Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul de procedură penală

Codul de procedură penală

Ratings: (0)|Views: 454 |Likes:
Published by SindPajura

More info:

Published by: SindPajura on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTA
ł
ILOR SENATUL
L E G E
privind Codul de procedur
ă
penal
ă
 
Parlamentul României adopt
ă
prezenta lege.
PARTEA GENERAL
Ă
 
TITLUL IPRINCIPIILE
Ş
I LIMITELE APLIC
Ă
RII LEGII PROCESUALPENALENormele deprocedur
ă
 penal
ă
 
ş
iscopulacestoraArt. 1.
- (1) Normele de procedur
ă
penal
ă
reglementeaz
ă
 desf 
ăş
urarea procesului penal
ş
i a altor proceduri judiciare înleg
ă
tur
ă
cu o cauz
ă
penal
ă
.(2) Normele de procedur
ă
penal
ă
urm
ă
resc asigurareaexercit
ă
rii eficiente a atribu
Ń
iilor organelor judiciare cugarantarea drepturilor p
ă
r
Ń
ilor
ş
i a celorlal
Ń
i participan
Ń
i înprocesul penal astfel încât s
ă
fie respectate prevederileConstitu
Ń
iei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, alecelorlalte reglement
ă
ri ale Uniunii Europene în materieprocesual penal
ă
, precum
ş
i ale pactelor
ş
i tratatelor privitoarela drepturile fundamentale ale omului, la care România esteparte.
 
 2
Legalitateaprocesuluipenal
 
Art. 2.
- Procesul penal se desf 
ăş
oar
ă
potrivit dispozi
Ń
iilorprev
ă
zute de lege.
Separareafunc
Ń
iilor judiciareArt. 3.
- (1) În procesul penal se exercit
ă
urm
ă
toarelefunc
Ń
ii judiciare:a) func
Ń
ia de urm
ă
rire penal
ă
;b) func
Ń
ia de dispozi
Ń
ie asupra drepturilor
ş
i libert
ăŃ
ilorfundamentale ale persoanei în faza de urm
ă
rire penal
ă
;c) func
Ń
ia de verificare a legalit
ăŃ
ii trimiterii saunetrimiterii în judecat
ă
;d) func
Ń
ia de judecat
ă
.(2) Func
Ń
iile judiciare se exercit
ă
din oficiu, afar
ă
decazul când, prin lege se dispune altfel.(3) În desf 
ăş
urarea aceluia
ş
i proces penal exercitarea uneifunc
Ń
ii judiciare este incompatibil
ă
cu exercitarea unei altefunc
Ń
ii judiciare, cu excep
Ń
ia celei de la alin. (1) lit. b) care estecompatibil
ă
cu func
Ń
ia de verificare a legalit
ăŃ
ii trimiterii saunetrimiterii în judecat
ă
.(4) În exercitarea func
Ń
iei de urm
ă
rire penal
ă
, procurorul
ş
i organele de cercetare penal
ă
strâng probele necesare pentru ase constata dac
ă
exist
ă
sau nu temeiuri de trimitere în judecat
ă
.(5) Asupra actelor
ş
i m
ă
surilor din cadrul urm
ă
ririipenale, care restrâng drepturile
ş
i libert
ăŃ
ile fundamentale alepersoanei, dispune judec
ă
torul desemnat cu atribu
Ń
ii în acestsens, cu excep
Ń
ia cazurilor prev
ă
zute de lege.(6) Asupra legalit
ăŃ
ii actului de trimitere în judecat
ă
 
