Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2010-KPSS LİSANS Eğitim Bilimleri Soruları

2010-KPSS LİSANS Eğitim Bilimleri Soruları

Ratings: (0)|Views: 1,392 |Likes:
Published by KPSS Analiz
http://www.kpssanaliz.com/
http://www.kpssanaliz.com/

More info:

Published by: KPSS Analiz on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
 
Bu testlerin her hakk 
ı
sakl 
ı
ı
r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam
ı
n
ı
n veya bir k 
ı
sm
ı
n
ı
n Merkezimizin yaz 
ı
ı
izni olmadan kopya edilmesi, foto
ğ 
raf 
ı
n
ı
n çekilmesi, herhangi bir yolla ço
ğ 
alt 
ı
lmas
ı
, yay 
ı
mlanmas
ı
ya da kullan
ı
lmas
ı
yasakt 
ı
r. Bu yasa
ğ 
a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu 
ğ 
u ve testlerin haz 
ı
rlanmas
ı
ndaki mali külfeti pe
ş
inen kabullenmi 
ş
say 
ı
ı
r.
D
İ
KKAT!SINAVA BA
Ş
LAMADAN ÖNCE A
Ş
A
Ğ
IDAK
İ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.1.
Ad
ı
n
ı
z
ı
, soyad
ı
n
ı
z
ı
, T.C. Kimlik Numaran
ı
z
ı
ve s
ı
nav salon numaran
ı
z
ı
a
ş
a
ğ
ı
ya yaz
ı
n
ı
z.
2.
Soru kitapç
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
n türü
A
’d
ı
r. Bunu cevap kâ
ğ
ı
d
ı
n
ı
zdaki ilgili alana kodlay
ı
n
ı
z.
Bu kodlamay
ı
cevap kâ
ğ
ı
d
ı
n
ı
za yapmad
ı
ğ
ı
n
ı
z veya yanl
ı
ş
yapt
ı
ğ
ı
n
ı
z takdirde, s
ı
nav
ı
n
ı
z
ı
n de
ğ
er-lendirilmesi mümkün de
ğ
ildir.3.
E
ğ
itim Bilimleri Testi için verilen
toplam
cevaplama süresi
150 dakikad
ı
r (2,5 saat)
.
4.
Bu testte
120 soru
vard
ı
r.
5.
Cevaplamaya istedi
ğ
iniz sorudan ba
ş
layabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevab
ı
n
ı
z
ı
, cevap kâ
ğ
ı
d
ı
nda o soruiçin ayr 
ı
lm
ı
ş
olan yere i
ş
aretlemeyi unutmay
ı
n
ı
z.
6.7.
S
ı
navda uyulacak di
ğ
er kurallar bu kitapç
ı
ğ
ı
n arka kapa
ğ
ı
nda verilmi
ş
tir.
T.C. YÜKSEKÖ
Ğ
RET
İ
M KURULU YERLE
Ş
T
İ
RME MERKEZ
İ
Ö S Y M
Ö
Ğ
RENC
İ
SEÇME VE
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVIL
İ
SANSE
Ğİ
T
İ
M B
İ
L
İ
MLER
İ
TEST
İ
10 TEMMUZ 2010
ADINIZSOYADINIZT.C. K
İ
ML
İ
K NUMARANIZSINAV SALON NO.: ...................................................................: ...................................................................: ...................................................................: ...................................................................
A
Bu test puanlan
ı
rken testteki do
ğ
ru cevaplar 
ı
n
ı
z
ı
n say
ı
s
ı
ndan yanl
ı
ş
cevaplar 
ı
n
ı
z
ı
n say
ı
s
ı
n
ı
ndörtte biri dü
ş
ülecek ve kalan say
ı
testle ilgili ham puan
ı
n
ı
z olacakt
ı
r. Bu nedenle, hakk
ı
ndahiçbir fikrinizin olmad
ı
ğ
ı
sorular 
ı
bo
ş
b
ı
rak
ı
n
ı
z. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaç
ı
n
ı
eleyebiliyorsan
ı
z kalanlar aras
ı
ndan do
ğ
ru cevab
ı
kestirmeye çal
ı
ş
man
ı
z yarar 
ı
n
ı
za olabilir.
 
