Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jack Kerouac - Yolda

Jack Kerouac - Yolda

Ratings:
(0)
|Views: 441|Likes:
Published by Keremcan Karabatak

More info:

Published by: Keremcan Karabatak on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Ş
u anda okumakta oldu
ğ
unuz üstad-ul azam jack kerouac’
õ
n “yolda adl
õ
eserinin 93 senesinde k 
õ
y
õ
 yay
õ
nlar 
õ
nca, güzin özkan ve ferruh armutçuo
ğ
lu taraf 
õ
ndantürkçe’ye çevrilmi
ş
versiyonudur.Ya
ş
as
õ
n payla
ş
õ
m,ya
ş
as
õ
n bilginin serbest dola
ş
õ
m
õ
!!!keyifli okumalar...
Ş
.E 777- K.K 273( z perisi ne
ş
riyat k.u.p projesinidestekleyen otonomlardan birisidir)
YOLDA
B
İ
İ
 NC
İ
BÖLÜM
 1Dean'le tan
õ
ş
t
õ
ğ
õ
mda kar 
õ
mdan ayr 
õ
lal
õ
çok olmam
õ
ş
t
õ
. Sefalet dere-cesinde bezginlik yaratan ayr 
õ
l
õ
kla ve her 
ş
eyin ölü oldu
ğ
u duygusuylaili
ş
kisi d
õ
ş
õ
nda konu etmeyece
ğ
im ciddi bir hastal
õ
ktan yeni kalk-m
õ
ş
t
õ
m. Dean Moriarty'nin geli
ş
iyle hayat
õ
m
õ
n "yolda" diyebilece
ğ
i-miz bölümü ba
ş
lad
õ
. Öteden beri bat
õ
ya gidip ülkeyi tan
õ
ma hayallerikurard
õ
m, bir türlü gerçekle
ş
meyen belirsiz planlar 
õ
m vard
õ
. Dean bui
ş
için e
ş
i bulunmaz biriydi, çünkü yolda do
ğ
mu
ş
tu, 1926'da, SaltLake City'de, ailecek bir külüstürle Los Angeles'a giderlerken. Ad
õ
milk Chad King'ten duymu
ş
tum, bana onun New Mexi-co'daki
õ
slahevinden yazd
õ
ğ
õ
birkaç mektubu göstermi
ş
ti. Çok etkilenmi
ş
tim:tatl
õ
bir üslupla, saf saf, Chad'in Nietzsche'yle ilgili her 
ş
eyi ve bildi
ğ
idi
ğ
er tüm harika zihinsel
ş
eyleri anlatmas
õ
n
õ
rica ediyordu. Bir araCarlo'yla konu
ş
urken laf aç
õ
lm
õ
ş
t
õ
da,
ş
u garip Dean Moriarty'ylekar 
ş
õ
la
ş
abilecek miyiz acaba, demi
ş
tik. Bunlar Dean'in bugünkü gibiolmad
õ
ğ
õ
, bilinmezde gizlenen bir 
õ
slahevi çocu
ğ
u oldu
ğ
uzamanlardan hat
õ
rlad
õ
klar 
õ
m. Soma Dean'in
õ
slahevinden ç
õ
kt
õ
ğ
õ
m vehayat
õ
mn ilk New York yolculu
ğ
unu yapmaya haz
õ
rland
õ
ğ
õ
m duyduk.Marylou diye bir k 
õ
zla evlenmi
ş
oldu
ğ
u da söyleniyordu.Bir gün kampüste dola
ş
õ
rken Chad ile Tim Gray, Dean'in
İ
spanyolHarlemi de denen Do
ğ
u Harlem'de, s
õ
cak suyu olmayan izbe bir evdekald
õ
ğ
õ
m haber verdiler. New York'a önceki gece gelmi
ş
, hayat
õ
ndailk defa ve mal
õ
n gözü kar 
õ
s
õ
güzel Marylou'yla birlikte. 50. CaddedeGreyhound otobüsünden inmi
ş
ler ve kar 
õ
nlar 
õ
m doyuracak bir yer aramrken kö
ş
ede Hector'
õ
n kafeteryas
õ
n
õ
ke
ş
fetmi
ş
ler. Bu nedenleoras
õ
Dean'in New York'unun sembolüdür. Paralar 
õ
m
 