ş
iprobelor pe care se bazeaz
ă
acesta, precum
ş
i a legalit
ăŃ
iisolu
Ń
iilor de netrimitere în judecat
ă
se pronun
Ńă
judec
ă
torul decamer
ă
preliminar
ă
, în condi
Ń
iile legii.(7) Judecata se realizeaz
ă
de c
ă
tre instan
Ńă
, în completelegal constituite.
Prezum
Ń
ia denevinov
ăŃ
ieArt. 4.
- (1) Orice persoan
ă
este considerat
ă
nevinovat
ă
 pân
ă
la stabilirea vinov
ăŃ
iei sale printr-o hot
ă
râre penal
ă
 definitiv
ă
.(2) Dup
ă
administrarea întregului probatoriu, orice îndoial
ă
în formarea convingerii organelor judiciare seinterpreteaz
ă
în favoarea suspectului sau inculpatului.
Aflareaadev
ă
ruluiArt. 5.
- (1) Organele judiciare au obliga
Ń
ia de a asigura,pe baz
ă
de probe, aflarea adev
ă
rului cu privire la faptele
ş
i
 
 3 împrejur
ă
rile cauzei, precum
ş
i cu privire la persoanasuspectului sau inculpatului .(2) Organele de urm
ă
rire penal
ă
au obliga
Ń
ia de a strânge
ş
i de a administra probe atât în favoarea, cât
ş
i în defavoareasuspectului sau inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea curea-credin
Ńă
a probelor propuse în favoarea suspectului sauinculpatului se sanc
Ń
ioneaz
ă
conform dispozi
Ń
iilor prezentuluicod.
Ne bis in idemArt. 6.
- Nicio persoan
ă
nu poate fi urm
ă
rit
ă
sau judecat
ă
 pentru s
ă
vâr
ş
irea unei infrac
Ń
iuni atunci când fa
Ńă
de aceapersoan
ă
s-a pronun
Ń
at anterior o hot
ă
râre penal
ă
definitiv
ă
cuprivire la aceea
ş
i fapt
ă
, chiar
ş
i sub alt
ă
încadrare juridic
ă
.
Obligativitateapunerii înmi
ş
care
ş
iexercit
ă
riiac
Ń
iunii penaleArt. 7.
- (1) Procurorul este obligat s
ă
pun
ă
în mi
ş
care
ş
is
ă
exercite ac
Ń
iunea penal
ă
din oficiu atunci când exist
ă
probedin care rezult
ă
s
ă
vâr
ş
irea unei infrac
Ń
iuni,
ş
i nu exist
ă
vreocauz
ă
legal
ă
de împiedicare, alta decât cele prev
ă
zute laalin. (2)
ş
i alin. (3).(2) În cazurile
ş
i în condi
Ń
iile prev
ă
zute expres de lege,procurorul poate renun
Ń
a la exercitarea ac
Ń
iunii penale dac
ă
, înraport cu elementele concrete ale cauzei, nu exist
ă
un interespublic în realizarea obiectului acesteia .(3) În cazurile prev
ă
zute expres de lege, procurorul pune în mi
ş
care
ş
i exercit
ă
ac
Ń
iunea penal
ă
dup
ă
introducereaplângerii prealabile a persoanei v
ă
t
ă
mate sau dup
ă
ob
Ń
inereaautoriz
ă
rii ori sesiz
ă
rii organului competent, sau îndeplinireaunei alte condi
Ń
ii prev
ă
zut
ă
de lege.
Caracterulechitabil
ş
itermenulrezonabil alprocesuluipenalArt. 8.
- Organele judiciare au obliga
Ń
ia de a desf 
ăş
uraurm
ă
rirea penal
ă
 
ş
i judecata cu respectarea garan
Ń
iilorprocesuale
ş
i a drepturilor p
ă
r
Ń
ilor
ş
i ale subiec
Ń
ilor procesualiastfel încât s
ă
fie constatate la timp
ş
i în mod complet faptelecare constituie infrac
Ń
iuni, nici o persoan
ă
nevinovat
ă
s
ă
nu fietras
ă
la r
ă
spundere penal
ă
, iar orice persoan
ă
care a s
ă
vâr
ş
it oinfrac
Ń
iune sa fie pedepsit
ă
potrivit legii, într-un termenrezonabil.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ailincai Simona liked this
nemoerihon liked this
Anne Thompson liked this
moromete07 liked this
netux liked this
one_mgabriel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->