Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İnsan Kaynakları Yönetimi Özet Ders Notları

İnsan Kaynakları Yönetimi Özet Ders Notları

Ratings: (0)|Views: 3,025 |Likes:
Published by Cihat Kartal

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Cihat Kartal on Jul 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
1
nsan Kaynaklar Yönetimi Özet Ders Notlar
K YÖNETM VE ÖRGÜTLENMES
-Personel, bir iletmede çalan herkesi kapsamaktadr. Genel müd. ef,memur,içi,teknisyen,kapcvs.personeldir.Yani iletme sahipleri dnda kalan ve bir ii yapmak üzere iletmede istihdam edilen herkesPersoneldir.-Bir iletmede çalanlarn sahip olduklar nitelikler ve tadklar potansiyel ile yaptklar ve yapabileceklerieylerin toplamndan nsan Sermayesi oluur.-Örgüte rekabet üstünlüü salayarak insan kaynaklarnn elde edilmesiyle, elde tutulmasyla bireysel veörgütsel performansn arttrlmasyla ilgili politika ve stratejilerin oluturulmas örgütlemenin yönlendirilmesi,koordine ve kontrol edilmesini içeren disipline nsan Kaynaklar Yönetimi denir.-Ahlaki davranlarn bir örgüte etkili bir ekilde yerletirilebilmesi için Disiplin Sistemi kullanlr.
 KY Temel Faaliyetleri
:
 1-Örgüt, iler ve insanlar için planlar yaplmas , 2-K elde edilmesi, 3-K elde tutulmas4-Bireysel ve örgütsel performansn arttrlmas.-KY Temel levleri
:
K planlamas, i analizi, i tasarm, personel bulma, seçme ve yerletirme, eitme vegelitirme, ödüllendirme, ücretlendirme, personelin güvenlik ve salk ihtiyaçlarn karlama, sendikal ilikilerisürdürme, performans deerleme, kariyer planlama ve gelitirme ve disipline etmedir.-Karar verme, dier insanlar çalmaya yönlendirme ve onlara emir verme hakkna Yetki denir.
 ANALZ
-Belirli bir iin en küçük parçalaryla tanmlanp inceleme sürecine  Analizi denir. Bilgi toplamayöntemlerinden Gözlem, özellikle iin fiziksel çevre koullarnn anlalmasnda kullanlan yöntemdir.Özellikle i tanmlarnn hazrlanmasnda yarar salayan i analiz teknii  Envanterleridir.
  Analizi çin Gerekli Bilgilerin Salanma Yöntemleri
1-Gözlem
:
Personelin, iini yaparken müdahalede bulunmadan izleyip, gördüklerini kaydetmesi eklindeuygulanr.2-Mülakat
:
Yüz yüze ve sözel iletiim yoluyla bilgi salama yöntemidir. kiye ayrlr;a-Serbest Mülakat
:
Yöneltilecek sorular görümeci (analist) ile bilgi aktaran kii (personel veya gözetimci)arasnda, iin onlarn uygun gördükleri yönlerine çekilerek, serbestçe oluturulan mülakattr. in abartlmas, bütünün gözden kaçmas gibi sakncalar içerir. b-Yaplandrlm Mülakat
:
Analist tarafndan önceden önemi ve gerei düünülerek belirlenmi ve snrlanmmülakattr. Önceden belirlenmi sorularla snrl olmakla birlikte, serbest mülakata göre daha objektif bir tekniktir.3-Anket
:
Yaplandrlm mülakattan fark, formdaki sorulara verilen cevaplarn görümeci (analist) tarafndandeil, ii bizzat yapan personel veya gözetimci tarafndan iaretlenmesidir.
  Analiz Teknikleri
1- Envanterleri
:
in görevlerinin alaca ortalama süreler veya belirli süre içinde yaplmas gereken üretimmiktarnn belirlenebildii i analizi tekniidir. Özellikle i tanmlarnn hazrlanmasnda yarar salayan, Bir zaman-hareket etüdü niteliindedir. Özellikle ileri derecede bölümlenmi standartlatrlm ilerde Envanterleri teknii kullanlr.2-Durum Analizi
:
in içerii ve gerektirdii personel özelliine ilikin sorular içeren bir anket formukullanlarak yaplan i analiz tekniidir. i, girdiler, süreç, çktlar ve çevre koullar yönünden inceler.
 
