Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procedura za upravljanje resursima

Procedura za upravljanje resursima

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 732 |Likes:
Published by Alim
ISO Standard - procedura za upravljanje resursima na visokoškolskim institucijama, tj. u oblasti institucija koje se bave visokim školstvom
ISO Standard - procedura za upravljanje resursima na visokoškolskim institucijama, tj. u oblasti institucija koje se bave visokim školstvom

More info:

Published by: Alim on Jun 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
 1
STANDARDI SMJERNICEUpravljanje resursimaOpskrba resursima
Organizacija treba da odredi i obezbjedi potrebne resurse za:a)
 
implementaciju i održavanje sistemaupravljanja kvalitetom i kontinuirano poboljšava njegovu efikasnost i b)
 
da pove
ć
a zadovoljstvo korisnikaispunjavaju
ć
i njihove zahtjeve.
Upravljanje resursimaObezbje
đ
enje resursa u obrazovnimustanovama
Organizacija koja obezbje
đ
uje uslugeobrazovanja treba da uspostavi mjere zaidentifikaciju resursa potrebnih za izvo
đ
enjeobrazovnog procesa.Organizacija tako
đ
er treba da obezbjedi pristupa
č
nost resursa za efikasnofunkcioniranje sistema upravljanja kvalitetom,kao i objezbjediti resurse za pove
ć
anjezadovoljstva korisnika kroz ispunjavanjenjegovih zahtjeva.Organizacija treba da:a)
 
uspostavi ulazne informacije zaodre
đ
ivanje potreba u resursima, b)
 
izvede planiranje resursa ukratkoro
č
nim, sredjnero
č
nim idugoro
č
nim periodima,c)
 
izvrši pra
ć
enje, verifikaciju iocjenjivanje zadataka id)
 
obezbjedi resurse za efikasnukomunikacijusa instruktorima,administrativnim osobljem, uposlenimi korisnicima.
Upravljanje resursima
Menadžment treba obezbjediti da resursi,neophodni za implementaciju strategije i postizanje ciljeva organizacije budu identificiranii pristupa
č
ni. Ovo treba da uklju
č
i resurse za rad i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom izadovoljstva korisnika i drugih zainteresovanihstrana.Resursi mogu biti: ljudi, infrastruktura, radnookruženje, informacije, opskrbljiva
č
i i partneri, prirodni resursi i finansijski resursi.Pitanja koja treba razmatratiRazmotriti treba resurse koji
ć
e unaprijeditidjelovanje organizacije kao što su:
 
efikasna i djelotvorna vremenska opskrbaresursima u odnosu na povoljnosti iograni
č
enja,
 
opipljive resurse kao što su poboljšanjerealizacije i pomo
ć
na sredstva,
 
neopipljive resurse kao što suintelektualna dobra,
 
resurse i mehanizme za podstrek inovativnog konstantnog napretka,
 
organizacione strukture, uklju
č
uju
ć
i projektne i matri
č
ne potrebemenadžmenta,
 
informacijski menadžment i tehnologiju,
 
 poboljšanje stru
č
nosti kroz ciljane obuke,obrazovanje i u
č
enje,
 
razvoj liderskih sposobnosti i profila za budu
ć
e menadžere organizacije,
 
korištenje prirodnih resursa i utjecajresursa na okolinu,
 
 planiranje budu
ć
ih potreba u resursima
LjudiAngažovanost ljudi
Menadžment treba poboljšati uspješnost idjelotvornost organizacije, uklju
č
uju
ć
i i sistemakontrole kvaliteta, kroz angažovanost i podrškuljudi.Kao pomo
ć
u postizanju i poboljšanju ciljeva,
STANDARDI I SMJERNICE ZA OSIGURANJE KVALITETA U VISOKOMOBRAZOVANJU U BiH – UPRAVLJANJE RESURSIMA
 