cam gibi
ş
effaf turtalara, kremal
õ
pastalara harcam
õ
ş
lar.O günlerde Dean Marylou'ya "
İş
te can
õ
m, art
õ
k New York'tay
õ
z.Missouri'den, özellikle de bana tutukluluk meselemi hat
õ
rlatan Bo-oncville
õ
slahevinin oradan geçerken dü
ş
ündüklerimin hepsini sanaanlatmam
õ
ş
da olsam,
ş
imdilik a
ş
õ
me
ş
ki bir yana b
õ
rak 
õ
 p birtak 
õ
m i
ş
  planlar 
õ
yapmam
õ
z gerekiyor..." gibi
ş
eyler söyleyip duruyormu
ş
.Çocuklara tak 
õ
l
õ
 p o so
ğ
uk sulu daireye gittim. Dean kap
õ
y
õ
donlaaçt
õ
. Marylou divandan a
ş
a
ğ
õ
atlamaktayd
õ
. Bizimki a
ş
k meselelerinedalaca
ğ
õ
ndan öteki kirac
õ
y
õ
mutfa
ğ
a yollam
õ
ş
t
õ
, yan
õ
lm
õ
yorsam kahveyaps
õ
n diye. Para kazanmak için lanet okuya okuya ter dökmek zorunda falan da olsa, seks hayatta önemli kabul etti
ğ
i tek 
ş
eydi,kutsald
õ
. Verilen talimatlar 
õ
dinleyen genç boksörler gibi önüne bak 
õ
 pkafas
õ
n
õ
sall
õ
yor, ardarda "Evet"ler ve "Oldü'larla insanda her söyleneni anlad
õ
ğ
õ
hissini uyand
õ
õ
yordu.
İ
lk izlenimim onun genç bir Gene Autry oldu
ğ
uydu: iki dirhem bir çekirdek hali, dar kalçalar 
õ
,mavi gözleri ve su kat
õ
lmam
õ
ş
Oklahoma aksan
õ
yla, beyaz bat
õ
n
õ
nfavorili kahraman
õ
. Nitekim Marylou'yla evlenip do
ğ
uya gelmedenönce Colorado'da bir çiftlikte, Ed WalPun yamnda çal
õ
ş
õ
yormu
ş
.Marylou çok ho
ş
bir sar 
õ
ş
õ
nd
õ
, ba
ş
õ
nda alt
õ
n buklelerden engin bir deniz, elleri kuca
ğ
õ
nda, bu
ğ
ulu mavi ta
ş
ra gözleri sabit bir noktayadikili, divan
õ
n kenar 
õ
nda oturuyordu, bat
õ
dayken laf 
õ
geçen o kahrolas
õ
 gri Nevv York apartman dairelerinden birindeydi i
ş
te, Modigliani'ninciddi bir odada bir deri bir kemik kal
õ
 p yokolma-ya yüz tutmu
ş
 gerçeküstü kad
õ
m gibi bekliyordu. Fakat o küçük 
ş
irin k 
õ
zgörüntüsünün alt
õ
nda, hem inan
õ
lmaz derecede aptal, hem de korkunç
ş
eyler yapabilen biri vard
õ
. O gece bira içip hava ayd
õ
n-lanana kadar muhabbet ettik. Sabahleyin kasvetli günün gri
õ
ş
õ
klan alt
õ
nda,küllüklerde sessizce yanan izmaritlerin etraf 
õ
nda otururken, Deansinirli bir tav
õ
rla kalkt
õ
,
ş
ünceli dü
ş
ünceli gezindi ve o andayap
õ
lacak 
ş
eyin Marylou'ya kahvalt
õ
y
õ
haz
õ
rlat
õ
 p yerleri süpürtmek oldu
ğ
una karar verdi. "Bir ba
ş
ka deyi
ş
le, acele etmeliyiz sevgilim,kastetti
ğ
im
ş
u, aksi takdirde planlar 
õ
m
õ
z dalgalanmaya u
ğ
rar, hakiki bilgiden ya da somutluktan uzakla
ş
õ
r..." Onlar 
õ
b
õ
rak 
õ
 p ç
õ
kt
õ
m.Sonraki hafta Dean Chad King'e "yazmay
õ
" mutlaka ö
ğ
renmesigerekti
ğ
im itiraf etmi
ş
ve Chad de ona benim yazar oldu
ğ
umu, banadan
õ
ş
abilece
ğ
ini söylemi
ş
. O ara bir park yerinde çal
õ
ş
maya ba
ş
-
 