2
 
3-Fonksiyonel  Analizi
:
leri gerektirdikleri personel fonksiyonlar cinsinden inceler. Bununla, hem i hem personelin bilgi ve araç gereç kullanm, hem de dier insanlarla olan ilikileri yönünden incelenir.4-Kritik Olay Teknii
:
Belirli bir ite çalan personelin ve bal olduklar ilk yöneticinin ahit olduklar ileilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranlar kaydedilir. Kritik Olay teknii ile bir iin baaryla yerine getirilmesi için özel baz davran ve becerileri gerektiren koullar ortaya koyulur. Daha çok standardize edilemeyen, esnek ilerin analizinde kullanlr.Personel seçimi, personel eitimi ve performans deerlendirmede kullanlabilen çok amaçl i analizi tekniiKritik Olay tekniidir.
K PLANLAMASI
-Planlama, arzu edilen amaçlara ulamak için hareket tarznn seçilmesidir.-KP, yönetimin iletmenin u andaki ve gelecekte arzulad duruma uygun insan kaynan belirlemesidir.-K Talep Tahmini
:
Bir iletmenin ksa ve uzun vadede ihtiyac olan igücünün say, tür ve nitelik olara belirlenmesidir.
 nsan Kaynaklar Talebinin Belirlenmesine Yardmc Araçlar 
a- Analizi
:
Bir iin nitelii, nicelii, gerekleri ve çalma koullarn çeitli yöntemlerle aratrarak ortayakoyan çalma b-Personel Devir Hz
:
Personelin iten ayrlma tarihi, nedenleri, iletiim adresi, yaplacak ödemeler, yenidenie alnmasc-Devamszlk Oran
:
Devamszlk bilgileri, personelin, izin ve yllk tatilleri dnda programlanmam bir  biçimde ie geç gelmesi yada hiç gelmemesi durumudur.d-D Çevre Bilgileri
:
Enflasyon, faiz oran, isizlik oran, igücü büyümesi, uluslararas Pazar frsatlar, nüfus bilgileri vb.nsan Kaynaklar Talep Tahmin Yöntemleri;
 A-Sezgisel Yöntemler 
; Küçük iletmelerde ve K planlamasna yeni balayan henüz bir veri taban olmayanyada karmak matematiksel modelleri kullanma deneyimi olmayan iletmelerde kullanlmaldr. Geleceintahmininde nsan bilgisinden yararlanr.Saysal verileri göz önünde tutarak deneyimlerden gelen bilgileri kullanan insan talep tahmin yöntemi SezgiselYöntemdir.
 E 
n basit sezgisel yöntemler:
 a-Aadan yukarya (birim) tahmin yöntemi, Her birim yada bölüm kendi personel ihtiyacn tahmin eder. b-Yukardan aaya tahmin yöntemi, Deneyimli üst yöneticiler tarafndan yukardan aaya yaplantahmindir. Tahminleri en iyi ve en kötü durum senaryolar oluturarak en yakn biçimde belirlemeye çalrlar.c-Delphi yöntemi, Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yaplanm sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmezler.**Eer uzmanlar farkl yerlerde ise oldukça ekonomik  bir yöntemdir.* Delphi yöntemi pek çok tekrarlanan isimsiz anketleri kullanr ve anketlerin tamamlanmaszaman alc bir itir. **Bu nedenle sonuçlarn çok hzl alnmas gereken durumlara uygun deildir.
 B
-Matematiksel Yöntemler:
a-Basit Matematiksel Yöntemler 
:
Talep tahmininde sadece bir faktörü göz önüne alarak tahmin yaplanyöntemdir.-Verimlilik Oran
:
Bir ylda üretilen ortalama ürün saysnn direkt personel saysna oran olarak belirlenir.-Kadrolama Oran
:
Direkt ve endirekt içiliin kullanld kadrolama oran, dier ilerdeki personelgereksinimlerinin says hesaplanarak bulunur.-Örenme Erileri
:
Verimlilik oran kazanlan deneyimle deimeye balayacaktr. Balangç periyodundansonra verimlilik oran giderek artmaya balayacaktr. Art ortaya çkar çünkü çalanlar yaptklar iitekrarlayarak daha etkin olmay örenirler.
 