E
Ğİ
T
İ
M B
İ
L
İ
MLER
İ
TEST
İ
 
2010 - KPSS / EB-CÖ
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
A 1
1.
Kazan
ı
lm
ı
ş
ya
ş
ant
ı
, bireylerin birbirleriyle ve çevre-siyle etkile
ş
imi sonucu bireylerde kal
ı
c
ı
izli davran
ı
ş
 de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i olu
ş
mas
ı
d
ı
r.
 A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi kazan
ı
lm
ı
ş
ya
ş
ant
ı
ya uy-gun bir örnek de
ğ
ildir?
A) Bir yak
ı
n
ı
n
ı
cinayette kaybeden Nevin, gazeteler-de önce cinayet haberlerini okur.B) O
ğ
uz, derste ö
ğ
retmenin verdi
ğ
i örne
ğ
i ba
ş
ka bir problemin çözümünde kullan
ı
r.C) Burak, oynad
ı
ğ
ı
her satranç oyununda model al-d
ı
ğ
ı
satranç ustas
ı
n
ı
n
ı
l
ı
ş
hamlesiyle oyunaba
ş
lar.D) Fatma, ders aras
ı
nda s
ı
n
ı
f arkada
ş
lar 
ı
yla birlikteçektirdi
ğ
i foto
ğ
raflara bakar.E) Kemal, izledi
ğ
i filmden kavga sahnelerini arka-da
ş
lar 
ı
na göstererek anlat
ı
r.
2.
Yabanc
 
ı
dilde e
ğ
itim veren bir okulda matematik ö
ğ
-retmenli
ğ
i yapan Selin Ö
ğ
retmen’in
İ
ngilizcesi çok iyide
ğ
ildir. Derslerini
İ
ngilizce anlatabilmekte ama ö
ğ
-rencileri kendi aralar 
ı
nda
İ
ngilizce espri yapt
ı
klar 
ı
ndaonlar 
ı
anlayamamakta ve bundan rahats
ı
z olmakta-d
ı
r. Bu nedenle ö
ğ
rencileriyle etkili ileti
ş
im kurabilmekiçin yabanc
ı
dil kursuna gider.
 Selin Ö
ğ
retmen’in ald
ı
ğ
ı
bu kurs a
ş
a
ğ
ı
dakilerdenhangisinin kapsam
ı
nda yer al
ı
r?
A) Programl
ı
ö
ğ
retim B) Mikro ö
ğ
retimC) Halk e
ğ
itimi D)
İş
ba
ş
ı
nda e
ğ
itimE) Hizmet içi e
ğ
itim
3. Ö
ğ
rencilerin yarat
ı
c
ı
, ara
ş
t
ı
ı
c
ı
bireyler olarak ye-ti
ş
melerini öngören, okul içi ve d
ı
ş
ı
faaliyetlerikapsayan ve ö
ğ
rencilerin toplumsal hayata uyumsa
ğ
lamalar 
ı
üzerinde duran örtük program
ı
n da-yand
ı
ğ
ı
temel ilke a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisidir?
A) E
ğ
itim süreci günlük ya
ş
am süreçlerinden farkl
ı
 de
ğ
ildir.B) E
ğ
itim sürecinde konu alan
ı
çok iyi özümlenme-lidir.C) Okulun temel i
ş
levi, kültürü etkili bir 
ş
ekilde yeninesillere aktarmakt
ı
r.D) E
ğ
itimin i
ş
levi toplumsal hayat
ı
yeniden düzenle-mektir.E) Ö
ğ
renci soyut dü
ş
ünmeli ve zihinsel disiplin sa
ğ
-lamal
ı
d
ı
r.
4.
Yap
ı
land
ı
rmac
ı
l
ı
k yakla
ş
ı
m
ı
na göre haz
ı
rlanan bir e
ğ
itim program
ı
geli
ş
tirilirken bireyin ilgi ve ihtiyaçlar 
ı
 göz önünde bulundurulmu
ş
, okuldaki deneyimler ya-
ş
am
ı
n kendisi olarak benimsenmi
ş
tir.
 Buna göre bu e
ğ
itim programlar 
ı
hangi e
ğ
itim fel-sefesini temel alm
ı
ş
t
ı
r?
A) Yeniden kurmac
ı
l
ı
k B)
İ
lerlemecilikC) Gerçekçilik D) DaimicilikE) Esasicilik
 
