Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KTS1_C3_pdf

KTS1_C3_pdf

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by thongle01

More info:

Published by: thongle01 on Jul 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2010

pdf

text

original

 
Chöông 3: HEÄ TOÅ HÔÏP
I. Giôùi thieäu –Caùch thieát keá heä toå hôïp:Maïchlogicñöôïcchialaøm2loaïi:-Heä toå hôïp (Combinational Circuit)-Heä tuaàn töï (Sequential Circuit).Heä toå hôïp laø maïch maø caùc ngoõ ra chæ phuï thuoäc vaøo giaù
 
1
trò cuûa caùc ngoõ vaøo. Moïi söï thay ñoi cuûa ngoõ vaøo seõ laøm ngoõ rathay ñoåi theo.Ngoõ vaøo(INPUT)Ngoõ ra(OUTPUT)COÅNGLOGIC
 
* Caùc böôùc thieát keá:-Phaùt bieåu baøi toaùn.-Xaùc ñònh soá bieán ngoõ vaøo vaø soá bieán ngoõ ra.-Thaønh laäp baûng giaù trò chæ roõ moái quan heä giöõa ngoõ vaøovaø ngoõ ra.
 Ngoõ vaøo
 
 Ngoõ ra
 
2
-Tìm bieåu thöùc ruùt goïn cuûa töøng ngoõ ra phuï thuoäc vaøocaùc bieán ngoõ vaøo.-Thöïc hieän sô ñoà logic.
X
n-1
X
1
X
0
Y
m-1
Y
1
Y
0
0 0 01 1 1
 
Vd:
Thieát keá heä toå hôïp coù 3 ngoõ vaøo X, Y, Z; vaø 2 ngoõ ra F, G.-Ngoõ ra F laø 1 neáu nhö 3 ngoõ vaøo coù soá bit 1 nhieàu hôn soá bit0; ngöôïc laïi F = 0.-Ngoõ ra G laø 1 neáu nhö giaù trò nhò phaân cuûa 3 ngoõ vaøo lôùnhôn 1 vaø nhoû hôn 6; ngöôïc laïi G = 0.X Y ZF G0 0 0 00
XYZ
F000011110111
 X Y 
3
 0 1 00 1 11 0 01 0 11 1 01 1 1010111111100
Y Z X Z
F = X Y + Y Z + X Z
XYZ
G01000111101111
 X Y  X Y 
G = X Y + X Y = X
Y

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thuphungbk5121 liked this
quanghak45k3489 liked this
lick159 liked this
anhvupro1989 liked this
Ha le Quang liked this
drquangtien90 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->