3
 
 b-Karmak Matematiksel Yöntemler 
:
 -Çoklu Regresyon
:
Bu yöntem insan kaynaklar talebiyle ilgili pek çok faktörü gelecekteki talebin tahminindekullanlr -Dorusal Programlama
:
Optimal personel düzeylerinin belirlenmesi üzerine kuruludur.
K ARZI
Herhangi bir plan döneminde iletmenin sahip olaca, elinde bulunan personeli ifade eder.K arznn belirlenmesinde; Personel genel envanteri, Personel beceri envanteri, yükseltim planlama emalar,Personel devir oran ve devamszlk orandr.Bütüncül Düzey
:
Organizasyonlardaki üst düzey yönetim dnda tüm ilerde ihtiyaç duyulan personel saysüzerinde durur, Bu yaklamda iletmedeki tüm ilere ilikin ihtiyaçlarn planlamas yaplr. Örnein bir organizasyonda 35 elektrik teknisyenine ya da 540 içiye ihtiyaç olduunun belirlenmesidir. Temel Roller 
:
Mantksal yada deneyimler sonucu problem yaratan iler ya da organizasyon içindeki kilit pozisyonlarn öncelikle belirlenerek planlamann gerçekletirilmesi esasna dayanr.Ayrca; Profesyonel personel bulmada güçlük çeken sanayi iletmesinin mühendisler ya da bilim adamlarkonusunda dikkatli bir planlama yaparak gerekli sayy ve özellikleri belirlemesinde kullanlr.gücü Talebi
:
Bir iletmenin gelecekte gereksinim duyaca igücüdür.Personel Dönüüm Oran
:
Bir faaliyet döneminde iletmeye giren ve iletmeden ayrlan personel saysdr.ç nsan Kaynaklar Arz
:
Organizasyonun u anda elinde bulunan personeldir.letme çin Planlama
:
letmenin nereye gideceinin belirlenmesidir.Yeni kurulan ve KP ilk defa yapacak olan iletme Ksa Dönemli planlama süresini tercih eder.Bir iletmede K Planlamas, K ve dier bölüm yöneticileri tarafndan yaplmaldr.Bütüncül Düzey olarak adlandrlan K Planlamasnn içerii, letmede çalanlarn tümüne yönelik yaplmasdr.Ortalama Personel
:
Dönem ba personel says ile Dönem sonu personel saysnn toplanp ikiye bölünmesidir.Personel Beceri Envanteri
:
Mevcut personelin yetenek, beceri, eitim ve deneyim, gibi kiisel özellikleriniyanstr.Verimlilik Oran
:
Bir ylda üretilen ortalama ürün saysnn direkt personel saysna orandr.
PERSONEL BULMA VE SEÇME
Personel Bulma
:
letmedeki bo pozisyonlarn doldurulmas için uygun ve nitelikli adaylarn bavurmalarnsalamadr.Personel Bulma Yöntemleri
:
Gazetelerde, mesleki dergilerde ve nternette duyurular yaymlama, iyerineyaplan kiisel bavurular deerlendirme, kurumu ve danmanlk irketleri, eitim kurumlarndan staj, bursgibi yollarla nitelikli örencileri çekme ve iletmede çalan personelin önerileri dikkate alnmaldr.Personel Seçme
:
Açk olan i için bavuran adaylar arasndan iin gereklerine en uygun özellikte olan tercihetmedir.Personel Seçme levini Etkileyen Faktörler 
:
 1-gücü Planlar
:
Açk ilere iletme içinden mi, yoksa iletme dndan m personel alnacana ilikin bilgiverir.2- Analizleri
:
 gereklerinin doru ve eksiksiz olarak hazrlanmasnda ve personel adaylarnn bu igereklerine uygun özellikler tayp tamadklarnn belirlenmesinde temel alnr.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fatma Sezgin liked this
Songül Aymelek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->