lad
õ
ğ
õ
n
õ
da duymu
ş
tum. Bir gece, kimbilir nas
õ
l dü
ş
tükleri o Hobo-kenevinde Marylou'yla kavga etmi
ş
ler, Marylou ç
õ
lg
õ
na dönüp intikamarzusuyla polise histerikçe uydurma ihbarlarda bulunmu
ş
, Dean deHoboken'dan kaçmak zorunda kalm
õ
ş
ve gidecek yer ararken akl
õ
na benim New Jersey'de, Paterson'da halamla oturdu
ğ
um ev gelmi
ş
. Kap
õ
 çal
õ
nd
õ
ğ
õ
nda çal
õ
ş
õ
yordum. Dean selam vererek içeri dald
õ
, kay
õ
ts
õ
z bir tav
õ
rla sallana sallana ilerledi karanl
õ
k koridordan. "Merhaba, benihat
õ
rlad
õ
n m
õ
? Dean Moriarty. Bana yazmay
õ
ö
ğ
retmeni isteyecektim,"dedi."Marylou nerde?" diye sordum. "Görünü
ş
e bak 
õ
l
õ
rsa kendini bir-kaç dolara satt
õ
ve Denver'a geri döndü. Orospu!" dedi. Sonra oturmaodas
õ
nda gazetesini okuyan halam
õ
n yan
õ
nda istedi
ğ
imiz gibi ko-nu
ş
amad
õ
ğ
õ
m
õ
z için birer bira içme bahanesiyle d
õ
ş
ar 
õ
ç
õ
kt
õ
k. HalamDean'e bir kere bakt
õ
ve onun deli oldu
ğ
una karar verdi.Barda Dean'e "Bana yutturamazs
õ
n o
ğ
lum, evime gelmenin tek nedeni yazar olmak istemen de
ğ
il, ama neyse,
ş
unu söyleyeyim, bu i
ş
e bir hap müptelas
õ
enerjisiyle ba
ğ
lanmak zorundas
õ
n," dedim. O da"Ne demek istedi
ğ
ini elbette anl
õ
yorum, asl
õ
nda bütün o sorunlarlakar 
ş
õ
la
ş
t
õ
m ben, fakat istedi
ğ
im, Schopenhauer'deki ikili
ğ
e da-yand
õ
õ
lmas
õ
gereken
ş
u etkenlerin gerçekle
ş
mesi, içsel olarak kav-ranan her türlü..." gibi, benim biraz
õ
m anlad
õ
ğ
õ
m, kendisinin ise hiçanlamad
õ
ğ
õ
 
ş
eyler söyledi. O günlerde sahiden ne dedi
ğ
ini bilmiyordu:gerçek bir ayd
õ
n olma yolunda mevcut imkanlara ula
ş
maya çabalarkendurmadan kösteklenmi
ş
bir 
õ
slahevi çocu
ğ
uydu o. "Gerçek ayd
õ
nlar"
õ
nvurgular 
õ
yla konu
ş
maktan, onlardan duydu
ğ
u kelimeleri kullanmaktanho
ş
lan
õ
yor, ama her 
ş
eyi karmakar 
õ
ş
õ
k ediyordu, halbuki ba
ş
kakonularda bu kadar saf de
ğ
ildi, üstelik gerekli bütün terimleri ve jargonu ö
ğ
renip
i
 ş
in içine girmesi
için birkaç ay Carlo Marx'laçal
õ
ş
mas
õ
yeterli olacakt
õ
. Yine de, di
ğ
er uçukluk düzeylerindear 
õ
layabiliyorduk birbirimizi. Ba
ş
ka bir i
ş
bulana kadar bendekalmas
õ
n
õ
kabul ettim, hatta birlikte bat
õ
ya gitme planlar 
õ
yapt
õ
k. 1947
õ
ş
õ
yd
õ
.Bir ak 
ş
am Dean yemekten kalk 
õ
 p - o s
õ
ralar New York'taki oto- park i
ş
indeydi - yamma geldi, ben daktiloda h
õ
zla bir 
ş
eyler yaz
õ
yor-dum, omzumun üstünden e
ğ
ilip "Hadi o
ğ
lum, k 
õ
zlar fazla beklemez,elini çabuk tut," dedi.
7
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->