Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FLOW – AZ ÁRAMLAT

FLOW – AZ ÁRAMLAT

Ratings: (0)|Views: 638|Likes:
Published by István Taubert
A flow egy pszichológiai jelenség elmélete, melyet Csíkszentmihályi Mihály fogalmazott meg. Az emberek a flow-élményt szerinte a következőktől kísérve tapasztalják meg:: http://hu.wikipedia.org/wiki/Flow
A flow egy pszichológiai jelenség elmélete, melyet Csíkszentmihályi Mihály fogalmazott meg. Az emberek a flow-élményt szerinte a következőktől kísérve tapasztalják meg:: http://hu.wikipedia.org/wiki/Flow

More info:

Published by: István Taubert on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 1
FLOW – AZ ÁRAMLAT
Összeállította:
 Hummel Noémi
 
Tartalomjegyzék1. Bevezetés............................................................................................................................12. A boldogság........................................................................................................................12.1 Az újra megtalált boldogság.......................................................................................12.2 Az elvesztett boldogság..............................................................................................22.2.1 A kulturális hübrisz.............................................................................................22.2.2 A reakciók formái...............................................................................................22.3 A boldogságérzet visszaszerzésének lehet
ségei.......................................................33. A tudat anatómiája..............................................................................................................33.1 A tudat határai.............................................................................................................33.2 A tudatosság szerepe...................................................................................................33.3 A figyelem, mint pszichikai energia...........................................................................43.4 Az ÉN.........................................................................................................................43.5 Lelki entrópia, rendetlenség a tudatban......................................................................43.6 A tudat rendje: Az áramlat..........................................................................................43.7 Komplexitás, és az Én fejl
dése.................................................................................54. Az áramlat élmény feltételei............................................................................................54.1 Az áramlat tevékenységek..........................................................................................54.2 Az áramlat, és kultúra.................................................................................................64.3 Az autotelikus személyiség.........................................................................................64.4 Az áramlat emberek....................................................................................................85. Összefoglaló.......................................................................................................................8
1.
 
Bevezetés
A tökéletes élmény pszichológiája,
Csíkszentmihályi Mihály
szerint:„A tudás gyökerei keser
ek, de a gyümölcsei édesek”A
 flow
– öröm, kreativitás az élet teljes felvállalása, amit áramlatnak hív. A könyv nem tippeket ad, hogyhogyan legyünk boldogok, ugyan is ahhoz tippeket adni lehetetlen, mert az örömteli élet egyedi alkotás,nem pedig recept. Amit
 
 flow-
nak nevez, egy spontán, er
feszítés nélküli mozgás, mint egy folyóáramlása. Ugyan akkor ez egy érdekes paradoxon. Az ember cselekedetei sokszor akkor alegkönnyebbek, amikor egy nehéz feladatot végez, más részt akkor tapasztalunk nehézségeket, amikorkeveset kell csak tennünk. A
 flow
sok fontos lehet
séget nyit meg számunkra, ha megértjük hogyanm
ködik szellemünk.
2. A boldogság
 2.1. Az újra megtalált boldogság
A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk. Nem kapcsolatos a szerencsével, sem avéletlennel. A boldogság nem egyenl
az anyagi javakkal, és nem vásárolható meg pénzzel, nemszerezhet
meg hatalommal. Nem küls
eseményekt
l függ. Valójában egy olyan állapot, melyre fel kellkészülni, és mindenkinek magának kell ápolnia, óvnia. Akik megtanulják, hogyan kell irányítás alatttartani bels
élményeinket, képesek arra, hogy életük min
ségét meghatározzák.
 