 2 
Ljudski resursi
Obrazovna organizacija treba da planirasistema uposlenih, da održi i poboljšastru
č
nost nastavnog i pomo
ć
nog osoblja.Stru
č
nost može uklju
č
ivati elemente kao štosu:
 
 prilago
đ
avanje programa nau
č
nim itehnološkim promjenama,
 
ocjenu postignu
ć
a studenata iuspješnost sposobnosti organizacije baziranu na ispunjenju obrazovnihciljeva i
 
osiguranje stru
č
nosti osoblja zaizvršavanje zadataka.Korisnici moraju biti uvjereni da obrazovnainstitucija ima kvalificirano osoblje koje
ć
ezadovoljiti potrebe studenata. Kvalifikacijemogu uklju
č
iti: akademskoobrazovanjenastavnika, radno iskustvo, posebne kurseve icertifikate i obuke koje trebaju biti dio arhivekvaliteta.
Stru
č
nost (kvalifikacije), svijest i obuka
 Organizacija treba da:a)
 
odredi neophodnustru
č
nost(kvalificiranost) radnogosoblja koja uti
č
e na kvalitet proizvoda, b)
 
obezbjedi obuke ili poduzme drugeaktivnosti da zadovolji ove potrebe,c)
 
evaluira efektivnost poduzetihaktivnosti,d)
 
da se uvjeri da je personal svjestanvažnosti i zna
č
enja ovih aktivnosti ikoliko doprinosi postizanju ciljeva ie)
 
vodi evidenciju obrazovanja, obuke,kvalifikacija i iskustva (vidi 4.2.4.)
Stru
č
nost, svijest i obuka u obrazovnimorganizaciju
 Menadžment treba da informiše nastavno i pomo
ć
no osoblje kako su njihova stru
č
nost,svijest i obuka jednako vrijedni njihovojodgovornosti, ovlastima i akademskim/administrativnim) aktivnostima.Obrazovna organizacija treba da:organizacija treba da ohrabri uklju
č
enje i razvojsvojih uposlenih.
 
kroz obezbje
đ
enje teku
ć
ih kurseva i planiranje karijere,
 
kroz definiranje njihovih odgovornosti iovlaštenja,
 
 postavljanjem pojedina
č
nih i timskihciljeva, upravljaju
ć
i izvo
đ
enjem procesa ievaluacijom rezultata,
 
 podržavanjem uklju
č
ivanja u definiranjeciljeva i donošenja odluka,
 
 prepoznavaju
ć
i i nagra
đ
uju
ć
i,
 
stvaraju
ć
i otvorenu, dvostranukomunikaciju,
 
kontinuirano vode
ć
i ra
č
una o potrebamasvojih uposlenih,
 
kreiraju
ć
i okruženje za poticaj inovacija,
 
obezbje
đ
enje efikasnog timskog rada,
 
kroz komunikaciju prijedloga i mišljenja,
 
mjerenjem zadovoljstva uposlenih,
 
istražuju
ć
i razloge zašto uposleni dolaze iodlaze iz organizacije.
Stru
č
nost (kvalifikacije), svijest i obukaStru
č
nost
Menadžment treba obezbjediti neophodnustru
č
nost za efikasno i efektivno funkcionisanjeorganizacije. Menadžment treba da provodianalizu i trenutnih i o
č
ekivanih potreba zastru
č
noš
ć
u upore
đ
uju
ć
i ih sa kvalifikacijama kojeve
ć
ima u organizaciji.Razmatranje potreba za kvalifikacijama uklju
č
ujeresurse kao što su:
 
 budu
ć
i zahtjevi povezani sa strateškim ioperativnim planovima i ciljevima,
 
 pretpostavljanje potrebe upravlja
č
kom irandom snagom,
 
 promjene u procesima, alatima i opremiuorganizaciji,
 
evaluacija kvalifikacija pojedina
č
nihuposlenika da izvedu definiraneaktivnosti,
 
statutarni i regulatorni zahtjevi istandardi koji uti
č
u na organizaciju izainteresovane strane.
 