 
2010 - KPSS / EB-CÖ
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
A
 
2
 
5.
Bütün ö
ğ
rencilerin büyük bir dikkatle kat
ı
ld
ı
klar 
ı
Türk-Içe dersinde Bahar Ö
ğ
retmen ö
ğ
rencilerden ö
ğ
rendik-lerine ili
ş
kin farkl
ı
örnekler vermelerini ister. Ayr 
ı
caIIö
ğ
rendiklerini kullanarak bir öykünün temel çat
ı
s
ı
n
ı
 IIIkurmalar 
ı
n
ı
sa
ğ
lar.
 Yukar 
ı
da verilen uygulamada alt
ı
çizili ö
ğ
rencidavran
ı
ş
lar 
ı
s
ı
ras
ı
yla duyu
ş
sal ve bili
ş
sel alan
ı
nhangi düzeyindedir?
I II IIIA) Alma Bilgi SentezB) De
ğ
er verme Bilgi SentezC) Alma Kavrama UygulamaD) De
ğ
er verme Analiz UygulamaE) Alma Kavrama Sentez
6. A
ş
a
ğ
ı
daki davran
ı
ş
lardan
 
hangisinin ö
ğ
retilmesi-nin ve de
ğ
erlendirilmesinin en zor oldu
ğ
u söyle-nebilir?
A) Kendini topluma hizmet yoluna adamaB) Bir problemin çözümüne ili
ş
kin hipotez kurmaC) Bulgulardan hareketle genellemelere varmaD) Demokratik davran
ı
ş
lar 
ı
n toplumsal ya
ş
am üze-rindeki etkilerini yorumlamaE) Güne
ş
enerjisinin ayd
ı
nlatma teknolojisinde kul-lan
ı
m
ı
na ili
ş
kin deney tasarlama
7.
Bir e
ğ
itim program
ı
nda, amaçlara ula
ş
may
ı
sa
ğ
laya-cak konu içeri
ğ
i genellikle çok geni
ş
oldu
ğ
u için, içe-rik belirlenirken belli ölçütler kullanmak gerekmek-tedir.
 A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi bu ölçütlerden biri de-
ğ
ildir?
A) Toplumsal faydaB) Bireysel faydaC) Geli
ş
im özellikleriD) Konular aras
ı
ili
ş
kilendirmeE)
İ
çeri
ğ
in sunulma biçimi
8.
Sosyal bilgiler dersinde, teknolojik ürünlerin hayat
ı
-m
ı
zda yapt
ı
ğ
ı
de
ğ
i
ş
ikliklerle ilgili içerik düzenlemesin-de, sorgulama merkezli programlama yakla
ş
ı
m
ı
kulla-n
ı
lacakt
ı
r.
 A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi bu yakla
ş
ı
ma uygun içe-rik düzenleme a
ş
amas
ı
nda sorulabilecek bir sorude
ğ
ildir?
A) Alana ili
ş
kin bilimsel dokümanlara ne kadar s
ı
k-l
ı
kla yönlendirmektedir?B) Konunun ya
ş
amsal önemi nedir?C) Ele al
ı
nacak konular evrensel nitelikte midir?D) Okul d
ı
ş
ı
nda ö
ğ
renilmesi zor olan bilgiler ne-lerdir?E) Birden fazla uzmanl
ı
k alan
ı
seçene
ğ
i sunmaktam
ı
d
ı
r?

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vefasız Genc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->