 2Mindannyian éltünk már át olyan pillanatokat, amikor nem ismeretlen er
k taszigálnak, hanem miirányítjuk a cselekedeteinket, saját sorsunkat uraljuk. Ilyenkor átszellemülünk, gyönyör
séget érzünk, amimérföldk
lesz majd életünkben. Ezt az érzést hívjuk „tökéletes élmény”-nek. Ilyen például mikor azapára az a gyermek rámosolyog, akit er
sen akart, és várt, vagy amikor egy atléta megjavítja saját egyénicsúcsát.Mikor az emberek saját erejükb
l, a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot, azokat azörömforrásokat igyekeznek legjobban kihasználni, amelyek vagy biológiailag a génjeinkbenprogramozottak, vagy a társadalom, melyben élnek kívánatos célként jelöli meg számukra. Ekkor, agazdagság, a hatalom és a szex válhat többek között sóvárgásuk legf 
bb tárgyává. Az élet min
ségénazonban ily módon javítani nem lehet. Csak tapasztalatok feletti közvetlen uralom gy
zheti le abeteljesülés útjában álló akadályokat.Mindnyájunknak van valamilyen elképzelése arról, hogy mit szeretnénk elérni az életben. Az életünkmin
ségi mutatója az lesz, hogy milyen közel kerülünk a kit
zött célunkhoz. Abban az esetben, ha nemtudjuk megközelíteni, bánatosak, szomorúak vagyunk, ha viszont csak, akár részben is elérjük, akkor márboldogság, megelégedettség önt el bennünket. A tények azt sugallják, hogy, mindenki egyre többet éstöbbet szeretne elérni. Vannak azonban olyanok is, akik kiutat találnak ebb
l az ördögi körb
l.
k azok,akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket, elégedettek és a körülöttükél
ket is egy kicsit boldogabbá tudják tenni. Az ilyen emberek pezsg
életet élnek, nyitottak. Képesekhaláluk napjáig új dolgokat tanulni, és er
s kötelékek f 
zik
ket más emberekhez, valamint ahhoz akörnyezethez, amelyben élnek. Mindent élveznek, ritkán unatkoznak, természetesen viselkednek mindenhelyzeten, egy szóval, urai saját életüknek.
 2.2. Az elvesztett boldogság
Néhány olyan dolgot is át kell tekinteni, melyeket az id
k során az emberek a káosz fenyegetése, aboldogság érzet elvesztése ellen kifejlesztettek.
 2.2.1. A kulturális hübrisz
A
kulturális hübrisz,
mely mindenféle képzeteket dédelget, hogy mi jár nekünk a világegyetemb
l,általában nagy bajokhoz vezet. Akkor, ha az emberek abban a hitben ringatják magukat, hogy a fejl
désszükségszer
, az élet egyre könnyebb, gyorsan elvesztik bátorságukat, ha nehézségekkel találják szembemagukat. Elveszíthetik a saját értelmezésük szerint a boldog élethez vezet
útban a hitüket. A szorongásés apátia keríti
ket hatalmába, és tehetetlenül verg
dnek a közvetített, és a saját maguk által építettlégvár elérhetetlensége miatt. Az általános rosszkedv nem csupán bels
okoknak tudhatók be. Azelégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéb
l, kell t
le megszabadulnunk.
 2.2.2.
 
 A reakciók formái
Itt van például a lét problémája, melyet a vallás közelített meg a legközvetlenebbül. A kiábrándultakegyre növekv
számban térnek vissza a valláshoz. Ám a vallás csak id
leges sikereket könyvelhet el, nemad végleges választ az élet értelmére. A szociálpatológiai esetek száma három, négyszeresére növekedettegyetlen nemzedék alatt. Az elmúlt évtizedekben, a statisztikák alapján 1955-ben 1.700.000 beteg szorultideggyógyászati kezelésre, 1975-ben ez a szám 6.400.000-et ért el világszerte.A jöv
sem t
nik rózsásabbnak, a védekezés formái egyre ijeszt
bbekké válnak. A mai tizenéveseknélmegjelenik minden olyan tünete a bajoknak, melyek egész generációkat gyötörnek, hiszen egyrekevesebb gyerek n
fel teljes családban, ahol mindkét szül
jelen van. A kábítószer élvezet, a nemibetegségek, a házasságon kívüli terhességek statisztikái félelmetesek. Ebb
l a siralmas helyzetb
l nincskiút, csak úgy, ha tudatosan vesszük fel a mai társadalmi hatások ellen a harcot.
 
