อให้ประชาคมทั  งหมดได้เห็นแนวคิด ได้เห็นวิธีคิด ได้เห็นจุดยืน ได้เห็นบุคลิก ได้เห็นความตั  งใจของผมอย ่างชัดเจน เพื  ตอบสนองต ่อเพื อน ๆ ต ่อผู้ที เป็นห  ่วงเกรงว ่าผมจะเสียเปียบเพราะขาดโอกาสการประชาสั มพันธ์ เพื อให้เป็นไปตามข้อบังคั
 
เพื อไม ่ให้เป็นการซ าซ้อนฟุ ่มเฟอย เพื อประหยัดกระดาษลดโลกร้อน ผมจึง เลือกแนวทางการสื อสารข้อมูลในประเด็นเรื องแนวคิดและจุดยืนของผม
 
ท้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี  
 
บางท ่านจะพิมพ์ออกมาเพื ออ  ่านได้โดยสะดวกและเพื อเผยแพร  ่ ่อไปก  ็าได้ตามอัธยาศั
 
ครับ
 
สาหรับผู้ที รักมหาวิทยาลัย เห็นปัญหา เชื อมั  นในทิศทางเดียวก  ัน มีแนวทางแก  ้ไข ต้องการมีส ่วน ่วม ฯลฯ ไม ่ ่าจะเป็นคณาจารย์ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศิษย์เก  ่า นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ไม  ่าเป็นว ่าจะต้องรู้จักก  ับผมเท ่านั น ผมเชิญชวนให้มาร ่วมก  ั ่วยก  ันครับ ความเปลี ยนแปลงไม ่สามารถเก   ิดได้โดยปราศจากการมีส ่วนร ่วมของทุกท ่าน
 
แลวเรามีโอกาสเปลี ยนแปลงได้มากน้อยแค  ่ไหน
?
ทุกท ่านที สนใจติดตามข ่าวคราวของมหาวิทยาลัย รับฟังข ่าวสารจากสื อมวลชน ก  ็คงได้รับทราบการวิเคราะห์วิจารณ์จากสื อหนึ งเมื อเร็ว ๆ นี   ่
...
โอกาสที ผมจะชนะในการหย ่อนบัตรเสนอชื ออธิการบดีจากหน ่วยงานต ่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีน้อย อธิการบดีและทีมของอธิการบดีมีอานาจเบ็ดเสร็จ ไม ่เพียงแต ่ในระดับมหาวิทยาลัยเท  ่านั น แม้แต ่ผูบริหารในระดับคณะ สานัก สถาบันส  ่วนใหญ ่  ็เป็นคนที คิดเหมือนอธิการบดี สนิทสนมก  ับทีมบริหารในปัจจุบันแทบทั งส 
...
ผมคงไม ่อยู ่ในฐานะที จะมาปฏิเสธ หรอยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล  ่าว
 
สาหรับผม การหย ่อนบัตรเสนอชื ออธิการบดี เปนดุลยพินิจของประชาคมธรรมศาสตร์ทุกคน
 
ผมขอเพียงให้เป็นการหย ่อนบัตรเสนอชื ออธิการบดีที บริสุทธิ  ยุติธรรม ไม ่มีการข ่มขู ่หรือการบังคัสาหรับผม คือการอาสา โดยเสนอทิศทางของธรรมศาสต ร์ที แตกต  ่างจากที ธรรมศาสตร์ดาเนิน มาเมื อ
6
ปีที แลวและก   าลังจะดาเนินต ่อไปโดยผู้บริหารกลุ ่มเดิม
 
หากชาวธรรมศาสตร์ส ่วนใหญ ่มีความเห็นโดยบริสุทธิ ใจ  ่า ทิศทางที ผมคิดนั  นไม ่ใช ่ผมจะเคารพและน้อมรับการตัดสินใจนั น แล้วผมก  ็จะเดินออกจากเวทีการสรรหาด้วยความยินดีครับ
 
แต ่หากประชาคมคิดว ่
การเปลี ยนแปลงจาเป็นแล้วสาหรับธรรมศาสตร์
 
ไม ่อยากให้ธรรมศาสตร์ดาเนินไปอย ่างนี อี
6
12
  ็ขอเชิญชวนให้ ่านออกจากห้องทางาน ออกจากห้องเรียน

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->