Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lb Si Lit Rom Metodica Invatatori Institutori v5

Lb Si Lit Rom Metodica Invatatori Institutori v5

Ratings: (0)|Views: 583 |Likes:
Published by sofia010101

More info:

Published by: sofia010101 on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Prob
ă
scris
ă
la
limba
şi
literatura român
ă
 
şi
metodica pred
ă
rii limbii
şi
literaturiiromâne Institutori/ Înv
ăţă
tori
Varianta
5
1
CONCURS NA
Ţ
IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICEDECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR16 iulie 2008Proba scris
ă
la limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii
ş
i literaturiiromâneInstitutori/ Înv
ăţă
tori Varianta 5
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
 
R
ă
spunsurile candidatului vor respecta prevederile urm
ă
toarelor instrumentenormative:
DOOM²  
(2005),
GA, I-II 
(edi
ţ
ia a II-a, 1966)
.SUBIECTUL I (30 puncte)
Redacta
ţ
i un eseu, de 2-4 pagini, cu tema
Natura în poezia eminescian 
ă
,
cu referire lapoeziile
Sara pe deal 
 
ş
i
Revedere 
de Mihai Eminescu.În realizarea eseului, ve
ţ
i avea în vedere urm
ă
toarele repere:
precizarea a dou
ă
tr
ă
s
ă
turi ale
genului liric 
, identificabile în operele de mai sus;
prezentarea a dou
ă
elemente de ordin structural ale acestor opere (de exemplu:
titlu, secven 
ţ 
poetice, motive literare, laitmotiv 
);
eviden
ţ
ierea semnifica
ţ
iei a dou
ă
imagini artistice identificate în aceste poezii;
comentarea a patru elemente de expresivitate artistic
ă
prezente în textele acestor poezii (figuride stil/ procedee artistice – de exemplu:
alitera 
ţ 
ie, antitez 
ă
, compara 
ţ 
ie, enumera 
ţ 
ie, epitet,exclama 
ţ 
ie retoric 
ă
, hiperbol 
ă
, interoga 
ţ 
ie retoric 
ă
, metafor 
ă
, repeti 
ţ 
ie, simbol; 
elemente deversifica
ţ
ie – de exemplu:
strof 
ă
, vers, m 
ă
sur 
ă
metric 
ă
, rim 
ă
, ritm 
);
exprimarea argumentat
ă
a unui punct de vedere despre semnifica
ţ
iile textelor sau despremesajul transmis.
Not
ă
:
Ordinea integr
ă
rii reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.Pentru
con
ţ
inutul
eseului se acord
ă
 
20 de puncte
(4 puncte pentru fiecare cerin
ţă
 / reper);pentru
redactarea
eseului se acord
ă
 
10 puncte
(
organizarea ideilor în scris 
– 2 puncte;
utilizarea limbii literare 
– 2 puncte;
abilit 
ăţ 
i de analiz 
ă
 
ş
i de argumentare 
– 2 puncte;
ortografie 
ş
i punctua 
ţ 
ie 
  – 2 puncte;
lizibilitate 
ş
i
ş
ezare în pagin 
ă
2 puncte).
 În vederea acord
ă
rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s
ă
aib
ă
minimum 2 pagini.
SUBIECTUL II (30 puncte)
 
A. Scrie
ţ
i, pe foaia de concurs, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e cu privirela textul de mai jos:
,,Pe lâng
ă
toate aceste calit
ăţ
i
ş
i virtu
ţ
i, str
ă
inul ar constata o tov
ă
r
ăş
ie plin
ă
de cordialitate, cum,vai! nu se mai g
ă
se
ş
te între ceilal
ţ
i muritori; ar g
ă
si simplicitate [...] în mijlocul naturii ve
ş
nice, arvedea egalitate
ş
i democra
ţ
ie nefalsificate
ş
i s-ar încredin
ţ
a, în sfâr
ş
it, c
ă
ceva din copil
ă
ria
ş
ibun
ă
tatea omului de alt
ă
dat
ă
a r
ă
mas în sufletul vân
ă
torilor.
Ş
i ar închina
ş
i el cu drag
ă
inim
ă
unpahar cu vin pentru tagma aceasta de indivizi.”(Mihail Sadoveanu,
Aprilie – o clip 
ă
,
volumul
Ţ 
ara de dincolo de negur 
ă
)1. Men
ţ
iona
ţ
i câte un sinonim pentru sensul din text al fiec
ă
ruia dintre urm
ă
toarele cuvinte:
ve 
ş
nice, a se încredin 
ţ 
a, bun 
ă
tate, a închina.
4 puncte
 
2. Transcrie
ţ
i, din text, un cuvânt derivat
ş
i un cuvânt compus.
2 puncte
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Chezan Ana-Maria liked this
Iuliana Cosmina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->