 3
 2.3. A boldogságérzet visszaszerzésének lehet
 
 ségei
 
Az egyénnek függetlenné kell válnia a társadalmi környezetét
l, még akkor is, ha az életbenmaradáshoz szüksége van arra, hogy küls
célokért dolgozzanak, és ne ragaszkodnának aszükségletek kielégítéséhez.
 
Az egyén ne engedje meg, hogy a társadalmi elvárások ide – oda rángassák.
 
Meg kell tanulni, élvezni ez élmények folyamatos áramlását
 
Meg kell találni az élet értelmét, azt függetleníteni a társadalmi elvárások terheit
l.Az ember visszaszerezheti a hatalmát önmaga felett, ha a jutalmazás lehet
ségét nem pusztán küls
er
kbirtokolják. Lehet
vé válik ezáltal, hogy a jutalmat nem kínlódva kell elérni, hanem önmagunkat jutalmazva érezzük az élet valódi értelmének örömét.„Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak, nem
k zavarnak téged, hanem a saját, róluk alkotott ítéleted. Ésneked hatalmadban áll, hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet.” (Marcus Aurelius)Újra és újra szükségessé válik, hogy az ember feltegye magának a kérdést, milyen eszközökkel lehet újrasaját életének ura. Ennek egyetlen módja a tudat feletti uralom megszerzése.Bármit diktáljon a divat, úgy t
nik, hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásánakképességét, azok boldogabban élnek. Hogy ezt a készséget megszerezzük, tudnunk kell, hogyan m
ködika tudat.
3.
 
A tudat anatómiája
 3.1 A tudat határai
A tudat m
ködése biológiai folyamatok eredménye. Létezése az idegrendszerünknek köszönhet
, melyazoknak az instrukcióknak megfelel
en épül fel, melyek kromoszómáink fehérjemolekuláibanmegtalálható. Másrészt nem lehet teljes biológiai programozottságot tulajdonítani, mert sok tekintetbeninkább önmagát irányítja. A tudatnak a feladata, hogy olyan módon jelenítse meg az adott információtarról, ami odakint a világban és az organizmuson belül történik, hogy azt a test érzékelni tudja, és annakalapján cselekedhessen.Meg kell találnunk annak a módját, hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünkgondolatainknak, érzéseinknek. Egyesek állítják, hogy képesek szellemekkel kommunikálni, másoktermészetfeletti érzékekkel rendelkeznek.Talán id
vel felfedezzük az elme rejtett er
it, amelyek majd képessé tesznek min
ségi ugrásokra.
 3.2
 
 A tudatosság szerepe
Mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit, hogy olyan tudatos események (érzékelés, érzések, gondolatok,szándékok) történnek velünk, melyeket képesek vagyunk irányítani. A tudat, tehát szándékainknakmegfelel
en elrendezett információ halmaz. Ha küls
események nem tudatosulnak bennünk, akkorszámunkra nem is léteznek, ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg.A tudatunk tükör, mely visszatükrözi azt, amit érzékeink közölnek vele, így: mi történik a testünkön kívülés a saját idegrendszerünkben, - olyan tükör, amely válogat a benyomások között, és aktívan alakít azélményünkben, saját képére formálva
ket.Talán a szándékról lehet mondani, hogy az, az er
, amely a tudatban elrendezi az információt. Aszándékosság akkor merül fel a tudatban, mikor valaki tudja, hogy vágyik valamire, vagy el szeretne érnivalamit. A szándék is információ darabkákból áll, amelyeket biológiai szükségleteink, vagy magunkévátett társadalmi célok vezérelnek.Ha az egyén már tudja, hogy éhes, akkor képes kialakítani az élelem szerzés szándékát.A szerzett, vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szervez
dnek, attól függ
en, melyikettekintjük els
dlegesnek, vagy fontosabbnak. A tudatosságot különböz
cél és szándék szerint lehetszervezni. Mindenkinek meg van a lehet
sége rá, hogy befolyást gyakoroljon a saját valóságára.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Csilla Nagy liked this
Molnár Gyula liked this
TUNDE liked this
Marcsi liked this
iectiona liked this
Veress Dora liked this
István Taubert liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->