 3
 
izvede sistemske akcije za odre
đ
ivanje potrebne stru
č
nosti upore
đ
uju
ć
izahtjeve programa sa trenutnimstanjem stru
č
nosti osoblja,
 
odredi potrebuza obukom ili drugimaktivnostima kako bi sprije
č
ila bilokakve nedostatke u stru
č
nosti(kvalifikacijama),
 
obezbjedi da nastavnici koristesuvremene i podjednake kriterijeevaluacije (ocjenjivanja),
 
vodi evidenciju akademskih iadministrativnih kvalifikacija osoblja.Evidencija treba da sadrži periodi
č
ni izvještajo potrebama za obuku i rezultatima obuke.
Infrastruktura
Organizacija treba da odredi, obezbjedi iodržava infrastrukturu neophodnu zaostvarenje konfora koji proizvod zahtijeva.Infrastruktura uklju
č
uje, u ovom slu
č
aju:a)
 
objekte, radni prostor i pomo
ć
ne prostore i opremu, b)
 
opremu (hardver i softver)c)
 
 pomo
ć
ne usluge (transport,komunikacije)
Infrastruktura u obrazovnimorganizacijama
Obrazovne organizacije treba da uspostavearanžman da se identifikuju specifi
č
ne potrebeu infrastrukturi i opremi kako bi se ispunilizahtjevi proizvoda.Organizacija treba da definiše obaveze iovlasti za izvo
đ
enje, licitaciju, kupovine, prijem,
č
uvanje, instalaciju, korištenje iodržavanje.Obrazovne institucije trebaju odrediti programe za planiranje, obezbje
đ
enje iodržavanje neophodne infrastrukture i zaanalizu povezanih rizika kada je u pitanjusigunornost i higijena ljudi.
Svijest i obuka
Planiranje potreba za obukom i obrazovanjemmora uzeti u obzir promjene koje izaziva prirodaorganizacionih procesa, stadija u razvoju ljudi ikulturu organizacije.Ciljevi su posti
ć
i da ljudi sa znanjem isposobnostima, zajedno s iskustvom pove
ć
ajusvoju stru
č
nost.Obuka i obrazovanje treba da naglase važnostzadovoljavanja zahtjeva, potreba i o
č
ekivanjakorisnika i ostalih zaintereovanih strana. tako
đ
er treba da uklju
č
e svijest o posljedicama naorganizaciju i njene uposlene kada se ti zahtjevine ispune.Da bi se podržala nastojanja organizacije i razvojnjenih uposlenih planiranje obuke i obrazovanjatreba uzeti u obzir:
 
iskustvo ljudi,
 
ta…. i eksplicitno znanje,
 
menadžerske sposobnosti i liderskekvalitete,
 
alate za planiranje i poboljšanje,
 
teambuilding,
 
rješenje problema (sposobnostrješavanja problema)
 
komunikacijske sposobnosti,
 
kulturno i socijalno ponašanje,
 
 poznavanje tržišta te potrebe io
č
ekivanja korisnika i drugihzainteresovanih strana,
 
kreativnost i inovativnost.Da bi se olakšalo uklju
č
ivanje ljudi, obuke iobrazovanje tako
đ
er uklju
č
uje:
 
viziju budu
ć
nosti organizacije,
 
 politiku organizacoije i njene ciljeve,
 
organizacione promjene razvoj,
 
uvo
đ
enje i implementacija procesa poboljšanja,
 
koristi od kreativnosti i inovativnosti,
 
uticaj organizacije na društvo,
 
uvodne programme za nove ljude i
 
 periodi
č
ne kurseve usavršavanja za ve
ć
 obu
č
ene ljude.
 
Planovi obuke treba da uklju
č
uju:
 
ciljeve,

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Komatrac liked this
fitovac_scribid liked this
Neđara Raič liked this
proticnada1391 liked this
normalmann liked this
gordanaro liked this
Racheal Barrett liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->